ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/13.02.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1990/1/13.02.1990

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΧρηµατοΈδοπ;ση του τηρουµένου στην Αγροταη Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΤ του Ελλχηνικού Αηµοσίου, µε το ποσό των δραχµών 120.000.000.000 σε ανοικτό λογ/σµο, για χρηµατοδότηση Γεωργικών λοινοταων Δαπανών κατά το 1989. Αθήνα, σήµερα την 28η του µηνός Δεκεµβρϊου του έτους χϊλια εννιακόσια ογδόντα εννέα µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονοµικών Γ. Σουφλιά και Γεωργίας Στ. Δήµα και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Θεόδ. Γ. Δηµόπουλο, συµφωνήθηκαν χαι συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Επιτροπή Κουνοτήτων, ατην προσπάθειά της να λύσει το πρόβληµα της ανεπάρκειας των Κοινοτικών Πόρων, αντικατέστησε από το 19087, τον τρόπο µε τον οποίο χορηγούσε τις προκαταβολές το ΓΕΟΩΑ στα κράτηµέλη της Κοινότητας οι οποίες επιβάρυναν τις πιστώσεις του Τµΐµατος Εγγυήσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό 729/70. Στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεµβούργο αποφασίστηκε η τροποπκοίΐηση του παραπάνω χανονισµού. Σύµφωνα µε αυτή, τα χράτη-µέλη θα καταβάλλουν από δικούς τους πόρους τις αναγκαίες πιστώσεις για χάλυψη των σχετικών δαπανών. Τα χρήµατα αυτά θα επιστρέφονται από το ΕΓΕΟΟΑ στην αρχή του δεύτερου µήνα από εχείνον που έγιναν οι πλχηρωµές. Με την 1145/22.9.87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στην ΑΤΕ, µέσα στο όριο της πιστωτικής επέχτασης προς το Δηµόσιο Τοµέα και τις Εµπορικές Τράπεζες, να χρηµατοδοτούν τον ΕΛΕΓΠ για καταβολή των ενισχύσεων που καλύπτονται από πιστώσεις του ΓΕΟΟΞΑ - Τµήµατος Εγγυήσεων, έναντι εκχώρησης των σχετικών απαιτήσεων προς τις χρηµατοδότριες Τράπεζες.. Το επιτόκιο καθώς και οι λοιποί όροι θα καθορίζονται από τις χρηµατο. δότριες Τράπεζες και τα αρµόδια κρατικά όργανα σύµφωνα µε τις 1145/ 22.9.87 και 1216/31.12.87 Π.Δ./ΤΕ. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω υποτράφεται η παρούσα σύµβαση: 1οΗ Αγροτική Τραπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) θα χρηµατοδοτησει το Ελληνικό Δηµόσιο µέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι δισ»εκατομµυριων (120.000.000.000) σε ανοιχτό λογαριασµό, για πραγµατοποΐηση πληρωµών για την καταβολή δαπανών στον Γεωργικό Τοµέα, σύµφωνα µε το νέο σύστηµα πληρωμων, που ισχύει µετά την τροποποιηση του Κανονισµού 729/70 χατά το 1989. ΄“Άρθρο 2ο Οι Υπουργοί Οικονοµικων και γεωργίας που εκπροσωπούν το άηµόσιο, δηλώνουν µε την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα άδος ποσού δραχµών εκατόν είκοσι δισεκατοµµυρίων (120.000.000.,000) σε ανοικτό λογαριασµό, και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύµβαση. Η εξόφληση του δανείου µετά των τόχκων του θα πραγµατοποιηθεί µέχρι 28.2.1990 που ορίζεται και ως χρόνος λήξης του. Το δάνειο θα επιβαρύνεται µε επιτόχκιο το χρόνο χωρίς συµψηφισµό οποιαοδήποτε προµήθειας. Το επιτόκιο θα προσανξάνεται µε την καθορισµένη εισφορά 1,25% υπέρ ΟΓΑ. Ο εκτοκισµός του δανείου θα πραγµατοποιείται κάθε τρίµηνο, µε αρχή την 31.3.1989 χαι οι δεδουλευµένοι τόχκοι θα χρεώνονται στο λογαριασµό χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτουµένου και θα καλύπτουν µέρος του συνολικά εγκριµένου ποσού των 120 δισεκ. δραχµών. Η δανείστρια, όσο θα ισχύει η σύµβαση αυτή και µέχρι να εξοφληθεί το δάνειο, έχει το δικαίωµα να αυξάνει το επιτόχιο εφόσον αυξηθεί το χόστος άντλησης των χεφαλαίων της. . ΄“Άρθρο 3ο Η χρήση του δανείου θα γίνεται τµηµατικά µε χατ/σεις εντολών πληρωµών ή µε έγγραφα που θα παραδίδει το Υπουργείο Γεωργιας (Ά/νση Οικο.νοµικής Διαχείρισης) στην ΑΤΕ. Το δάνειο θα εµφανιζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογ/σµό 1295 - ΔΙΔΑΓΕΠ χρηματοδοπ|ση γία καταβολή ενισχύσεων ΕΕΟΟΑ (εγγυήσεις) - που θα ανοιχτεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται ο λογαριασµός του Δηµοσίου - Προϊόν χρηµατοδότησης για πληρωµές ενισχύσεων και άλλες ει-σπράξεις Α.Κ. 4456 - ο οποίος και θα χρεώνεται µε τις αναλήψεις που θα γίνονται για τις πληρωµές που αναφέρονται στο άρθρο της παρούσας. ΄ ΄“Άρθρο ο ΄ Η πληρωµή των δικαιούχων θα γίνεται από την ΑΤΕ εντός τριών ηµερών από την ηµέρα που κατατίθενται στην ΑΤΕ οι χαταστάσεις πληρωµής µε αξία την ηµέρα χρέωσης του λογ/σµού 4456, όπως γινόταν και µε το προηγούµενο σύστηµα (προκαταβολών ΕΕΟΟΑ). Τυχόν λοιπές πληρωµές σε βάρος του λογαριασµού θα πραγµατοποιόνται µε εντολές πληρωµής, σύµφωνα µε τις κοινές αποφάσεις των γών Οικονοµικών και Γεωργίας που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν ' εφαρ. µογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 χαι 28 του Νόµου 992/1979 µέσα στα όρια των προβλέφεων του Ειδικού Λογαριασµού ΕΓ.Π. . Για τα ποσά που καταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος από το Λογαριασµό, ενεργεί ως Ταµίας και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού. “άρθρο δο Οι πιστώσεις που υποχρεούται να χαταβάλλει ο ΓΕΟΟΘΑ - Τµήµα Εγγυ. ήρεων - µε τη νέα καθορισµένη διαδικασία εκχωρούνται µε την παρούσα σύµβαση από το ἁηµόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την 1 145/22.9.87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και κατατίθενται σε πίατωση του δανείου. > ΄“Άρθρο όο Η διαχείριση της ΑΤΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δηµοσίου Λσγιστικού. .΄“Άρθρο 7ο Η σύµβαση διέπεται, από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόµου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332/1920, όπως τροποποιήθηκε και συµπλχηρώθηκε καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλτου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύµων Εταιρειών». Για το σκοπό αυτό συντάχθηχκε η παρούσα σύµβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ' Η παρούσα ισχύει από Ιης Ιανουαρίου 1989 Οι Συµβαλλόµενοι Υπουργός Οικονοµικών Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ . Ο Υπουργός. Γεωργίας ΣΤ. ΔΗΜΑΣ Ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεξας της Ελλάδος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε τ ε ή
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-13 Συμφωνία 1990/1/13.02.1990
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/17
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία