ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/1/11.04.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1991/1/11.04.1991

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ίδρυσης νέων υποκαταστηµάτων της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης. (Ξυνεδρίαση 469/25.2.91, θέµα 2) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ“Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών». βΒ) Την ΠΑ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί χαθορισµού χριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις πράπεζες υποκαταστηµάτων και θυρίδων συναλλαγών τους». ΄ Τα 185/16.11.90, 3/7.1.91, 9/28.1.91 έγγραφα της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης, αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης δύο (2) νέων υποκαταστηµάτων, σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και λειτουργία των υποκαταστηµάτων πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 199]. Σε περίπτωση που η Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Υποκαταστηµάτων δεν πραγµατοπουηθεί µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, η παρεχόµενη µε την παρούσα απόφαση έγκριση παθει να ισχύει. Η Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστηµάτων να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλαγµατικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής τους.Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνίσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθΐνα, 28 Μαρτίου 1991 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ --φ------ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ανακοΐνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύµβασης Κοινωνικής Ααφάλειας και του Κανονισµού Εφαρµογής αυτής µεταξύ της Ελλάδος και της Φιλλανδίας.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 19 Μαρτίου 1991 έλαβε χώρα στο Ελσΐνκι η ανταλλαγή των εγγράφων επικυρώσεως της Συµβάσεως Κοινωνικής Ασφαλείας Ελλάδος - Φιλλανδίας και του Κανονισµού Εφαρµογής αυτής που υπογράφηκαν στο Ελαίνκι στις 11 Μαρτίου 1988. Τα παραπάνω χείµενα, τα οποία κυρώθηκαν µε τον υπ' αριθ. 1908/ 1990 Νόµο που δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 164 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 30 Νοεµβρίου 1990, θα τεθούν σε ισχύ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 2 της Σύµβασης, την 1η Μαΐου 1991. ΄
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-04-11 Συμφωνία 1991/1/11.04.1991
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/52
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία