ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/2/13.02.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1990/2/13.02.1990

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Χρηµατοδότηση του τηρούµενουύ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάξδος Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΤ του Ελληνικού Δηµοσίου, χατά το 1989 µε το ποσό των δραχµών 41.200.000.000.Αθήνα, σήµερα την 28 του µηνός Δεκεµβρίου του έτους χίλια εννιαχκόσια ογδόντα εννέα (1989) µεταξύ του Ελληνικού Δηµοστου που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονοµικών Γεώργ. Σουφλιά και Γεωργίας Σταύρου άήµα και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Θεόξ. Γ. Δηµόπουλο, συµφωνήθηχκαν και συνοµολογήθηκαν τα ακόλουθα; - Προοίµιο Από το Υπουργείο Γεωργίας - Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης - έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα προς την ΑΤΕ για χρηµατοδότηση του Ειδικού λογαριασµού Εγγυΐσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΠ) του Ελλχηνικού Δηµοσίου προς πραγµατοποΐηση πληρωµών για συγκέντρωση γεωργικών προϊόντων χ.λπ. χατά το 1989, Με την Ο45/3.2.87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στην ΑΤΕ να χρηµατοδοτεί τον ΕΛΕΓΠ µέσα στα πλαίσια της πιστωτικής επέχτασης προς τον Δηµόσιο Τοµέα που εγκρίνεται κάθε χρόνο. . Με την 1481/6.3.89 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, µε την οποία εγκρίθηκε το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της ΑΤΕ ια το 1989, καθορίζεται ότι, στο όριο της πιστωτικής επέκτασης δεν περιλαµβάνονται οι χρηµατοδοτήσεις του ΕΛΕΓΠ. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπογράφεται ή παρούσα σύµβαση. “Άρθρο 1ο Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος θα Χρηµατοδοτήσει το Ελληνικό Δηµόσιο µέσα στο 1989 µέχρι ποσοῦ σαράντα ενός δισεκατοµµυρίων διακοσίων εκατοµµυρίων (41 .200.000.000) για πραγµατοποΐηση των πληρωµών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υπο. χρεώσεων της χώρας προς την ΕΟΚ, που προκύπτουν αποκλειστικά από τήην παρέµβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρµογή σχετικών χοινοτικών διατάξεων.΄“Άρθρο 2ο Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Γ εωργίας, που εκπροσωπούν το ἁηµόσιο, δηλώνουν µε την παρούσά ότι συνάπτουν Σάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού ἓδρχ. σαράντα ενός δισεκατοµµυρίων διακοσίων εκατοµµυρίων και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύµβαση. ΄ Αήξη δανείου καθορίζεται η 31.12.90. ο . Το δάνειο µέχρι τη Χήξη του θα επιβαρύνεται µε επιτόχιο 21 ,509 το χρόνο χωρίς συµφηφισµό οποιασδήποτέ άλλης προµήθειας. Το επιτόχιο του δανείου θα προσαυξάνεται µε την καθορισµένη εισφορά 1,25ύ% υπέρ ΟΓΑ. Ο εκτοκισµός του δανείου θα πραγµατοποιείται κάθε τρίµηνο µε αρχή την 31.3.1989 χαι οι δεδουλευµένοι τόχοι θα Χρεώνονται στο λογαριασµό χωρίς άλλη εντολή του - δανειοδοτουµένου. ' Η δανείστρια, όσο θα ισχύει η σύµβαση αυτή και µέχρι να εξοφληθεί τελείως το δάνειο, έχει το δικαΐωµα να αυξάνει το επιτόχιο εφόσον αυξηθεί το κόστος άντλησης των χεφαλαΐων της. . 3ο . Η χρήση του δανείου θα γίνεται τµηµατικά µέσα στο 1989 µε µηνιαίους προύπολογισµούς που θα υποβάλλει η ΔΙΔΑΓΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. ' Πρόβλεψη των αναγκαΐων κάθε µήνα χονδυλίων πληρωµών και ειαπρά. ξεων, που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν, γίνεται στο τέλος του προηγούµενου µήνα από την ΔΙΔΑΓΕΠΙ... ο Η ΔΙΔΑΓΕΠ µπορεί να αντλεῖ µέσα στον επόµενο µήγνα το τυχόν αχρησιµοποΐητο υπόλοιπο του προηγούµενου µήνα. ΄ Το δάνειο θα εµφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογαριασµό Ενγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 1289 «ΔΙΔΑΓΕΠ. λογαριασµός Χρηµατοδύτησης 1989» που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. . Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται πιστωτικός λογαριασµός του άηµοσίου, ο και θα χρεώνεται µε τις πληρωµές που θα για την αξία των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται και για την εχπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της Χχώρας προς την ΕΟΚ, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέµβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρµογή σχετικών κοινοτικών διατάζξεων, καθώς επίσής µε τους τόχκους του δανείου. “Άρθρο 4ο ε Για τις πληρωµές, που γίνονται µε το σύστηµα των προκαταβολών, η ΑΤΕ υποχρεώνεται να θέτει αµέσως τα ποσά στη διάθεάητων Κατ/των, µε βάση τις κατανοµές της ΔΙΔΑΓΕΠ ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου.. Με τα ποφά αυτά η ΑΤΕ καθίστατασι αυτόµατα υπόλογος και υποχρεώνεται να αποστείλει δικαιολογητικά πληρωµώῶν στις προθεσµίες που ορίζουν οι εντολές πληρωµής της Α/νσης Οικονοµικής Διαχείρισης του Υπουργείου Γεωργίας.Τποχρεώνεται επίσης να παρακολουθες λογιστικά τα ποσά αυτά σε ιδιαΐτερες κατά προϊόν, δραστηριότητα και έτος, υποµερίδες, που θα κλείνουν µε τα εκκαθαριζόµενα, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ποσά. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο θα επιστρέφεται στο δανειαχκό λογ/σµό, µέχρι 30.4.90 (µε ναίουτ 2.1.90) ενοποιουµένων και παρατεινοµένων των σχετικών προ. θεσµιών των προκαταβλολών µέχρι της ηµεροµηνίας αυτής µή επιτρεποµένου οιουδήποτε συµφηφισµού. Οι λοιπές πληρωµές σε βάρος του λογαριασµού θα πραγµατοποιούνται µε εντολές πλχηρωµής, σύµφωνα µε τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν ο7 εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 28 του Νόµου 992/1979, µέσα στα όρια των προβλέψεων του προυπολογισµού Ειδικού Λογαριασµού Ε.Γ.ΠΙ. Εξαιρετικά, οι τόκοι του δανείου του άηµοσίου και η ειδική ειαφορά υπέρ ΟΓΑ, θα αναλαµβάνονται από την Αγροτική Τράπεξζα της Ελλάδος, που εξαυσιοδοτείται µε την παρούσα για την ανάληψη του εκάστοτε οφειλόµενου ποσού, χωρίς την έκδοση εντολής πληρωµής. . Τα ποσά που χαταβάλλει η Αγροτική Τράπεξο της Ελλάδος βάσει εντο. λών πληρωµής, καθώς και οι τόχκοι της χρηµατοδότησης, παρακολουθού. νται λογιστικά σε ιδιαίτερες υποµερίδες, γιατί για τα ποσά αυτά ενεργεί ως ταµίας και δεν έχει υποχρέωση αποδύσεως ΄ Οι εισπράξεις που θα πραγµατοποιούνται από τη διάθεση των γεωργι-. κχών προϊόντων που συγκεντρώνονται χαθώς και από άλλες πηγές, θα µεταφέρονται σε πίστωση του ως άνω λογαριασµού Νο 1289 «ΔΙΔΑΓΕΠ - Λο. Ταριασµός Χρηµατοδότησης 1989,. ΄ ΄Άρθρο δο ,- τ ο>Πέρα από τη χρηµατοδύτηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδοςδεν θα έχει αναμιξη στην αποθηκευτικη διαχείριση π|ς συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων. Η διαχιιριση της ΑΤΕ δεν υπαγεται στις διατάξεις περί Δηµοσίου Άσγι- . στικού.΄“Άρθρο όο Η σύµβαση δέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόµου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332 /1920, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύµων Εταιρειών». ΄ Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από η Ιανουαρίου 1989. Οι Συµβαλλόµενοι Ο Υπουργός Οικονοµικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Ο Υπουργός Γεωργίας ΣΤΑΥΡ. ΔΗΜΑΣ Για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιοικητήςΘΕΚΕΟΔΑ. ΑΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣὢ6) Τήρηση στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, ειδικών λογαριασµών καταθέσεων σε συνάλλαγµα στο όνοµα ΝΠΔΔ, ΝΠΠΙΔ και ιδιωτών. (Ξυνεξδρίαση 438/5.1.90, θέµα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ “Αφού έλαβε υπόφή: α) Την απόφαση της 425/5/2].6.89, µε την οποία εγκρίθηκε η τήρηση στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα λογαριασµών χαταθέσεων σε συνάλλαγµα στο όνοµα Νοµικών Προσώπων Αηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, µη χερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε τον όρο ότι οι εν λόγω λογαριασµοί θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά µε εµβάσµατα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την χάλυψη υποχρεώσεων καταβλητέων σε συνάλλαγµα στο εξοτερικό από τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα, στα πλαίσια εφαρµογής ερευνητικών εκπαιδευτικών και λοιπών χοινοτικών προγραµµάτων. β) Τη σκοπιµότητα ταροχής συναλλαγµατικών διευκολύνσεων σε χάθε µορφής νοµικά πρόσωπα, αλλά και ιδιώτες για την κάλυψη υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν στα πλαίσια συµµετοχής τους σε χοινοτικά προγράµµατα, αποφάσισε:; Να χαταργήσει την απόφαση της 425 /5/21.6.89 και να χαθορίσει τα ακόλουθα:Εγκρίνεται η τήρηση στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα λογαριασµών χαταθέσεων σε συνάλλαγµα στο όνοµα Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, χαθώς και ιδιωτών, µε τον όρο ότι οιεν λόγω λογαριασµοί θα τροφοδούνται αποκλειστικά µε εµβάσµατα της Επιτροπής Ενρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την χάλυψη υποχρεώσεων των ανωτέρω, καταβλητέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πλαίσια εφαρµογής ερευνητικών εκπαιδευτικών και λοιπκών χοινοτικών προγραµµάτων. Η απόφαση η αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη ΄ Ακριβές αντίγραφο Αθΐνα, 12 Φεβρουαρίου 1990 Ο Γραµµατέας Η. ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ο Γραµµατέας . ΄ ' ε (6) ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας (Βερτεεευιαύνε ΟΐΠες) από την Τράπεζα Εργασίας στο Λονδίνο. , (Συνεξρίαση Α4ΦΟ/25.1.90, θέµα 11} ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ έλαβε υπόψη τα από 15.11.89 και 28.12.89 & έγγραφα της Τράπεζας Εργασίας (ΑΠ 3002 και 147} µετα οποία ζητεί την έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Λονδίνο µε σκοπκό την προβολή της παρουσίας της στην Αγγλική τραπεζική αγορά, την παρακολούθηση και έγκαιρη ενηµέρωσή της για τις εξελίξεις στις διεθνείς χεφαλαιαγορές, την προσέλκυση καταθέσεων σε συνάλλαγµα και επενδυτών για τοποθετήσεις κεφαλαίων στην Ελλχηνική αγορά χ.λπ., αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση από την Τράπεζα Εργασίας Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Λονξίνο προς επίτευξη των προαναφερύµενων σακοπών. Το ύψος του χορηγούµενου συναλλάγµατος για την κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω Γραφείου θα καθορίζεταυ από την Επιτροπή Συναλλάγµατος της Τράπεζας της Ελλάδος, µετά από σχετική αίτηση της Τράπεζας Εργασίας, µε την απαραίτητη προυπόθεση ότι αυτό ευρίσκεται εντός των ορίων που αναφέρονται στο από 28.12.89 εγγραφό της (ΑΠ 147). Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθΐνα, 9 Φεβρουαρίου 1990 ραµµατέαςΗ. ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ -+-.ΑΝΔΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (?)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη Χώρα µας της Συµφωνίας τεχνικών εµκοδίων στο εµπόριο. Γενεύη, 12.4.19Υ79, Το Υτουργείο Εξωτερικων ανακοινώνει ότι η Σ.ιμφωνια τεχνικών εµποδίων στο Εµπόριο, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στα πλαίσια της Γενικής Συµφωνιας Δασµών χαι Εµπορίου (ΟΑΤ'Γ) στις 12 Απριλίου 1979 και ιυρωθηκε από τη Χωρα µας µε τον υπ' αριθ. 1227/1 987 Νόµο, που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 131 Φύλλο της Εφηµεριδας της Κυβερνήγσεως, Τεύχος Α΄, της 10 Ιουλίου 1987, τέθηχκε σε ισχύ ως προς τη Χώρα µας, συμφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15.6 αυτής, την 15 Νοεµβρίου 1987.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-13 Συμφωνία 1990/2/13.02.1990
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/17
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία