ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/10.04.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1990/1/10.04.1990

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2. Προκήρυξη διαγωνισµού 1.Οι όροι της διαχηρυξης κάθε διαγωνισµού πρεπει να είναι σαφείς και πλήρεις. 2.Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισµού η διακήρυξη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Το είδος του διαγωνισµού. 2)Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια υλικών. 3)Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικων ως και . τον χρόνο παραλαβής τους. 4)Το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αρµόδιο υπάλληλο, τον αριθµό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθµό τηλετύπου της ενδιαφεροµένης Υπηρεσίας που διενεργει τον διαγωνισµό. 5)Την προθεσµια µέσα στην οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωµής αυτού. . 6)Τα αρµοδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών. τις ηµεροµηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα προσωπα που δικαιούνται να παριστανται 7)Το νόµισµα της προσφεροµενης τιµής. 8)Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυΐσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται. 9)Την πηγή της χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής.. ι Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτί- µηση του χατώτατου ορίου οικονοµικών και τεχνικών προύποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόµενη υπηρεσία απαιτεί από τους προµηθευτές. 10)Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προαφορών και την κατακύΡωση της προµήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συµφερό- . τερη προαφορά καθορίζονται και τα στοιχεία µε βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς. 11)Την προθεσµία για την από την αρµό-.. δια Υπηρεσια την διεύθυνση στην οποία πρέπει να απόοσταλούν χαι την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 12)Την τηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, όπως τούτο απαιτείται. 13)Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.. 1) Τις προῦποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµηματος, εφόσον κρινεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. 14)Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποΐους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψφη της προσφοράς. 3.Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισµού, η διακηρυξη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα;: 1)Τα στοιχεία της παραπάνω παρατραφου 2 του άρθρου τούτου, εκτός των στοιχείων των εδαφίων ε ιβ και ι 2)Τον τύπο και το περιεχόµενο των αιτησεων συµµετοχής, την προθεσμ΄ια για την υποβολή τους στην αρµόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθουν τ. Την ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφε- . ρόµενη υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή προαφορών. . 4.Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα; α. Την προθεσμια για την υποβολή των προσφορων, την διιυθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν χαι τη γλώσσα ή η τις γλωσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 1)Τα «ρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορων, τα πρόσωπα που µπορούν να παρίστανται καθώς και την ηµεροµηνία, ωρα και τόπο αποσφράγισης. 2)Την διάρκεια ισχύος των προσφορων Με την προσκληση αποστέλλεται σ' αυτούς που επιλεχΘηχαν για υποβολή προσφορών κχαι η. σχετιιη διακήρυξη. ΄ 5.Στις περιπτώσεις προχειρου διαγωνισµού δεν απαιτείται διακήΡυξη. “Άρθρο 3. Τεχνικές προδιαγραφές 1.Σε χάθε διακήρυξη και συµβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια υλικού, ή αναφέρεται συγκεκριµένη προδιαγραφή,.2. Οι τεχνικές προδιαγραφες των υπό προµήθεια υχικών ορίζονται από τους φορείς “για τους οποίους προοριζονται και περιλαμβανουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις διακηρύξεις, στις συµβάσεις προµηθειών, και στις τεχνικές προδιαγραφές που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης, ή µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να ευνοούν ορισµένες επιχειρήσεις, ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείµενο της διακήρυξης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγχκεκριµένων τεχνικχών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισµένης πρόέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ᾗ αντίστοιχο» χαι εφόσον δεν είναι σαφής χαι πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφεροµένους. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαµβάνουν, όταν απαιτείται, τις µεθόδους ποιοτικού ελέγχου των υλικών χατά την παραλάβή και τα εργαστήρια στα οποία διενεργούνται οι έλεγχοι. 4.Οι τεχνικές προδιαγραφές ελέγχονται τροποποιούνται χαι εγχκρίνονται από το Υπουργείο Εµπορίου ή από φορέα που ορίζεται µε χοινή απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών (Ε.Π.Π.Π.). 5δ.Από αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Εµπορίου ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, χαι εγκρίνονται όλες οι 'προδιαγραφές των υλικών που η προµήθειά τους γίνεται από το αυτό. Πριν την προκήρυξη διαγωνισµού οπαιτείται προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές. 6.Οι προδιαγραφές των υλικών όλων των φορεών που υπάγονται στο Ν .1797 /88, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να υπόχκεινται σε έλεγχο, τροποποΐηση και έγκριση, είτε κατά το στάδιο ενταξης των προµηθειων στο Ενιαίο Προγραμμα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). είτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτού. Στην περιπτωση που αποφάασισθεί ελεγχος των τεχνικων προδιαγραφων µετά την ένταξη .Π]. και εφόσον δεν έχει γίνει κατακύρωση % ανάθεση της προµηθειας, δεν ολοκληρωνεται η διαδικασία µέχρι την παροχή της σχετικής έγκρισης. 7.Οιπαραπάνω έλεγχου, τροποποιΐσεις και εγχρισεις ισχύουν γιατα στοιχεία χκαι τις οµάδες που απαρτίζουν αυτά καθώς Χαι για τους συντελεστές βαρύτητας και την βαθµολογία των στοιχείων. “Άρθρο 4. Κανόνες Δτηµοσιότητας 1.Στις περιπτώσεις ανουιτού και χλειστού διαγωνισµού, ο φορέας που διενεργεί το διαγωνισµό, µεριµνά για ευρεία “γνωστοποΐηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: . α. Γιατη δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλαχιστον οικονοµικές εφηµερίδες και σε τοπικη έφηµερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισµός προχηρυσσεται από περιφερείακή Υπηρεσία. 1)Για την ανάρτησητης περίληφης σε εµφανες µέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. ΄ 7.Για την αποστολή της διακΐρυξης στα διάφορα Επιµελητήρια, Συνδέσµους, Πρεσβείες και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικων Επιχειρήσεων χαι Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) Στην περίπτωση χλειστού διαγωνισµού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. 1)Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού διαγωνισίιού, στους ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψής της. 2.Πέραν από την παραπάνω δηµοσίευση, περίληψη της διακηρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήµων Εχκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, είναι ίση ή µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχµές 200.000 Ενρωπαϊκών Λογιστικων Μονάδων, ποσόν το οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, ή την αντίστοιχη αξία, υστερα από ενδεχόµενη αναπροσαρµογή τού παραπάνω ποσού. . 3.Η δηµοσίευση της περίληφης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληφης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισΐµων Εκδόσεων των Ευρωποϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει χαι την ηµεροµηνία αυτή χαι δεν µπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δηµοσιευόµενες στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4.Η δαπάνη για τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης άτον µεν ελληνικό τύπο, βαρύνευ τους φορείς που εκτελούν τις προµήθειες, στην δε Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Κοινότητα. ΄Όλα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δηµοσίευση ανακοίνωσης σχετικά µε διαγωνισµό που έχει προκηρυχθεί. “Άρθρο 5 Γλώσσα 1.΄“Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαάγωνισµών χαι τη συµµετοχή σ' αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. . 2.Από τη διακήρυξη µπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα. “Άρθρο 6. Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 1.Οι διχαιουµενοι συμµετοχης στους διαγωνισμους πρέπει να ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικο ή βιοτεχνικό ή γεωργικό ή κτήνοτροφικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή ατην αλλοδαπή. 2.Οι δικαιουµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβαλλουν µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1)Οι Ελληνες πολίτες: (1) Εγγύηση συµμετοχης στον διαγωνισµό. (2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έχκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήγνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί : για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους ὃραστηριότητας. (ὢ) Πιστοποιητιχο αρµόδιας διχαστικης΄ ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώῶχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική δικχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη αναλοτη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοπονητικό που εκδίδεται από αρµόδια χατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενΐµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές χοινωνικής ασφάλισης και ως προς της φορολογικές υποχρεώσεις τους χκατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία χαι εκδίδεται το σχεταό πιστοποιητικό. (5) Πιστοποιητιιο του οιχειου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαπελµατος από αρµόδια Δηµοσια Αρχή ή Αρχή Τοπι. κής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα» που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµέροµηνία διενέργειας του διαγωνισµου 2)Οι Αλλοδαπκοί: (1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. (2) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγχατάστασής τους, εχδοσης τουλαχιστον του τελευταΐου τριµήγνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν χαταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριοτητας Πιστοποιητιχο της κατά περιπτωση αρµοδιας δικαστικης ή διοικητικής Αρχήςτης Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. (4) Πιστοπονητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 3)Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: “Όλα τα παραπάνω δικαιολοτητιχα των εδαφίων (α) χαι (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου η του ισοδυναμου πρυς τ τούτο εγγράφου. 4)Οι Συνεταιρισµοί: (1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισμο (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµος λειτουργεί νόµιµα. (8) Πιστοπονητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρεχουν οι περιπτωσεις (8) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 5)Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν χοινή προσφορά: (1) “Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ΄Ένώση. . (2) Πιστοπονητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµη- θευτών που αποτελούνται από Μικροµεσαιες Μεταποιητιχες Επιχειρησεις (ΜΜΕ)ή παραγωτικους αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέΧουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτε. ρου µεγεθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριοτητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 500%. Το πιστοπονητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφορας µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3.Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιρλογητικά µ.αζί µε τη προσφορά τους υποβάλλουν και χκάθε άλλο απαραίτητο διχαιολογητικο, που. εκδίδεται ή θεωρειται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδιδει ο Διοικητής της Τρά- πεζας Ελλάδος. 4.Τα παραπανω δικαιολογητιηά, εκτός από την εγγύηση συµµετοΧής» µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προαφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν ἓ έχει λήξει η ισχύς τους, θα γινεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. ΕΣ Εφοσσν οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισμους µε εχπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπρο. σώπησης. 6.Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοπονητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορχκη: δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωσην αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. “Άρθρο 7. Ενώσεις προµηθευτών 1.Στους διενερτουµενους διαγωνισµούς, δικαιούνται συμμετοχης ενώσεις προµηθευτών εφόσον; 1)Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο ΄ στη διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος. 2)Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν χαι παραγωγικές επιχειρΐσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 509 της τιµής προσφοράς. 2.Κάθεπροµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πλχηροί τις προύποθέσεις των περιπτώσεων (4) και (4) της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του παρόντος. 3.Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προαφορά, η οποΐα νπο Τράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εχπροσωπο τους εξουσιοδοτημενο µε συµβολαιο-γραφική πράξη. Στη προαφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφετάαι η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 4.Με την υποβολη της προσφοράς κάθε µελος της ένωσης ευθύνεται εις ολόχληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. &. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βϊας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις νπο της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή, Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπκα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκληρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µελη της ένωσης και στις δύο παραπανω περιπτωσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να΄ εγκριθεί µε απόφασητου οικείου Υπουρτου ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ὕύστερα από γνωµοδοτηση του αρµόδιου οργάνου, “Άρθρο 8. Κριτήρια αξιολογησης των αιτήσεων προµηθευτών για συµµετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισµούς 1.Για την επιλογή των προµηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεπυότητά τους, η Σεπαγγελµατικη αξιοπιστία τους ή χρηµατοπιστωτική και οικονοµική χατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατοτητες τους, λαµβάνονται υπόφη: 1)Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργιας της επιχείρησης. β Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµους του µοσίου 2)Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα χατά την ασκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3)Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπληρωση τόσο των συµβατικχών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δηµόσιου Τοµέα. . ε. Εάν έχουν χκάνει ψευδείς ή ανακριβε΄ις δηλώσεις χατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία; 4)Η οικονοµική επιφάνεια της.: επιχειρησης 5)Η επιχειρηµατική δοµή, ό όπως η µορφή της επιχείρησης, το εὕρος της δραστηριοτητας της και το κύρος της. 6)Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 7)Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείΡησή. ι Η παραγωγική δυνατότητα 8)Η ποιότητα των προϊόντων. 9)Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προύπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στην διακήρυξη,. 2.Κατά την διαδικασία επιλογης των προµηθευτων, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό έχέχ“την ευχερΞια να ζητήσει οποιαδηποτε κατά την κρίση της διχαιολογητικα είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος, εχτός της εγγύησης συµµετοχής, είτε και από τα ακόλουθα: 1)Κατάλληλα τραπεζικα έγγραφα, αντιτραφο ή απόσπκασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύΧλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύχκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έχδοση, κατά νόµον, τριών ισολογισµων, υποβαλλει τους ισολοτισμους 'που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεια που υπάρχουν κατά τό διάστηµα αυτό. 2)Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των . τριώνπελευταΐων χρόνων χαι ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παραδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα).. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα ανάαφέρεται χαι η εµπροθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραληπτης ανΐχκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παράδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παρασταταα έγγραφα πώλησης. 7.Περνγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχειρησης και των µέσων ελέγχου. 1)Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµοδια αρχή,. 2)Δείγµα των προσφεροµένων υλιχων, περιγραφή ή φωτογραφιες αυτών. 3)Πιστοποιητιχα που εκδίδονται από επίσηµα γραφεια ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσιες, που να βεβαιωνουν τηρηση ορισµενων προδιαγραφών ή προτύίκων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία. 3.“Όσοι, από αυτονς που πληρουν τις παραπάνω προύποθέσεις επιλεγούν να υποβάλλουν προσφορά, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοικηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµο. δοτηση του αρµόδιου ορτανου, οφείλουν νά προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του παρόντος καθώς καιτα προαναφερόµενα (παρ. ό4Φ4. 2) εκτός εκείνων που έχουν ήδη προσκοµισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. . 4.Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή µερικά του υπό προµήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο χαι για τον κατασκευαστή, ΄“Άρθρο 9. Προθεσµίες διαγωνισµών. 1.Στους ανοικτούς διαγωνισµούς. .α. Η προθεσµία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 36 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστο. λής της περίχηψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δηµοσίευση στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι χαθιστούν την προ. θεσµία αυτήν ανεφάρµοστη, τύτε µπορεί να περιοριστεί, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µέχρι είκοσι (20) ηµέρες για τις προµήθειες των οποίων η προῦπο. λογιζόµενη αξία, χωρίς τον φύρο προστιθέµενες αξάς, είναι µικρόπτερη από την αντίστοιχη: αξία σε δραχµές των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 105/89 (ΦΕΚ 45/Α/10.2.89),. 1)Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη. λήψη της σχετικής αίτησης. Τ. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την νπο. βολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής -> ΄ τ 2.Στους χλειστούς διαγωνισµούς. 1)Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής σε χλειστό διαγωνισµό δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 21 ηµερών από την αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, ή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να περιορισθεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την ξιοίκηση του φορέα οργάνου, µέχρι 12 ηµέρες. Για τον καθορισµό τών“-προθεσµιών αυτών συνυπολογίζονται Οι ηµεροµηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ενρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο χαι της τελευταίας ηµεροµηνίας για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής. γ 2)Στους προµηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσχλη/&η ταυτόχρονα χαι µε τους ίδιους όρους. . . 7.Η προθεσµία για την υποβολή ζων προαφορών δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 21 ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της έγγραΤης πρόσκλησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιαστούν την προθεσµία αυτή ονεφάρµοστη, τότε µπορεί να περιορισθεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µέχρι 10 ηµέρες, από την ηµεροµηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον χαθορισµό των προθεσµιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόΡράς. . 1)Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληρόφορίες σχετικές µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηγνία που έχει ορισθεί για την νπο βολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερῦ τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την Χήφη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι χαθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέασερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προφφορών. σκλησης και της τελευταίας ηµεροµηνίας για την υποβολή της προσφο- 3. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µπορεί να µετατίθεται η ηµεροµηνία της νποβολής των αιτήσεων συµµετοχής ή της διενέργειας διαγωνισµού, µε ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της ξιακήρυξης. “Όταν η µετάθεση γίνεται χωρίς τροποποΐηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα της µετάθεσης ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση. 'Όταν η µετάθεση γίνεται µε τροποποΐηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβο΄ Χής των αιτήσεων συµµετοχής ή διενέργειας του διαγωνισµού, να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακΐρυξη, εκτός αν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται η σύντµηση του χρόνου αυτού, τηρουµένων των προθεσµιών που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους. Σπτις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δηµοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος. “Άρθρο 10. ΐΧ Χρόνος και τρόπος υποβολής προαφορών 1.“Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό, πρέπει να χαταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στη προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. . ΄ τ τ 2.Οι προαφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. &. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. Κατάθεση δείγµατος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη χατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής σε κλειστό διαγωνισµό. 4.Οι προαφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιο. δήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προύπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προύπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραϊτητα στο φάχελλο προαφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. . ' δ- Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλύµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προαφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη,. . 6.Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προαφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσχκλχηση, προκειµένου να αποσφραγισθοὺν µαζί µε τις άλλες που χατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προµηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγισθεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.΄ 7.Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1)Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε χεφαλαία γράµµατα. 2)Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 7.Ο αριθµός της διακήρυξης. 1)Η ηµεροµηνία διένέργειας τού διαγωνισµού. 2)Τα στοιχεία του αποστολέα. &. Κατά την αποσφράγιση των προαφορών το αρµόδιο όργανο ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι νπο χρεωµένονα ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προ.. σφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. ΄ “Άρθρο 11. Προσφορές 1.Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάχελλο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος. Μέσα στο φά χελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: ΄ 1)Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη µόνο τηµή, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάχελλο, µέσα στον κυρίως φάκελλο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά ατόιχεία της προαφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελλο, επίσης µέσα στον κυρίως φάχκελλο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 2)Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, στον χυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως χκατατάσσονται στις οµάδες που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος, τοποθετούνται σε . χωριστό σφραγισµένο φάκελλο, µέσα στον κυρίως φάκελλο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάχκελλο, επίσης µέσα στον χυρίως φάκελλο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 2.Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του χυρίως φακέλλου. 3.Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγχκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του χυρίως φακέλλου. . 4.Ουπροαφορές δεν πρέπει νά έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήχκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προαφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο. όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προαφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να µονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή χατά την χρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5.Οιπροαφορές χαρτοσηµαΐίνονται σύµφωνα µε το νόµο περί χαρτοσΐγµου. Οι προαφορές που υποβάλλονται απευθείας από αλλοδαπούς προµηθευτές ταχυδροµικώς, δεν υπόχεινται στην παραπάνω χαρτοσήµανση. Οι προσφορές που υποβάλλονται από αλλοδαπούς προµηθευτές µέσω εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα θα είναι χαρτοσηµασµένες. 6.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάχτως έλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα στµεία εχείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προάφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την χατάθεση της προαφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρί- ΄ πτεται ως απαράδεκτη κάθε διευχκρίνιση, τροποποΐηση ή απόχκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδόςτηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω., λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. ο ο .7. Προσφορά για µερος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορριπτεται ως απαράδεκτη, β τ … Χρόνος ισχύος προσφορών 1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τριάντα (80) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή πρόσκληση, καθώς και για τον χρύνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προαφορά τους. 2.Προαφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 3.Η ισχύς της προαφοράς µπορεί να παρατεΐνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη Χήξης της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη Χήξηκαι του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. ] 13. Αντιπροσφορές Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. “Άρθρο 14. Ενστάσεις 1.Ένσταση κατά της διακΐρυξης του…διαγωύισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία εγγράφως ως εξής: . 1)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (1) Στον ανοιχτό διαγωνισµό. µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακΐρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της ηµεροµηνίας διενέργειας του Σιαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όρ. γανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισµό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος. .(2) Στον κλειστό διαγωνισµό, µόνο από εκεΐνους που επιλέγησαν να υποβάλουν προσφορά, µέσα στο µισό του χρονικού ξδιαστήµατος από την ηµεροµηνία αποστολής σ' αυτούς της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµό. Για τον χαθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. . 2)Κατά της νοµιµότητας της διεγάργειας τω. % της συµµετοχής προµηβευτή σ' αυτέν, κατά την διάρκεια του διεγώνισµκοῦ, µέχρι και την επόµενη εργάσιηκη ηµέρα από την ηµεροµήνία διενέργειάς του. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού ένσταση υποβάλλεται µόνο από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλουν προαφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµόδότησή του στο αρµόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο απο. φαίνεται τελικά. 2, Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουαδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λύγους, δεν δεκτές. 3.Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ' αυτόν χατά του οποίου στρέφεται. . “Άρθρο 15. Προυφερόµενη τιµή ] 1.Με την προσφορά η τιµκή του προς προµήθεια υλικού ίνεται ανά ! µονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήγσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρύνση, εκτός - από τον. Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακΐρυξη. 2.Η προσφερόµενη τιµή ξίνεται αε δραχµές ή συνάζλλαγµα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τη διακήρυξη. Οι τιµές σε συνάλλαγµα εκφράζονται στο νόµισµα της χώρας προέλευσης του υλικού ή σε δολάρια Η.Π.Α. ή στο νόµισµα που καθορίζεται σε εµπορική συµφωνία που “ υπάρχει µεταξύ Ελλάδος και της Χώρας προέλευσης του υλικού. Το ΕλΧχηνικό Δηµόσιο δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωµή µε το νόµισµα της προσφοράς, αλλά µε το νόµισµα στο οποίο πραγµατοποιούνται οι πχηρωµές από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την Χώρα προέλευσης του υλικού. Με την ισχύουσα επίσηµη τιµή πώλησης σε δραχµές του νοµίοµατος τούτου και η σύγκριση της προσφοράς. 3.'Όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η πρεοσφερόµενη τιµή θα είναι σε δραχµές, προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόµενη τιµκή θα είναι σε συνάλλαγµα, προαφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιµή σε δραχµές, διάφο-ρετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4.Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπεται οι τιµές να προσφέρονται σε συνάλλαγµα, για τη σύγκριση των προσφορών, µετατρέπονται σε δραχµές µε βάση την ισχύουσα επίσηµη τιµή πώλησης σε δραχµές του συναλλάγµατος, χατά την ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού. 5.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη ξδιακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήγνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προαφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προαφορών οργάνου. ' “Άρθρο 16 Αναπροσαρµογή τιµών 1.“Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών, τότε ορίζεται στη διακΐρυξη όρος περί άναπροσαρµογής της τιµής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος, χαι οι προύποθέσεις της αναπροσαρµογής. Μεταξύ αυτών που θα λαµβάνο. νται υπόφη για την αναπροσαρµογή των τιµών είναι και τα εξής: 1)Χρόνος εχκίνησης της αναπροσαρµογής είναι η ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τη διακΐρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται µέχρι χαι την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών. ο 2)Αναπροσαρµογή σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν µετά την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών. Υ) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, µε υπαιτιότητα του προµηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσµου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρµογή,. . 3)Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται από την προς αναπροσαρµογή συµβατική αξία, , 2.Σε ειδικές περιπνώσεις, κατά την χρίση του φορέα που διενεργεί την προµήθεια µπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής ακόµη και αν το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα παράδοσης των ειδών είναι µικρότερο των δώδεκα (12) µηνών. 3.Για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης. , 4.'Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών, προσφορά µε τιµές σταθερές απορρίπτεται. “Άρθρο 17 Προέλευση -των προσφεροµένων υλικών 1.Οι προµηθευτές υποχρεούνται ανάλογα µε τη µορφή του δικγωνισµού να:αναφέρουν στις αιτήσεις συµµετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης χαι χατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 2.Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποΐησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδείτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκχκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµήνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του Δηµοσίου, µετά από γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του Δηµόσιου που ισχύει χατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3.'Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευνάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάφουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση χκατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη . δήλωση. ,΄ . 4.Μετά την σύναψφη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του ερ- . γοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. Εφόσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο η αλλαγή του εργοστασίου γίνεται υπό την απαραίτητη προῦπόθεση ότι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή ε το ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό Προτίµησης Επαρχιακής Βιοµηχανίας (ΠΕΒ) µε το αρχικό. “Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή εργοστασίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µε άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται σε περιοχή µε χαµηλότερο ποσοστό ΠΕΒ. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το συµβατικό τίµηµα η διαφορά ΠΕΒ. 5.Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προαφορά, χωρίς προηγούµενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες ΄ σχετικές χυρώσεις. “Άρθρο 18 Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 1.Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαΐνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραξδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 1)Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε χριτήριο τη χαµηλότερη µόνο τιµή, αποσφραγίζεται ο χυρίως φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελλος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγγίζεται, αλλά µονογράφεται χαι σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο χαι . παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 2)Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κχριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος καθώς και ο φάχκελλος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε χαι σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικῆς προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονοµική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. τ ο 2.Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαΐνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, χατά διαγωνισµό, όταν πρόχειται για περισσότερους από ένα διαγωνισµούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και αφραγίζει. … 3.Αποσφράγιση των προσφορών “γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού δηµόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισµού παρουσία µόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, τους οποίους χαλεί το αρµόδιο όργανο µε. βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρµόδια για την εκτέλεση της προµήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προµηθευτή που δεν περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή,. 4.Αυτοί που δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό χαθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο διαγωνισµός έγινε µε χριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή,. 1)Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος του διαγωνισµού, µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προαφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελλοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπκών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία χαι ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν χριτήριο κατακύρωσης εί. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) ναι η χαµηλότερη µόνο τιµή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν χρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελλοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σ' αυτό, ΄ ο “Άρθρο 19 Αξιολόγηση προαφορών 1.Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας χαι την τελική επιλογή του προµηθευτή (µόνο χαµηλότερη τιµή ή συµφερότερη προαφορά) καθορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης των ειδών στο Ε.Π.Π. και έγκριση αυτού. 2.Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονταί υπόφη χυρίως τα παρακάτω στοιχεία; . . . 1)Όταν για την τελική επιλογή του προµηβευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή: Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηχκε. ο ο Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. ! Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας του υλικού. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή σύγχκρισης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή σύγχκρισης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. ΄ 2)“Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η συµφερότερη προαφορά. Η Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. . ΄ ΄ Η τεχνική «ξία και η αποδοτικότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απαιτούµενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα χαι ο απαιτούµενος εξοπλισµός του προµηθευτή,. Οι όροι πληρωµής. Το χκόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. Η παρεχόµενη εγγύηση χάαλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η εξυπηρέτηση (σετνίες) µετά την πώληση και η τεχνική βοΐθεια εκ µέρους του προµηθευτή,. Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον ενδιαφερόµενο φορέα. ' Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα µε τη φύση των υπό προµήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα. τ ο Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. , Η χατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων χαι τεχνικών προδιαγραφών της διακήρνξης και της πρόσκλησης προµηθευτή, του οποίου η προαφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσµα. ' Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές χαι της διακήρυξής ουσιώδεις όρους και µε βάση την παρακάτω διαδικασία; Τα προαναφερόµενα στοιχεία εκτός από την τηµή, τους όρους πληρωµής χαθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται χατατάσσονται στις οµάδες: (1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαµβάνονται η ποιότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της δια64Υ κήρυξης, η τεχνική και η αποδοτικότητά τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η απαιτούµενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούµενος εξοπλισµός του προµηθευτή, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού, χαι η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιεῖται από τον ενδιαφερόµενο για την προµήθεια φορέα. (2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχναής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (ΞΕΒΥΊΟΕ) και ανταλλακ€ιΞών, όπου περιλα;?άνΞΕται η Ώζε;2µενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση χαι η τεχνική βοΐθεια έκ µέρους του προµηθευτή,. (8) Στοιχεία µεταφοράς τεχνολογίας χαι τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία αυτά κατατάσσονται χατά περίπτωση στις παραπάνω οµάδες. Για τις παραπάνω οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 50,30 και 30, για κάθε οµάδα αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.΄ Για κάθε προαφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που χαλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή ἁυξάνεται µέχριβαθµούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακΐρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι βαθµούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό τον προύυπόθεση ότι η προσφορά έχειήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από µείωση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας. Συµφερότερη προσφορά είναι εχείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανηγµένη, όπου απαιτείται τιµή προσφοράς. Για τη διαµόρφωση της ανηγµένης τιµής λαµβάνονται υπόφη η τιµή προσφοράς, το ποσοστό προστασίας επαρχιακής βιοµηχανίας το ποσοστό προτίµησης εγχώριας βιοµηχανίας και όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωµής και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας Το ποσοστό προτίµησης επαρχιακής και εγχώριας βιοµηχανίας υπολογίζέται επί της τιµής προσφοράς. Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά χαθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις οµάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθµολογία των στοιχείων που αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη, τα οποία όταν πρόχειται για προµήθειες που εκτελούνται από το Υπουργείο Εµπορίου, ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου αυτό απαιτείται χαι εγκρίνονται από το Υπουργείο αυτό. 3.Εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 στοιχεία, λαµβάνο. νται υπόψη και τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του παρόντος. 4.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. . … 1)Προσφορές που παρουσιάζουν, χατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακαι της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες: Αντίθε.. ται δεν απορβίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως ΄ετιοιιε:ιυ΄οδεις. … “Άρθρο 20 ' Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνι. σµού όργανο, µε γνωµοδότησή του, µπορεί να προτεΐνει: , 2)Κατακύρωση της. προµήθειας για ολύχκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εχκατό, που θα χαθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαΐνει το 300 στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 5042 στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.-Για χατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή,. ο 7 ο ο 3)Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή . του µε τρολόποΐηση ή µη των όρων Χκαι των τεχνικών προδιαγραφών. 7.Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού“ και άπευθείας ανάθεσή της προµήθεικς του υλικού. τ ' “ 1)Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποΐηση των όρων και των τεχνικών προδιαγρα΄ 648 ' ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) φών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. 2)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποΐηση της προµήθειας. 3)Την χατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετόιυλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή, Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 4)Ματαίωση της προµήθειας. “Άρθρο 21 Συνέχιση δίαγωνισµού 1.Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή χριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά - του και η προµήθεια χρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την υποβολή νέων εγγράφων προαφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποΐηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακΐρυξης. 2.Για την συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του Φορέα οργάνου, ὕστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµά. των του διαγωνισµού οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισµού που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. “Άρθρο -22 Απευθείας Ανάθεση 1.Προµήθεια µε απευθείας ανάθεση µπορεί να γίνει εάν αυντρέχε: µια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797 /1988. , 2.Προκειµένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µε την οποία παρέχεται η σχετική έγκριση. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται όταν η απευθείας ανάθεση αφορά προµήθεια ή δάπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει χατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχµών. Σε περίπτωση που προηγείται διαγωνισµός της απευθείας ανάθεσης, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται από την απόφαση χρίσεως των -αποτελεσµάτων του βιαγωνισµού. “Άρθρο 23 Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης 1.Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλετάι σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω οστοιχεία. ' . 1)Το είδος. τ 2)Την ποσότητα. 7.Την τιµή,. 1)Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, 2)Τη συµφωνία της χατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. ' ' 3)Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγχκρισης, όπου τούτο απαιτείται. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άχυρη,. 4)Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. . 2.Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό ΄ µόνο χαρακτήρα. . 3.Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία χοινοποΐησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικῆς σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπο. ΄ γραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία χοινοποΐησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµερόµηνία χοινοποΐησης της ανακοϊνωσής. Τούτο δεν ισχθει στην περίπτώῶση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολοίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την χήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 4.Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή,. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνουγµα πίστωσης, η εγγύθηση χκαλής εκτέλεσης µπορεί να χατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης χαλής εκτέλεσης. 5.Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοΐίνωση, δεν προσήλθε να υπογράφει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φόρέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του παρόντος. “Άρθρο 24 Συµβάσεις 1.Μετά την ανακοίνωση χατακύρωσης ή ανάθεσης χαταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,. . 2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 1)Τον τόπο χαι χρόνο υπογραφής σύµβασης. 2)Τα συµβαλλόµενα µέρη. 3)Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 4)Την τιµή,. . 5)Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 6)Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ' 7)Τις προβλεπόµενες εγγυΐσεις. 8)Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 9)Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. τ. Τον τρόπο πληρωµής. 10)Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή,. Ά. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου χειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη χαι απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 4.Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 5.Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: … 1)Παραδόθηκε ολόχκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηχκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που χρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. 2)Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά χαι ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. . 7.Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν χυρώσεις ή εκπτώσεις. ο α 1)Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και - από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις χατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. . 'Άρθρο 25 Εγγυήσεις 1.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 1)Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της συνολικής προύπολογιαθείσης δαπάνης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προαφορά νπο βάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ χαι παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς χαθώς και ενώσεις προµηθευτών αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσώωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταπουητική δραστηριότητα µε την προῦπόθεση ότι οι εργασίες που θα εχτε. λεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 5042 της τιµής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προαφορά ή ΦΕΚ 62 µέσα σε 15 ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία διενέργειας του ξιαγωνισµού, πιστοπονητικού ακοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 2)Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά µερικών απ' αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που ή εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προαφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη χατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό. 50%. 3)Εγγόηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισµό. 4)Εγγύηση µπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιµετώπισης προµήθειας µε την διαξδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης. 5)Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο χατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε.(5) -ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης. 6)Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει χαι τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τ ακόλουθα: Β (1} Την ηµεροµηνία έκδοσης. ' . (&) Τον εκδότη. . . (8) Την νπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. (4) Τον αριθµό της εγγύησης. (5) Το ποσόν που χαλύπτει η εγγύηση. (6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ' (7) Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµτρία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά. ' (&) Ότι η εγγύηση πάρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο ὕε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. (9) Ότει το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά ρίς καµίά από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (8) τµέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης. (10) “Ότισε περίπτωση χατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόχειται σε πάγιο τέλος χαρτοσΐµµου. (11) Την ηµεροµηνία Χήξης της της εγγχύησης, (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µετά τη Χήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).. (12) “Ότι ο εκδότης της εγγύθησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. . ' Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. ο 7)Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίξ την προσηχουσά, τα. .. ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνο- .. νται υπόψη. 2.Εγγθηση χκαλής εκτέλεσης της σύµβασης. 1)Ο προµηθευτής στον οποίο ξγινέ η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να χαταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1042 της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακΐρυξη ή την πρόσκληση. 2)Εγγόηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισµό. - γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 3)Οι εγγµήσεις ανεξάρτητα από το όάργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα: να περιλαµβάνουν χαι τα ακόλουθα: . ' (1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. (2) Τον εκδότη. (8) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. (46) Τον αριθµό της εγγύησης. (5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. (6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του που διενεργεί τον διαγωνισµό.οποίου εκδίδέται η εγγύηση. ο (7) Τον αριθµό της σχετικής Ξύξιβασης χαι τα προς προµήθεια υλικά. ' (8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέχκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως χαι διζήσεως. . (-9.)… “Όνι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάφειτη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωφίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (4) ηµέρες από απλής έγγραφης ειδοπόζησης, : (ΧΟ)'Οτισεπερίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσύν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσΐµου. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγθησης (ο χρόνος ισχθος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση. οαγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες),. . “Ότε ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύθος της εγγύησης όστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. . 4)Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, ὕστερα από γνωµοδύτηση του αρµόδιου οργάνου, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της πο- ΄ σότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 3.Εγγθηση προκαταβολής. . 1)Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον προβλέπεται απ' αυτήν χορηγείται στον προµηθευτή προκαταβολή σε µέχρι 50% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται µόνο µε χοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου. Η προκαάταβολή χοργείταιµε κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαµβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόχων επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης υλικού. . 2)Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον . τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραΐίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: (1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. (2) Τον εκδότη,. (8) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. (4) Τον αριθµό της εγγύησης. . , (6) Το ποσόν που χαλύπτει η εγγύηση και µε τη ρήτρα ότι καλύπτονται και τόχκοι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ἁρθρα 32 και 34 του παρόντος Π.Δ. ' (6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση:- ο ΄ , (7) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. (8)/ΓΌτι ή εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. (9) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα χαταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε. τρεις (4) ηµέρες από“ απλής έγγραφης ειδοποΐησης. - . π περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόχκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσΐµου. * (1%) Την τµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µίµνες). ... (12) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παρά. τασή της ισχύοςτης εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τη σύµβαση.. . . 3)Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά κατά ποσύν που αναλσγεί στην αξίατου µέρους της ποσότητας ου παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόχολλο παραλαβής αναφέρυνται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµέτώπιση, χατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων χαι του εκπρόθεσµου. Φ 4.Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση χαλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µΕλών της ένωσης. 5δ.Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καΧής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση. πριν από την έναρξη του χρόνου χαλής λειτουρ- . ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όρους όπως της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον αυµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) µήγνες. … 6.Οι εγγυήσεις υποχριωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά πρόσωπα που έχουν χατά νόµον το δικαίωµα αυτό και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. ' 7.Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου. . 1)Οι τίτλοι των εντόχκων γραµµατίων του Δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 2)Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από το παρόν Π.Δ. πε ριπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποΐηση των εντόχων γραµµατίων του Δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν χατά τον χρόνο της εκποϊησής τους. 7.Η επιστροφή των εντόχων γραµµατίων του Ατηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ -“ΕΚΨΕΛΕΣΗ ΤΙΡΟΜΗΘΕΙΩΝ “Άρθρο 26 Χρόνος φέύρτωσης ή παράδοσης υλικών 1. Ο προµηθευτής υπυχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια χαι µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 2. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για-τη διοίκηση του φορέα οργάνου, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτυά πριν από τη λΧήξη τον συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµαναπό την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1 / 8 ολόχκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λΧήξη του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης,. το υλικό δεν παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έχπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς χατά τ' ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 3. Ο προµηθευτής υκοχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδόσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 4. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υκοχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, ή ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προακοµίστηκε. 5. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται χυρώσεις. “Άρθρο 27 Παραλαβή υλικών 1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές ή άλλο αρµόδιο όργανο. . 2. Η παραλαβή των υλικών που η προµήθειά τους γίνεται από το Ὑπουργείο Εµπορίου, πραγµατοποιείται από επιτροπές παραλαβής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του Ν. 1797 /1988. Οι αρµοδιότητες των επιτροπών παραλαβής (πρωτοβαθµίων µονίµων ή µη και δευτεροβαθµίων), οι όροι για την συγκρότηση δευτεροβαθµίων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεσή των επιτροπών, η διαδικασία επιλογής των µελών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο χρόνος και η διαδικασία παραλαβής των υλικών, ο τρόπος διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την παραλαβή και χάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, χαθορίζονται. µε την απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 1797 /1988. 3. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών χαλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύµβαση ενεργείται: “ α. Με µακροσκοπική εξέταση. β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση. γ. Με πρακτική δοκιµασία. δ. Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής. 4. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόχολλο µακροσκοπικού ελέγχου χαι δευγµατοληψίας χαι οριστικό πρωτόχολλο (παραλαβής ή απόρριφης) µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλε-. ' πόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξή του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληφίας. ' 5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίφει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόχολλο τις παρεκκλίσεις που παρουαιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοπονηθεί. Εφόσον κχριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρέαζουν την χαταλληλότητά του χαι µπορεί να χρησιµοπουηθεί, µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή παραλαβής, µε ή χωρίς έχπτωση επί της συµβατικής τιµής. από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού χαι να συντάξει σχετικό πρωτόχκολλο οριστικής παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακρο- ΄ σκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαΐνει στη Χήψη και αποστολή δειγµάτων χαι αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγµατα λαµβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, εγκρίθηκε η µακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν χατά τον µακροσκοπικό έλεγχο. … … ' Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόχολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται µετά τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δενγµάτων. ΄ Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, ύστερα απο γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόχκολλο, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης µε ή χωρίς έχκπτωση. 6. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για επανεξέταση περιπκτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα γίνεται ύστερα από σχετικό αἰτηµα του προµηθευτή ή αυτεπκάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαΐίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει εκτός από τον µακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό χρίνεται απ' αυτήν παραληπτέο µε βάση τον µακροσκοπικό έλεγχο, λαµβάνει χαι αποστέλλει τα προβλεπόµενα ξείγµατα και αντιδείγµατα. Στην περίπτωση που το υλικό χρίνεται από την Επιτροπή παραλαβής απορριπτέο µε βάση τον µακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαΐίνει σε δειγµατοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόµενους ελεγχους Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτες του υλικού δεν επηρεαζουν την καταλληλό΄τητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόχολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είχκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµκηνία κοινοποΐησης της σχετικής άπόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβαθμιας επιτροπής παραλαβης, βαρύνουν τον προµηθευτη, εφόσον τα ειδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθουν µε εκπτωση, ανεξάρτητα εάν η αναθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγ.. γέλτα. Τα έξοδα αυτά καταλογιζονται µε απόφαση του Υπουρτου Εµπορίου και εκπίπτονται από το λαβείν του προµηθευτή ή εισπράττο. νται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβοΐωση µέσω του δηµόσιου ταµείου. 7. Τα πρωτοκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβης (πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες) χόινοποιούνται υποχρεωτικά .χαι στους προµηθευτές. 8. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, µπορέί να παραπέµπεται δειγµατοληπτικά για επανεξέταση υλικό. σε επιτροπή παραλαβής που. συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηχε οριστιια από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περιπτωση ' αυτή ισχύουν για το και για τον προµηθευτη τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 9. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν και για τους φορείς που εκτελούν τις προµήθειές τους µε βάση τον παρόντα χανονισµό. “Άρθρο 28 Χρόνος παραλαβής υλικών 1. Η παραλαβή των υλικών και η έχκδοση των σχετικών πρωτοκολ-΄ λων παραλαβης πραγµατοποιείται µέσα στον χκαθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 2. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξεταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενερτούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δο…µαστηρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συµβατιχος χρόνος παραλαβής αρχιζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύµβάση προβλέπει, εκτός από µακροσκο- . πική εξεταση και άλλους ελεγχους που διενεργουνται ακό άλλα ύργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει.. από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ“ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δευγµάτων για έλεγχο, µέχρι την χοινοποζηση των αποτελεσματω΄ν του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέ- . ωση της παραγράφου &, του αρθρου 26 του παρόντος ο συµβατιιος χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής. 3. Εάν η παραλαβή των υλικών χαι ή σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοπονηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηχκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ΔΑήβοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, µε βάση µόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή,. : 4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδααιη παραλαβηκαι την πχηρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεποµε- : νοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείτας µε από- >φαση του Υπουργού Εµπορίου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που. δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπομενο από την σύµβαση χρόνο και όταν: α. Το υλικό χρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές χκυρώσεις. β Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους. ορους της σύµβασης, κρίνεται όµως παραληπτέο. ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσαν είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έχκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβη µε έκπτωση. Και για τις δύο παραπανω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, ύ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβης προβαΐίνει σε όλες τις διαδιχασιες παραλαβης που προβλέπόνται από την σύµβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόχκολλο, η δε αµοιβή των µετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίον προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβης, δεν λαµ.βανεται υπόψη,. δ. τα παραπάνω ισχύουν και για τους φορείς που εκτελούν τις προµήθειές τους µε βάση τον παρόντα Κανονισµό, οι δε σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον αρµοδιο Υπουργό ή η το αρµόδιο τια την διοαηση του φορέα ορτανουΝαύλωση - Ααφάλιση *΄ 1. Στην περίπτωση που η προµήθεια πραγµατοποιείται µε τον όρο παράδοσης ΡΟΒ - ΡΟΤ, η ε…κλοτή του µεταφορικού µέσου γίνεται µε µέριµνα και δαπκάνη του αγοραστη Ο προμηθευτης μετα την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά µε τη µεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του µεταφορικού µέσου γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή µε τους εξής περιορισµους α. Δεν επιτρεπεται η µεταφόρτωση σε. ενδιαµεσους σταθµούς ή λιµάνια, χωρίς ειδική έγκριση του αγοραστή,. β. Εφόσον το µεταφορικό µέσο είναι πλοίο, τούτο υπόχκειται στους όρους και συµφωνίες της Ο©ΙΑΞΞΙΓΙΟΑΤΙΟΝ Επίσης η φόρτωση γίνεται µέσα στα χύτη και όχι στο κατάστρωµα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δοθεί ειδική άδεια από τον αγοραστή. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοΐου, ή από οποιαδηποτε αλλη αιτία, βαρύνουν τον προµηθευτή, όταν η προµήθεια ίνεται µε τον όρο παράδοσης © + Ρ. 2. Στην περίπτωση που η προιµκήθεια πρατµατοποιειται µε όρο που η ασφάλιση γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα µε την φύση του εµπορεύµατος, τα περιστατικά του ταΕιδιού, τη συσκευασία και λοικούς συναφείς παραγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική συµβαση Εχτός από τους παραπάνω χινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολεµου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχων, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχυουν κάθε φορά. ΄ 3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλισεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζοµένων κινδύνων µεταφοράς θα γίνεται σύµφωνα µε την από αποθήµκη σε αποθΐµέη (ΨΑΒΕΗ005Ε Το ΨΑΒΕΗΟΠ5Ε) περιλαμβανομενης και της παραµονής των εµπορευµατων στους τελωνειακούς χώρους ή αλλες αποθηιες ΤΒΑΝΞΙΤΟ του τόπου προορισµού των υλικών, για 45 τµέρες από την ἁφιξή τους. 4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία (©ΊΡ του εµπορεύµατος πλέον “Άρθρο 30 Ανακοίνωση φόρτωσης . 1. Ο προµηθευτης αµέσως µετά την φόρτωση των υλαων, υποχρεούται να γνωστοποιΐσει στον αγοραστή, µε τηλεγράφηµα ή τηλέτυπα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περ αµβανονται τουλάχιστον: α. Ο αριθµός της συµβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. β. Σε περίπτωση που η µεταφορά. .γίνεται µε πλοιο, το όνοµα του πλοίου, η εθνικότητά του και η σηµαια του. “ .. 7. Ο αριθµός των κιβωτιων, τα επ' αυτών σηµεία και αριθµοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα χαι το βάρος (µικτό - καθαρό). δ. Η ηµεροµηνία φόρτωσης. -ε. Η πιθανή ηµεροµηνία άφιξης του µεταφορικού µέσου στον τόπο προορισµού. 2. Εάν ο προµηθευτής παραλειφει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παραπανω τηλεγραφημα ή τηλέτυπο, βαρυνετια µε τυχον έξοδα υπερηµεριών χαι παραµονής σε τελωνειακούς χωρους ή χώρους ΤΒΑΝΞΙΤΟ των συµβαταων υλικών, από την εποµένη της άφιξης του µεταφορικού µέσου µέχρι την παραλαβή τους. “Άρθρο 31 Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτεριχό 1. 'Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φύρ. τωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστης µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί χρατικών προµηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού ίνεται στην Ελλάδα από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση και τις χείµενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσµατα του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου το γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει χάθε σχεταή ζηµία που προέκυψε για το Ελληνικό Δηµόσιο. ' 2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελεγχου ο προµηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις: α. Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα χαι εργατοτεχνικό προ. σωπικό για µετακίνηση, µετατόπιση, ατοιβασία χ.λπ του προς έλεγχο υλικού. β. Να διαθέτει για την εξαπριβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στη διάθεσή του. γ. Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, &λλως βαρύνεται µε τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. δ. Να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά µε την πορεία εκχτέλεσης της παραγγελίας. ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προµηθευτης βαρυνεται µε τα έξοδα που θα προκύφουν από τον απαιτούµενο δεύτερο. ελετχο ή ελέγχχους. 3. Εάν δέν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρµόδια υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 4. Η «ξία των δειγµατων και αντιδειγµάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτεραο, βαρύνει τον προµηθευτή,. . , δ. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται. α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύµβασης, να µην εκδόσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενηµερώσει αµέσως τον αγοραστή προκειµένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του. - β. Νααποκαταστήσει χέθε ζηµία που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του πιστοπονητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού µε εαφαλµένα στοιχεία. 6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, µπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευµένους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επινροπή συντάσσει χαι υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προµηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες µε εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. “Άρθρο 32 . Κυρώσεις γιά εκπρόθεσµη φόρτωση - παράδοση 1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση χαι µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, χατά περίπτωση, κυρώσεων χαι πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: ' α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διαστηµα που δεν υπερβαινει το 1/2 του µέγιστου προβλεποµενου, από το άρθρο 26 του παροντος χρόνου παράτασης, 2,5%% επί της συµβατικής α«ξίας της πο σότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισοῦ του χρόνου παράτασης προκύς πτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. β. Για καθυστέρηση που υπερβαΐνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλαων, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκχπρόθεσµα επηρεάζούν τη χρησιµοπούηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συμβατικης αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. . 3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειάς του σε βάρος του διαγωνισµού, επι. βάλλεται συνολικά πρόστιµο για εχπροθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 104% της συµβατικης τιµής, ανεξαρτητα από την ηµεροµηνία παραδι'»-΄ σης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έχπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελεσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από την οριστική παραλαβή των. υλικών. 4. Κατά τον υπολογισµδ του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του αρµοδιου Τπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδοτηση του αρµόδιου οργανου, δεν λαµβάνεται υπόφψη ο χρό-: νος που παρήλθε περαν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδιχασιων, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατιθεται* αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο χκατά τα ανωτέρω κρόστιµο, χαταλογίζεται σε βάρος του και τόχκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι της προσκόµισης του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον χάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόχου από δικαιοπραξία. 6. Η είσπραζξη του προστίµου και των τόχων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβειν του προµηθευτη ή σε περίπτωση ανεπάρχκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγτύησης καλής εκτέλεσης και προχαταβολης, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν χατάθέσει το απαιτούµενο ποσό. 7. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόχοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. - 33 Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόχκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της. µε άλλη που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακχτή πραθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1 /4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1 /2 αυτού όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη ληξη του, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόχειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµια που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξεν ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έχπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποϊησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρωτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περιπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επισης, δεν επιστρεφσνται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλέται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου χαι εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείαα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάΧχιστον πριν από την εκπνοή της, µε΄αποφαση του Υπουργού Εµπορίου, µε την οποία και επιβάλλεται προστιµο σε ποσοστό 2,5ύ% επί της συµβατικης αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποΐηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 3. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίτου φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγχκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.Κήρυξη Προµηθευτή Εκπτώτου 1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψφει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την χατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο ὁνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής χηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συµβαση και από χάθε δικαιωµα του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε; παρεδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στο συµβατυω χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δώθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος. 3. Ο προµηθευτής δεν χηρύσσεται έχκπτωτος από την χκατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Δηµοσΐου. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, 4. Με την απόφαση προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβασή µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατά-. σταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή, 5δ. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την χατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέά οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, χατά περίπτωση. . β) Προµήθεια του υλικού σε“βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διάγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απ' ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι του άρθρου 22 του παρόντος. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύφει, χαταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή, Ο χαταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικόύ, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση χάθε στοιχέίο, κατά την κρίση του αρµόδιου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.. 7) Προσωρινός η διαρχης αποκλεισµός του προµηθευτη από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα. 8) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της «ξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έχκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαιωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ήµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν. τελικά έχανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος. ε) Η είσπραξη εντόχκως της τυχόν προκαταβολης που χορηγηθηκε στον έχπτωτο από τη συµβαση προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε χκατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε χκατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των: τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήφης της προκαταβολής από τον προµη-θευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του ως εκ. ζ πτώτου, µε το ισχύον χάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόχο από, δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφης της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόχκιο για τόχο υπερηµερίας. 6. Σε περίπτωση που η προµηθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προµηθευτη γίνεται µε τροποποΐηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφων της κατακυρωσης, της αναθεσης ή της συµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, χατά περίπτωση, χατά τον υπολογισμο του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υποφη η διαφορα που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµφηφίζεται µε το προς χαταλογισµό ποσό. Άρθρο 35 Τρόπος πλχηρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικα για πληρωµη προ. µηθευτή στο εσωτερικό. 1.Η πλχηρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να νει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: α). Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής «ξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 1)Με την χορήγηση προκαταβολής µέχρι ποσοστού 509 της συµβατικής α«ξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πλχηρωµή ποσοατού της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το µακροσκοπικό πρω τόχκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.. ) Με προθεσµιακό διακανονισµό για το 100%% της συµβατικής αξίας ή για µέρος αυτής. 2)Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη. 2.Στη διακήγρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυµητός τρόπος πληρωµής και οι σχετικές λεπτοµέρειες. 3.Οιπαραπάνω τρόπο πλχηρωµής εφαρµόζονται χαι στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από τηνταύµβαση. 4.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1)Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή ή σε περίπτωση αυτοδίκανης παραλαβής. αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφώνα µε το άρθρο 28 του παρόντος. 2)Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. {) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 3)Εξοφλητική απόδειξη εάν το τιµολύόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 4)Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 5.Στην περιπτωση που η σύµβαση προβλεπει ότι η κατασκευη των υλικών ή µέρος αυτών θα γίνει σε επαρχιακή βιοµηχανια ή βιοτεχνια εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται η προσκόµιση από τον προµηθευτη βεβαιωσης της Δημοσιας Οικονοµικης Υπηρεσίας του τόπου εγκατάστασής του συγκεκριµένου εργοστασίου που οριζεται από την σύµβαση ό ότιτα υλικά κατασχευασθηχαν στο εργοστε.σιο αυτό. Εφοσον η χατασκευή των υλικών ολικώς ή µεριχως δεν σε εργοστάσιο του προιµκηθευτή αυτός θ προσκοµίσει επί πλέον αντίγραφο τιµολό.γιου του εργοστασιου που συµµετέχει στη διαµορφωση του τελικού προἵόντος σύµφωνα µε την σύµβαση, θεωρηµένο από την αρµόδια οικονο. µική εφορία. Εάν ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά . αυτά ή εφόσον αυτά που προσκοµισθουν δεν καλύπτουν ολόχκληρο το προβλεπομενο από τη σύµβαση ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε υποφη κατά την αξιολύγηση των αποτελεσµάτων.του διαγωνισμου, θα εκπίπτει από το λαβείν του προµηθευτή ολύόχκληρο ή το µέρος της ΠΕΒ κατά περίπτωση και θα του επιβάλλονται επιπλέον, µε απόφαση του αρµόδιου ΄ Υπουργού, ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, χαι διοικητικές κυρώσεις (όπως χρηµατικό πρόστιµο, αποκλεισµός από διαγωνισµούς). “Άρθρο 36. Τρόπος πληρωµης Απαιτουμενα δικαιολογητικά για πληρωµη προµηθευτή στο εξωτερικό. 1.Η πληρωµη της αξίας των υλικών στονχπροµηθευτη µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: ) Με την εξόφλχηση του 100% της συμβατιιης αξίας µετά την ορι-. στική παραλαβή των υλικών. 1)Με την χορήγηση προκαταβολής µέχρι ποσοστού 507 της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύὕησης και το υπόλοιποείτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµη ποσοστού 20%% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το µακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξοφλησης της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Υ) Με προθεσµιακό διακανονισµό για το 1004 της συµβατικής αξίας ή για µέρος αυτής. 2)Με κάθε άλλο τρόπο που χαθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη. 2.Στη διακήρυξη απαραιτητα καθορίζεται ο επιθυµητός τρόπος πληρωµής και οι σχετικές λεπτοµέρειες. 3.Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρμοζονται και στις τµήµατικές παραδόσεις εφύσον προβλέπονται από την σύµβαση. 4.Η πληρωµή της αΈίας των υλικών στον προµηθευτή γίνεται µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε µε άνοιγµα ενέγγνας ανέχκκλητης πίστωσης, είτε µε έµβασµα. Στην περίπτωση που η πληρωµή γίνεται µε άνουγµα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. “Όταν η πλχηρωµή γίνεται µε έµβασµα, χορηγείται προκαταβολή, 5δ.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξης 1)Σε περίπτωση προµήθειας µε παράδοση ΓΟΒ ή ΕΟΤ.΄ (1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγµατικής φόρτωσης στο όνοµα του αρµοδίου Υπουργείου ή φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισµού. (2) Πιστοπονητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών εις τριπλούν. (Ά) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. (4) Εξοφλητικη απόδειξη του προµηθευτή, στην περίπτωση που το τιµολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. 2)Ζυγολόγιο ή µετρολόγιο, εις εξαπλούν. (6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές “γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή,. (7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθηκη του ρέα, εφοσον από τη συµβαση προβλεπεται η πλχηρωµή να γίνεται µετά την οριστική ποσοτίκή χώ ποιοτική Υαραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. (8) Αντίγραφο τηλεγραφήµατος ή τηλετυπήµατος του προµηθευτή, µε το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 3)Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο παράδοσης © + Ε. ΄Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, µε την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει τληρωθεί. Υ) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο ©ΙΕ. (1)΄“Όλατα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση €© + Γ. (2) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφάλιστικής Εταιρείας, που να χαλύπτει τους χινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος. (3) Απόδειξη πληρωµής των ασφαλιστρων 2)Στην περίπτωση προµΐθειας µε τον όρο παράδοσης «ελεύθερον». (1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος. (2) Τιµολόγιο του προµηθευτή, εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. (8) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. (4) Πιστοποιητικο ποιοτικού χαι ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή, 6.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν χκαι οποιοδήποτε άλλο. “Άρθρο 37. ' Δείγµατα - Δειγµατοληψία - Εργαστηριακές Εξετάσεις. Τα δειγματα που χρησιµοποιουνται κατά την διενέργεια των προµηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες. 1)Δείγµατα φορέων. Στην κατηγορία αυ'η υπάγονται τα δείγµατα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προµήθεια υλικά, βάσει ΄ χαι των οποίων θα πραγµατοπουηθεί η προµήθεια. 2)Δείγµατα προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγµατα που χαταθέτουν οι προµηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την διενέργεια του διάγωνισµού. ) Δείγµατα από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δευγµάτιση των υλικών που παραδίδουν οι προµηθευτές σε εκτέλεση συµβάσεων. 2.Κάθε δείγµα ανάλογα µε την φύση του προς προµήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή µέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική µηχανική, χηµική ή µακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιµασία. Η ποσότητα ή το µέγεθος των δειγµάτων µπορεί να ορίζονται: 1)Από την Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια, προκειµένου για δείγµατα των φορέων (κατηγορία α). . 2)Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειµένου για δείγµατα προµηθευτών (κατηγορία Β) Υ) Από τη σύµβαση, προκειµένου για δείγµατα των προς παραλαβή συµβατικών υλικών (κατηγορία Εφόσον στη σχετική σύµβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα για το µέγεθος των δειγµάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγµατοληφίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 3.Τα δείγµατα όλων των κατηγγοριών χατατίθενται στην αρµόδια. Υπηρεσία εις διπλούν, (δείγµα - αντίδευγµα) µε εξαίρεση: 1)Τα δείγµατα των φορέων, εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά. 2)Τα δείγµατα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν µπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. Υ) Τα δείγµατα που λαµβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συµβατικών υλικών, τα οποία λαµβάνονται µεν εις διπλούν, τλην όµως, το ένα απ' αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή µηχανική εξέταση ή χρησιµοποιείται για πρακτική δοκιµασία. 4.Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγµ.ατων, τυχόν προσκοµιζόµενα από τους προµηθευτές δείγµατα δεν γίνονται δεκτά. 5.Δείγµατα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανη σύµφωνα µε τα προ. βλεπόµενα από την διακΐρυξη ή την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά. 6.Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπον φύλαξης και συντήρησής τους. Για δείγµατα φορέων καθώς και δείγµατα από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά που ανΐκουν στην χατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο Πρόεδρος της πής, αντίστοιχα. 7.Εφόσον η προµήθεια του υλικού γίνεται µε βάση δείγµατα του φορέα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση του δείγµατος αυτού χκατά το διάστηµα της προθεσµίας που ορίζεται από την διαπήρυξη ή την πρόσκληση είτε µε απλή µακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόµενους, είτο µε λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, µε δική τους µέριµνα χαι ευθύνη,. &. Κατά την αξιολόγηση των προαφορών από το αρµόδιο όργανο, τίθενται υπόψφη του και τα σχετικά δείγµατα. Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγµατος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης των δειγµάτων, µετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγµατος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δευγµάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήφη µέρους του δείγµατος. 9.Η επισηµοποΐηση των δειγµάτων και αντιδειγµάτων ίνεται από το αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο, ως εξής: - Των δειγµάτων που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισηµοποιούµενο δείγµα του φορεα δεν θα ισχύει χατά το µέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις. - Των δειγµάτων που χαταθετουν οι προµηθευτες κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών, µετά την κατακύρωση της προµήθειας. - Τα επισηµοποιηθέντα δείγµατα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται µετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων. 10.Στον συµβαοιούχο΄ προµηθευτή παραξδίδετάι, ὕύστερα από αἰτηµά του, το επίσηµο δείγµα του φορέα ή µέρος αυτού, ανάλογα µε τη φύση του υλικού, για να του χρησιµεύσει κατά την χατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέφει το αργότερο µε την παράδοση του υλικού. 11.Η επιστροφή των δευγµάτων γίνεται ως εξής: 1)Των φορέων, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παρα-. . λαβή του συµβατικού υλικού, µε µέριµν& και ευθύνη του φορέα. 2)Των προµηθευτων στους οποιους δεν >ιατακυρωθηχαν ή δεν ανατέθηκε η προµήθεια, µέσα σε 15 ηµέρες από την-ηµεροµηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων. {) Των συµβασιούχων προµηθευτών που κατατέθηκαν µε την προσφορά τους και δεν χαταστράφηκαν µερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων. 3)Τα δείγµατα που δεν χρησιµοποιήθηκαν για χατ' έφεση εξέταση, επιστρέφονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την οριστική παραλαβή,. των συµβατικών υλικών, µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή,. 12.Τα δειγματα που δεν θα παραλειφθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκποιούνται από την Υπηρεσια παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν εµπορική αξία, υπέρ του Μετοχικου Ταμειου Πολιτικών Υπαλληλων (Μ Τ.Π.Υ.) άλλως καταστρέφονται από οριζόµενη προς τούτο επιστροπή, 13.Η «ξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβανονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν παταβαλλεται. 14.Εφόσον από τη σύµβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια του φορέα, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ.., ἡαπό οποιοδηποτε άλλο εργαστήριο που ανΐµει στο δηµόσιο τοµέα, αναλογα µε την φύση του προς προµηθεια υλικού και την µορφή του ελέγχου. 15.Σε περίπτωση που ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων, µπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ' έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της µορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν µπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η χατ' έφεση εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δηµόσιου τοµέα, εκτός από το εργαστηριο που διενήργησε την αρχική εξεταση Στην περίπτωση που δεν υπαρχει άλλο >ιαταλληλο εργαστηριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό ελεγχο, η χατ' εφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόµενο για την περίπτωση παραβολο Το «ίτηµα του προµηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπεινα υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είχοσι (20) ηµερων από την τνωστοποιηση σ' αυτόν των αποτελεσματων της αρχικής εξετασης Κατ' έφεση εξέταση µπορεί να γίνει χαι αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµοδιου Υπουργου ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, μεσα σε είκοσι (20) ηµέρες απο την λήφη του πρωτοκολλου της επιτροπης παραλαβης Κατά την, κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφοσον το επιθυµεί, και ο προµηθευτής&. Εάν κατά την διενέρ- . γεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχοι διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτη, σε τεχνικο θέµα (όπως εφαρμοζομενη µεθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή διατυπώνεται µε σαφΐγνεια σε σχετικό πρωτόχκολλο, η δε υπόθεση παραπέµπεται στο Ανωτατο Χηµικό Συµβούλιο για γνωµατευση Το αποτέλεσµα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό χαι τελεσίδικο και για τα δύο µέρη,. “Αρθρο 38. . Ανωτέρα βία. 1.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου, τον προµηθευτή,. 2.0 προµηθευτης που επικαλείται ανωτέρα βία“ υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ημ.ερες από τότε που συνεβησαν τα περιστατικα που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει΄ στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 3.Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµίαδεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα απόδεικτικά στοιχεια, στερείται -του δααιωματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 39.΄ Επίλυση διαφορών. 1.Ο προµηθευτής, ως προς την διακήρυξη και σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Αρχής που διενεργεί την προµήθεια. 2.Στη διακήρυξη ή σύµβαση, µπορεί να ορίζεται, για την επίλυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα δικαστήρια η προαφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία, που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά σχετική νοµοθεσία. Οιαπκοφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλοµένους, ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ τιΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣΑνάδειξη προµηθευτών 1.Για τις ανάγκες σε τρόφιµα των Ιδρυµάτων του Δηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐου και σε πετρελαιοειδή του Δτηµοσίου και των Νοµικών Πρωσώπων Δηµοσίου Δικαίου; οι Νοµαρχιακές Υπηρεσίες .Εµπορίου προκηρύσσουν διαγωνισµούς για την ανάδειξη προµηθευτών των ειδών αυτών, µε βάση την προσφερόµενη έχπτωση επί της τιµής του είδους, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, χατά κανόνα, . ενός έτους. ΄ 2. Στην ανωτέρω ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν, ὕστερα από αίτηση τους στον οικείο Νοµάρχη και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον χρηµατοδοτούνται ή ελέγχονται από το κράτος. ..... ποσοστό έκπτωσης, εφόσον το προσφεροµενο ειδος εἰναι εντός των τε. χνικών προδιαγραφών και λοιπκών όρων της διακήρυξης, σε συνδυασµό µε τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος. 'Αρθρο '41 Υπολογισµού ποσοστού έκπτωσης 1,.Στις διακηρυξεις διαγωνισμων για την ανάδειξη προµηθευτων ειδών των οποίων ο τιµές είναι εκτός διατιµηοης περιλαµβάνεται όρος, σύµφωνα µε τον όποίο: 1)Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (92) υπολογίζεται στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του . είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε χάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. β Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανωτερη όσο και η χατωτερη τιµη, βρισκονται χαρακτηριστικά περα από τις τιµές που προσφέρονται : στην αγορά (ακραΐες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογιζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται υπόψη ή αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη ή χατώτερη). ΄ γ. Στις περιπτώσεις που είναι α«δύνατος ο προαδιορισµός κάποιου ρακτηριστικου γνωρίσµατος του είδους (οπως προελευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιµ%, το είδος αποτιµάται στην κατώτερη τιµή, από την οποία χαι αφαιρείται η έχκπτωση. 2.Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς δ'ιατίµησης, το ποσοστό έχπτωσης στα εκατό θα υπολογίζεται στην τιµή διατίµησης που, ισχύει κάθε φορά χατά την ηµέρα παράδοσης του είδους. -Ειδικές ρυθµίσεις για Αττικη και Θεσσαλονικη Στις Νοµαρχίες Αθηνών, Πειραιως, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Θεσσαλονιχης, σε περίπτωση που λύγω ιδιοµορφίας της αγορας, η µέση τιµή λιανιχης ή χονδριχης πωλησης του είδους είναι ανεφάρµοστη, µπορεί, ύστερα από απόφαση του οικείου Νοµάρχη, να προκηρύσσονται οι διαγωνισµοί στην ανώτερη χονδρική ή λιανική τιµήπώλησης του είδους ή και σε σταθερές τιµές κλιµακούµενες, τουλάχιστον, ανά τετράµηνο. “Άρθρο 43 Θεώρηση τιµολογίων Τα τιµολόγια, όσον αφορά την χανονικότητα της τιµής, θεωρούνται µέσα σε δέκα ηµέρες. 1)Από τις Υποδιευθύνσεις Αγορανοµίας Αθηνών χαι Πειραιώς για τους Νοµούς Αθηνων, Πειραιως, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής. 2)Από τις χατά τόπους Νομαρχιακες Υπηρεσίες Εµπορίου για τους άλλους Νοµους της Χώρας, εφόσον η έδρα του Ιδρύµατος βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Νοµού ή δεν απέχει από αυτή περισσότερο από 30 . χιλιόµετρα και µε βάση τις τιµές που διαµορφωνονται στην πρωτεύουσα του Νοµού. ' γ. Από τις χατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές εφόσον η έδρα του Ιδρύµατος απέχει περισσότερο από 30 χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα του Νοµού ή σε νησιά (εκτός Κρήτης, Εύβοιας και εκείνων στα οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του Νοµού) και µε βάση τις τιµές που διαµορφώνονται στην έδρα της Αστυνοµικής Αρχής. Για τα νησιά στα .οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του Νοµού και τα νησιά Κρήτη και Εύβοια, ισχύουν τα οριζόµενα από την προηγούµενη παράγραφο β. “Άρθρο 44 Ρυθµίσεις λοικών θεµάτων Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά από τα άρθρα 40 -43, έχουν ανάλογη εφαρβογη οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Π.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ “Άρθρο 45 -Συνγκµώτηση συλλογικών οργάνων 1. Η α«ξιόολόγηση των αποτελεσματων διαγωνισµών χαι απ' ευθείας αναθεσης, προµκηθειών νων Φορέων του δηµοσίου τοµέα, εκτός του υπουργείου Εµπορίου, οι οποίοι εκτελούν τις προµήθειές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα ορτάνου Οι επιτροπές είναι πενταμελεις, συγκροτούνται από υπαλληλους που υπηρετούν µε οποιαδηποτε σχεση εργασίας στον φορεα που διενεργεί την προµήθεια ή σε άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 'Όταν η προµήθεια διενεργείται από Ν.Π.Δ.Δ: εκ των µελών των παραπάνω επιτροπών ένα συµµετέχει ως εκπρόσωπος της σικείας Νοµαρχίας και ένα της Ένωσης επιµελητηρίων. “Όταν η προµήθεια διενεργειται από περιφερειακή 8ηµοσια Υπηρεσια εχ των µελών των παραπάνω επιτροπών το ένα συµµετέχει ως εκπρό: σωπος της Ένωσης Επιµελητηρίων. ΄ Οι Επιτροπές συγκροτούνται για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Οι επιτροπές γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου αυγκροτούνται κατά περίπτωση και ευκαιριακές επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων προµηθειών. - Με την απόφαση καθοριζονται η αρµοδιοτητα το έργο της Επιτροπής ή οµάδα εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια, ο τρόπος λειτουργίας και η τυχόν αµοιβή των µελών της. 'Όταν πρόκειται για πρδχειρο διαγωνισµό, οι επιτροπές είναι τριµελεις και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιοδήποτε σχέση στον φορέα που εκτελεί την προµήθεια. 2. Γιατα συλλογικα όργανα τα αρµόδια µε θέµατα ε>ιτελεσης προµηθειών, που γινονται χεντρικά από το Υπουργείο Εµπορίου, ισχύουν τα οριζόµενα στον εχάστοτε οργανισµό του. “Άρθρο 46 Αποκλεισµός προµηθευτού Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ὕστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να αποκλεισθεί προιµηθευτής από αυγκεκριµένη προµήθεια ή από τις προµήθειες του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς σε διαδικασία προµηθειας “Άρθρο 47 Αναθεώρηση αποφάσεων … 1. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 2. Σχετικά µε το αίτηµα αναθεώρησης αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ὕστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση αυτή είναι και τελεσίδικη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 48 Μεταβατικές διατάξεις Προµήθειες για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί διαχηρυξη ή έχει υπογραφεί συµβαοη πριν την ισχύ του παρόντος εκτελούνται συµφωνα µε τους όρους αυτών. “Άρθρο 49 ισχύος Το παρόν Προεδρικό διάταγµα ισχύει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 6 Απριλίου 1900 ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι γπονττοι πιολ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ Γ. ΑΓΑ|…1ΗΤ…ΟΣ ΕΝΙΠΟΡιΟνΥ Θ. ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-10 Συμφωνία 1990/1/10.04.1990
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/62
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία