ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/17.09.1990

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1990/1/17.09.1990

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση τροποποΐησης άρθρων 24 χαι 25 του Καταστατικού του Γαγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για την αύξηση των µελών του Άιοικητικού Συµβουλίου αυτού. Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑ!Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: ' 1} Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Καταστατικού του Πανγκόσµιου Οργανισµού Υγείας που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Ιουλίου 1946 και κυρώθηκε µε το υπ' αριθ. 436 Νοµοθετικό Διάτωγµα που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 238 φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄ της 30%ς Οκτωβρίου 1947. 2} Το χείµενο των υπό έγκριση τροποποιΐήσεων που υιοθετήθηκαν µε την υπ' αριθ. 39.6 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Παγκόσµιου .. Οργανιοµού Υγείας κατά την ΆΏθη Σύνοδο αυτής (1986), αποφαςσί. ζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό της την 39.6 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας που υιοθετήθηκε κχατά την 3Ώη Σύνοδο της 1 2ης Μαΐου 1986 και αφορά την τροποποίηση των άρθρων 24 και 25 του Καταστατικού του Π.Ο.Υ. µε τήν οποία αυξάνονται τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου από 31 σε 32. Το χείµενο των παραπάνω τροποποιΐσεων σε πρωτότυπο στην γαλλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Αθήνα, 4 Σεπτεµβρίου 1990 Οι ΥπονΡτοι ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ©ΟΝΞτιτυτιοκ Ε 1> ΟπΩΑΝΙΞΑΤΙΟΝ ΜΟΝΡΙΑΙΕ ΡΕ 1.Α Ξλριές ά Νενν ΤοτΙς Ίε 22 Ιυλΐει 1946.. ΑΜΕΝΡΕΜΕΝΤ ΑΩΧ ΑΒΤΙΟΩΙΕΞ& 24 ΕΤ 25 “ .Αάορϊέ& ρατ ί τέσοΐυΐοη ΥΗΑ 39.6 ε κεπιε-πευνίέπιε Ασεετηβίέε πιοπάϊαΐε ε α Ξαυιέ ά 58 εέαπςς ρϊέπλότε Ίε 12 1986 ΟΒΩΑΝΙΞΑΤΙΟΝ ΜΟΝΡΙΑΙΕΡΕ Ι.Α ΞΑΝΤΕ ΒΕΞΟΙΗΤΙΟΝΕ ΙΑ ΤΒΕΝΤΕ-ΝΕΗΥΝΙΕΜΕ ΑΞΞΕΜΕΒΙΕΕ ΜΟΝΡΙΑΙΕ ΡΕ Ι.Α ΞΑΝΤΕ ΑΜΕΝΡΑΝΤ 1Α Ο©ΟΝΞΤΙΤΗΤΙΟΝ ΡΕ ΙΔΟΒΩΑΝΙΞΑΤΙΟΝ ΜΟΝΡΙΑΙΕ Ε Ι.Α 2ΑΝΤΕ ΄ 24 ει 25) ε 12 πιαί 1986 Ι Ττετιε - Νευνίέπις Αεσετηβίές πιοπάλαΐε άε α Ξατιϊό 3 αάορι& Ι ελ-οίητε απιεπάατι 24 ει 25 ε α (ζοπεύταΏοη άε πιοπάΐϊαίε ε Ία Ξαπιέ. ΕΝ ΓΟΙ ΡΕ ΟΉΟΙ που= ΄άνους εἰρπέ ε Ρρτέεεπι άοσυπηστι. . ΕΑΠΤ Α ίε εείε πιαί 1986, εη άσηχ εχετηρϊαίτες. Ξλρπιό Ξλετιό Ζ. ΗΠαπκείι, Μ.Π. Η. ε Ρτέεϊάσονι ε Ί5 ε Πύτεείευτ ε Ττουιο-Νουνίότιο Αεεοτηιβεές Υ πιουάλαϊε ά α Ξευιό πιουάϊαίε ε Ί Ξαπιό Ι Ττευτε - Νευνίέπιε τοουιάϊαΐε ζε Ξαπτέ, Βαρρείαηί Ι 38.14 συτ Ίε ζεε άά (ζοηεεί] ς (οπείάέτατι φυς Ιε πο…Βτε άσε πιετηΐτες ά (ζοπες]] εχέσυµί άενταῖι ὦίτε ροτιέ άε 31 ά 32 υς Ίε ποτηΉτε άεε = α Β6 Είοη ά Ρασοίΐαυε οεςσλάσηια! Βαθλ βιέε Α άδείρτιετ υπς ρετεοηπε ρατίίε ά (ζοπεεί] ! ρυίσες είτε ροτιέ Α 1.ΑΡΟΡΤΕ ίες απιευκίεπιεηία =ευίνανΐα άυΧ ατοίες 24 ει 25 ε Ι ίε= ίεχίες απρίαίο, ατάβε, εεραρηοί, οι τυσες έταυι έξχαΐσπισεη! . ΓΒΕΝΟΗ ΤΕΧΤ ΑΜΕΝΡΕΜΕΝΤΣ ΑΒΤΙΟΙΕ& 24 ΕΤ 25 ΡΕ ΙΑ Ο€ΟΝΞΤΙΤΉΤΙΟΝ Ατυείε 24 ίκε ε σοτηροσέ ε ίτεητε - σοχ ζέεϊρµιέσςς ρατ αυίατι ά“ [ Αηρετηβίέε ε α Ξαηϊόέ σοτηρίε τεπυ τέρατΉθοη έσυϊταβίε, ίεε αρρεϊέα Α αέείεµιετ υη αυ έιατπι επιεπάυ τιοίπης ιτοίε ε ε== σοίνοηι είτε ρατπτί είασυπε άσς οτραυίεαύΐοπο τέΕλουαίες έίαβΐες επ ε Υατύςίο Φ4. (ὕασυτη = σε= Ειαίο έ€πνέττα 3 υπε Ιε αοπιείπε ε Ια εαπτέ, σι ρουττα αυσοπιραρπές ε ευρρίέαπια ει ά εοπεείίετε. ΑτΗείε 25 ε Μετηθτες έἷνα ρουτ ιτοίο αΠ €ε1 200 τ εερεηάατι, ρατπτί ίε= έἷνις ίοτε άε ία άε ' Ασ=δοτηΒίέε άε δαπίέ υλ =υίντα Γευιτές εη νίκυευτ άε Υαπιευάεπισςυι ά Ί ρτέσεπιε ροτιαπί Ίε ά (ζουεεί] ε εί υτη Α Ιε τιαυάίαι ά ευρρϊέπιετιαίτε έἷ Ξεέτα, α“ Υ α Νευ, τέαυι ά“ αυτατι σ“ ε ρουτ Υ έίεςΈου ά“αυ πιοίνε η ε οΙιεςυε αηπές.2.µε άσυς €Χε|πµ1ώεε άε ρτέ5€πιε σετοπί αυιλιεηΉβόές ρατ Ια ά ε Ττετιε-Νευνίέπιε Ααεεπιβίές πιουάΐϊαίε ε Ια Ξαυτόέ ει εεΐε ό Γύτεςτευτ εέπιέτα! ε [ Ότρεαπιουάϊαίε ε Ία δατιιέ, άε εχετηρίαίτες ίταπςπία αυ Ξεστέϊείτε κέπιέτα! ε ΓΟτραπίεαύοη άε=ε Ναύοπε Πτίεε, άάέροελταίτε ε Ι 1 ' αυίτε εοπεετνέ πε ίες ατοΐίνες ε |'Ότπιουάϊαίε ζε ία Ξαπιτέ. 3.ΡΕΩΙΡΕ συς 5 πούβδεαύοη ά'ασεεριαύοη ε εε= απιεπάσπιστιο Ρατ εοηϊοτηιότοστι υχ άἸεροείύουιο ά= ΥαυΉείε 73 ο Ί ρατ ε άέρδι υτ οϊδεϊε] επίτε Ίεε άυ Ξεστόϊείτε µόπιέτα! άε Γ Οτρεαπλεαύοη άεε Ναύουε ΠΊπίες, εονηπις ρτένοϊι 79 Β) άε Ία ρουτ Υασεερίαΐουη ε Ία Οησλίέπιε …5έώοε΄'ρ1έπίέτε, 12 πιαί 1986 Α39/ΥΒ/11ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ , ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣΠου υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Ιουλίου 1946. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ τΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 24 ΚΑΙ 25 Που νιοθετήθηκαν µε την απόφαση ΥΓΗΑ 39.6 της τριακοστής έννα. της Παγκόσµιας Συνέλευσης Υγειας στην ενδέκατη ολομελεια της στις 12 Μαΐου 1986. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΕΝΝΑΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Άρθρα 24 και 25) Στις 12 Μαΐου 1986 η Τριακοστη Παγκοσµια Συνέλευση Υγείας υιοθέτησε τη συνηµµένη απόφαση που τροποποιεί τα άρθρα 24 και 25 της Σύστασης της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤοΥτόν νπογράψαµε το παρόν έγγραφο. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ στη Γενεύη, στις δεκάξι Μαΐου 1986, σε δυο αντίτυπα. ητπογραφή Η. Μαλερ, Α.Μ. Ο Γενικός Διευθυντής της Παγκόσµιας Οργανωσης Υγείας , Υπογραφή . Ζ. Χάµζεχ, Α.Μ. ο Ο Πρόεδρος της Τριακοστής Έννατης Παγκόσµιας Συνέλευσης Υγείας Η Τριακοστή ΄ΕννατηΠαγκόσµια Συνέλευση Υγείας. Υπενθυµίζοντας την απόφαση ΥΓΗΑ3Β.14 περι του αριθµού των µελών του Εχκτελεστικού Συµβουλίου. Θεωρώντας ότι ο αριθµός των µελών του Επτελεστικου Συµβουλίου θα έπρεπε να αυξηθεί από 31 σε 32 ώστε ο αριθµός των Μελών της Πε- ΄ ριοχής του Δυτικού Ειρηνικού εξουσιοδοτηµένων να ορίζουν ένα πρόσωπο που πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο του Εχκτελεστικού Συµβουλίου να µπορέσει να αυξηθεί σε τέσσερα. 1.ΥΥΟΘΕΤΕΙ τις ακόλουθες τροπολογίες των άρθρων 24 και 25| : 1068 . της Σύστασης. Τα κείµενα στην Αγγλική, Αραβαή, Κινεζική, Ισπανική, ' βουλίου από τριάντα ένα σε τριάντα δύο, η θητεία του πρόσθετου Μέλους . Γαλλική και Ρωσσική γλώσσα είναι επίσης γνήσια: ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 24 ΚΑΙ 25 ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Αρθρο 24 Το Συµβούλιο αποτελείται από τριάντα δύο πρόσωπα, που ορίζονται ' από ισάριθµα Κράτη Μέλη. Η Συνέλευση Υ γείας εκλέγει, λαµβάνοντας υπόφψη µία δίκατη γεωγραφική χατανοµή, τα Κράτη που χαλούνται να : ορίσουν έναν εκπρόσωπο στο Συµβούλιο, έχοντας συµφωνηθεί ότι του. λάχιστον τρία από τα Μέλη αυτά πρέπει να εκλέγονται µεταξύ (των µε! λών) χκάθε µιάς από τις περιφερειακές οργανώσεις που έχουν συγχκροτη: θεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 44. Κάθε ένα από τα Κράτη αυτά θα : στείλει στο Συµβούλιο µια ειδικευµένη τεχνικά στον τοµέα της υγείας ΄ προσωπικότητα, που θα µπορεί να συνοδεύεται από αναπληρωτές και . συµβούλους. 'Αρθρο 25 Τα Μέλη αυτά εκλέγονται για τρία χρόνια και µπορούν να επάνεχκλεγούν. “Όµως, µεταξύ των Μελών που θα εκλεγούν κατά τη πρώτη σύνοδο της Συνέλευσης Υγείας µετά την έναρξη ισχύος της τροπολογίας της παρούσας Σύστασης που αυξάνει τον αριθµό των µελών του Συµπου θα εκλεγεί θα µειωθεί, εάν είναι ανάγκη, τόσο όσο χρειαστεί για να διευκολύνεται η εκλογή κάθε χρόνο τουλάχιστον ενός Μέλους κάθε περιφερειακής οργάνωσης. 2.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι δύο αντίτυπα της παρούσάας απόφασης θα επι. σηµοποιηθούν µε την υπογραφή του Προέδρου της Τριακοστής Έννα. της Παγκόσµιας Συνέλευσης Υγείας και µε εκεινη του Γενικού Διευθυντή της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ότι ένα από τα αντίτυπα αυτά θα διαβιβασθεί στον Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, θεµατοφύλακα της Σύστασης, και το άλλο θα φυλαχθει στα αρχεια της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. 3.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότιη χοινοποιηση αποδοχής των τροπολογιών αυτών εκ µέρους των Μελών σύµφωνα µε τις διαταξεις του αρθρου 73 της Συστασης θα πραγµατοποιηθει µε κατάθεση ενός επίσηµου οργάνου στα Χχέρια του Γενικού Γ ραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών., όπως προβλέπεται από το άρθρο 79 β) της Σύστασης για την αποδοχή της ίδιας της Σύστασης. Ενδέκατη ολοµέλεια, 12 Μοΐου 1986 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙιΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 »Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 γ Οι Υππρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ τ τ 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * [Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δι1μοόιεύμστα Ανωνήύµών Εταιρειών και ΕΠΕ. τηλ.: 52.48.785 Πλπροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύκος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30. Από 9 σελίδες µέκρι 16 δρκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστης κάθε φύλλου ᾗ µέρους αυτοζή) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. . ν »ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 . Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 ' Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλπλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: . βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. 425 Β) » » » Β . » 12.500 ' » 625 2)» » . » Γ » 5.000 » 250 3)» » » Δ΄ » 12.000 ΄ » 600 4)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 , στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ)| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 | » 3200 5)» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 - ΄ » 75 ή » » ν Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 26.000 - » 1.250 6)Για όλα τα Τεύχη - » 55000 » τ 2.750 Πλπροφορίες: τηλ. 82.48.320 /ΑΠΟ ΤοΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-09-17 Συμφωνία 1990/1/17.09.1990
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/122
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία