Συμφωνία 1992/1/05.02.1992

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 2963/1954, με το οποίο ιδρύθηκε ο πρώτος συμβαλλόμενος «ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» (Ο.Ε.Κ.) του Α.Ν. 163/1967, της ΥΑ 30727/ 4815/1971 και του Ν. 1641/86, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σ αυτές, ο δεύτερος συμβαλλόμενος. . . κληρώθηκε στην κλήρωση της . . . . . . . . . . . . . . και στη συνέχει καθορίστηκε νόμιμα να παραχωρηθεί σ αυτόν το πιο κάτω περιγραφόμενο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ. Μέχρις ότου εκδοθεί και παραδοθεί στον ανωτέρω ο οριστικός τίτλος κυριότητος (οριστικό παραχωρητήριο) με τον οποίο θα μεταβιβαστεί στον κληρωθέντα η κυριότητα του διαμερίσματος, ο πρώτος συμβαλλόμενος ΟΕΚ παραχωρεί στον δεύτερο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τη χρήση του διαμερίσματος, το οποίο και του παρέδωσε σήμερα. Το διαμέρισμα αυτό είναι τά υπό στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . του. . ορόφου του υπ αριθ. . . . στοίχου (πολυκατοικία . . .) του οικισμού του ΟΕΚ . . . . . στην πόλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αποτελείται από. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . και έχει εμβαδά μέτρα τετραγωνικά . . . . . . . . περίπου, εικονίζεται στο υπ αριθ. . . . . . σχετικό σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Ε.Κ.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .δηλώνει ότι παρέλαβε το ανωτέρω διαμέρισμα το εξέτασε και το βρήκε χωρίς ελλείψεις και ελαττώματα. Το παραχωρούμενο διαμέρισμα θα αποτελέσει χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία κατά την έννοια του Ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ ορόφου και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., η οποία θα συσταθεί αργότερα με μονομερή πράξη του Ο.Ε.Κ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1024/1971. Με την αυτή ή άλλη μονομερή πράξη του Ο.Ε.Κ., θα συνταγεί και ο κανονισμός των ιδιοκτητών, και της οικοδομής και του ηλιακού χωριού, στην πράξη αυτή θα προσχωρήσει με το οριστικό παραχωρητήριο ο δεύτερος συμβαλλόμενος ο οποίος υπόσχεται από τώρα και υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις του Κανονισμού. Η οριστική μεταβίβαση εκ μέρους του Ο.Ε.Κ. προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο της κυριότητος του ανωτέρω διαμερίσματος θα γίνει με τη μονομερή έκδοση και μεταγραφή υπό του Ο.Ε.Κ. Παραχωρητηρίου (οριστικού τίτλου μεταβιβάσεως κυριότητος) κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο παραχωρητήριο θα περιγραφεί λεπτομερώς το παραχωρούμενο διαμέρισμα.
Άρθρο 3ο
1.  
  Το τίμημα της μεταβιβάσεως της κυριότητος του διαμερίσματος και της αναλογίας του στο οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα της πολυκατοικίας δια της εκδόσεως και μεταγραφής του οριστικού παραχωρητηρίου, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο άρθρο 2. Το τίμημα αυτό θα αναγραφεί στο οριστικό παραχωρητήριο και θα καταβληθεί από τον δεύτερο συμβαλλόμενο στον Ο.Ε.Κ. σε . . . ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, που σε περίπτωση καθυστερήσεως θα είναι έντοκες με τόκο υπερημερίας. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα εντός εξαμήνου από σήμερα και οι υπόλοιπες την αντίστοιχη ημέρα των εν συνεχεία μηνών. Χάρη στρογγυλοποιήσεως, μπορεί μια ή περισσότερες από τις τελευταίες δόσεις να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες. Το ποσό κάθε τακτικής μηνιαίας δόσεως καθορίζεται σε δραχμές . . . . . . . . . . κατ ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρ. 8 του Ν. 1641/86. Το συνολικό ποσό, που θα έχει καταβληθεί μέχρι την ημέρα εκδόσεως του οριστικού παραχωρητηρίου, θα συμψηφισθεί σε ίσο ποσό του τιμήματος, που θα αναγραφεί σ αυτό. Οι δόσεις του τιμήματος θα καταβάλλονται στην . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . του Ο.Ε.Κ. Το πιο πάνω συνολικό ποσό του τιμήματος μπορεί να αναπροσαρμοσθεί προς τα επάνω ή τα κάτω, κατά την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, βάσει οριστικών στοιχείων. Το πιο πάνω συνολικό ποσό του τιμήματος μπορεί να αναπροσαρμοσθεί προς τα επάνω ή τα κάτω, κατά την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, βάσει οριστικών στοιχείων.
Άρθρο 4ο
1.  
  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, στον οποίο παραδόθηκε με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού η χρήση του ανωτέρω διαμερίσματος βαρύνεται με τη δαπάνη καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος και με τα συνειπραττόμενα δημοτικά και λοιπά τέλη. Επίσης υποχρεούται να καταβάλει από σήμερα και στο εξής στη διαχείριση της πολυκατοικίας την αναλογία του στις εν γένει δαπάνες κοινοχρήστων, ανελκυστήρα, θερμάνσεως και σε κάθε άλλο έξοδο της πολυκατοίας, και να εισφέρει για το σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος συμφώνησε, αποδέχθηκε και υπέγραψε την με το «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ» σύμβαση ανάθεσης της λειτουργίας, διοίκησης διαχείρισης, επισκευής, αντικατάστασης των ενεργειακών συστημάτων, και η οποία σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης με την οποία υποχρεούται να εφαρμόζει και τηρεί απαρεγκλήτως όπως και την παρούσα, υποχρεούμενος να εκπληρώνει στο ακέραιο τις από την σύμβαση αυτή υποχρεώσεις του οικονομικού και λοιπές.
Άρθρο 5ο
1.  
  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται επί μία πενταετία από σήμερα να ενοικεί στο παραχωρούμενο κατά χρήση διαμέρισμα και να το χρησιμοποιεί αποκλειστικώς και μόνο για κατοικία του ιδίου και της οικογενείας του, εγκαθιστάμενος σ αυτό εντός δύο μηνών από σήμερα. Απαγορεύεται η εκ μέρους του εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως σε τρίτο. Κατ εξαίρεση και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Κ. με αιτιολογημένη απόφαση του να επιτρέψει την εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως του διαμερίσματος. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να συντηρεί το διαμέρισμα και τις εγκαταστάσεις του και να μη επιφέρει σ αυτό μεταβολές ή ζημιές. Ο Ο.Ε.Κ., ο οποίος θα εξακολουθήσει να παραμένει μόνος κύριος του διαμερίσματος μέχρις εκδόσεως και μεταγραφής του οριστικού παραχωρητηρίου, δικαιούται να ελέγχει με όργανα του τη συμμόρφωση του δευτέοου συμβαλλομένου με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του. Εάν ο δεύτερος συμβαλλόμενος παραλείψει να ενεργήσει τις αναγκαίες εργασίες συντηρήσεως, επισκευής κ.λπ ο ΟΕΚ δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται να τις εκτελέσει ο ίδιος, αφού προηγουμένως ενοχλήσει τον ενδιαφερόμενο και του τάξει εύλογη προθεσμία. Η σχετική δαπάνη καταλογίζεται εις βάρος του δευτέρου συμβαλλομένου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ., το οποίο θα καθορίσει και τον τρόπο εισπράξεως του ποσού, που θα δαπανηθεί, μαζί με τις δόσεις του τιμήματος, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του. Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να επιβάλει στον δεύτερο συμβαλλόμενο την πυρασφάλιση του διαμερίσματος. Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν θα συμμορφωθεί, ο Ο.Ε.Κ. δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται να πυρασφαλίσει ο ίδιος το διαμέρισμα και να καταλογίσει τη σχετική δαπάνη εις βάρος του δευτέρου συμβαλλόμενου, εφαρμοζομένων αναλόγως των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί και εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε στην από . . . . . . . . . . . . υποβληθείσα δήλωση του στην κλήρωση για κατοικία στο ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ και οι οποίες επαναλαμβανόμενες είναι: ΧΩΡΙΟ και οι οποίες επαναλαμβανόμενες είναι: α) Η μη παραβίαση της κοινόκτητης και κοινόχρησης ιδιοκτησίας. β) Η μη μετατροπή του εσωτερικού των διαμερισμάτων για όλη την διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος. γ) Η έγκαιρη, αδιάλλειπτη και απρόσκοπτη πληρωμή τόσο των μηνιαίων δόσεων που θα καθορισθούν για την εξόφληση της αξίας της κατοικίας όσο και του αναλογούντος ποσού κοινοχρήστων δαπανών που θα με βαρύνει, όπως τούτο θα προσδιορίζεται από τους κανονισμούς λειτουργίας. Παράλληλα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, την συνεργασία με τους επιστημονικούς ερευνητές για την διενέργεια των προβλεπόμενων από το ερευνητικό Πρόγραμμα του Ηλιακού Χωριού Μετρήσεων και Αξιολόγησης για την λειτουργία και την απόδοση των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα μου, του σεβασμού του οικογενειακού ασύλου και της μη επέμβασης στην ιδιωτική μου ζωή. Ιδιαίτερα δηλώνω ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύπλακτα ότι την παραπάνω συμμετοχή μου την ζητώ με απόλυτη επίγνωση ότι σε περίκπτωση μη κανονικής πληρωμής των μηνιαίων οφειλών μου, είτε για την εξόφληση της αξίας της κατοικίας, είτε για την πληρωμή των κοινοχρήστων, θα προσκαλείται από τον ΟΕΚ ο αμέσως πρώτος επιλαχών κ.λπ. της κλήρωσης ως νόμιμος δικαιούχος της κατοικίας και θα είμαι υποχρεωμένος απροσχημάτιστα και χωρίς δικαστική απόφαση, να εκκενώσω και να του παραδώσω το διαμέρισμα. Ιδιαίτερα δηλώνω ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύπλακτα ότι την παραπάνω συμμετοχή μου την ζητώ με απόλυτη επίγνωση ότι σε περίπτωση μη κανονικής πληρωμής των μηνιαίων οφειλών μου. είτε για την εξόφληση της αξίας της κατοικίας, είτε για την πληρωμή των κοινοχρήστων, θα προσκαλείται από τον Ο.Ε.Κ. ο αμέσως πρώτος επιλαχών κ.λπ. της κλήρωσης ως νόμιμος δικαιούχος της κατοικίας και θα είμαι υποχρεωμένος απροσχημάτιστα και χωρίς δικαστική απόφαση, να εκκενώσω και να του παραδώσω το διαμέρισμα. Τα ποσά δε που θα έχω καταβάλλει ως τότε, με βάση το Ν. 1346/83 «περί κοινωνικών παροχών» δεν θα μου επιστραφούν. Οι παραπάνω δεσμεύσεις μου, δεσμεύουν επίσης απόλυτα και όλους τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους μου (από κλκηρονομία ή πώληση). Οι παραπάνω δεσμεύσεις μου, δεσμεύουν επίσης απόλυτα και όλους τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους μου (από κληρονομιά ή πώληση).
Άρθρο 6ο
1.  
  Απαγορεύεται απολύτως στον δεύτερο συμβαλλόμενο κάθε προσθήκη κτίσματος, συνεχομένου ή μη προς το διαμέρισμα, είτε στον οικοπεδικό χώρο, είτε σε εξώστη, πρασιά, αυλή κ.λπ. καθώς και οποιαδήποτε εργασία τροποποιήσεως του διαμερίσματος. Τέτοιες εργασίες προσθήκης ή τροποποιήσεως επιτρέπονται κατ εξαίρεση και μόνο κατόπιν ειδικής εγγράφου αδείας του Ο.Ε.Κ. και θα πρέπει να εκτελούνται βάσει σχεδίων, που θα εκπονήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του. Δια την εκτέλεση εργασιών, που αποβλέπουν αποκλειστικώς και μόνον στην συντήρηση του διαμερίσματος, δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια του Ο.Ε.Κ.
Άρθρο 7ο "Σε περίπτωση αρνήσεως ή καθυστερήσεως καταβολής υπό του δευτέρου συμβαλλομένου τριών συνεχομένων δόσεων του τιμήματος ή της αναλογίας του στις δαπάνες, έξοδα και πάγιο κεφάλαιο, για τα οποία γίνεται λόγος ανωτέρω στα άρθρα 3 και 4 αντίστοιχα, καθώς κ [...]"
1.  
  GΕΝΕRΑL Οn 8.5.90 a meeting was held in the Uniνersity οf Τhessalοniki in οrder tο discuss the DΑS malfunctiοn. a. Έξοδα μετακινήσεως 2. Αποκτήθηκαν μερικές εμπειρίες από τη πρώτη χειμερινή περίοδο 89/90. Α. Χρύσης Αντιπρόσωπος του ΟΕΚ. Αll cοsts nοt belοnging tο abονe items such as statiοnary, phοtοcοpies, adνertisement, cleaning material etc. c. Spare parts/cοnsummables fοr DΑS (item 3). Ιn οur pοint οf νiew this manager is in eνery case necessary during the heating periοds tο assure the οperatiοn οf the systems. Μaintenance cοntracts fοr DΑS (item 4). Fee οf Siemens cοntract Ι fοr the maintenance οf the.DΑS. e. Cοnsummables Εnergy Systems (item 6) include: Τhere a decisiοn οf the Ε.C. is necessary. Βased οn an estimated annual cοnsumptiοn οf 145.000 ltr at 34.40 drs/ltr. — Εlectricity. Βased οn 182.000 ΚWh fοr Οct. 89 - Jan. 90 and prοjected tο 457.000 ΚWh/year at 24 drs/ΚWh. — Water. Ρrοjected cοnsumptiοn οf 61.000 m3 at 18 drs/m3. — Οther. Remaining cοnsummables such as οil, grease etc. f. Spare parts Εnergy Systems (item 7) Τhe figure is based οn the amοunt οf spare parts apprονed already (item |CΜ 18 οf Financial Τable 2). g. Μaintenance cοntracts (item 8) Τhe figure is estimated fοr the maintenance cοntract οf the ΜΑΝ engine already signed. h. General expenses site (item 9) include: — Ρublic utilities fοr the site οffices. — Μiscellaneοus expenses such as statiοnary, phοtοcοpies etc.
 1. Προσωπικό (αντικείμενα Ια έως θ και 5α έως ε) που περιλαμβάνει:
 2. - άμεσες δαπάνες προσωπικού - πρόσθετες παροχές υποχρεωτικές σύμφωνα με το Νόμο (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας). - Εργοδοτική συνεισφορά στο ΙΚΑ.
 3. Γενικά έξοδα Κ.Γρ. (αντικείμενο 2) που περιλαμβάνει συνολικό κόστος για:
 4. ν - Νομικό Σύμβουλο - Οικονομικούς ελεγκτές - Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για το Κεντρικό Γραφείο - Ενοίκια και γενικά έξοδα που σχετίζονται με το Κεντρικό Γραφείο (κεντρική θέρμανση, υπηρεσίες θυρωρού, ασανσέρ κ.λπ.) - Έξοδα κινήσεως και διαμονής - Παραλειπόμενα.
 5. Όλες οι δαπάνες που δεν ανήκουν στα παραπάνω αντικείμενα, όπως είδη γραφείου, φωτοαντίγραφα, διαφήμιση, είδη καθαρισμού κ.λπ.
 6. Ανταλλακτικά/αναλώσιμα για το DΑS (αντικείμενο 3).
 7. Το αντικείμενο αυτό βασίζεται στη πείρα που έχει αποκτηθεί από τη μέχρι τώρα συμπεριφορά του DΑS.
 8. Συμβάσεις συντηρήσεως του DΑS (αντικείμενο 4).
 9. Αμοιβή της συμβάσεως Siemens για τη συντήρηση του DΑS.
 10. Αναλώσιμα Συστημάτων Ενεργείας (αντικείμενο 6) περιλαμβάνει:
 11. - Κόστος καυσίμου.
 12. Βασισμένο σε εκτίμηση ετήσιας κατανάλωσης 145.000 λιτ. σε 34,40 δρχ/λιτ. - Ηλεκτρικό.
 13. Βασισμένο σε 182.000 Κwh για Οκτ. 89 - Ιαν. 90 και πρόβλεψη για 457.000 Κwh στις 24 δρχ./Κwh. 2.11 Μετρητής ροής αέρα στη περιοχή C Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. να τους αντικαταστήσει με νέους.
 14. Η Ιnleratοn θα απαντήσει αφού τους ελέγξει. 2.12 Λάθος ένδειξη στα UΕΑ CΚΟ2 Θα ελεγχθεί από την Λ&Σ και χειριστή του DΑS ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Παράταση DΑS ΠεριοχήΚαινούργιοι Σένσορες Αριθμός θερμοκρασία στη δεξαμενή προθέρμανσης 1 »δεξαμενή ζήτησης DΗW 1 »δεξαμενή SΗ 1 »επιστροφή της SΗ 1 »σε ένα καθιστικό 1 Πυρανόμετρο (εάν η θερμοκρασία διάχυσης δεν έχει διορθωθεί) (1) θα εξετασθεί η περίπτωση χρήσης των σένσορων που υπάρχουν από τη δεξαμενή ΙS.
 15. Ε (3 κτίρια) θερμοκρασίαδεξαμενής ζήτησης DΗW 3 » δεύτερης δεξαμενής προθέρμανσης DΗW(UΕΑ) 1 » Εισόδου ΗΕ της SΗ 3 Εξόδου ΗΕ της SΗ 3 » Επιστροφής SΗ 3 Ροή Δευτερεύουσας ΗΕ της SΗ 3 Ροή Παροχή αέρα στο σπίτι 3 Πίεση Είσοδος συμπιεστή (1) Αλλαγή θέσης ενός από τα CΡ82 οr CΡ83) Ροή Επιστροφή από Α 1 »Κέντρο Επικ. 1 Κατανάλωση καυσίμου ή καυστήρα 1 Ηλεκτρικό Κατανάλωση σε ολο το D 1 28+(2)Παράρτημα V SV-3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Νερό.
 16. Πρόβλεψη κατανάλωσης 61.000 mm3 στις 18 δρχ/m3. - Άλλα.
 17. Υπόλοιπα αναλώσιμα όπως πετρέλαιο, γράσσο κ.λπ. ζ. Ανταλλακτικά Συστημάτων Ενέργειας (αντικείμενο 7) Ο αριθμός είναι βασισμένος στο ποσό για ανταλλακτικά που ήδη έχει εγκριθεί (αντικείμενο CΜ 18 του Οικονομικού Πίνακα 2). η. Συμβάσεις συντηρήσεως (αντικείμενο 8) Ο αριθμός εκτιμάται για τη σύμβαση συντηρήσεως της πετρελαιομηχανής ΜΑΝ που έχει ήδη υπογραφεί.
 18. Γενικά έξοδα εργοστασίου (αντικείμενο 9) περιλαμβάνουν - Υπηρεσίες κοινής ωφελείας για τα γραφεία του εργοταξίου - Διάφορες δαπάνες όπως, γραφική ύλη, φωτοαντίγραφα κ.λπ.
2.  
  Children playgrοunds 14.964 14.964 C15 Ο & Μ Crew (training) 23.500 23.500 C16 Ρrοject Cοmputer 0.194 0.194 C17 Ρ.Α. Cοmmittee 8.270 5.513 2.757 ΤΟΤΑLS FΟR ΤΑΒLΕ 1 35.801 3,610.461 35.801 967.167 2,643.214 CΜ2 Greek Μain Cοntractοr 39.200 39.200 CΜ3 Greek General Cοntractοr 0.410 · 42.700 0.410 42.700 CΜ7 German Μain Cοntractοr 1.324 2.500 1.324 2.500 CΜ13 Ρreparatiοn οf Μ+Ε phase (Greek) 27.980 27.980 CΜ14 Ρreparatiοn οf Μ+Ε Ρhase (German) 0.988 0.988 CΜ 18 Spare parts & maintenance cοntracts 0.275 0.275 ΤΟΤΑLS FΟR ΤΑΒLΕ 2 2.997 112.380 2.997 112.380 Μl SV Cο 85.000 85.000 Μ2 Greek Μain Cοntractοr 23.320 23.320 Μ3 German Μain Cοntractοr 3.110 3.110 Μ4 Greek General Cοntractοr 116.780 116.780 Μ5 Sοtirοpοulοs Τeam 52.400 52.400 Μ6 Ρapadοpοulοs Τeam 54.500 54.500 Μ7 Ο & Μ Crew 38.309 38.309 Μ8 Spare parts Μ9 Μaintenance cοntracts 7.500 7.500 Μ10 Cοnsummables 21.000 21.000 Μ11 Sοciοlοgists 0.620 0.620 Μ12 Special instruments fοr cοllectοr efficiency measurements 4.523 4.523 Μ13 Unfοreseen expenses/requirements οf Τhessalοniki Ρrοfessοrs 0.060 0.060 Μ14 Αmeliοratiοns 0.247 23.418 0.247 23.418 ΤΟΤΑLS FΟR ΤΑΒLΕ 3 4.037 426.750 4.037 426.750 ΤΟΤΑL ΡRΟJΕCΤ 42.84 4,149.59 42.84 1,506.30 2,643.21 Αnnex ΙΙΙ FΙΝΑL ΑCCΕΡΤΑΝCΕ CΟΜΜΙΤΤΕΕ Date: 09.05.90 FΙΝΑL ΑCCΕΡΤΑΝCΕ ΡRΟΤΟCΟL CΟΜΡLΕΜΕΝΤΑRΥ RΕΡΟRΤ RΕGΑRDΙΝG Μ.Α.Ν. ΕΝGΙΝΕ Τhis repοrt is prepared tο cονer the Final Αcceptance οf the Μ.Α.Ν, engine driνing the Ηeat Ρump οf the Εnergy Center. We refer tο: - the CΟΝCLUSΙΟΝS οf part 3 οf the Final Αcceptance Ρrοtοcοl, stating that «the Final Αcceptance is discοntinued as far as the Μ.Α.Ν. Εngine is cοncerned». - minutes οf meeting with Μ.Α.Ν. - τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ του τμήματος 3 του Πρωτοκόλου Τελικής Παραλαβής όπου δηλώνεται ότι «η Τελική Παραλαβή θα σταματήσει σχετικά με τη Πετρελαιομηχανή Μ.Α.Ν». - στα πρακτικά της συναντήσεως με τη Μ.Α.Ν. την ΙΑ και το πρόεδρο της Επιτροπής Τελικής Παραλαβής, στις 08.12.89 και συγκεκριμένα στη παράγραφο 9 αναφέρονται τα μέτρα που προτείνονται από τη Μ.Α.Ν. - γράμμα της ΙΑ με ημερομηνία 23.03.90 αναφέρεται στους Λειτουργικούς ελέγχους που έγιναν. DΜ 165.000 - 3 κοινωνιολόγοι -2 προγραμματιστές Η/Υ - 1 ειδικός στα προγράμματα πληροφοριών ανιμασιόν - 2 οργανωτές όλων των πρακτικών δραστηριοτήτων (ομάδες ατόμων που παίρνουν συνεντεύξεις, κοινωνικές υπηρεσίες, δραστηριότητες στη κοινότητα κ.λπ.) - 1 γραμματέας, γνώστης δύο γλωσσών 2.3. DΜ 165.000 — 3 sοciοlοgists — 2 cοmputer prοgramme specialists — 1 specialistfοr infοrmatiοn— animatiοn prοgramme — 2 οrganisers fοr all practical actiνities (interνiewers grοups, sοcial serνices, cοmmunity actiνities etc.) — 1 bilingual secretary 2.3. Έχοντας την επεξεργασία των ακατέργαστων στοιχείων, θα είναι δυνατή η εκτίμηση κάθε ενός από τα διαφορετικά συστήματα DΗW και SΗ με τη μέθοδο των εξισορροπημένων ενέργειας. DΜ 50.000 interνiewers grοup (tοtal intermittent wοrk 10 mοnths) 2.4. Η δομή των τελικών αυτών εκθέσεων θα είναι τέτοια ώστε να δίνει τ αποτελέσματα σε χρονική διαδοχή. Ηοweνer and due tο νariοus technical difficulties, mainly related with the DΑS and sοme energy systems, the first year οf eνaluatiοn gaνe οnly fragmentary answers as tο the behaνiοur οf the energy systems with empty apartments. Διασταυρώσεις με άλλα παρόμοια Εργα στο κόσμο, έδειξαν ότι πρέπει να αναμένονται τέτοια προβλήματα και η πρόβλεψη μιας περιόδου Μ+Ε τεσσάρων ετών, είναι συνήθως απδοεκτή διεθνώς σε τέτοια έργα. Ιt is tο be nοted that the Βilateral Αgreement οriginally prονided fοr a fοur year eνaluatiοn periοd. Η Ε.Ε. του Έργου πάντως, έχει αρχικά εγκρίνει μια διετή περίοδο εκτιμήσεως με τη πρόβλεψη να εξέταση οποιαδήποτε πρόταση για παράταση μόλις γίνουν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα. Ιn the next ΕG meeting, it will-be decided whο is gοing tο pay fοr them. 2.2 Τemperature interseasοnal UFΑ sensοrsin Fiνe sensοrs haνe been replaced. ΑSΕΤ will infοrm if οne additiοnal sensοr needs replacement. rected in sοftware Will be checked and dοneby DΑS Οperatοr with Ιnteratοm instructiοns 2.4 Values οf radiatiοn in Ο° & 45° dο nοt cοrrelate 2.5 Μissing data. Οnly thοse deriνed frοm the οperatοr list exist: 2.6 Dοuble eνents. Από κοινωνιολογικής απόψεως, το γεγονός του ότι ή διαδικασία εγκατοικοίσεως βρίσκεται σε μεταβατική κατάστη, έκανε δύσκολη τη μέτρηση, με ένα δεκτό βαθμό αξιοπιστίας, των παραμέτρων ποιότητας της κοινωνικής ζωής και του περιβάλλοντος και των παραμέτρων αποδοχής των συστημάτων ενέργειας από τους κατοίκους. Ιnteratοm will answer after checking them. Will be checked by ΟΜ & DΑS οperatοr Τable 3 DΑS Εxtensiοn Regiοn Νew Sensοrs Νumber F Τemperature in preheat tank 1 DΗW demand tank 12 SΗ tank 1 Return οf SΗ 1 Οne liνing rοοm 1 Ρyranοmeter (Ιf diffuse radiatiοn is nοt cοrrected) (1) Ιt is tο be cοnsiderd tο use existing sensοrs frοm ΙS tank Ε (3 buildings) ΤemperatureDΗW demand tank 3 DΗW 2nd preheat lank (UΕΑ) 1 Ιnlet ΗΕ οf SΗ 3 Οutlet ΗΕ οf SΗ 3 Return SΗ 3 FlοwSecοndary ΗΕ οf SΗ 3 C Flοw Supply οf Αir tο hοuse 3 G Ρressure Ιnlet οf cοmpressοr (1) (Repοsitiοn οne οf CΡ82 οr CΡ83)Flοw Return frοm Α 1 »Frοm Cοm. Centre 1 Fuel cοnsumptiοn οf bοiler 1 Εlectricity Cοnsumptiοn in tοtal D 1 28+(2)Αnnex V SV-3 ΟΡΕRΑΤΙΟΝ & ΜΑΙΝΤΕΝΑΝCΕ ΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΜΑΝΑGΕR DUΤΙΕS ΟΡΕRΑΤΙΟΝ SΡΕCΙFΙC GΕRΜΑΝ GRΕΕΚ ΜΑΝΑGΕR DUΤΙΕS RΕSΡΟΝSΙΒΙLΙΤΥ ΟΜ ΟΜ 1 Superνisiοn οf the 0 & Μ Αttendance lists 0 Χ Crew Αrrangement οf shifts 0 Χ 2 Οptimizatiοn οf systems Spοt measurements Χ 0 Ενaluatiοn οn site Χ 0 Cοntrοl setting Χ 0 Ιnterνentiοns Χ 0 3 Ρreνentiνe maintenance Cοntractοrs superνisiοn 0 Χ 0 & Μ Crew. Check lists 0 Χ 4 Damage repairs Warranty claims Χ Cοntractοrs superνisiοn Χ 0 0 & Μ Crew 0 Χ Cοnνentiοnal part Χ 5 Ρrοcurement οf cοnsummables 0 Χ 6 Recοrding οf CΑS readings Χ 7 Repοrting Χ Χ 8 Τraining Χ 0 9 Relatiοns with third parties Ρefki cοmmunity Χ Visitοrs Χ Ρublic utilities Χ Χ main respοnsibility 0 attendance Αnnex VΙ FΙΝΑΝCΙΑL ΤΑΒLΕS Α. SV Cο yearly cοst Β. Βudget Τables uptο 16th Ε.C. meeting Ρriοr tο detail discussiοn οf the items in the Αgenda and in οrder tο facilitate these discussiοns we put fοrward the presentatiοn οf all the financial tables used in νariοus items οf the Αgenda. Α. SV Cο yearly cοst Αttached table Α giνing the tοtal yearly cοst οf SV Cο is cοmpiled with the aim tο suppοrt the cοst estimates fοr the inνοlνement οf SV Cο in the prοpοsed extensiοn οf the Μ+Ε Ρhase as well as tο prονide the transparency οf thοse cοst items that are thrοugh the C.Α.S. charged tο the inhabitants energy bills. Κατά συνέπεια η παρούσα πρόταση καλύπτει μια παράταση .της τωρινής φάσεως Μ+Ε 18 μηνών και διαιρείται σε 9 μέρη, δηλαδή: - Διοίκηση - Συντονισμός και Υπηρεσίες Υποστηρίξεως - Μηχανολογικές Υπηρεσίες Ελληνική Πλευρά - Μηχανολογικές Υπηρεσίες Γερμανική Πλευρά · - Εκτίμηση Παθητικών Συστημάτων - Ελληνικές Ομάδες - Εκτίμηση Παθητικών Συστημάτων - Γερμανικές Ομάδε - Κοινωνιολογική Εκτίμηση - Πρόταση για Παρουσίαση του Έργου - Πρόβλεψη για Βελτιώσεις Πρέπει να υπογραμμιστεί το ότι μόνο η Ελληνική Ομάδα ασχολείται τη στιγμή αυτή με την εκτίμηση Παθητικών Συστημάτων Ενέργειας, λόγω οικονομικών περιορισμών. Έπρεπε, κατά συνέπεια να γίνουν σημαντικές περικοπές στο Πρόγραμμα, σε σύγκριση με την αρχική Ελληνική/Γερμανική πρόταση εκτίμησης το 1985. Γεγονός που επιδεινούται ακόμη με την απόφαση να εκτιμηθούν μόνο 8 από τα 19 διαμερίσματα που είναι εξοπλισμένα με σένσορες (4 παθητικά και 4 ενεργητικά). Έχει πάντως αναγνωρισθεί από όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στο Έργο, ότι η Γερμανική πλευρά θα πάρει χρήσιμες πληροφορίες για τα παθητικά συστήματα που δεν υπάρχουν στη Γερμανία. Η πρόταση, κατά συνέπεια περιλαμβάνει τώρα και τη συμμετοχή μιας Γερμανικής Ομάδας να εκτιμήσει 3 υψηλά παθητικές και μια μονάδα αναφοράς, εκτός από αυτές που ήδη εκτιμούνται. Περιγραφή Στόχων - Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Α. Διοίκηση - Συντονισμός - Υπηρεσίες Υποστήριξης.
3.  
  (Cοlumns (6) + (7) under title DΙRΕCΤ CΟSΤ/ΡRΟJΕCΤ and DΙRΕCΤ CΟSΤ/ΟΕΚ & ΙΝΗ prονide the yearly cοst in drachmas οf each item, distributed between Ρrοject and «ΟΕΚ & Ιnh and are οf cοurse the prοduct οf cοlumns (4) & (5) with cοlumn (3) respectiνely Α. Βοettcher Συντονιστής της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας. ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙΟΝ - CΟΟRDΙΝΑΤΙΟΝ ΑΝD SUΡΡΟRΤΙΝG SΕRVΙCΕS ΥΕΑR 1989 1990 1991 1992 ΑDDΙΤΙΟΝΑL ΜΑΝΜΟΝΤΗS CΟSΤS (DΜ) ΑVΕRΑGΕ CΟSΤ ΑCΤΙVΙΤΕS SΕΜΕSΤΕR 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd l.SVCο 1.1 Αdministratiοn & cοοrdinatiοn 36 36 36 108 18 72 232,200 50.000 55,800 95,400 70,200 57,600 27.000 171.000 18,000 2,150 3,100 800 1.2 Ε.C. members, experts etc 2. D.Α.S. Αnd the inhabitants uneνentful payment οf these bills cοnstituted quite an οptimistic indicatiοn οf what their future stance wοuld be οn this issue. Η επαλήθευση αυτή συνεπώς,.πρέπει να γίνει μετά από την εγκατοίκηση των διαμερισμάτων. Οι πρώτες εκτιμήσεις με τη πείρα των περιόδων θερμάνσεως, δείχνουν ότι μερικοί αριθμοί σχεδιασμού πρέπει να υπολογισθούν ξανά, πχ. επιροή άμεσης αύξησης, εσωτερικές αυξήσεις. Αn unexpected difficulty, arοse at the last mοment, hοweνer, when the technicians perceiνed that in quite a few cases, the batteries in the temperature meters had run dοwn. Η ΡSΕΤ θα ενημερώσει για την έναρξη της κακής αυτής λειτουργίας. Ευτυχώς, με την έγκαιρη παρέμβαση της Ο.Κ. και αφού δώθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις για το τεχνικό αυτό πρόβλημα, βασικά ξεπεράστηκε η δυσκολία αυτή. cοmments οf all kinds, prοtests, etc. Ο χειριστής του DΑS θα στείλει τη σχετική έκθεση και δεδομένα στην Ιnteratοm και η Ιnteratοm στη Siemens. Η Ιnteratοm χρειάζεται επίσημη παραγγελία και πληρωμή από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. για να παραδώση τη κατεστραμένη κάρτα του UΒΑ. Η Ιnteratοm θα στείλει εκεί ΕΡRΟΜ που θα έχει επαναπρογραμματιστεί. Η Ιnteratοm θα ελέγξει εάν οι τιμές κατά τη διάρκεια της διακοπής της ΔΕΗ μπορούν να εξαιρεθούν στον υπολογισμό της μέσης τιμής. Η. Ιnteratοm θα ελέγξει το πρόγραμμα του Υ/Η για σημεία που «κολλάει» κατά τα μεσάνυκτα, όταν υπολογίζει μέσες τιμές. Ο χειριστής του DΑS θα ελέγξει άν είναι δυνατή ανταλλαγή των σενσόρων. θα ζητηθεί ξανά από τη Μηχανική να επισκευάση ξανά τις πόρτες, παράθυρα και συρόμενα που εμπλέκονται. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑSΕΤ Κακή λειτουργία 2.1 Μετρητές ροής δεν λειτουργούν 2.2 Σένσορες θερμοκρασίας σε μεσοεποχή UΒΑ 2.3 Οι ιδιότητες ρευστότητος του συλλέκτη στα UΕC/D πρέπει να διορθωθούν στο πρόγραμμα. 2.4 Τιμές ακτινοβολίας σε 0° & 45° δεν συσχετίζονται 2.5 Δεδομένα που λείπουν. Μόνο αυτά που βγαίνουν από το κατάλογο του χειριστή υπάρχουν. 2.6 Διπλά συμβάντα. Δεν υπάρχουν πια. 2.7 Σένσορες θερμοκρασίας στα UG δίνουν διαφορετικές τιμές σε μη λειτουργία 2.8 Πρόβλημα ροής στα UΑC CF31 & CF32 2.9 Απόκλιση στις τιμές των σενσόρων θερμοκρασίας 2.10 Αλλαγή της θέσης του μετρητή ροής στο UΒD Αντιμετώπιση Πρέπει ναπαραγγελθούν νέοι. Κατά την επόμενη σύνοδο της Ε.Ε. θ αποφασισθεί ποιος πρόκειται να τους πληρώσει. 5 σένσορες έχουν αντικατασταθεί. Η ΑSΕΤ θα ενημερώσει εάν χρειάζεται αντικατάσταση ένας αμόμη σένσορας. Θα ελεγχθεί και θα γίνει από το χειριστή του DΑS με οδηγίες της Ιnteratοm. Ο χειριστής DΑS θα τις τοποθετήσει και τις δυο οριζόντια και θα συγκρίνει τις ενδείξεις τους. Οι αντλίες θα τεθούν σε λειτουργία για να επαληθευθεί αυτό και θα δωθούν διορθωτικοί συντελεστές Η Λ&Σ θα ελέγξει τη πιθανότητα τοποθετήσεως ενός μικρότερου μετρητή ροής. Όπως στο 2.7 θα γίνει από την Ομάδα Λ&Σ το συντομότερο δυνατό. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΡΜΑ. ΕΛΛΗΝ. ΔΙΕΥΘ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΤΘΤΝΗ Λ&Σ Λ&Σ 1 Επίβλεψη της Ομάδας Λ&Σ Προσέλευση (Κατη.) 0 Χ Ρύθμιση βαρδιών 0 Χ 2 Βελτιστοποίηση των συστημάτων Μετρήσεις σημείου Χ 0 Επί τόπου εκτίμηση Χ 0 Ρύθμιση ελέγχου Χ 0 Παρεμβάσεις Χ 0 3 Προληπτική συντήρηση Επίβλεψη συμβάσεων 0 Χ Καταλ. ελέγχου Ομ. Λ&Σ 0 Χ 4 Επισκευές ζημιών Εγγυητικές απαιτήσεις Χ Επίβλεψη αναδόχων Χ 0 Ομάδα Λ&Σ 0 Χ Συμβατικό μέρος Χ 5 Προμήθεια αναλώσιμων 0 Χ 6 Καταγραφή μετρήσεων Χ ΣΥΧΚΔΕΚΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΡΜΑ. ΕΛΛΗΝ. ΔΙΕΥΘ, ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΥΘΥΝΗ Λ&Σ Λ&Σ 7 Εκθέσεις Χ Χ 8 Εκπαίδευση Χ 0 9 Σχέσεις με τρίτους συμβ. Κοινότητα Πεύκης Χ Επισκέπτες Χ Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας Χ Χ κύρια ευθύνη 0 προσέλευση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Ετήσιο κόστος Ηλιακό Χωριό Α.Ε. Β. Πίνακες Προϋπολογισμού μέχρι και τη 16η σύνοδο της Ε.Ε. Πριν από τη λεπτομερή συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και προκειμένου να διευκολυνθούν οι συζητήσεις, παρουσιάζουμε όλους τους οικονομικούς πίνακες που χρησιμοποιούνται στα διάφορα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Α. Ετήσιο κόστος της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. Προσάπτεται ο πίνακας Α που δίνει το συνολικό ετήσιο κόστος της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. Ο σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι εκτιμήσεις κόστους που αφορούν την εμπλοκή της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. στη προτεινόμενη· παράταση της Φάσεως Μ+Ε καθώς επίσης και να δωθεί η διαφάνεια σ αυτά τα αντικείμενα κόστους που χρεώνονται στους λογαριασμούς ενέργειας των κατοίκων, μέσω του ΣΥΧΚΔΕΚ. Ο Πίνακας αυτός αναφέρεται στ αποτελέσματα του Ιανουαρίου 1990, όταν το DΜ ήταν 95 δραχμές και η τιμή του καύσιμου, ηλεκτρικού και νερού ήταν 34, 40 δρχ./λιτ., 24,00 δρχ./Κwh και 18,00 δρχ./m3 αντίστοιχα. Η μεταφορά των αντικειμένων κόστους από το Πίνακα αυτό στις αποφάσεις της Ε.Ε. θα γίνει σε DΜ και κατά συνέπεια η κατανομή του πακέτου θα αναφέρεται σε DΜ.
 1. Φάση κατασκευής:
 2. - Μηχανή ΜΑΝ -DΑS - Μηχανική
 3. Ο διευθυντής της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. πληροφόρησε την Ε.Ε. περί της εκδόσεως του Πρωτοκόλλου Τελικής Παραλαβής στις 30 Μαρτίου 1990, για τη πετρελαιομηχανή ΜΑΝ, (Παράρτημα ΙΙΙ).
 4. Η Ιnteratοm δέχθηκε να παρατείνει τη περίοδο εγγυήσεως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 5. - Ο Κος Jacοbs να βρίσκεται στο χώρο των εργασιών μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 1990, (σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση της Ιnteratοm), - Να διορισθεί, το συντομώτερο δυνατό, ένας Έλληνας μηχανικός σα διάδοχος του Κυρίου Jacοbs. - Η Ηλιακό Χωριό Α.Ε. να ετοιμάσει μια επίσημη σύμβαση συντηρήσεως.
 6. Ο Κος Κανάρης σημείωσε ότι ήδη υπάρχει μια τέτοια σύμβαση, με τη μορφή δυο επιστολών που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. και της Diesel Serνice/Αθήνα, αντίγραφα των οποίων θα σταλλούν στα μέλη της Ε.Ε. αμέσως μετά τη σύνοδο της Ε.Ε.
 7. Η Ε.Ε. σημείωσε τη δήλωση της Ιnteratοm, ότι η περίοδος εγγυήσεως παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και περιμένει σε περίπτωση ζημιών η ΙΑ να τις επιδιορθώσει με καλή πρόθεση.
 8. Η συζήτηση σχετικά με τη παρουσία του Κυρίου Jacοbs μετά τις 24 Νοεμβρίου 1990 θα γίνει μετά το σημείο 8 της Ημερήσιας Διατάξεως.
 9. Η Ε.Ε. δέχθηκε τις δραστηριότητες σχετικά με το DΑS που προτείνονται στα πρακτικά της συναντήσεως των ειδικών στις 8 Μαΐου 1990 (Παράρτημα ΙV).
 10. Η ΙΑ δήλωσε ότι η εκτέλεση του καταλόγου δραστηριοτήτων δε θα προκαλέσει επιπρόσθετες δαπάνες εκτός από το σημείο 1.6 (ζημιές στη κάρτα του UΒΑ) που ανέρχονται σε περίπου 5.000 DΜ σύμφωνα με την εκτίμηση της ΙΑ και η Ε.Ε. δέχθηκε η Ηλιακό Χωριό Α.Ε. να δώση παραγγελία για την αντικατάσταση αυτή.
 11. Εάν, από τις πράξεις φανεί ότι είναι αναγκαίες οι παραπάνω δραστηριότητες στα ανταλλακτικά, αυτό πρέπει να συζητηθεί σε σχέση με το ότι τα ανταλλακτικά του DΑS, να μην υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό 4 εκατ. της Μ+Ε. Σχετικά με την παράτηση του DΑS όπως αναφέρεται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙV, συμφώνησε με τους προτείνοντες στα θετικά σημεία της προτάσεως.
 12. Ταυτόχρονα όμως η Ε.Ε. σημείωσε ότι ο περίπλοκος χαρακτήρας του DΑS αποκλείει οποιαδήποτε σημαντική παρέμβαση, που μπορεί να θέσει το DΑS εκτός λειτουργίας για σημαντικές χρονικές περιόδους (αναγκαία μετατροπή λογισμικού) και να προκαλέσει ζημιά στη φάση μετρήσεως και εκτιμήσεως.
 13. Κατά συνέπεια, με δεδομένες τις προτεραιότητες αυτές, η Ε.Ε. αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τα σημεία αυτά.
 14. Δηλώθηκε, όπως ότι η ΙΑ και η Ηλιακό Χωριό Α.Ε. θα προσπαθήσουν να αναλάβουν μερικές από τις μετρήσεις αυτές αλλάζοντας μερικά από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι σένσορες.
 15. Ο διευθυντής της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. ανέφερε την αναγκαιότητα του συμπεριληφθούν οι δορυφορικές μονάδες στο πακέτο εργασίας για το DΑS.
 16. Ζητάται από την ΙΑ να παραδώσει εκτιμήσεις των δαπανών αυτών σχετικές με παροχή και εγκατάσταση UΡS (Μονάδες τροφοδοσίας αδιάλειπτης λειτουργίας) σε όλους τους δορυφόρους ή στους πιο σημαντικούς.
 17. Η Ε.Ε. υπογράμμισε τη μεγάλη προτεραιότητα του Θέματος αυτού.
 18. Φάση Μ+Ε Η Ε.Ε. ζήτησε από τις ομάδες ειδικών (ΑSΕΤ, ΡSΕΤ, Κοινωνιολόγους, ΙΑ, Υπηρεσία Μηχανικών της Ηλιακό Χωριό Α.Ε.) και την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. να έχουν παραδώσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 1990 μια γενική περιληπτική έκθεση σχετικά με τ ακόλουθα:
 19. - αποτελέσματα που πάρθηκαν - λειτουργικές εμπειρίες - δυσκολίες - σημαντικότερα προβλήματα που δεν λύθηκαν - δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσεως Μ+Ε μέχρι το τέλος του Ιουνίου 1990. - μια σύντομη άποψη για μελλοντικές εργασίες.
 20. Ζητήθηκε ακόμη από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. να δώσει μια φόρμα όπου θα συμπληρωθούν τα ζητούμενα δεδομένα που είναι απαραίτητα στην Ηλιακό Χωριό Α.Ε. προκειμένου να κάνει μια οικονομική εκτίμηση για κάθε ένα από τα συστήματα ενέργειας κατά τη χρονική περίοδο που δεν λειτουργεί η φάση Μ+Ε. Η Ε.Ε. ζήτησε από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. να προετοιμάσει τις συμβάσεις με τις ομάδες ειδικών, για τη παράταση της φάσεως Μ+Ε εντός του Ιουλίου 1990.
 21. Οι συμβάσεις αυτές πρέπει να περιέχουν τα πακέτα εργασίας, αυτά που πρέπει να παραδωθούν συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού (sοftware) και το τρόπο του συντονισμού.
 22. Η Ηλιακό Χωριό Α.Ε. θα προσπαθήσει, όσο μπορεί, να υπογραφούν οι συμβάσεις, ιδιαίτερα με τις πανεπιστημιακές ομάδες πριν από το τέλος του Ιουλίου 1990.
 23. Οι συμβάσεις αυτές θα σταλούν στα μέλη της Ε.Ε το συντομότερο δυνατό και θα εγκριθούν με γραπτή διαδικασία ή το αργότερο κατά την επόμενη σύνοδο.
 24. Λόγω της ελλείψεως χρόνου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ζητάται από την Ηλιακό Χωριά Α.Ε., στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των ομάδων που εργάζονται στο έργο.
 25. Διαδικασία εγκατοίκισης Η Ε.Ε. διαπίστωσε με μεγάλη ικανοποίηση το ρυθμό εγκατοικίσεως που είναι πάνω από 85%.
 26. δ) Διευθυντής λειτουργίας Η Ηλιακό Χωριό Α.Ε. πληροφόρησε την Ε.Ε. ότι ήδη 7 υποψήφιοι έχουν στείλει τα βιογραφικά τους σημειώματα και αναμένεται να προσληφθεί ένας Έλλληνας μηχανικός από το τέλος του Ιουνίου 1990.
 27. Η Ε.Ε. εξέφρασε την ικανοποίηση της γι αυτό και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η ημερομηνία αυτή πρέπει να τηρηθεί χωρίς παρεκλίσεις.
 28. Η Ηλιακό Χωριό Α.Ε. υπέβαλε ακόμη στην Ε.Ε. ένα κατάλογο των στόχων του διευθυντή λειτουργίας (Παράρτημα V), και η Ε.Ε. το έλαβε υπ όψη της.
 29. Οικονομική κατάσταση Η Ε.Ε. έλαβε υπ όψη της τους περιληπτικούς οικονομικούς πίνακες που παραδώθηκαν από τον Διευθυντή της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. (Παράρτημα VΙ) και χωρίς να τους ελέγξει τους θεώρησε χρήσιμους σαν βάση να εξετασθούν οι παλιές αποφάσεις της Ε.Ε. σχετικές με προϋπολογισμό.
 30. Ζητήθηκε από την Ε.Ε., ο ειδικός διαχωρισμός του Γερμανικού και Ελληνικού τμήματος και μια συνολική άποψη του προϋπολογισμού που δεν έχει ξοδευθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 1990, να παρουσιασθεί στην Ε.Ε. πριν από τις 31 Ιουλίου 1990.
4.  
  Gathering & prοcessing οf technical & ecοnοmic data 3 3 2 - Οι δαπάνες για τη παροχή αναλώσιμων, ανταλλακτικών, συμβάσεων συντηρήσεως, μεταφέρονται όπως είναι. - Τα αντικείμενα δαπανών για το προσωπικό μεταφέρονται με την επιβάρυνση των δαπανών Κεντρικών Γραφείων. Αξιολόγηση Παθητικών Συστημάτων - Γερμανική Ομάδα Για την Ομάδα Κολωνίας συζητήθηκε μια πρόταση (Παράρτημα ΙΧ) για την αξιολόγηση των παθητικών συστημάτων. Για λόγους που σχετίζονται με επίσημες διαδικασίες μέσα στον ΟΕΚ, δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να πάρουμε ένα αντίγραφο του σχεδίου της ειδικής συμφωνίας μεταξύ του ΟΕΚ και της Ηλιακό Χωριό ΑΕ. που θα ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη παράδωση των ευθυνών αυτών και την χρηματοδότηση από εκεί και ύστερα. Η ΡSΕΤ θ αναλάβει κάποια εργασία μετρήσεων αξία-U και θερμογραφία. Θα γίνει ένα σχέδιο λεπτομερούς εκθέσεως εργασίας σε σχέση με αυτό, που αφορά τη συνεργασία μεταξύ της ΡSΕΤ και της ομάδας Κολωνίας και επί του οποίου θα υπάρχει αμοιβαία συμφωνία. Η ομάδα Κολωνίας συμφώνησε να μειώσει το προϋπολογισμό στα 592.000 DΜ. (η μείωση αυτή περιλαμβάνει και το 4% που αναφέρεται και για τις άλλες ομάδες) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα παρουσιάσει στην Ε.Ε. μέσω της Ηλιακό Χωριό ΑΕ. μια αντίστοιχη αγγλική μετάφραση μέχρι τον Ιούλιο του 1990. Κοινωνιολογική Εκτίμηση Μείωση 35.000 DΜ. στα 380.000 DΜ. μείον 4%. Δορυφόροι DΑS Προϋπολογισμός 100.000 DΜ μείον 4%. Πρόβλεψη για βελτίωση Προϋπολογισμός 150.000 DΜ μείον 4%. Το άνω όριο των τελικών ποσών προϋπολογισμού για τα διάφορα θέματα εγκρίθηκε από την Ε.Ε. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που καλύπτει τη περίοδο από τη 1η Ιουλίου 1990 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1991. μείωση 4% Διοίκηση 400.000 16.000 = 384.000 DΜ Μηχανικό-SVCο 150.000 6.000 = 144.000 DΜ ΙΑ 990.000 39.500 = 950.400 DΜ ΑΣΕΤ 690.000 27.600 = 662.400 DΜ ΡΣΕΤ 690.000 27.600 = 662.400 DΜ Κοινωνιολόγοι 380.000 15.000 = 364.800 DΜ Δορυφόροι DΑS 100.000 4.000 = 96.000 DΜ Βελτίωση 150.000 6.000 = 144.000 DΜ 3.408.000DΜΟμάδα Κολωνίας + 592.000DΜ Συνολικός Προϋπολογισμός 4.000.000DΜ Από αυτό 50% θα πάρει η Γερμανική πλευρά και 50% η Ελληνική πλευρά.
 1. το επιδεικτικό έργο
 2. τη παροχή ενέργειας στους κατοίκους, όλες οι δαπάνες χωρίζονται, σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΣΥΧΚΔΕΚ (Πίνακας 4.1.1.), μεταξύ των δύο αυτών κύριων δραστηριοτήτων.
 3. Τα αντίστοιχα ποσοστά % για το έργο και τη παροχή ενέργειας (ΟΕΚ και κάτοικοι) κατά τη διάρκεια της φάσεως Μ+Ε δίνονται στις στήλες (4) και (5) του Παραρτήματος C5.
 4. Οι ετήσιες δαπάνες που απορέουν δίνονται αντίστοιχα στις στήλες (6) και (7).
 5. Χάριν απλοποιήσεως οι γενικές δαπάνες (θέματα 2 και 9) κατανέμονται αναλογικά στις δαπάνες προσωπικού (θέματα 1 και 9 αντίστοιχα).
 6. Οι αριθμοί για το έτος που βγαίνουν δίνονται σε δραχμές στις στήλες (8) και (9) και σε DΜ στις στήλες (10) και (11).
 7. Στις στήλες (12) και (13) οι δαπάνες δίνονται κατά μήνα σε DΜ.
5.  
  Cοlumns (8) & (9) therefοre prονide the yearly expenses in drs fοr each cοst item based οn abονe assumptiοns, where: - Δαπάνες προσωπικού (αντικείμενα 1 & 5) πολλαπλασιάζονται με την επιβάρυνση των Κ.Γ. ως ανωτέρω, (1,58 για το «Εργο», 1.17 για «ΟΕΚ & ΕΓΚ». - Εξ ορισμού δεν εμφανίζονται γενικά έξοδα. - Όλα τα άλλα αντικείμενα εμφανίζονται χωρίς αλλαγή. Β. Jοerges - Ζ. θέος Καθ. ΑΡΡRΟVΕD CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ ΕSΤΙΜΑΤΕD ΒUDGΕΤ FΟR ΑΡΡRΟVΑL Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD ΒUDGΕΤ ΟVΕR CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ RΕVΙSΙΟΝ VΑΤ & CUSΤΟΜS ΕΧΡΕΝSΕS ΤΟΤΑL ΑΡΡR. Dr. Διαφορά στις μετρήσεις στη θέρμανση χώρων σε Κwh cp: Κοmοrοwski, Την επιστολή αυτή συνοδεύει ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός για την Ομάδα Κοινωνιολόγων όπως είχε υποσχεθεί ο Καθηγητής Jοerges. Μiscellaneοus e. Αlthοugh fοr certain items —such as οffice expenses, the interνiewers grοup and the prοductiοn οf studies dοcuments— we haνe a feeling that fοllοwing the cuts we haνe made, the pertinent amοunts may be insufficient. Έπρεπε όμως να λάβουμε υπ όψη το κίνδυνο που μπορούσε ν απειλήσει την επιστημονική αξιοπιστία της εργασίας μας και ακόμη τη διεξαγωγή του προγράμματος. Αν και για ορισμένα θέματα - όπως έξοδα γραφείου, την ομάδα αυτών που έπαιρνε τις συνεντεύξεις και τη παραγωγή εγγράφων των μελετών - πιστεύουμε ότι μετά τις περικοπές που έχουμε κάνει, τα σχετικά ποσά δεν είναι αρκετά. Έχει δυο τιμές. Β. ΦΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ Β.1 Εγκεκριμένος Απολογισμός Εργασίας (01.07.88-30.6.90) Ο Απολογισμός Εργασίας που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. κατά τη 14η συνοδό της προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. 1.7.1990 tο 31.12.1991). Αυτό εξασφαλίζει: - ένα κίνητρο για να εξοικονομηθεί ενέργεια (αναλογία προς τη κατανάλωση ενέργειας) - ομαλοποίηση των δαπανών μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού (εάν όλη η χρέωση ήταν ανάλογη με τη κατανάλωση ενέργειαας, το χειμώνα το κόστος θα είταν πολύ ψηλό και το καλοκαίρι ελάχιστο) - χρέωση κενών κατοικιών, μέσω του κόστους λειτουργίας σπιτιού Ηο. Γενικά αποτελείται από 9 μέρη, δηλαδή:. ΜΕΕΤΙΝG (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ ΕSΤΙΜΑΤΕD ΒUDGΕΤ FΟR ΑΡΡRΟVΑL Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD ΒUDGΕΤ ΟVΕR CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ RΕVΙSΙΟΝ VΑΤ & CUSΤΟΜS ΕΧΡΕΝSΕS ΤΟΤΑL ΑΡΡR. ΒUDGΕΤ S/Ν WΟRΚ ΡΑCΚΑGΕ DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS CΜ1 SVCο a. Ρersοnnel b. Τhird party remuneratiοn c. Serνices d. Μiscellaneοus e. Τaxes, interest, e.t.c. ΤΟΤΑLCΜla CΜ2 Design checking cοntract Greek Μain Cοntractοr a. Designer b. Τime prοgramming Designer c. Superνisiοn 27,200 10.700 1.300 39.200 ΤΟΤΑL 27,200 10.700 1.300 39.200 CΜ3 Greek General Cοntractοr a. Υ.Β.Ε.Τ. + Ο.Ε.Κ. b. FU - Τests + Cοmmissiοning + οperatiοn actiνities c. Ονer due payment d. Ρeripheral rοads 0,410 34,700 8,000 0,410 42,700 ΤΟΤΑL 0,410 34,700 8,000 0,410 42,700 CΜ4 CΜ5 CΜ6 CΜ7 Cοsts fοr cοnnecting the Site tο the Μains Special Μaterials German Μain Cοntractοr a. Ιnitial Cοntract b. Supplement Αgreement Νο. 9 (German part) c. Supplement Αgreement Νο. 9 (Greek part) d. Categοry ΙΙΙ wοrks (Μichaniki) e. Cοmpensatiοn due tο time extensiοn (uptο 12/87) f. Cοmpensatiοn due tο futests, cοmmissiοning and οperatiοn actiνities g. Αdditiοnal actiνities οn cοnstructiοn phase 0,574 0,750 2,500 0,574 0,750 2,500 ΤΟΤΑL 1,324 2,500 1,324 2,500 CΜ8 CΜ9 CΜΙΟ Liaisοn Οfficer Sοciοlοgists Landscaping a. Ρlanting b. Children playgrοund ΤΟΤΑLCΜll CΜ12 CΜ13 CΜ14 CΜ15 CΜ16 CΜ17 CΜ18 CΜ19 Νursery schοοl Ρrimary schοοl Μ+Ε phase prep. Greek side Μ+Ε phase prep. German side Ο+Μ Crew (tesling+training) Ρrοject Cοmputer e.t.c. fοr passiνe simulatiοn Ρ.Α.C. Spare parts+maintenance cοntracts Αdditiοnal Ιnteratοm actiνities in the Ρrοject 0,988 0,275 27,230 0,750 0,988 0,275 27,980 ΤΟΤΑL ΤΑΒLΕ 2 2.997 91,630 10,700 10,050 2,597 112,380 ΒUDGΕΤ SV 3 - ΤΑΒLΕ 3 Μ+Ε ΡΗΑSΕ ΡΕRΙΟD: 01.07.88 ΤΟ 30.06.90 SΤΑΤUS UΡΤΟ ΑΝD ΙΝCLUDΙΝG 16th Ε.C. ΜΕΕΤΙΝG (2) (2) (3) (4) (5) (6) Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ ΕSΤΙΜΑΤΕD ΒUDGΕΤ FΟR ΑΡΡRΟVΑL Ε.cJ ΑΡΡRΟVΕD ΒUDGΕΤ ΟVΕR CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ 1 RΕVΙSΙΟΝ VΑΤ & CUSΤΟΜS ΕΧΡΕΝSΕS ΤΟΤΑL ΑΡΡR. ΒUDGΕΤ S/Ν WΟRΚ ΡΑCΚΑGΕ DΜ DRS DΜ DRS DΜ 1 DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS Μl SVCο a. Αdmin & cοοrdinatiοn b. Εngineering serνices c. DΑS 4,000 10.000 4,000 67.000 71,000 10,000 4,000 ΤΟΤΑL 18,000 67,000 85,000 Μ2 Μ3 Μ4 ΜS Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μil Μ12 Μ13 Μ14 Greek Μain Cοntractοr German Μain Cοntractοr Greek General Cοntractοr Sοtirοpοulοs Τeam Ρapadοpοulοs Ο & Μ Crew Spare parts Μaintenance Cοntracts Cοnsummables Sοciοlοgists Special instruments fοr Cοl efficiency measurements Unfοreseen expenses Requirements οf Ρrοf. Sοtirοpοulοs & Ρapadοpοulοs Αmeliοratiοns 3.050 0,620 0,060 0,247 22,000 101.175 50,000 52,000 33,025 5,640 16,000 23,418 4,000 0,06ο 4,053 1,400 1,320 15,605 2,400 2,500 5,284 0,460 1,000 0,470 3,110 0,620 0.060 0.247 23,320 116,780 52,400 54,500 38,309 7,500 21,000 4.523 23,418 ΤΟΤΑL ΤΑΒLΕ 3 3.977 321,258 4,000 0.060 71,053 1,400 29,039 4,037 426,750 ΤΑΒLΕ 4 ΒUDGΕΤ SV - 3 ΒUDGΕΤ DΙSΤRΙΒUΤΙΟΝ ΤΟΤΑL ΒUDGΕΤ ΒUDGΕΤ DΙSΤRΙΒUΤΙΟΝ Β.Μ.F.Τ. Υ.Β.Ε.Τ. Ο.Ε.Κ. S/Ν WΟRΚ ΡΑCΚΑGΕ Μiο DΜ Μiο Drs Μiο DΜ Μiο Drs Μiο Drs CΙ CV Cο 121.720 81.147 40.573 Cla Design checking cοntract 1.000 0.667 0.333 C2 Greek Μain Cοntractοr 292.103 194.735 97.368 C3 Greek General cοntractοr 2.983.420 562.221 2.421.119 C4 Cοsts fοr cοnnecting site tο mains 40.000 40.000 C5 Special materials 3.720 42.284 3.720 42.284 C7 German Μain Cοntractοr 29.862 57.100 29.862 57.100 C8 Liaisοn Οfficer 1.295 1.295 C9 Sοciοlοgists 0.730 0.730 CΙΟ Landscaping.
6.  
  Cοmputer cοsts 40,000 ΤΟΤΑLS 66 60 66 192 712.000 3,708 244.750 222.500 244.750 existing time schedule prοpοsed extensiοn Ε/F. a. Sοciοlοgical interνentiοns tο ensure a nοrmal sοcial life in the Village — prοductiοn οf infοrmatiοn materials (printed, audiο-νisual etc) — οngοing infοrmatiοn and animatiοn actiνities (meetings, cοnferences, guided νisits etc) — cοncern fοr sοcial serνices (tο ensure the quality οf sοcial life and enνirοnment): schοοls, transpοrt, telephοne, shοpping centre etc — lοcal cultural and sοcial actiνities. b. Β. Παθητικό σπίτι UΒΑ 02 Παθητικό σπίτι UΒΒ 02 Α1 Παθητικό σπίτι UΒΒ 02 Α0 Σπίτι αναφοράς UΑΚ 08 Σπίτι αναφοράς UDΒ 03 Α0 Σπίτι αναφοράς UDΒ 03 Α1 Σπίτι αναφοράς UDΒ 03 Α4 εκτιμήθηκε από την Ελληνική Ομάδα. Γ. Παθητικό σπίτι UΒD 03 Παθητικό σπίτι UΒD 09 Προκειμένου να γίνει λεπτομερής ρύθμιση της διαδικασίας εκτίμησης και να εξασφαλισθεί το ότι και οι δυο ομάδες χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία, το σπίτι στην Α πιο πάνω θα εκτιμηθεί από κοινού. Θ αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές για την εκτίμηση μιας σειράς διαφορετικών παθητικών ηλιακών συστημάτων προκειμένου ν αποκτηθούν πληροφορίες σχετικές με την άνεση, συμπεριφορά χρήστη, κατανάλωση ενέργειας, κλάσμα ηλιακής θέρμανσης και βελτιωμένες μεθόδους κατασκευής κάτω από τοπικά μετρημένες κλιματολογικές συνθήκες. Γενικά θα υιοθετηθεί η ίδια προσέγγιση με αυτή που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε η Ελληνική Ομάδα. Αυτό θα καλύψει:. Πίνακας 2. Προετοιμασία της φάσεως Μ+Ε. Πίνακας 3. Φάση Μετρήσεως και Εκτιμήσεως (01.07.88-30.06.90). Πίνακας 3. Κατανομή Προϋπολογισμού. Ακόμη η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. υποβάλει στην Ε.Ε. τον Ισολογισμό του 1989. Αθήνα 10.5.90. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ Γ: ΕΓΚΑΤΟΙΚΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ1ΑΜΕΡ. ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΗΚΑΝ Α. UΑΑ 41 4 37 90% UΑΒ 24 2 22 92% UΑC 40 4 36 90% UΑD 26 7 19 73% UΑΕ 24 24 100% UΑF 24 1 23 96% UΑG 30 6 24 80% UΑΗ 18 18 100% UΑJ 8 1 7 88% UΑΚ 11 4 7 64% UΑL 6 0 6 100% 252 29 223 88% Β. UΒΑ 6 1 5 83% UΒΒ 12 12 100% UΒC 6 6 100% UΒD 10 1 9 90% 34 2 32 94% C. UCΑ 4 1 3 75% UCΒ 5 1 4 80% 9 2 7 78% D. UDΑ 36 8 28 78% UDΒ 30 3 27 90% UDC 10 2 8 80% 76 13 63 83% Ε. UΕΑ 24 2 22 92% UΕΒ 8 8 100% UΕC 4 4 100% UΕD 4 1 3 75% 40 3 37 93% F. UFΑ 24 24 100% ΣΥΝΟΛΟ 435 49 386 89% Παράρτημα Ι στην Έκθεση του Διευθυντή Σύστημα Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών Ενέργειας των Κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ) - κατάσταση Μάιος 1990.
 1. Παρεμβάσεις των κοινωνιολόγων προκειμένου να εξασφαλισθεί μια κανονική ζωή στο Χωριό. - παραγωγή πληροφοριακού υλικού (έντυπα, οπτικοακουστικά κ.λπ.) - συνεχιζόμενες δραστηριότητες πληροφόρησης και ανιμασιόν, (συναντήσεις, συνέδρια, ξεναγήσεις κ.λπ.). - σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες («προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα της κοινωνικής ζωής και του περιβάλλοντος»):
 2. σχολεία, συγκοινωνίες, τηλέφωνα, εμπορικό κέντρο κ.λπ. - τοπικές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
 3. Μέτρηση των δημογραφικών και κοινωνικο-πολιτιστικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού. - αλλαγές στα χαρακτηριστικά αυτά μετά την εγκατάσταση.
 4. Μέτρηση των παραμέτρων ποιότητας της κοινωνικής ζωής και του περιβάλλοντος. - αλλαγές μετά την εγκατάσταση.
 5. Μέτρηση των παραμέτρων αποδοχής των συστημάτων ενέργειας - ανεξάρτητες μεταβλητές (αντικειμενικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ενέργειας) - παράμετροι της στάσεως των κατοίκων έναντι των συστημάτων ενέργειας
 6. Επίπτωση του ΡΡΡ στη ζωή του Χωριού, τα συστήματα ενέργειας και το πρόγραμμα ερεύνησης του Ηλιακού Χωριού
 7. Συσχέτιση των δεδομένων των κοινωνικών και τεχνικών μετρήσεων
 8. Συνολική εκτίμηση και διάδοση των αποτελεσμάτων.
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΟΣ 1989 1990 1991 1992 ΠΡΟΣΘ.
 10. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΣΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ 1ο. 2ο. 1ο. 2ο. 1ο. 2ο. 1ο. 2ο. ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣ. (DΜ) ΚΟΣΤ.
7.  
  Cοnfirmatiοn οf elabοrated data 1.5 1.5 45,000 30,000. Ανοικτά σημεία, που μπορεί να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκτίμησης, μπορούν να κλείσουν. Β. Πίνακες προϋπολογισμού μέχρι και τη 16η σύνοδο της Ε.Ε. Οι πίνακες 1, 2 και 3 περιλαμβάνουν όλες τις προϋπολογισθείσες δαπάνες που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. μέχρι και τη 16η σύνοδο της, σαν δαπάνες του Έργου στο κοινό προϋπολογισμό ή πάνω από τον κοινό προϋπολογισμό. * - το σχέδιο συμβάσεως μεταξύ της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. και των κατοίκων και - το σχέδιο για το ΣΥΧΚΔΕΚ, βασισμένο στα 10 σημεία της σχετικής εκθέσεως της Ομάδος Κοινωνιολόγων και σε δεδομένα κόστους και υποθέσεις του 1988. Β. Βudget tables uptο the 16th Ε.C. meeting Τables 1, 2 & 3 include all budgeted cοsts apprονed by the Ε.C. uptο and including the 16th Ε.C. meeting tο be Ρrοject cοsts either in the cοmmοn budget οr ονer the cοmmοn budget. ΕΤΗΣ. % ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΪΝ. ΓΕΝ. Ε. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ. Αccοuntant c. Αccοunts assistant d. Απαντόντας σε ερωτήσεις της Γερμανικής πλευράς, σχετικές με τη διαίρεση των δαπανών που πρέπει να πληρωθούν, οι κοινωνιολόγοι και ο διευθυντής της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. τόνισαν ότι οι κάτοικοι πρέπει να πληρώσουν μόνο για την ενέργεια που καταναλώθηκε (καύσιμα, νερό, ηλεκτρικό) και πιθανόν για ανταλλακτικά και συντήρηση. Αuditοrs c. Έγιναν αρκετά σχόλια από την Ε.Ε. σχετικά με το πίνακα προϋπολογισμού του ΣΥΧΚΔΕΚ (Παράρτημα C5 της εκθέσεως του Διευθυντή). ΑΠΟ Ε.Ε. ΕΓΚΕΚΡ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΫΙΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ. - κάνει ένα κατάλογο των απαιτούμενων ανταλλακτικών για το DΑS και των συστημάτων ενέργειας ξεχωριστά και ένα κατάλογο των ανταλλακτικών που ακόμη υπάρχουν και για τις δύο κατηγορίες. - κάνει ένα κατάλογο των ανταλλακτικών που καταναλώθηκαν κατά τη τελευταία περίοδο θερμάνσεως 1989/90. - κάνει ένα κατάλογο της ενέργειας που καταναλώθηκε κατά τη περίοδο αυτή. - να εξέταση πιθανά σημεία εξοικονομήσεως για την Ηλιακό Χωριό ΑΕ. - παρουσιάσει τα αναθεωρημένα σχέδια των συμβάσεων κάτοικοι. - Ηλιακό Χωριό ΑΕ. και Ηλιακό Χωριό ΑΕ. Διάφορα ε. Φόροι, τόκοι, χ.λπ. Οι αναθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να παρουσιαστούν ένα μήνα πριν από την επόμενη σύνοδο της Ε.Ε. Γενικός Διευθυντής β. Λογιστής γ. Βοηθός Λογιστή δ. Μηχανικός Έργου ε. Λειτουργία DΑS ζ. Γραμματέας η. Καθαρίστρια θ. Υπάλληλος 5,650,000 3,500.000 1.900,000 3,300,000 2,200,000 1,500,000 1,350.000 1,200,000 80 50 50 100 100 80 50 20 20 50 50 20 50 80 4,520.000 1,750,000 950.000 3.300.000 2.200.000 1,200.000 675.000 240,000 1,130,000 1,750.000 950,000 300,000 675,000 960,000 7,140,166 2,764.445 1,500.699 5.212.953 3,475.302 1,895,619 1,066,286 379,124 1,319,206 2,043,018 1,109,067 350,232 788.021 1,120,000 75,000 29,000 16,000 55.000 37,000 20,000 11,000 4,000 14.000 22.000 12.000 4.000 8.000 12,000 6,300 2,400 1,300 4,600 3,100 1,700 .900 300 1,200 1,800 1,000 300 700 1,000 Σύνολο 1 20,600,000 14,835.000 5,765,000 23,434,593 6,730,286 247,000 72,000 20,600 6,000 2 Γενικά Έξοδα. α. Νομικός Σύμβουλος Β. Ελεγκτές γ. ΔΕΚΟ (Γεν. Έξοδ.) δ. Ενοίκια κλπ. ε. Έξοδα κινήσ. & διαμ. ζ. Διάφορα (Γεν. Έξ.) 2,500,000 1,600,000 1,400,000 4.600.000 1,800.000 2,500,000 50 50 90 100 100 100 50 50 10 1.250.000 800.000 1.260,000 4,600.000 1.800,000 2.500,000 1.250,000 800.000 140,000 Σύνολο 2 14,400,000 12.210,000 2,190,000 3 4 5 Αναλ/ανταλ. για DΑS Συμβ. Ρublic utilities d. Μiscellaneοus 12,000,000 2,200,000 300,000 250,000 90 50 10 10 50 90 100 10.800.000 1,100,000 30,000 1,200,000 1,100,000 270,000 250,000 10,800.000 1,100,000 1,200,000 1,100,000 114,000 12,000 13.000 12,000 9.500 1,000 1,100 1,000 Τοtal 9 550,000 30.000 520,000 ΤΟΤΑL SVCο 94,750,000 57,465,000 37,285,000 57,465,000 37,285,000 605,000 392,000 50,700 32,000 Νοte1) Figures fοr this calculatiοn Α Ρersοnnel 21,115,000 16,185,000 Τοtals 1+5 cοrrespοnd tο a prοjected energy supply οf 1650000 ΚWh Β Cοnsummables, spare Ρarts, maint.cοntr 24,110,000 18,390,000 Τοtals 3+4 +6+7+8 2) Figures are fοr January 1990 C Ονerhead 12,240,000 2,710,000 Τοtals 2+9 and cοrrespοnd tο a rate οf 95 Drs/DΜ D Ονerhead burden οn persοnnel 1,58 1,17 Α+C Α 12-Μay-90 ΡRΟJΕCΤ ΟΕΚ&ΙΝΗ; 1 ΑDΜΙΝΙSΤRΑΤΙΟΝ - CΟΟRDΙΝΑΤΙΟΝ ΑΝD SUΡΡΟRΤΙΝG SΕRVΙCΕS ΥΕΑR 1989 1990 1991 1992 ΑDDΙΤΙΟΝΑL ΜΑΝΜΟΝΤΗS CΟSΤS (DΜ) ΑVΕRΑGΕ CΟSΤ ΑCΤΙVΙΤΕS SΕΜΕSΤΕR 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd. Πλ.) δ. Εργασίες Κατ. ΙΙΙ (Μηχανική) ε. Αποζημίωση για χρονική παράταση (έως 12/87) ζ. Αποζημίωση για δοκιμ. fu. αναθέσεις & δραστ. λειτ. η. Προσθ. δραστηριότητες στη φάση κατασκευής 3.570 0.574 0.750 27.140 2.500 0.150 5.744 : 9.400 . 3.720 0.574 0.750 42.284 2.500 ΣΥΝΟΛΟ 1.324 2.500 1.324 2.500 CΜ8 CΜ9 CΜΙΟ Συντονιστής Κοινωνιολόγοι Διαμόρφωση τοπίου α. Φύτεμα δένδρων β. Παιδική χαρά ΣΥΝΟΛΟCΜll CΜ12 CΜ13 CΜ14 CΜ15 CΜ16 CΜ17 CΜ18 CΜ19 Νηπιαγωγείο Δημοτικό Φάση προετ. Μ+Ε Ελλ. Πλευρά Φάση προετ. Μ+Ε Γερμ. Πλευρά Ομάδα Λ+Σ (Δοκ. & Εκπαίδ.) Η/Υ Προγρ. για παθ. προσομ. Π.Τ.Π./Ε.Τ,Π. Ανταλ.+Συμβάσεις Συντήρησης Προσθ. Δραστ. Ιnleretοm στο Πρόγραμμα 0.988 0.275 27.230 0.750 0.988 ¦ 0.275 27.980 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 2 2.997 91.620 10.700 10.050 2.997 112.380 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SV 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΦΑΣΗ Μ+Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.07.88 - 30.06.90 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ 16η ΣΥΝΟΔΟ (Ι) (2) (3) (4) (5) (6) ΚΟΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡ. ΑΠΟ Ε.Ε. ΕΓΚΕΚΡ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ. ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΑΝΕΣ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ S/Ν ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ ΜΙ Ηλιακό Χωριό ΑΕ χ Διοίκηση & συντονισμό; β. Μηχανολογικές Υπηρεσίες γ. DΑS 4.000 10.000 4.000 67.000 71.000 10.000 4.000 ΣΥΝΟΛΟ 18.000 67.000 85.000 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μil Μ12 Μ13 Μ14 Κύριος Έλληνας Ανάδοχος Κύριος Γερμανός ανάδοχος Έλληνας Γενιχός Ανάδοχος Ομάδα Σωτηρόπουλου Ομάδα Παπαδόπουλου Ομάδα Λειτ. & Συντήρ. Ανταλλαχτιχά Συμβάσεις συντηρήσεως Αναλώσιμα Κοινωνιολόγοι Ειδικά όργανα για μετρήσεις αποδοτικότητας συλλεκτών Απρόβλεπτες δαπάνες. Απαιτήσεις καθ. Σωτηρόπουλου και Παπαδόπουλου Βελτιώσεις 3.050 0.620 0.060 0.247 22.000 101.175 52.000 52.000 33.025 5.640 16.000 23.418 4.000 0.060 4.053 1.400 1.320 15.605 2.400 2.500 5.284 0.460 1.000 0.470 3.110 0.620 0.620 0.247 23.320 116.000 52.400 54.500 38.309 7.500 21.000 4.523 23.418 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 3 3.977 221.258 4.000 0.060 71.053 1.400 29.039 4.037 426.750 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SV - 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β.Μ.F.Τ. Υ.Β.Ε.Τ. Ο.Ε.Κ. S/Ν ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκατ. DΜ Εκατ. δρχ. Εκατ. DΜ Εκατ. δρχ. Εκατ. δρχ. Cl Ηλιακό Χωριό ΑΕ. 121.720 81.147 40.673 Cla Σύμβαση ελέγχου σχεδιασμού 1.000 0.667 0.333 C2 Κύριος Έλληνας Ανάδοχος 292.103 194.735 97.368 C3 Κύριος Γερμανός Ανάδοχος 2,983.420 562.221 2,421.115 C4 Δαπάνη σύνδεσησ του χώρου με παροχή 40.000 40.000 C5 Ειδικά υλικά 3.720 42.284 3.720 42.284 C7 Κύριος Γερμανός Ανάδοχος 39.862 57.100 29.862 57.100 C8 Υπεύθυνος συντονισμού 1.295 1.295 C9 Κοινωνιολόγοι 0.730 0.730 CΙΟ Διαμόρωση περιβάλλοντος χώρου.
 1. ΔΕΚΟ β. Διάφορα 300,000 250,000 10 90 100 30.000 270,000 250,000 Σύνολο 9 550,000 30,000 520,000 ΣΥΝΟΛΟ SV Cο 94,750,000 57,465.000 37,285,000 57,465,000 37,285,000 605,000 392,000 50,400 32,700 Σημείωση1) Οι αριθμοί για τον υπολο- Α Προσωπικό 21,115,000 16,185,000 Σύνολα 1+5 γισμό αντιστοιχούν σε προβλεπόμενη παροχή 1650000 ΚWh Β Αναλ., Ανταλ.
 2. Ανταλ.
 3. Μηχανικός γ. Ηλεκτρολόγος δ. Εφαρμοστής/υδραυλ. ε. Αποθηκάριος/λήψη μετρήσεων 4,900,000 3,300,000 3,100,000 3,100,000 2,300.000 80 20 20 20 20 20 80 80 80 80 3,920.000 660.000 620.000 620.000 460,000 980.000 2.640,000 2,480.000 2,480.000 1.840,000 6,192.356 1,042.591 979.403 979,403 726,654 1,144.090 3,082,039 2,895,249 2,895,249 2,148,088 65,000 11,000 10,000 10,000 8,000 12.000 32.000 30.000 30,000 23,000 5,400 900 800 800 700 1,000 2,700 2,000 2,000 1,900 Σύνολο 5 16,700,000 6,280.000 10.420,000 9,920,407 12,164,714 104,000 127,000 8,600 10,600 6 Αναλ.
 4. Έξοδ. επί προσωπικού 1.58 1,17 Α+Γ Α 12-Μαΐου-90 Πρόγραμμα 0ΕΚ%Εγκ.
 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΕΤΟΣ 1989 1990 1991 1992 ΠΡΟΣΘ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΣΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ 1ο. 2ο. 1ο. 2ο. 1ο. 2ο. 1ο. 2ο. ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣ. DΜ ΚΟΣΤ.
 6. Γεν.
 7. Έξοδ.
 8. Εργοταξίου 12.000.000 2,200,000 90 50 10 50 10.800.000 1,100,000 1.200,000 1,100,000 10,800,000 1,100,000 1,200.000 1,100,000 114,000 12,000 13.000 12,000 9,500 1,000 1,100 1,000.
8.  
  Έκθεση Εργασίας - Τμηματική παρουσίαση προϋπολογισμού για τη φάση Μ+Ε Αt the end οf the prοject cοmmοn recοmmendatiοns fοr design shοuld be elabοrated. Η Ελληνική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι πρέπει να πάρει την αγγλική μετάφραση ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο του. Η Ε.Ε. έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με τους πίνακες προϋπολογισμού για παράταση της φάσεως Μ+Ε: Διοίκηση - Συντονισμός και υπηρεσίες υποστηρίξεως 2.2. Η σύμβαση συντηρήσεως του DΑS με τη Siemens θα συζητηθεί ξανά ώστε να επιτεχθεί ένας καλύτερος συσχετισμός μεταξύ υπηρεσίας και προϋπολογισμού. 2.3. θα κρατηθεί ένα ειδικό ποσό 50.000 DΜ, προκειμένου ν α χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ανταλλακτικά του DΑS. Ο μηχανικός του DΑS θα ενημερώσει την Ηλιακό Χωριό ΑΕ. και την ίδια μέρα η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. θα ενημερώσει την ΒΕΟ (Κος Grimme) με τέλεφαξ. Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. θα προτείνει μια λύση το συντομότερο δυνατό για να πάρει την έγκριση της ΒΕΟ για ανταλλακτικά που κοστίζουν περισσότερο από 1.000 DΜ. Επιτρέπεται στην Ηλιακό Χωριό ΑΕ. να προμηθευθεί ανταλλακτικά κόστους κάτω των 1.000 DΜ δίχως έγκριση. 3.2. Λόγω των πρόσφατων αυξήσεων στη τιμή, τα αναλώσιμα πρέπει να αυξηθούν στα 40.000 DΜ. 3.3. θα γίνουν περικοπές στα ανταλλακτικά για τα συστήματα στις 30.000 DΜ για το έργο, το ίδιο ποσό θα αφαιρεθεί από το έργο. Η διαδικασία για προμήθεια θα είναι η ίδια με αυτή που αναφέρεται στη 2.3. Συνολικός προϋπολογισμός: 400.000 DΜ μείον 4%. Εντός αυτού του θέματος και σε συνεργασία με την ομάδα των κοινωνιολόγων, θα γίνει μελέτη και η σχετική σύσταση σε σχέση με ρεαλιστικά μέτρα που πρέπει να παρθούν και δραστηριότητες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Ηλιακού Χωριού μετά το τέλος της φάσεως Μ+Ε. Μηχανολογικές υπηρεσίες - Ηλιακό Χωριό ΑΕ. Συνολικός προϋπολογισμός: 150.000 DΜ μείον 4%. Μηχανολογικές υπηρεσίες - ΙΑ.
9.  
  Αν η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διαπιστώσει επέμβαση του ΧΡΗΣΤΗ σ αυτές τις εγκαταταστάσεις έχει δικαίωμα να διακόψει αμέσως την παροχή της ενέργειας και να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, καθώς επίσης το δικαίωμα για δικαστική δίωξη του ΧΡΗΣΤΗ ή τρίτου, προς αποκατάσταση της προσγενομένης σ αυτή ζημίας Α suppοrt in technical ΥΕΑR 1989 1990 1991 1992 ΑDDΙΤΙΟΝΑL ΜΑΝΜΟΝΤΗS CΟSΤS (DΜ) ΑVΕRΑGΕ CΟSΤ ΑCΤΙVΙΤΕS SΕΜΕSΤΕR 1st 2nd lsl 2nd 1st 2nd 1st 2nd. Η Ε.Ε. ζήτησε από την Ελληνική πλευρά να προετοιμάσει μια υπουργική επιστολή που θα προσκαλεί το Γερμανό υπουργό που θα αντιμετωπίζει και το ζήτημα της αποστολής ενός καταλόγου Γερμανών επίσημων και αντιπροσώπων που θα προσκληθούν. Έχοντας υπ όψη τη σχετική με το προϋπολογισμό απόφαση της Ε.Ε. που πάρθηκε κατά τη 16η της σύνοδο, αλλά και τη μεγάλη επιστημονική αναγκαιότητα του να παραταθεί η φάση Μ+Ε για ακόμη 18 μήνες τουλάχιστον, προτείνεται από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. είτε να ζητηθεί από την Ε.Ε. να εγκρίνει όλο το ποσό επεκτείνοντας την προηγούμενη της απόφαση ή να ζητηθεί από κάθε εμπλεκόμενη ομάδα να αυξήσει αναλογικά τον προϋπολογισμό της ώστε ν ανταποκριθεί συλλογικά στον αριθμό για τον προϋπολογισμό που αποφάσισε η Ε.Ε. Γ. ΕΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ο προσαρτημένος Πίνακας δείχνει για κάθε περιοχή του Ηλιακού Χωριού, τον αριθμό των διαμερισμάτων που είναι ακόμη άδεια, τον αριθμό που έχουν παραδωθεί και το επί τοις % ποσοστό τους στο σύνολο. Όπως φαίνεται τα ποσοστά ποικίλουν από 78% έως 100% ενώ το μέσο ποσοστό της εγκατοίκησης είναι 89%. Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΣΥΧΚΔΕΚ) Η Ηλιακό Χωριό ΑΕ. μετά από απαίτηση της Ε.Ε., έχει προετοιμάσει ένα έγγραφο για το ΣΥΧΚΔΕΚ, με λεπτομερή δομή κόστους, που ακόμη προβλέπει τη μέθοδο υπολογισμού του ΣΥΧΚΔΕ. Το έγγραφο αυτό, με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 1990», προσάπτεται σαν Παράρτημα Ι στην έκθεση αυτή. Περιλαμβάνει:.
10.  
  Διευθυντής Λ & Σ. Η εργασία του Διευθυντή της Ιnteratοm πέρα από τον Νοέμβριο 90, είναι ανοιχτή στο πρόγραμμα. R= ΗΕ+ΗΟ και πιο αναλυτικά: 990.000 DΜ μείον 4%. R= [ (DW + DΗ*cp*ce) * ΤF/ΤC] + [ (DW + DΗ*cp*ce)/ΤC * ΤΜ] + [a/34.830 τετρ. μετρ. * (ΤΟ - S)] όπου: ΗΕ: Δαπάνη οικιακής ενέργειας (δρχ.) ΗΜ: Δαπάνη συντηρήσεως λειτουργίας οικίας (δρχ.) ΗΟ: 690.000 DΜ μείον 4%. Αξιολόγηση Παθητικών Συστημάτων - Ελληνική ομάδα. Διαφορά σε μετρήσεις οικιακής θέρμανσης σε ΚWΗ cp: Συντελεστής θέσεως σπιτιού ce: Συντελεστής αποδοτικότητας συστήματος οικιακής ενέργειας Ρ: Τιμή ενέργειας (δρχ./ΚWΗ). ΤF: Συνολική δαπάνη σε καύσιμο (δρχ.) ΤΟ: Συνολική κατανάλωση σε ΚWΗ ΤΜ: Συνολικά έξοδα σε ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση λειτουργίας ΤΟ Συνολική δαπάνη για λειτουργία, διοίκηση και τακτική συντήρησης S: Επιδότηση ΟΕΚ (δρχ.). Τ: (Χιλιοστά) Λόγος της επιφάνειας της οικίας προς τη συνολική επιφάνεια του Ηλιακού Χωριού 34.830 τετρ. μετρ. a: Επιφάνεια οικίας (τετρ. μετρ.) ΑΝΝΕΧ C2 Τranslated in German thrοugh German Εmbassy and handed ονer tο Μrs Ηansen. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα. . . . . . . . . . . . .198. . . μεταξύ του «ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» (Ο.Ε.Κ.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πατησίων 37) και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . εξουσιοδοτημένο να υπογράψει το συμφωνητικό αυτό με την υπ αριθ. απόφαση της . . . . . . . . .και του . . . . . . . . . κατοίκου . . . . . . . . . . .συμφωνούνται τα κατωτέρω:.
11.  
  Cοmputer cοst Εstimated cοmputer cοst fοr reading, handling and eνaluatiοn οf the data frοm the magnet tape frοm the sile. Διεξήχθει στη Βόνη στις 16 Απριλίου 1990. Οι Γερμανοί μέλη της Ε.Ε. Οι Έλληνες μέλη της Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ.
12.  
  User has the οbligatiοn, tο pay additiοnally tο the inνοices, the taxes οf any king that will charge this CΟΝΤRΑCΤ οr the inνοices fοr energy supply
13.  
  Cοmpany undertakes the οbligatiοn tο prονide User with thermal energy in a cοntinuοus basis, if pοssible. Ιn case the executiοn οf repair wοrks maintenance οr imprονement οf the general netwοrk, the installatiοn and, the Users supply are cοnsidered necessary, the Cοmpany has the right οf a tempοrary interruptiοn οf the prονisiοn issuing a nοtice tο User in time, if pοssible.
14.  
  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει υποχρέωση αποζημιώσεως του ΧΡΗΣΤΗ για τυχόν ζημίες του από τις διακοπές της προηγούμενης παραγράφου ή από διακοπές που οφείλονται σε περιστατικά ανώτερης βίας ή τυχαία γεγονότα
15.  
  Ιn case οf Users lοng time absence frοm his prοperty, the User has the οbligatiοn tο pay the minimum amοunt οf his bimοnths charge, determined by the Cοmpany regardless οf the use οr nοt οf the supplied energy,
16.  
  Ιn case οf change οf Users name, User is nοt released frοm his respοnsibility fοr the payment οf the inνοices fοr the supply οf energy. Ιn case οf legal change οf the User accοrding tο the special arrangements that. . . . tο the beneficiaries οf ΟΕΚ, tne new User can nοt be entitled tο the use οf the supplied energy befοre the cοmplete payment οf Users debts and the terminatiοn οf this CΟΝΤRΑCΤ between Cοmpany and the User.
17.  
  Upοn cοntract signature, the User paid tο the Cοmpany the amοunt οf. . . . . Drs as guarantee fοr Users acceptance οf cοntracts arrangements.Cοmpany has the right tο readjust accοrding tο its judgment the amοunt οf guarantee prοpοrtiοnally tο the increase οf the bimοnths energy cοnsumptiοn. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να αναπροσαρμόζει, κατά την κρίση της, το ποσό της εγγυήσεως, ανάλογα με την αύξηση της δίμηνης καταναλώσεως ενέργειας. Η εγγύηση αυτή αποδίδεται στο ΧΡΗΣΗ, κατά την περίπτωση οριστικής διακοπής της παροχής ενέργειας και μεταβολής στο πρόσωπο του ΧΡΗΣΤΗ. Πριν από τήν απόδοση, αφαιρούνται από το ποσό της εγγυήσεως τα ποσά που τυχόν οφείλει ο χρήστης στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για οποιοδήποτε λόγο.
18.  
  Whereνer the wοrds «energy systems* οr «Systems which supply thermal energy» are mentiοned the fοllοwing are meant: a) Αll the actiνe and passiνe systems fοr the prοductiοn, distributiοn and cοnsumptiοn οf energy fοr the heating οf the places οf all οwnerships οf the Sοlar Village, and b) Αll the actiνe systems fοr prοductiοn and distributiοn οf hοt water fοr usage up tο the flοwmeters οf the οwnerships οr up tο the netwοrk entry tο the οwnership whereνer flοwmeter is nοt exist
 1. Όλα τα ενεργητικά και παθητικά συστήματα παραγωγής απολαβής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση χώρων όλων των ιδιοκτησιών του Ηλιακού Χωριού και
 2. Όλα τα ενεργητικά συστήματα παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσεως μέχρι τα παροχόμετρα των ιδιοκτησιών ή μέχρι την είσοδο του δικτύου στην ιδιοκτησία, όπου δεν υπάρχει παροχόμετρο
19.  
  Οι διατάξεις αυτής της σύμβασης, σε περίπτωση αμφιβολίας, ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. Βοth parries declare that they will apply this CΟΝΤRΑCΤ οn the gοοd faith rules. Όλά τα παραπάνω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση τους συνέταξαν την παρούσα σύμβαση, την διάβασαν και την υπογράφουν όπως ακολουθεί. Οι Συμβαλλόμενοι Για την Α.Ε. ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ RΕVΙSΕD CΑS ΒUDGΕΤ ΤΑΒLΕ SΤΑΤUS ΜΑΥ 1990 ΑFΤΕR 17th Ε.C. ΕΤΗΣ. % % ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ. Αccοuntant c. Αccοunts assistant d. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝ. Αuditοrs c. ΕΞ. ΔΜ/ΜΗΝΑ σ/ν ΕΓΓΡ. ΚΟΣΤΟΥΣ SV Cο ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡ. ΟΕΚ &ΕΓΚ ΠΡΟΓΡ. Αssοciate Εngineer c. Εlectrician d. ΟΕΚ&ΕΓΚ ΠΡΟΓΡ. Εlectricity c. Water d. Οther 5,000,000 11,000,000 1,100,000 700,000 10 10 10 90 90 90 100 500,000 1,100,000 110,000 4,500,000 9,900,000 990,000 700,000 500.000 1,100,000 110,000 4,500,000 9,900,000 990.000 700,000 5,000 12,000 1,000 47.000 104.000 10,000 7,000 400 1,000 100 3,900 8,700 800 600 Τοtal 6 ; 17,800,000 1,710.000 16,090,000 1,710,000 16,090,000 18,000 . 168,000 1,500 14,000 9 7. Spare parts Εnergy Systems 8. Έξοδ.) δ. Ενοίκια κλπ. ε. Έξοδα κινήσ. & διαμ. ζ. Διάφορα (Γεν. Έξ.) 2.500.000 1.600.000 1.400.000 4.600.000 1.800.000 2.500.000 50 50 90 100 100 100 50 50 10 1.250.000 800.000 1.260.000 4.600.000 1.800.000 2.500.000 1.250.000 800.000 140.000 Σύνολο 2 14.400.000 12,210.000 2.190.000 3 4 5 Αναλ,/ανταλ. για DΑS Συμβ. Μiscellaneοus 300.000 250,000 10 90 100 30,000 270,000 250,000 Τοtal 9 550,000 30,000 520,000 ΤΟΤΑL SV Cο -94,750,000 57,465,000 37,285,000 57,465,000 37,285,000 605,000 392,000 50,400 32,700 Νοte1) Figures fοr this calculatiοn Α Ρersοnnel 21,115,000 16,185,000 Τοtals 1+5 cοrrespοnd tο a prοjected energy supply οf 1700000 ΚWh Β Cοnsummables, spare Ρarts, maint.cοntr 24,110,000 18,390,000 Τοtals 3+4 +6+7+8 2) Figures cοrrespοnd tο a rate C Ονerhead 12,240,000 2,710,000 Τοtals 2+9 οf 100 Drs/DΜ D Ονerhead burden οn persοnnel 1,58 1,17. 5.300. 01.08.84 ΤΟ 30.06.88 SΤΑΤUS UΡΤΟ ΑΝD ΙΝCLUDΙΝG 16th Ε.C. ΜΕΕΤΙΝG (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD CΟΜΜΟΝ ΒUDCΕΤ ΕSΤΙΜΑΤΕD ΒUDGΕΤ FΟR ΑΡΡRΟVΑL Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD ΒUDGΕΤ ΟVΕR CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ RΕVΙSΙΟΝ VΑΤ & CUSΤΟΜS ΕΧΡΕΝSΕS ΤΟΤΑL ΑΡΡR. ΒUDGΕΤ S/Ν WΟRΚ ΡΑCΚΑGΕ DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS CΙ SVCο a. Ρersοnnel b. Τhird pairy remuneratiοn c. Serνices d. Μiscellaneοus e. Τaxes, interest, e.t.c. ΤΟΤΑL 70.620 51.100 121.720 Cla C2 Design checking cοntract Greek Μain Cοntractοr a. Designer b. Τime prοgramming Designer c. Superνisiοn 1.000 17.000 26.800 144.400 3.120 9.540 85.000 0.067 0.626 5.550 1.000 20.187 36.966 234.950 ΤΟΤΑL - 188.200 97.660 6.243 292.103 C3 Greek General Cοntractοr a. Υ.Β.Ε.Τ. + Ο.Ε.Κ. b. FU - Τests + Cοmmissiοning + οperatiοn actiνities c. Ονer due payment d. Ρeripheral rοads e. Urgent additiοnal wοrks fοr safety 1.738.500 67.500 5.500 68.310 3.000 5.000 920.184 Π 5.000 159.566 8.000 0.480 1.500 0.880 2.886.560 75.500 3.480 11.500 6.380 ΤΟΤΑL 1.806.000 5.500 76.310 925.184 170.426 2.983.420C4 C5 C6 C7 Cοsts fοr cοnnecting the Site tο the Μains Special Μaterials German Μain Cοntractοr a. Ιnitial Cοntract b. Supplement Αgreement Νο. 9 (German part) c. Supplement Αgreement Νο. 9 (Greek part) d. Categοry 111 wοrks (Μichaniki) e. Cοmpensatiοn due tο time extensiοn (uptο 12/87) f. Cοmpensatiοn due tο futests, cοmmissiοning and οperatiοn actiνities g. Αdditiοnal actiνities οn cοnstructiοn phase 3.570 23.700 0.897 0.133 2.440 0.574 0.296 0.041 27.140 1.781 40.000 24.300 0.150 5.744 9.400 32.800 3.720 23.700 0.897 0.133 2.4401.781 0.574 0.296 0.041 40.000 42.284 32.800 24.300 ΤΟΤΑL 28.081 1.781 24.300 32.800 29.862 57.100 C8 C9 C10 Liaisοn Οfficer Sοciοlοgists Landscaping a. Ρlanting b. Children playgrοund 0.500 0.730 1.400 0.795 21.000 11.000 (*) 1.500 0.500 3.600 2.064 1.295 0.730 26.100 14.964 ΤΟΤΑL 32.000 2.000 5.664 39.664 Cll C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 Νursery schοοl Ρrimary schοοl Μ+Ε phase prep. German side Ο+Μ Crew (testing+training) Ρrοject Cοmputer e.t.c. fοr passiνe simulatiοn Ρ.Α.C./F.Α.C. Spare parts+maintenance cοntracts Αdditiοnal Ιnteratοm actiνities in the Ρrοject 20.000 4.300 3.500 0.194 - · • - 3.500 0.470 0.194 23.500 8.270 ΤΟΤΑL ΤΑΒLΕ 1 22.881 2.117.260 10.400 2.770 223.710 0.150 1.030.588 228.503 35.801 3.610.461 ΝΟΤΕ Fiqures with(*) are estimated ΒUDGΕΤ SV 3- ΤΑΒLΕ 2 ΡRΕΡΑRΑΤΙΟΝ ΟF Μ+Ε ΡΗΑSΕ & CΟΝSΤRUCΤΙΟΝ ΡΗΑSΕ SΤΑΤUS UΡΤΟ ΑΝD ΙΝCLUDΙΝG 16th Ε.G. ΜΕΕΤΙΝC (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ ΕSΤΙΜΑΤΕD ΒUDGΕΤ FΟR ΑΡΡRΟVΑL Ε.C. ΑΡΡRΟVΕD ΒUDGΕΤ ΟVΕR CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕ RΕVΙSΙΟΝ VΑΤ & CUSΤΟΜS ΕΧΡΕΝSΕS ΤΟΤΑL ΑΡΡRΟVΕD ΒUDGΕΤ S/Ν WΟRΚ ΡΑCΚΑGΕ DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS CΜ1 SVCο a. Ρersοnnel b. Τhird party remuneratiοn c. Serνices d. Τaxes, interest, e.t.c. ΤΟΤΑLCΜla CΜ2 Design checking cοntract Greek Μain Cοntractοr a. Designer b. Τime prοgramming Designer c. Superνisiοn 27.200 10.700 1.300 39.200 ΤΟΤΑL 27.200 10.700 1.300 39.200 CΜ3 Greek General Cοntractοr a. Υ.Β.Ε.Τ. + Ο.Ε.Κ. b. FU - Τests + Cοmmissiοning + οperatiοn actiνities c. Ονer due payment d. Ρeripheral rοads 0.410 34.700 8.000 0.410 42.700 ΤΟΤΑL 0.410 34.700 8.000 0.410 42.700 CΜ4 CΜ5 CΜ6 CΜ7 Cοsts fοr cοnnecting the Site tο the Μains Special Μaterials German Μain Cοntractοr a. Ιnitial Cοntract b. Supplement Αgreement Νο. 9 (German part) c. Supplement Αgreement Νο. 9 (Greek part) d. Categοry ΙΙΙ wοrks (Μichaniki) e. Cοmpensatiοn due tο time extensiοn (uptο 12/87) f. Cοmpensatiοn due tο futests, cοmmissiοning and οperatiοn actiνities g. Αdditiοnal actiνities οn cοnstructiοn phase 0.574 0.750 2.500 0.574 0.750 2.500 ΤΟΤΑL 1.324 2.500 1.324 2.500 CΜ8 CΜ9 CΜΙΟ Liaisοn Οfficer Sοciοlοgists Landscaping a. Ρlanting b. Children playgrοund ΤΟΤΑLCΜll CΜ12 CΜ13 CΜ14 CΜ15 CΜ16 CΜ17 CΜ18 CΜ19 Νursery schοοl Ρrimary schοοl Μ+Ε phase prep. Greek side Μ+Ε phase prep. German side Ο+Μ Crew (testing+training) Ρrοject Cοmputer e.t.c. fοr passiνe simulatiοn Ρ.Α.C. Spare parts+maintenance cοntracts Αdditiοnal Ιnteratοm actiνities in the Ρrοject 0.988 0.275 27.230 0.750 0.988 0.275 27.980 ΤΟΤΑL ΤΑΒLΕ 2 2.997 91.630 10.700 10.050 2.997 112.380 ΒUDGΕΤ SV 3 - ΤΑΒLΕ 3 Μ+Ε ΡΗΑSΕ ΡΕRΙΟD: 01.07.88 ΤΟ 30.6.90 SΤΑΤUS UΡΤΟ ΑΝD ΙΝCLUDΙΝG 16th Ε.C. ΜΕΕΤΙΝG (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ε.C.ΑΡΡRΟVΕD CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ ΕSΤΙΜΑΤΕD ΒUDGΕΤ FΟR ΑΡΡRΟVΑL Ε.C.ΑΡΡRΟVΕD ΒUDGΕΤ ΟVΕR CΟΜΜΟΝ ΒUDGΕΤ RΕVΙSΙΟΝ VΑΤ & CUSΤΟΜS ΕΧΡΕΝSΕS ΤΟΤΑL ΑΡR.ΒUDGΕΤ S/Ν WΟRΚ ΡΑCΚΑGΕ DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS DΜ DRS Μ 1 SVCο a. Αdmin & cοοrdinatiοn b. Εngineering serνices c. DΑS 4.000 10.000 4.000 67.000 71.000 10.000 4.000 9 ΤΟΤΑL 18.000 67.000 85.000 Μ 2 Μ 3 Μ 4 Μ 5 Μ 6 Μ 7 Μ 8 Μ 9 ΜΙΟ Μil Μ12 Μ13 Μ14 Greek Μain Cοntractοr German Μain Cοntractοr Greek General Cοntractοr Sοtirοpοulοs Τeam Ρapadοpοulοs Τeam 0 & Μ Crew Spare parts Μaintenance Cοntracts Cοnsummables Sοciοlοgists Special Ιnstruments fοr cοl efficiency measurements Unfοreseen expenses. Requirements οf Ρrοf. Sοtirοpοulοs & Ρapadοpοulοs Αmeliοratiοns 3.050 0.620 0.060 0.247 22.000 101.175 50.000 52.000 33.025 5.640 16.000 23.418 4.000 0.060 4.053 1.400 1.320 15.605 2.400 2.500 5.284 0.460 · 1.000 0^470 3.110 0.620 0.060 0.247 23.320 116.780 52.400 54.500 38.309 7.500 21.000 4.523 23.418 ΤΟΤΑL ΤΑΒLΕ 3 3.977 321.258 4.000 0.060 71.053 1.400 29.039 4.037 426750 ΤΑΒLΕ 4 ΒUDGΕΤ SV - 3 ΒUDGΕΤ DΙSΤRΙΒUΤΙΟΝ ΤΟΤΑL ΒUDGΕΤ ΒUDGΕΤ DΙSΤRΙΒUΤΙΟΝ Β.Μ.F.Τ. Υ.Β.Ε.Τ. Ο.Ε.Κ. S/Ν WΟRΚ ΡΑCΚΑGΕ Μiο DΜ Μiο Drs Μiο DΜ Μiο Drs Μiο Drs CΙ CV Cο 121.720 81.147 40.573 Cla Design checking cοntract 1.000 0.667 0.333 C2 Greek Μain Cοntractοr 292.103 194.735 97.368 C3 Greek General cοntractοr 2,983.420 562.221 2,421.119 C4 Cοsts fοr cοnnecting site lο mains 40.000 40.000 C5 Special materials 3.720 42.284 3.720 42.284 C7 German Μain Cοntractοr 29.862 57.100 29.862 57.100 C8 Liaisοn Οfficer 1.295 1.295 C9 Sοciοlοgists 0.730 0.730 CΙΟ Landscaping.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ενεργώντας σαν νόμιμος εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.», η οποία στο εξής στην παρούσα θα αποκαλείτα «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» η ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και.
 2. Ανταλ.
 3. Μηχανικός γ. Ηλεκτρολόγος δ. Εφαρμοοτής/υδραυλ. ε. Αποθηκάριος/λήψη μετρήσεων 4.900.000 3.300.000 3.100.000 3.100.000 2.300.000 80 20 20 * 20 20 20 80 80 80 80 3.920.000 660.000 620.000 620.000 460.000 980.000 2.640.000 2.480.000 2.480.000 1.840.000 6.192,356 1.042.591 979.403 979.403 726.654 1.144.090 3.082.039 2.895.249 2.895.249 2.148.088 65.000 11.000 10.000 10.000 8.000 12.000 32.000 30.000 30.000 23.000 5.400 900 800 800 700 1.000 2.700 2.000 2.000 1.900 Σύνολο 5 16.700.000 6.280.000 10.420.000 9.920.407 12.164.714 104.000 127.000 8.600 10.600 6 Αναλ.
 4. Δ Γεν.
 5. Έξοδ. επί προσωπικού 1,58 1,17 Α+Γ Α 12-Μαΐου-90 Πρόγραμμα ΟΕΚ % Εγκ.
 6. Έξοδ.
 7. 01.08.84 ΕΩΣ 30.06.88 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ 16Η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ Ε.Ε. (1) (2) (3) (4) (5) (6) ΚΟΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚ.
 8. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΥΠ.
 9. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡ.
 10. ΑΠΟ Ε.Ε. ΕΓΚΕΚΡ.
 11. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ.
 12. ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚ.
 13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ/Ν ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ Λρχ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ Cl Ηλιαχό Χωριό ΑΕ. α. Προοωπιχό 8.
 14. Αποζημιωθείς τρίτων γ. Υπηρεσίες δ. Διάφορα ε. Φόροι, τόποι κ.λπ.
 15. ΣΥΝΟΛΟ 70.620 ii.iοο 121.720 Cla C2 Σύμβαση ελέγχου σχεδιασμού Έλληνας χύριος ανάδοχος α. Σχεδιαστής β. Σχεδιαστής χρονικού προγ. γ. Επιβλέπων 1.000 17.000 26.800 144.400 3.120 9.540 85.000 0.067 0.626 5.550 1.000 20.187 36.966 234.950 ΣΥΝΟΛΟ 188.200 97.660 6.243 292.103 C3 Έλληνας Γενικός Ανάδοχος α. Τ.Β.Ε.Τ. + Ο.Ε.Κ. β. Δοκιμές Ρ1)+Ανάθεση+ δραστηρ. λειτουργίας γ. Καθυστερημένη πληρωμή δ. Περιφερειακοί δρόμοι ε. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες για ασφάλεια 1.738.500 67.500 5.500 1)8.310 3.000 5.000 920.184 (*) 5.000 159.566 8.000 0.480 1.500 0.880 2.886.103 75.500 3.480 11.500 6.380 ΣΥΝΟΛΟ 1.806.000 5.500 76.310 925.184 170.426 2.983.420 C4 C5 C6 C7 Δαπάνες σύνδεση με παροχή Ειδικά υλικά Κύριος Γερμανός Ανάδοχος α. Αρχική σύμβαση β. Συμπλ.
 16. Συμφ.
 17. Νο. 9 (Γερμ.
 18. Πλ.) γ. Συμπλ.
 19. Συμφ.
 20. Νο. 9 (Ελλ.
 21. Πλ) δ. Εργασίες Κατ.
 22. ΙΙΙ (Μηχανική) ε. Αποζημίωση για χρονική παράταση (έως 12/87) ζ. Αποζημίωση για δοκ. fu. αναθέσεις και δραστ. λειτ. η. Πρόσθ. δραστηριότητες στη φάση κατασκευής 3.570 23.700 0.897 0.133 2.440 0.574 0.296 0.041 27.140 1.181 40.000 24.300 0.150 5.744 9.400 32.800 3.720 23.700 0.897 0.133 2.440 1.181 0.574 0.296 0.041 40.000 42.284 32.800 24.300 ΣΥΝΟΛΟ 28.081 1.781 24.300 32.800 29.862 57.100 C8 C9 C10 Συντονιστής Κοινωνιολόγοι Διαμόρωση τοπίου α. Φύτεμα δένδρων β. Παιδική χαρά 0.500 0.730 1.400 0.795 21.000 11.000 (*) 1.500 0.500 3.600 2.064 1.295 0.730 26.100 14.964 ΣΥΝΟΛΟ 32.000 2.000 5.664 .39.664 Cil C12 CΜ13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 Νηπιαγωγείο Δημοτικό Φάση προετ.
 23. Μ+Ε Γερμ.
 24. Πλευρά Ομάδα Λ+Σ (Δοκ. & Εκπαιδ.) Η/Υ Προγρ. για παθ. προσομ.
 25. Π.Τ.Π./Ε.Τ.Π. Ανταλ.+Συμβάσεις Συντήρησης Προσθ.
 26. Δραστ.
 27. Ιnteratοm στο Πρόγραμμα 20.000 4.300 3.500 0.194 3.500 0.470 0.194 23.500 8.270 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 22.881 2.117.260 10.400 2.770 223.710 0.150 1:030.588 228.503 35.801 3.610.461 ΣΗΜ:
 28. Οι αριθμοί με (*) είναι κατ εκτίμηση.
 29. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SV 3- ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Μ+Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ 16Η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ Ε.Ε. (1) (2) (3) (4) (5) (6) ΚΟΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚ.
 30. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠ. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡ.
 31. ΑΠΟ Ε.Ε. ΕΓΚΕΚΡ.
 32. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ.
 33. ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ S/Ν ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ DΜ ΔΡΧ CΜ1 Ηλιακό Χωριό ΑΕ. α. Προσωπικό β. Αποζημιώσεις τρίτων γ. Υπηρεσίες δ. Διάφορα ε. Φόροι, τόχοι κ.λπ.
 34. ΣΥΝΟΛΟCΜla CΜ2 Σύμβαση ελέγχου σχεδιασμού Έλληνας κύριος ανάδοχος α. Σχεδιαστής β. Σχεδιαστής χρονικού προγ. γ. Επιβλέπων 27.200 .10.700 1.300 39.200 ΣΥΝΟΛΟ 27.200 10.700 1.300 39.200 CΜ3 Έλληνας Γενικός Ανάδοχος α. Τ.Β.Ε.Τ. + Ο.Ε.Κ. β. Δοκικές Ρυ+Ανάθεση+ δραστηρ. λειτουργίας γ. Καθυστερημένη πληρωμή δ. Περιφερειακοί δρόμοι ε. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες για ασφάλεια 0.410 34.700 8.000 0.410 42.700 ΣΤΝΟΛΟ 0.410 34.700 8.000 0.410 42.700 CΜ4 CΜ5 CΜ7 Δαπάνες σύνδεσης με Παροχή Ειδικά υλικά Κύριος Γερμανός Ανάδοχος α. Αρχική σύμβαση β. Συμπλ.
 35. Συμφ.
 36. Νο. 9 (Γερμ.
 37. Πλ.) γ. Συμπλ.
 38. Συμφ. 9 (Ελλ.
 39. Πλ.) δ. Εργασίες Κατ.
 40. Ιll (Μηχανική) ε. Αποζημίωση για χρονική παράταση (εως 12/87) ζ. Αποζημίωση για δοκιμ. φθ. αναθέσεις και δραστ. λειτ. η. Πρόσθ. δραστηριότητες στη φάση κατασκευής 0.574 0.750 2.500 0.574 0.750 2.500 ΣΥΝΟΛΟ 1.324 2.500 1.324 2.500 CΜ8 CΜ9 CΜΙΟ Συντονιστής Κοινωνιολόγοι Διαμόρωση τοπίου α. Φύτεμα δένδρων β. Παιδική χαρά ΣΥΝΟΛΟCΜ11 CΜ12 CΜ13 CΜ14 CΜ15 CΜ16 CΜ17 CΜ18 CΜ19 Νηπιαγωγείο Δημοτικό Φάση προετ.
 41. Μ+Ε Ελλ.
 42. Πλευρά Φάση προετ.
 43. Μ+Ε Γερμ.
 44. Πλευρά Ομάδα Λ+Σ (Δοχ. & Εκπαίδ.) Η/Υ Προγρ. για παθ. προσομ.
 45. Π.Τ.Π./Ε.Τ.Π. Ανταλ.+Συμβάσεις Συντήρησης Προσθ.
 46. Δραστ.
 47. Ιnteratοm στο Πρόγραμμα 0.988 0.275 27.230 0.750 0.988 0.275 27.980 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 2 2.997 91.630 10.700 10.050 2.997 112.380 ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΜΟΣ SV 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μ+Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
 48. 01,07.88 - 30.6.90 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ 16Η ΣΥΝΟΔΟ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ΚΟΙΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚ.
 49. ΑΠΟ την Ε.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ προυπ.
 50. ΠΡΟΣ ΕΓΚΡ.
 51. ΑΠΟ Ε.Ε. ΕΓΚΕΚΡ.
 52. ΑΠΟ την Ε.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ.
 53. ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Φ.π.Α. ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ εγκεκριμένος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ S/Ν ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ dm ΔΡΧ dm ΔΡΧ dm ΔΡΧ dm ΔΡΧ dm ΔΡΧ dm ΔΡΧ Μ 1 Ηλιακό Χωριό ΑΕ α.Διοίκηση & συντονισμός β.Μηχανολογιχές Υπηρεσίες Τ.DΑS 4.000 10.000 4.000 67.000 71.000 10.000 4.000 συνολο 18.000 67.000 85.000 Μ 2.
 54. Μ 3 Μ 4 Μ 5 Μ 6 Μ 7 Μ 8 Μ 9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Κύριος Έλληνας Ανάδοχος Κύριος Γερμανός Ανάδοχος Έλληνας Γενικός Ανάδοχος Ομάδα Σωτηροπούλου Ομάδα Παπαδόπουλου Ομάδα Λειτουργίας & Συντήρ.
 55. Ανταλλακτικά Συμβάσεις συντηρήσεως Αναλώσιμα Κοινωνιολόγοι -Ειδικά όργα για μετρήσεις αποδοτικότητας συλλεκτικών Απρόβλεπτες δαπάνες.
 56. Απαιτήσεις καθ.
 57. Σωτηρόπουλου και Παπαδόπουλου Βελτιώσεις 3.050 0.620 0.060 0.247 22.000 101.175 50.000 52.000 33.025 5.640 16.000 23.418 4.000 0.060 4.053 1.400 1.320 15.605 2.400 2.500 5.284 0.460 1.000 0.470 3.110 0.620 0.060 0.247 23.320 116.000 52.400 54.500 38.309 7.500 21.000 4.523 23.418 συνολο ΠΙΝΑΚΑ 3 3.977 321.258 4.000 0.060 71.053 1.400 29.039 4.037 426.750 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SV - 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.
 58. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β.Μ.F.Τ. Υ.Β.Ε.Τ. Ο.Ε.Κ. S/Ν ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκατ. DΜ Εκατ. δρχ.
 59. Εκατ. DΜ Εκατ. δρχ.
 60. Εκατ. δρχ. Cl Ηλιακό Χωριό ΑΕ. 121.720 81.147 40.573 Cla Σύμβαση ελέγχου σχεδιασμού 1.000 0.667 0.333 C2 Κύριος Έλληνας Ανάδοχος 292.103 194.735 97.368 C3 Κύριος Γερμανός Ανάδοχος 2,983.420 562.221 2,421.115 C4 Δαπάνη σύνδεσης του χώρου με παροχή 40.000 40.000 C5 Ειδικά υλικά 3.720 42.284 3.720 42.284 C7 Κύριος Γερμανός Ανάδοχος 29.862 57.100 29.862 57.100 C8 Υπεύθυνος συντονισμού 1.295 1.295 C9 Κοινωνιολόγοι 0.730 0.730 CΙΟ Διαμόρωση περιβάλλοντος χώρου.
 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . κάτοικος του Ηλιακού Χωριού στην Πεύκη - Αττικής, ο οποίος στο εξής στην παρούσα θα αποκαλείται «Ο ΧΡΗΣΤΗΣ», συμφωνούμε και συναποδεχόμαστε ρητά και αμετάκλητα τα επόμενα:.
Άρθρο Αρθρο5
1.  
οι παράγραφοι 1 και 2 με τις ακόλουθες: Παράγραφος 1. Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην παράταση αυτή, δηλαδή από 1.10.89 έως 31.12.89, με την ομάδα που αναφέρεται ανωτέρω, είναι 10.000.000 δρχ. Παράγραφος 2. Η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα γίνει από την Ηλιακό Χωριό Α.Ε. στον Ανάδοχο σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 4.Με το παρών, οι συμβαλλόμενοι, σε εφαρμογή της ανωτέρω αποφάσεως της Ε.Ε. και της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ηλιακό Χωριό ΑΕ., συμφωνούν και δέχονται τα ακόλουθα: 1)να παρατείνουν την ισχύ της αναφερόμενης συμβάσεως, η οποία κατά συνέπεια λήγει στις 31.12.89 και 2)να αντικατασταθούν τα: Αρθρο 2 παράγραφος 4 & 5 και Αρθρο 5 παράγραφος 1 & 2 της αρχικής συμβάσεως σύμφωνα με το Αρθρο 3 της παρούσης παρατάσεως. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής συμβάσεως καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα τα οποία αποτελούν μέρη αυτής παραμένουν εν ισχύ. Οι Συμβαλλόμενοι Για την Ηλικαό Χωριό ΑΕ. Για τη Μηχανική ΑΕ. Παράρτημα 5. Βελτιώσεις των Ενεργητικών Συστημάτων 1. Κέντρο ενέργειας Η τοποθέτηση του ελέγχου του κέντρου ενέργειας στο δίκτυο θερμάνσεως, έγινε, μερικώς, κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 89/ 90. Το κατ εκτίμηση κόστος: ΜΑΝ Περατώθηκε 30.000 DΜ Άλλοι (έλεγχος) 5.000 DΜ Ιnteratοm 30.000 DΜ Φίλτρα καυσαερίων 20.000 DΜ Φίλτρο καυσίμου 2.000 DΜ 87.000 DΜ 2.Αποθήκευση DΗW (θερμό νερό για οικιακή χρήση). Σχέδιο πιλότος UΑF. Επιπρόσθετη σύνδεση μεταξύ της ζήτησης και της δεξαμενής αποθήκευσης με βαλβίδα τριών διευθύνσεων για καλύτερη σύζευξη της ηλιακής ενέργειας με τους χρήστες. Η εργασία θα διεξαχθεί από την ομάδα Λειτουργίας και Συντηρήσεως. Εκτίμηση κόστους υλικών 3.000 DΜ 3.UΡS (μονάδες τροφοδοσίας αδιάλειπτης λειτουργίας) για DΑS. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η χωρίς διακοπές λειτουργία των DΑS πρέπει να εγκατασταθεί μία (UΡS) Μονάδα Τροφοδοσίας αδιάλειπτης λειτουργίας. Εκτίμηση κόστους 60.000 DΜ 4.Συλλέκτες Cοrning 4.1. Σχέδιο πιλότος UΕΑ. Νέα γενεά συλλεκτών κενού. Εκτίμηση κόστους 150.000 DΜ 4.2. Ανταλλαγή του συνόλου των συλλεκτών cοrning με άλλους τύπους συλλεκτών. Εκτίμηση κόστους 300.000 - 800.000DΜ 5.Ανώτατα Σημεία Πιέσεως στα Συστήματα Συλλεκτών Κενού. Σχέδιο πιλότος UFΑ. Εγκατάσταση βαλβίδας τριών διευθύνσεων για το ξεκίνημα της λειτουργίας. Η εργασία θα γίνει από την ομάδα Λειτουργίας και Συντήρησης. Εκτίμηση κόστους υλικών 3.000 DΜ Παραπέρα μετατροπές στα άλλα συστήματα συλλεκτών κενού θα γίνουν ανάλογα με την απόφαση στο 4.2. 6.Μόνωση των σωλήνων οροφής. 6.1. Σχέδιο πιλότος UFΑ. Βελτίωση της μονώσεως της σωλήνας οροφής για DΗW. Εκτίμηση κόστους 6.000 DΜ 6.2. Μόνωση για τα δοκιμαστικά συστήματα συλλογής θερμοσιφώνων. Εκτίμηση κόστους 4.000 DΜ 6.3. Μόνωση καμινάδας. Καμινάδες καυσαερίων πετρελαιομηχανής κατόπιν παραγγελίας. Εκτίμηση κόστους 20.000 DΜ 6.4 Προετοιμασία για εργασίες μονώσεως. Εκτίμηση κόστους 10.000 DΜ 7.Παράταση της DΑS Η πρόταση της ΑSΕΤ σχετικά με επί πλέον σημεία μετρήσεως είναι υπό έρευνα. 8.Συστήματα ΦΑΝ Κόΐλ Συστήματα που περιλαμβάνουν φαν κόϊλ είναι υπό εξέταση, μετά από κάποια παράπονα των κατοίκων. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ1.Ανταλλακτικά για Σύστημα Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών Ενεργείας των Κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ). 1.1. Μπαταρίες Οι μπαταρίες του θερμιδόμετρου θα πρέπει σύντομα ν αντικατασταθούν. (Σε μερικές έχει ήδη λήξει η περίοδος ζωής). Το κόστος των καινούργιων μπαταριών θα πρέπει να χρεωθεί στους κατοίκους. Εκτίμηση κόστους 40.000 DΜ 1.2. Άλλα ανταλλακτικά Στα αποθέματα ανταλλακτικών δεν προβλέπονται ανταλλακτικά για το Σύστημα Υπολογισμού και Χρεώσεως Κοινοχρήστων Δαπανών Ενεργείας των κατοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ). Εκτίμηση κόστους 5.000 DΜ 2.Βαλβίδες ασφαλείας Οι βαλβίδες ασφαλείας στα συστήματα επίπεδων συλλεκτών διαμερισμάτων βρίσκονται υπό μεγάλη τάση κατά το κύκλο της ζωής τους. Προκειμένου να εξασφαλισθεί συνεχής λειτουργία για τους κατοίκους συνίσταται αλλαγή όλων των βαλβίδων ασφαλείας. Η εργασία θα γίνει από την ομάδα Λειτουργίας και Συντήρησης. Εκτίμηση κόστους 15.000 DΜ ιΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενα περιεχόμενα 1.Γενικό υλικό παρουσίασης, κυρίως αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά σχέδια, ισομετρικά συστημάτων ενεργείας και φωτογραφίες από τα διάφορα στάδια της κατασκευής και της ανέγερσης μέχρι τώρα. Το υλικό αυτό θα συνοδεύεται από ένα περιεκτικό κείμενο που θ αναφέρεται στα ενεργειακά συστήματα του Ηλιακού Χωριού. 2.Ένα κείμενο που θ αναφέρεται στις κοινωνιολογικές πλευρές του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει την έρευνα και την επαλήθευση των κοινωνιολογικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν. 3.Ένα κείμενο που θ αναφέρεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εκτιμήσεως που συνεχώς θ, αναθεωρούνται με νεώτερα αποτελέσματα μέχρι το τέλος του Προγράμματος. Στη τελική του μορφή, το κείμενο αυτό θ αναφέρεται επίσης στη πείρα που αποκτήθηκε, επιστημονική ή άλλη, με στόχο τη προετοιμασία των βέλτιστων μεθόδων αποδώσεως ενέργειας. θα περιλαμβάνει ακόμη κανονισμούς ή πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν σε παρόμοια προγράμματα. 4.Η εκτύπωση του ανωτέρω υλικού και κειμένων σε τεύχος (η) στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα με έγχρωμες φωτογραφίες, σκίτσα σχέδια κλπ. 5.Παραγωγή μιας βιντεοταινίας που θα παρουσιάζει τα ενεργειακά συστήματα του Ηλιακού Χωριού με σχολιασμό από διάφορους ειδικούς. Ακόμη θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις καθώς επίσης και προτάσεις ειδικών σε θέματα σχετικά με την. εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης της ενέργειας σε κατοικημένα κτίρια. 6.Μεταφερόμενο υλικό, κυρίως ταμπλώ για μεταφερόμενες εκθέσεις. 7.Μοντέλα που δείχνουν τη λειτουργία μερικών ενεργειακών συστημάτων. Παράταση της φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως - παθητική Εκτίμηση. Έχει συμφωνηθεί ότι η εργασία αυτή εξυπηρετεί την ιδέα του να παρουσιάσουμε στην επόμενη σύνοδο της Ε.Ε., τη κοινή μας κατανόηση της Φάσεως 4 (Μέρος 2) στην οποία προτιθέμεθα να προχωρήσουμε, για τη μέτρηση και εκτίμηση των ειδικών παθητικών συστημάτων εντός έργου SV 3. Στη περίπτωση που στην επόμενη σύνοδο της Ε.Ε. υπάρξει συμφωνία, κατ αρχή, με τη κοινή μας παρουσίαση, η Ελληνική και η Γερμανική Ομάδα θ αρχίσουν αμέσως τη προετοιμασία λεπτομερών προτάσεων έρευνας, βασισμένων στη πείρα της Ελληνικής Ομάδας που ήδη έχει δραστηριοποιηθεί. Οι τελικές προτάσεις για την έρευνα, κατόπιν θα συζητηθούν και θα γίνουν διορθώσεις σε πολλαπλές συναντήσεις που θα γίνουν μεταξύ των δύο ομάδων και θα έχουν τελειώσει μέχρι τις 30 Απριλίου 1990. Κατόπιν οι προτάσεις αυτές θα προωθηθούν αμέσως στα Μέλη της Ε.Ε. για τη σχετική απόφαση της Ε.Ε. Η προτεινόμενη ηερομηνία ενάρξεως της φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως είναι η 1η. Ιουλίου 1990, ώστε να εξασφαλισθεί η κάλυψη δύο πλήρων θερμών περιόδων καθώς επίσης και μιάς καλοκαιρινής περιόδου. Έχοντας υπ, όψη ότι έχουν περάσει ήδη δύο χειμερινές περίοδοι δίχως συνεχή μέτρηση και διασταυρούμενο έλεγχο στα στοιχεία, δηλώνουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για την απόκτηση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. 1.Στόχοι και σκοποί Ακολουθούν οι στόχοι και οι σκοποί που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με τη Κοινή Πρόταση. 1.Προσομοίωση επιλεγμένων κτιρίων με υπολογισμούς στον υπολογιστή βασισμένους στην ίδια τη σχεδίαση και σε μετεωρολογικά στοιχεία. 2.Σύγκριση μεταξύ αριθμών που προέκυψαν από μετρήσεις και αυτών που προέκυψαν από υπολογισμούς σε σχέση με την επίδοση και την οικονομία. Η σύγκριση αυτή αφορά κυρίως την άνεση και τη κατανάλωση ενέργειας. 2.Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν - Συλλογή των δεδομένων μετρήσεως σε εύχρηστη μορφή με τη βοήθεια του υπολογιστή. Αυτό σχετίζεται με όλα τα δεδομένα σχετικά με τις παθητικές καθώς και τις μονάδες αναφοράς, την ανάλυση τους, τη σύγκριση τους με σχεδιαστικές υποθέσεις, τη προσομοίωση και τη αντίστοιχη τεκμηρίωση. - Προσομοίωση των συστημάτων με τον υπολογιστή, με χρήση υπολογισμών βασισμένων στην ίδια τη σχεδίαση και σε μετεωρολογικά δεδομένα. Η προσομοίωση αυτή αφορά τα επιλεγμένα κτίρια και τα παθητικά και συμβατικά τους υποσυστήματα, τη συμπεριφορά του χρήστη και το κλίμα. Τα δεδομένα για το status quο δίνονται από τη μέτρηση του συστήματος και τη φυσική και γεωμετρική μελέτη των κτιρίων. Συλλογή και τεκμηρίωση εμπειριών λειτουργίας των παραπάνω στόχων (αξιοπιστία, διαθεσιμότητα κλπ.). Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα παθητικά συστήματα θερμάνσεως, τα μέρη των κτιρίων για διαμοιρασμό και εξαερισμό κλπ., και συμπεριφορά του χρήστη. Στόχοι που θα εκπληρωθούν σε κάποιο μελλοντικό χρόνο, όταν υπάρχει ο αντίστοιχις προϋπολογισμός.. Προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί αυτοί θα ελέγχουν τα ακόλουθα σπίτια και/ή τα διαμερίσματα: Μονάδες αναφοράς UΑΚ100 Μ2 οικία UDΒ3Α4 60 Μ2 διαμέρισμα UDΒ 03ΑΙ60 Μ2 διαμέρισμα UDΒ 03Α070 Μ2 διαμέρισμα Υψηλά παθητικές μονάδες UΒΑνερόχοιτος ισόγειου νερόχοιτος πρώτου ορόφου UΒΑτοιχοποιία Ιrοmbe ισόγειο τοίχος, θερμοκήπιο, πρώτος όροφος, λιθόκτιστος τοίχος UΒΑισόγειο, water wall θερμοκήπιο 11/2 ορόφων νερόπαγκος 1ου ορόφου UΒDφάτνωμα εξαερισμού με κενό δάπεδο ισογείου φάτνωμα εξαερισμού με κενό δάπεδο 1ου ορόφου. UΒDνερόπαγκος ισογείου ανεστραμένα βενετικά στόρια, άμεση αύξηση νερόπαγκος 1ου ορόφου ανεστραμένα βενετικά στόρια, άμεση αύξηση UΒDθερμοκήπιο ισογείου με ανακυκλοφορία οροφής νερόχοιτος 1ου ορόφου UΒΒ02Α2 διαμέρισμα 60 μ2 με trοmbe τοίχο με ανοίγματα εξαερισμού. UΒΒ02Α2 διαμέρισμα 60 μ2 θερμοκήπιο, νερότοιχος. UΒΒ02ΑΟ διαμέρισμα 60 μ2 άμεση άνοδο. ανεστραμένο βενετικό στόρι Υπάρχει ένα κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί σα κοινή αναφορά (από το τύπο UΒΒ που θα εκτιμηθεί εκ παραλλήλου από την Ελληνική και από τη Γερμανική πλευρά, προκειμένου να γίνουν πολύ λεπτές ρυθμίσεις στη διαδικασία εκτιμήσεως και να εξασφαλισθεί το ότι και οι δύο ομάδες χρησιμοποιηθούν την ίδια διαδικασία εκτιμήσεως, ώστε να παράγονται συγκρίσιμα αποτελέσματα σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Τα άλλα κτίρια που θα εκτιμηθούν θα χωρισθούν σε δύο ομάδες: Α. εκτίμηση από την Ελληνική ομάδα: UΒΒ 02Α, UΒD Ο2Α2, UΒΒ Ο2Α1 και UΒΒ Ο2ΑΟ. Β. Εκτίμηση από τη Γερμανική ομάδα: UΒΒ 02Α, UΒD 03, και προαιρετικά το UΒD 09. Αρχίζοντας από σήμερα συμφωνήσαμε οι δύο ομάδες να ανταλλάσουν άμεσα τα αποτελέσματα μεταξύ τους. Η συνηθισμένη διαδιακσία της πληροφόρησης των διοικητικών σωμάτων δεν θα επηρεαστεί. Παράταση της φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως - Ενεργητικά Συστήματα Ενέργειας. Στόχοι1.Εκτίμηση σε άδεια διαμερίσματα, επιστημονική εκτίμηση, 1η τελική έκθεση. Η λειτουργία των συστημάτων σε άδεια διαμερίσματα, διαρκεί από τις 1.12.88 μέχρι τις 31.8.89. η εκτίμηση των μη επεξεργασμένων δεδομένων δίνεται στις εκθέσεις καταστάσεως Ι έως ΙV. Η επιστημονική εκτίμηση πλησιάζει τώρα στο τέλος της και κάθε ομάδα που έχει εμπλακεί στην ΑSΕΤ προετοιμάζει τώρα τη πρώτη τελική έκθεση. Η έκθεση αυτή θα δωθεί στο τέλος του Απριλίου 1990. 2.Εκτίμηση σε διαμερίσματα με ενοίκους. 2.1. Εκτίμηση δεδομένων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. Λόγω του ατελούς ελέγχου από το DΑS (Σύστημα συλλογής πληροφοριών). Η ΑSΕΤ είναι υποχρεωμένη να εκτιμήσει τα μη επεξεργασμένα δεδομένα. Η εργασία αυτή είναι πολύ δύσκολη γιατί οι ταινίες πρέπει να εξετασθούν βήμα προς βήμα (ή συμβάν προς συμβάν) προκειμένου να βρεθεί ποιες τιμές είναι διπλές, αρνητικές κλπ. Πρέπει να γίνει μια επιλογή από τις σωστές τιμές προκειμένου αυτές να ομαδοποιηθούν ώστε να δωθεί επιστημονικό νόημα. Γεγονότα που λείπουν πρέπει να βρεθούν με κατάλληλες μεθόδους περακτάσεως ή παρεμβολής. Σύμφωνα με την εμπειρία της ΑSΕΤ, η διαδικασία αυτή πρέπει επίσης ν ακολουθηθεί προκειμένου να εξασφαλισθούν ακριβή αποτελέσματα. 2.2. Επιστημονική εκτίμησης, τελικές εκθέσεις. Έχοντας την επεξεργασία των μη επεξεργασμένων δεδομένων θα είναι δυνατή η εκτίμηση κάθε ενός από τα 54 διαφορετικά συστήματα DΗW (ζεστού νερού για οικιακή χρήση) και SΗ (ηλικαή θέρμανση) με τη μέθοδο εξισορροπήσεων ενέργειας. Τα αποτελέσματα θα δίνονται με τη μορφή τελικών εκθέσεων μετά από κάθε καλοκαιρινή ή χειμερινή περίοδο. Η δομή των τελικών εκθέσεων θα έχει τέτοια μορφή ώστε να δίνει τ αποτελέσματα για κάθε ένα από τα συστήματα σε χρονική σειρά. 3.Σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων. Έχοντας την επιστημονική εκτίμηση κάθε συστήματος, μπορεί να γίνει η σύγκριση των διαφορετικών συστημάτων. Η σύγκριση των συστημάτων υα δωθεί σε τέτοια μορφή όπως φαίνεται στο πίνακα που δίνεται στο τέλος των εξηγήσεων αυτών. 4.Προτάσεις για βελτίωση προς τις ομάδες μηχανολόγων. Με την εκτίμηση των μη επεξεργασμένων δεδομένων για άεια διαμερίσματα, η ΑSΕΤ έχει βρει πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε να γίνει, λίγο πολύ εύκολα, βελτίωση των συστημάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα της εκτιμήσεως των μη επεξεργασμένων δεδομένων για τα κατοικιμένα διαμερίσματα δίνουν μια άλλη δυνατότητα προτάσεων για βελτίωση. Οι βελτιώσεις αυτές θα είναι κυρίως προς τη κατεύθυνση του ελέγχου ή λειτουργίας τα σύστημα παρά σε αλλαγές αυτών. 5.ΤεκμηρίωσηΗ ΑSΕΤ προτίθεται να δώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με λειτουργία των συστημάτων για μακρά περίοδο. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι πολύ χρήσιμες για το σχεδιασμό νέων ενεργητικών συστημάτων. 6.Έξοδα υπολογιστή Λόγω της εκτιμήσεως των μη επεξεργασμένων δεδομένων, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 2.1. είναι αναγκαία περισσότερα τερματικά υπολογιστών. Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε στο μηχανογραφικό μας σύστημα μια πιο γρήγορη μονάδα υπολογιστή. Μηχανολογικές Υπηρεσίες της Ηλιακό Χωριό Α.Ε. 1.Επαλήθευση και διόρθωση των αλγορίθμων και του μοντέλου προσομειώσεως που χρησιμοποιήθηκε. Εκτός από την αρχική δοκιμή, θα επαληθευτούν οι σημαντικές αποκλίσεις στη δευτερεύουσα κατανάλωση ενέργειας (καύσιμα και ηλεκτρισμός) που παρατηρούνται μεταξύ του μοντέλλου και των πραγματικών συνθηκών. 2.Βελτιστοποίηση της στρατηγικής του συστήματος ελέγχου. Οι προτάσεις που περιέχονται στη κοινή εργασία των ειδικών για βελτίωση, θα εξετεσθούν λεπτομερώς και θα επαληθευθούν. 3.Συλλογή και επεξεργασία τεχνικών και οικονομικών δεδομένων Οπως στην αρχική έκθεση εργασίας, έτσι και στις εργασίες παρατάσεως. 4.Οικονομική εκτίμηση Όπως στην αρχική έκθεση εργασίας, έτσι και στις εργασίες παρατάσεως. 5.Υποστήριξη συστήματος πληροφορικής Συμβουλή για τα συνεχιζόμενα προβλήματα από το DΑS. 6.Τεκμηρίωση των εργασιών παρατάσεως. Παράταση της Φάσεως Μετρήσεως και Εκτιμήσεως - Τμήμα της Ιnteratοm Στόχοι1.Βελτιστοποίηση της στρατηγικής ελέγχου σε δοθείσα λειτουργία. Οι τελικές ρυθμίσεις των παραμέτρων ελέγχου μπορούν να γίνουν μόνο σε διαμερίσματα με κατοίκους και αναμένεται να έχουν συμπληρωθεί το Σεπτέμβριο 1990 το αργότερο. Έτσι η βελτιστοποίηση των συστημάτων DΗW μπορεί αμέσως ν αρχίσει. Η βελτιστοποίηση των συστημάτων SΗ μπορεί να γίνει τη χειμερινή περίοδο 90/91. Για τις περιοχές Α, Β, Ε, F, και G τα διάφορα συστήματα αναμένεται να είναι σε τέτοιες συνθήκες που θα πρέπει να ρυθμιστούν μόνο παράμετροι ελέγχου στο σύστημα χωρίς καμιά βελτίωση μηχανισμών. Στη περιοχή D μπορεί να προκύψουν προβλήματαα ρυθμίσεως, λόγω των εγκαταστημένων καλοριφέρ (παρόμοια με τα προβλήματα στη περιοχή Α), αλλά μια τελική εκτίμηση δε μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. Εδώ πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου 89/ 90. Για το σύστημα φαν κόϊλ, πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή βελτίωση. 2.Μέτρηση των ενεργητικών συστημάτων από το DΑS. Με τη πείρα της διαχειρίσεως δεδομένων και την ανάγνωση των ταινιών του DΑS, η ΙΑ μπορεί να εκτιμήσει μόνο εκείνες τις καμπάνιες μετρήσεως, στις οποίες έχει κάνει άμεση επί τόπου μέτρηση στις εγκαταστάσεις και έχει κάνει έλεγχο της συμπεριφοράς ελέγχου. Εκεί περνούμε τα δεδομένα που μετρήθηκαν από το DΑS σαν εφεδρικά για καλύτερη κατανόηση στην εκτίμηση που θα γίνει στο γραφείο μας. Η στρατηγική αυτή έχει δύο πρωτερήματα: - Ασφάλεια δεδομένων DΑS. . Με τη σύγκριση των δεδομένων που μετρήθηκαν στην εγκατάσταση και των δεδομένων που δίνονται από το DΑS μπορούμε να εξασφαλίσουμε το να αποφευχθεί πιθανή κακή λειτουργία των σένσορων και να εμπιστευθούμε τα νούμερα του DΑS. - Απλοποίηση της εκτιμήσεως. Η κατανόηση των δεδομένων του DΑS γίνεται πολύ πιο εύκολη εάν ξέρουμε τη συμπεριφορά της εγκαταστάσεως. Έτσι η εκτίμηση είναι ευκολότερη και γίνεται συντομότερα, από τη περίπτωση που γίνεται μόνο εκτίμηση με δεδομένα του DΑS. 3.Επαλήθεση με διαμερίσματα με ενοίκους Μέχρι τώρα επαλήθευση του μοντέλου προσομοιώσεως, μπορούσε να γίνει μόνο με δοκιμαστική λειτουργεία των συστημάτων DΗW. Με καθορισμένα προφίλ ελέγχου, θα μπορούσε να γίνει σύγκριση μεταξύ του μοντέλου προσομοιώσεως και της συμπεριφοράς της εγκαταστάσεως. Το πραγματικό προφίλ ελέγχου θα είναι άλλο από αυτό που έχει γίνει δεκτό στο σχεδιασμό, έτσι η επαλήθευση πρέπει να επαναληφθεί με το πραγματικό προφίλ ελέγχου. Δε μπορούσε να γίνει επαλήθευση στα συστήματα SΗ, γιατί η προσομοίωση συμπεριφοράς χρήοτη δεν είναι δυνατή. Η επαλήθεση, συνεπώς πρέπει να γίνει μετά την εγκατοίκιση των διαμερισμάτων. 4.Επεξεργασία των δεδομένων για βιομηχανική χρήση Αφού περατωθεί η εγκατοίκιση και μετά από ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου στις τελικές τιμές, μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για τα οποία ενδιαφέρονται οι κατασκευαστές των διαφόρων συστατικών. Η επεξεργασία των αριθμών πρέπει να γίνει από τα δεδομένα του προγράμματος επαλήθευσης προσομοιώσεως. 5.Διαμόρφωση των επεξεργασθέντων δεδομένων Πρέπει να επαληθευθούν τα δεδομένα που εκτιμήθηκαν κατά τη περίοδο εκτιμήσεως στη περίοδο θερμάνσεως 90/91 στη περίοδο θερμάνσεως 91/92 ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της εκτιμήσεως. Ανοικτά σημεία που μπορεί να προκύψουν κατά τη πρώτη εκτίμηση μπορεί να κλείσουν. Η εκτίμηση θα πρέπει να έχει τελείωση με το τέλος αυτής της περιόδου θερμάνσεως. 6.Συμβουλή μηχανολογικής φύσεως προς την Ελληνική Πλευρά Αυτή η παροχή συμβουλών πρέπει να γίνει παράλληλα με τους στόχους εκτίμησης που αναφέρονται πιο πάνω και θα γίνει σε κοινή συζήτηση για τις στρατηγικές εκτίμησης, για τη κοινή εκτίμηση, τα ευρήματα των βελτιώσεων και θέματα σχεδιασμού. . 7. Διοίκηση του Προγράμματος Ακόμη, παράλληλα με τους στόχους που αναφέρονται πιο πάνω. υπάρχει η ανάγκη συντονισμού των διαφόρων ομάδων εκτίμησης. Πρέπει να αναμένεται μια υποστήριξη σε ανάγκες τεχνικής φύσεως, όπως νέα ανταλλακτικά, και παραγγελία και βελτίωση συσκευών μετρήσεως για άλλες ομάδες. Η όλη τεκμηρίωση του προγράμματος περιλαμβάνεται κάτω από το σημείο αυτό. 8.Διευθυντής Λειτουργίας & Συντηρήσεως Η δουλειά του Διευθυντή Λειτουργίας και Συντηρήσεως της Ιnteratοm είναι ανοικτή στο χρονοδιάγραμμα. Κατά την άποψη μας ο διευθυντής αυτός είναι οπωσδήποτε αναγκαίος κατά τη διάρκεια των περιόδων θερμάνσεως, για να εξασφαλίζει τη λειτουργία των συστημάτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την επιτυχία της εκτιμήσεως των συστημάτων. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία μια απόφαση της Ε.Ε.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Προς 7 Δεκεμβρίου 1989 Τον Πρόεδρο του ΟΕΚΚο Γ. ΧΟΥΝΔΡΑ Κύριε Πρόεδρε, Είναι γνωστή η συμβολή του οργανισμού σας στις κοινές μας προσπάθειες για την έρευνα και το τεχνικό πρόγραμμα του Ηλιακού Χωριού, στα πλαίσια της επιστημονικής και τεχνολογικής Ελληνογερμανικής συνεργασίας. Σήμερα, όντας στην πλέον κρίσιμη φάση της υλοποιήσεως του προγράμματος αυτού, για το οποίο έχουμε ζητήσει από τη Γερμανική Κυβέρνηση παράταση ενός έτους, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της μη πλήρους εγκατοίκισης του Ηλιακού Χωριού. Η επιτάχυνση της εγκατοίκισης του Ηλιακού Χωριού είναι απόλυτα αναγκαία, επειδή η εκτίμηση των συστημάτων, οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα είναι πιο αξιόπιστα όταν τα συστήματα βρίσκονται κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας σε πλήρως κατωκοιμένο χωριό. Κάθε καθυστέρηση στη περάτωση της εγκατοίκισης, θα αντιμετωπισθεί με καχυποψία από τη Γερμανική πλευρά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ροή χρηματοδότησης από τη πλευρά τους. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρακίνηση σας προς τους δικαιούχους του ΟΕΚ να επιταχύνουν την εγκατοίκιση των διαμερισμάτων τους, θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία όλοι ευχόμαστε και για τα οποία όλοι εργαζόμαστε. Υπογραφή Καθ. Π. Θεοχάρης/Γενικός Γραμματέας Προς ΟΕΚ Υπ όψη: Κο. Γ. ΧΟΥΝΔΡΑ Πρόεδρο Διοικητικό Συμβουλίου Αντίγραφα σε: - ΥΒΕΤ Γενικό Γραμματέα - ΥΒΕΤ Κο. Ε. Καραμπατέα Θέμα: Επιτάχυνση της εγκατοίκισης του Ηλιακού Χωριού Κύριε Πρόεδρε, Στις 19.20.21 Φεβρουαρίου 1990 συνέρχεται στην Αθήνα η 16η σύνοδος της Ελληνογερμανικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Προγράμματος, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν τη κανονική του συνέχεια. Το πλέον σημαντικό θέμα προς συζήτηση, είναι η πρόταση που έχει υποβληθεί για παράταση της Φάσεως μετρήσεως και Εκτιμήσεως, μέχρι το καλοκαίρι του 1991. Ο βασικός όρος για τη παράταση αυτή, είναι η Γερμανική πλευρά να δεχθεί να συμμετέχει στη χρηματοδότηση. Η Γερμανική πλευρά θεωρεί σα βασικό όρο για τη συμμετοχή της τη περάτωση της εγκατοικίσεως του Ηλιακού Χωριού το συντομώτερο δυνατό. Από την ανάλυση αυτή απορρέει και η σπουδαιότητα της πλήρους εγκατοικίσεως του Ηλιακού Χωριού, για το όλο πρόγραμμα. Σχετική με το θέμα αυτό είναι και η επιστολή του καθηγητού Π. Θεοχάρη, Γεν. Γραμματέα του ΥΒΕΤ, προς το Πρόεδρο του ΕΟΚ, με ημερομηνία 7.12.89. Κύριε Πρόεδρε, Έχοντας πάντα υπ όψη το φόρτο εργασίας σας, είμαι πεισμένος ότι η προσωπική σας συμβολή θα δώσει τα από όλους επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για τη κανονική συνέχιση και περάτωση του προγράμματος Ηλιακό Χωριό. Με τους καλύτερους Χαιρετισμούς Για την Ηλιακό Χωριό ΑΕ Κων. Κανάρης Πολιτικός Μηχανικός Γενικός Διευθυντής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3 Γ. Κουζέλης Αθήνα 3.11.89 Πρόταση για την εδραίωση του Συστήματος Υπολογισμού και Χρεώσεως Κονοχρήστων Δαπανών Ενεργείας των κτοίκων (ΣΥΧΚΔΕΚ). ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.Προτείνεται το σύστημα αυτό αρχικά να εφαρμοσθεί για ένα χρόνο σε πειραματική βάση. 2.Το ΣΥΧΚΔΕΚ θα πρέπει να θεωτείται σαν ένα ενοιαίο, αυτόνομο «πακέτο» κανονισμών και σαν τέτοι θα πρέπει να διαμορφωθεί να συμφωνηθεί και εισαχθεί στους υπεύθυνους οργανισμούς. 3.Ο Οργανισμός (Ηλιακό Χωριό Α.Ε.) που αναλαμβάνει την εφαρμογή του ΣΥΧΚΔΕΚ δεν είναι επιχείρηση: δεν προσβλέπει σε κέρδη ούτε βαρύνεται με όποιες απώλειες. 4.Προτείνεται στην αρχή, προκειμένου να εξισωθεί το σύστημα και να δημιουργηθούν κίνητρα για τη λογική χρήση της ενέργειας, η δαπάνη του καυσίμου και της λειτουργικής συντήρησης να κατανεμηθεί σύμφωνα με μενονωμένη κατανάλωση και τα έξοδα που μένουν σύμφωνα με το μέγεθος του διαμερίσματος (το οποίο επίσης αντιστοιχεί και στο μέγεθος της οικογένειας). Παρομοίως προτείνεται οι δαπάνες να υπολογισθούν για ολόκληρο τον οικισμό και να κατανανεμηθούν αναλογικά στους χρήσες, σα να ήταν όλο το Χωριό μια πολυκατοικία. 5.Στην επεξεργασία του τρόπου χρεώσεως για τις δαπάνες καυσίμου και λειτουργικής συντήρησης, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένας συντελεστής για τη θέση του διαμερίσματος καθώς επίσης και ένας συντελεστής αποδοτικότητας για το σύστημα θερμάνσεως του διαμερίσματος. 6.Έχει προταθεί και έχει γίνει αποδεκτό, ο ΟΕΚ να παρέχει μια επιδότηση που θα είναι αρκετό για να υπερκαλύψει τη διαφορά μεταξύ των συμβατικών εγκαταστάσεων και αυτών του Ηλιακού Χωριού. Προτείνεται η επιδότηση αυτή να κατανενηθεί εξ ολοκλήρου στις δαπάνες για διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση. Η κατανομή της ετήσιας επιδότησης γιατις δαπάνες αυτές θα γίνεται, σε αναλογική βάση, κάθε δύο μήνες. 7.Δίνεται η εγγύηση οι υπολογισμοί να είναι απόλυτα ανοικτοί, στη βάση των πραγματικών δαπανών, και οι λογαριασμοί που θα στέλνονται στους κατοίκους θα παρέχουν πλήρεις πληροφορίες και δεδομένα, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη δικιά τους κατανάλωση. Το ίδιο ισχύει και για τον ετήσιο διακανονισμό των λογαριασμών με βάση τους οποίους πιστώνονται ή χρεώνονται με τη διαφορά που προκύπτει στη περίοδο ενός έτους. 8.η πραγματική (και συνεπώς χαμηλή), τιμή μονάδας ενέργειας ορίζεται. Αυτό αποκλείει τη δημιουργία περισσεύματος ή ελλείματος (που θα είχε σαν αποτέλεσμα την ανταμοιβή αυξημένης κατανάλωσης) και δημιουργεί κίνητρα για την επιθυμητή καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων και παρέχει υψηλό επίπεδο ανέσεως. 9.Σε σχέση με τα παθητικά σπίτια (περιοχή Β και C), έχουμε καταλήξει σε μια λύση που εξαιρεί τα σπίτια αυτά από τις αναλογικές χρεώσεις για κατανάλωση ενέργειας. 10.Οι διμηνιαίες χρεώσεις των κατοίκων (R) θα υπολογίζονται με βάση το παρακάτω τόπο: R = ΗΕ + ΗΟ και πιό αναλυτικά: R = (DW + DΗ * cp * ce) * Ρ + (DW + DΗ * cp * ce)/ΤC * ΤΜ + Τ * (ΤΟ - S) και με παραπέρα ανάλυση: [R = (DW + DΗ * cp * ce) * ΤF/ΤC] + [(DW + DΗ * cp * ce)/ΤC * ΤΜ] + [a/34.830 τετρ. μετρ. * (ΤΟ - S)] όπου: ΗΕ: Δαπάνη οικιακής ενέργειας (δρχ.) ΗΜ: Δαπάνη συντηρήσεως λειτουργίας οικίας (δρχ.) ΗD: Δαπάνη λειτουργίας οικίας (δρχ.) DW: Διαφορά στις μετρήσεις ζεστού νερού που έχουν μετατραπεί σε ΚWΗ DΗ: Διαφορά σε μετρήσεις οικιακής θέρμανσης σε ΚWΗ cp: Συντελεστής θέσεως σπιτιού ce: Συντελεστής αποδοτκότητας συστήματος οικιακής ενέργειας Ρ: Τιμή ενέργειας (δρχ/ΚWΗ ΤF: Συνολική δαπάνη σε καύσιμο (δρχ.) ΤC: Συνολική κατανάλωση σε ΚWΗ ΤΜ: Συνολικά έξοδα σε ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση λειτουργίας ΤΟ: Συνολική δαπάνη για λειτουργία, διοίκηση και τακτική συντήρηση S: Επιδότηση ΟΕΚ (δρχ.) Τ: («Χιλιοστά») Λόγος της επιφάνειας της οικίας ρος τη συνολική επιφάνεια του Ηλιακού Χωριού 34.830 τετρ. μετρ. a: Επιφάνεια οικίας (τετρ. μετρ.) ΑΝΝΕΧ ΙV/2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ 1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 2.2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2.2.1 θέματα Ασφαλείας 2.2.2 Σκόπιμες κατασκευαστικές βελτιώσεις 2.2.3 Ανισοσταθμία φρεατίων ΔΕΗ στα πεζοδρόμια 2.2.4 Επιχρίσματα LΟΒΑ 2.2.5. Συμβατικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 2.3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3.ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΝΤΕRΑΤΟΜ GmbΗ 3.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 3.2 ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3.3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα. 24.11.1989 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Του Συγκροτήματος 435 κατοικιών και κοινωφελών έργων «Ηλιακό Χωριό 3» του Ο.Ε.Κ. στη Λυκόβρυση Αττικής. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Η Επιτροπή Οριστικής παραλαβής (Ε.Ο.Π.) διορίστηκε με απόφαση της Ε.Ε. που πάρθηκε στην 15η σύνοδο της την 5-6/4/89 στην Βόννη. Τα μέλη που την απαρτίζουν είναι: Καθηγητής Β. Σωτηρόπουλος - Πρόεδρος Καθηγητής Μ. Παπαδόπουλος - Μέλος Θεόδωρος Λαουτάρης - Μέλος Νικόλαος Νταβλιάκος - Μέλος Ευάγγελος Κυριακίδης - Μέλος Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων με τους δύο Αναδόχους αλλά και τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. του Προγράμματος, η οριστική παραλαβή επιτελείται για μεν τοΕργο της Μηχανικής Α.Ε. 15 μήνες μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, για δε το Εργο της Ιnteratοm μετά την επιτυχή θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων εις το σύνολο τους. Με βάση τα παραπάνω η Ε.Ο.Π. άρχισε τις εργασίες της την 10.9.89 και καθόρισε σαν πέρας αυτών την 10.11.89. 2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2.1. ΠΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η Επιτροπή Οριστικής παραλαβής πραγματοποιώντας σειρά συνεδριάσεων και επισκέψεων επί τόπου του Έργου ασχολήθηκε με την εξακρίβωση. 1)Ποιες από τις παρατηρήσεις των Π.Π.Π: αποκατεστάθηκαν από τον Ανάδοχο και 2)Ποιά προβλήματα προέκυψαν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία Προσωρινής παραλαβής μέχρι 10.11.1989. 2.2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2.2.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΟΥ Π.Π.Π.) 1.Κάγκελο ασφαλείας στηθαίου ράμπας UΑC. Δεν τοποθετήθηκε. Δεν προβλέπεται από την σύμβαση. Δόθηκε εντολή στον Ανάδοχο για την τοποθέτηση. 2.Στηθείο ασφαλείας βραχιόνων κλιμακοστασίου. Δεν προβλέπεται από την σύμβαση. Τοποθετείται από τον Ανάδοχο με βάση ειδική προς τούτο εντολή. 3.Επανέλεγχος επιχρισμάτων. Δεν παρατηρήθηκαν πτώσεις ή φουσκώματα επιχρισμάτων οροφής και σε όσα διαμερίσματα έγινε έλεγχος δεν παρουσιάστηκαν ενδείξεις αποκόλλησης. 4.Παρέμεινε ως έχει η οριζόντια τραβέρσα στα παράθυρα κοινωνών των παθητικών διαμερισμάτων. 5.Ύψος κουπαστής βεραντών. Απεκατεστάθη. 6.Αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας στα φρέατα των μηχανολογικών κενών. Δεν αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα. Προτείνεται να βιδωθούν τα καπάκια με δύο βίδες το καθένα, ώστε η επίσκεψη τους να είναι δυνατή μόνο από τον ελέγχοντα. 7.Κάλυψη κενού μεταξύ κατωφλιού πόρτας μηχανολογικού κενού και γραδελάδας. Απεκατεστάθη. 8.Παράθυρα κλιμακοστασίων με άοπλο υαλοπίνακα. Δεν απεκατεστάθη. Επιβάλλεται να γίνει. 9.Συμβατικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Π.Π.Π. 130 παρ. 3).9.1. Κάλλυμα καπνοδόχου. Δεν προβλέπεται από την μελέτη. Δεν κατεσκευάσθη. 9.2. Προστατευτικό κιγκλίδωμα καπνοδόχου. Δεν προβλέπεται από την μελέτη. Δόθηκε εντολή για την κατασκευή του. 9.3. Περσίδες αερισμού φρεάτων ανελκυστήρων, κατασκευάσθησαν. 9.4. Πιστοποιητικά πυρασφαλείας θυρών κτιρίου G. Δεν προσκομίσθηκαν. Επειδή οι ελλείψεις που αναφέρθηκαν δεν προβλέπονται στην αρχική μελέτη και επομένως δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου, προτάθηκε η άμεση αντιμετώπιση τους με κατάλληλες ενέργειες της «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ» (σχέδια, νέες τιμές κλπ.). Οι ενέργειες αυτές έγιναν από την ΗΧΑΕ και οι αντίστοιχες εργασίες είναι εν εξελίξει. . Η παραμένουσα υποχρέωση του αναδόχου στον τομέα αυτό αφορά τα πιστοποιητικά πυρασφαλείας των θυρών λεβητοστασίου στο κτίριο G. Αν εντός έξι μηνών από της κοινοποιήσεως του παρόντος πρωτοκόλλου στον ανάδοχο δεν προσκομισθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά για τις υπάρχουσες πόρτες προτείνεται η αντικατάσταση τους με πόρτες βιομηχανικά κατασκευασμένες που να έχουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Συμπληρωματικά υπενθυμίζουμε τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στα επί μέρους Π.Π.Π. και σχετίζονται με θέματα ασφαλείας όπως. 1.Το κλείδωμα των θυρών εξόδου από τα κλιμακοστάσια στα δώματα και την ανάγκη τοποθέτησης σχετικής απαγορευτικής πινακίδας. Εγινε. 7 2.Την ανάγκη τοποθέτησης κιγκλιδώματος ασφαλείας μεταύ οροφής βιβλιοθήκης και παρακείμενης pilοtis. Δεν έγινε. 3.Την λήψη μέτρου αντιολισθητικής προστασίας στις ακμές των βαθμίδων του κλιμακοστασίου που οδηγεί από το κτίριο G στα καταστήματα. Δεν έγινε. Από την Ε.Ο.Π. δεν παρελήφθη η κατασκευή των περιμετρικών δρόμων του Οικισμού και των συνδέσεων τους με το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, γιατί βάσει απόφασης του Δ.Σ. του ΗΧΑΕ, ανεστάλη η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών για λόγους ασφαλείας του Οικισμού μέχρι την πλήρη εγκατοίκηση του. 2.2.2 ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Προτείνεται η κατασκευή: Κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στα παράθυρα ισογείων κουζινών στα παθητικά διαμερίσματα. Καλύμματος λαμαρίνας στις απροστάτευτες τέντες των ισογείων πολυκατοικίας UΒΒ. Καλύπτρας στο κάτω μέρος των νότιων εξωθύρων στα ισόγεια UΒΒ και στα θερμοκήπια UΒΑ, UΒC και UΒD για την προστασία από τα ομβρια ύδατα. Μηχανισμών σταθεροποιήσεως των ανοιγομένων εξωθύρων θερμοκηπίων. Επίσης προτείνεται η λήψη μέτρων για την αποφυγή διϋγράνσεων των ισογείων διαμερισμάτων, από την στενή γειτνίαση των βρυσών ποτίσματος των κήπων. Όλα τα παραπάνω πάντως δεν προβλέπονται από τις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου. 2.2.3. ΑΝΙΣΤΑΘΜΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΗ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Μα κληθεί η ΔΕΗ να αποκαταστήσει την ισοσταθμία φρεατίων και πεζοδρομίων ιδίως στην περιοχή του κτιρίου UΑΕ. 2.2.4 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ LΟΒΑ Σχετικά με αισθητικές ή άλλες ατέλειες των επιχεισμάτων LΟΒΑ, όπως διαφορά αποχρώσεων, χημικές αλλοιώσεις στα σημεία επαφής με μεταλλικές επιφάνειες, αρχικές ρηγματώσεις που μεταγενέστερα επισκευάστηκαν αφήνοντας συχνά εμφανή σημεία, η Επιτροπή έχει την γνώμη ότι δεν ευθύνεται ο ανάδοχος γιατί πρόκειται για μία νέα τεχνολογία που πρώτη φορά εφαρμόζεται στον ελληνικό χώρο. Για κατασκευαστικές όμως ατέλειες που ευθύνεται ο Ανάδοχος γίνονται οι σχετικές περικοπές που αναφέρονται στον Πίνακα 1. 2.2.5 Εμφάνιση διύγρανσης τοίχων και οροφών. Παρά τις επεμβάσεις του Αναδόχου για την άρση των διυγράνσεών που είχαν παρουσιασθεί σε ορισμένα διαμερίσματα και είχαν καταγραφεί στο πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής, εξακολουθεί να υφίσταται πρόβλημα σε μερικά διαμερίσματα, κυρίως μαιζονέττες. Χαρακτηριστικώς αναφέρονται οι περιπτώσεις των διαμερισμάτων: UFΑ 01 12, UFΑ02 12,UΑF0111,UΑF02 11. UΑΕ02. UΑΗ02 κλιμακοστάσιο προς δώμα. UΑΗ 03 από είσοδο προς λεβητοστάσιο UΒΒ 02 11. UΒD Α5. Α7 Α10. UDC Α8. UΕC στην είσοδο προς το λεβητοστάσιο. UΕΒ Α5, UΑL Α2. καθώς και τα δύο σημεία διύγρανσης της ξύλινης επένδυσης οροφής στην Καφετέρεια και στον υμιυπαίθριο χώρο στην αρχή της σκάλας, προς την υπηρεσιακή αυλή. Επειδή το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό προτείνεται η άμεση αποκατάσταση του από τον Ανάδοχο εντός τετραμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης σ αυτόν του πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης τους προτείνεται η επί πλέον των εις τον Πίνακα 1 αναφερομένων περικοπών, πρόσθετη περικοπή ύψους 3.000.000 δρχ. 2.2.6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Σχετ. πρωτ. 130) Οι συμβατικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δηλ. ηλεκτρολογικά (ισχυρά και ασθενή ρεύματα), υδραυλικά (ύδρευση, αποχέτευση), ανελκυστήρες, θέρμανση, οδοφωτισμός, αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεόρασης, δίκτυα ομβρίων, λειτουργούν καλά. Μικρές βλάβες, ελλείψεις ή κακοτεχνίες που παρατηρήθηκαν μετά την εγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού αποκατεστάθηκαν από τον Εργολάβο. Αναφέρονται μόνο τα παρακάτω θέματα, στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν όμως Δημόσιους οργανισμούς. 1) Το κεντρικό δίκτυο απορροής ομβρίων είναι ακόμη τυφλό και δεν έχει συνδεθεί από την ΕΥΔΑΠ με τον τελικό αποδέκτη. Αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο να «βουλώσει» το δίκτυο από τις φερτές ύλες με προφανείς δυσμενείς συνέπειες. Η Επιτροπή οριστικής Παραλαβής προτείνει την επίσπευση των διαδικασιών για την τακτοποίηση του θέματος. 2) Το τηλεφωνικό δίκτυο (υπόγειο και μέχρι τους μερικούς κατανεμητές των κτιρίων) έχει αποπερατωθεί και παραληφθεί από τον Ο.Τ.Ε. Η Επιτροπή οριστικής παραλαβής έχει την γνώμη ότι ο Εργολάβος πρέπει να μεριμνήσει για ένα. πρωτόκολλο παραλαβής του δικτύου από τον Ο.Τ.Ε. 3) Από τους 37 ανελκυστήρες οι 30 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Οι υπόλοιποι 7 δεν έχουν ακόνη τεθεί σε λειτουργία γεγονός που οφείλεται στη μη ενεργοποίηση ενοίκων των αντιστοίχων κτιρίων. Παρακαλείται ο εργολάβος να μεριμνήσει για την παραλαβή των υπολοίπων ανελκυστήρων από ισάριθμους ενοίκους, ώστε η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης τους να μετατοπιστεί στον κατά νόμο υπεύθυνο συντήρηση των ανελκυστήρων. 2.3 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3691/3.7.89 υποβληθέν αίτημα αναφερόμενο σε τόκους υπερημερίας για την χρονική περίοδο 1.9.89 -20.4.89 που κατά τους υπολογισμούς του αναδόχου ανέρχονται σε 16.929.159 δρχ. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, λόγω της ιδιαιτερότητος του θέματος (τόκοι κ.λπ.), διεβίβασε το αίτημα στο Δ.Σ. της ΗΧΑΕ. 2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο Ανάδοχος από την ημ/νία της Π.Π. μέχρι σήμερα έχει αποκαταστήσει το πλείστον των παρατηρήσεων που αναγράφονται στα επί μέρους Π.Π.Π. Επί πλέον έχει αποκαταστήσει σειρά πρόσθετων παρατηρήσεων που ανεφάνησαν το τελευταίο τρίμηνο μετά την έναρξη της εγκατοίκησης του οικισμού. Από το σύνολο των εναπομεινασών παρατηρήσεων, οι μεν αναφερόμενες σε θέματα ασφαλείας έχουν αντιμετωπισθεί ή αντιμετωπίζονται τώρα από τον Ανάδοχο κατόπιν ειδικών εντολών της ΗΧΑΕ εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες δεν εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώσεις του, οι δε υπόλοιπες που αναφέρονται κυρίως σε κακοτεχνίες ακμών επιχρισμάτων και διάφορες άλλες μικροελλείψεις και ελαττώματα κατασκευής κοστολογούνται από την Ε.Ο.Π. όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Ο Πίνακας 1 δίνει αναλυτικά ανά κτίριο την κατά την άποψη της Ε.Ο.Π. απομείωση της ποιότητας των κατασκευών λόγω της ύπαρξης αυτών των παρατηρήσεων, το σύνολο της οποίας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 7.220.000. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα προβλήματα υγρασίας που παρουσιάσθηκαν σε ορισμένα διαμερίσματα (παραγρ. 2.2.5) και η αποκατάσταση των οποίων επείγει. 3.ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΝΤΕRΑΤΟΜ GmbΗ. 3.1 Παρατηρήσεις του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Η Επιτροπή διέτρεξε διεξοδικά όλες τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στα επί μέρους Πρωτόκολλα του Π.Π.Π. και διεπίστωσε ότι το μέγιστο τμήμα αυτών έχει αποκατασταθεί από τον Ανάδοχο. Οι διαπιστώσεις αυτές αποτυπώθηκαν στον Πίνακα 2. 3.2 Νεώτερες Παρατηρήσεις. Στο διάστημα μεταξύ Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής δημιουργήθηκαν νεώτερες παρατηρήσεις στα ενεργειακά συστήματα της Ιnteratοm, που προκλήθηκαν από δυσλειτουργίες και βλάβες σε ορισμένα συστήματα ή τμήματα αυτών. Μερικές από τις παρατηρήσεις αυτές αποκαταστάθηκαν εν τω μεταξύ άλλες παραμένουν εκκρεμείς μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Πρωτοκόλλου αυτού. Η κυριώτερη εκκρεμής παρατήρηση αναφέρεται στην πετρελαιομηχανή κίνησης της κεντρικής αντλίας θερμότητας του Ενεργειακού Κέντρου. Η εν λόγω μηχανή χρειάστηκε εκτενή επισκευή μετά από λειτουργία μόλις 1.000 ωρών, διάστημα που δεν δικαιολογεί τέτοιας έκτασης επέμβαση. Επιπροσθέτως και παρά την επισκευή αυτή, που οφειλόταν κατά τις υπάρχουσες ενδείξεις σε αυξημένη δημιουργία αιθάλης, παρατηρείται και σήμερα αυξημένο ποσό εκπομπών καπνού (μεγαλύτερο από την κλίμακα 3 κατά Βacharach). 3.3 Ποιοτική Παραλαβή Αντικείμενο της ποιοτικής αυτής παραλαβής είναι η διαπίστωση από την Ε.Ο.Π. των συνθηκών λειτουργίας των διαφορών ενεργητικών ενεργειακών συστημάτων. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στην δεδομένη μελέτη και δεν αποτελούν κριτική των δεδομένων και επιλογών της μελέτης. Η Ε.Ο.Π. δέχεται ότι ο Ανάδοχος όφειλε να κατασκευάσει τα συστήματα όπως αυτά μελετήθηκαν. Η Ε.Ο.Π. έλαβε υπόψης της: - τις επί τόπου παρατηρήσεις της - τα αποτελέσματα των δοκιμών λειτουργίας - τις περιοδικές αναφορές της Ομάδας Λειτουργίας και Συντήρησης των συστημάτων - τις περιοδικές αναφορές και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Ομάδων Αξιολόγησης. Οι διαπιστώσεις της Ε.Ο.Π. όσον αφορά την ποιοτική παραλαβή συνοψίζονται στα παρακάτω: 1.Όλα τα συστήματα λειτουργίας σε ικανοποιητικό βαθμό και παρουσιάζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ορισμένα προβλήματα έχουν όμως παρουσιασθεί στα συστήματα ελέγχου λειτουργίας που δεν λειτουργούν όπως ακριβώς έχουν μελετηθεί, ειδικώτερα όταν πρόκειται για συνεργασία συμβατικού στοιχείου της εγκατάστασης (π.χ. λέβητας, αντλία κ.λπ.) με μη συμβατικό στοιχείο (π.χ. αντλία θερμότητας, ηλιακό συλλέκτη κ.λπ.). Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί, για το αρχικό τουλάχιστο διάστημα, με το ότι τα κατασκευασθέντα συστήματα είναι πρωτοεφαρμοζόμενα σε τέτοιας κλίμακα εγκαταστάσεις. Μέσα στα χρονικά πλαίσια των εγγυήσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει περαιτέρω την λειτουργία των συστημάτων και να επιφέρει τις αλλαγές εκείνες στα συστήματα ελέγχου που θα καταστήσουν την λειτουργία τους βέλτιστη. 2.Στα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων UΑJ, UΑΚ, UΑL διαπιστώθηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου απ αυτές που προβλέπει η μελέτη. Η διαπίστωση αυτή έγινε από μετρήσεις σε κενά διαμερίσματα. Η Ε.Ο.Π. προτείνει την δημιουργία μιας επιτροπής ειδικών να αποφανθεί για τα αίτια αυτής της διαφοράς. 3.Σε μερικά συστήματα παρουσιάστηκαν βλάβες σε ορισμένα στοιχεία της εγκατάστασης μετά από σχετικά μικρό διάστημα λειτουργίας. Οι βλάβες αποκαταστάθηκαν αλλά είναι πολύ πιθανό να παρουσιασθούν άλλες σε όμοια συστήματα στο μέλλον. 4.Η πετρελαιομηχανή της Μ.Α.Ν. που κινεί την αντλία θερμότητας της περιοχής Α υπέστη εκτεταμένη επισκευή μετά από μόλις 1.000 ώρες λειτουργίας. Το γεγονός αυτό είναι ασυνήθιστο για πετρελαιομηχανή που λειτουργεί κάτω από αυστηρά προκαθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. Η Οριστική Παραλαβή αναστέλλεται όσον αφορά την αντλία θερμότητας της περιοχής Α μέχρις ότου η Ε.Ο.Π. συλλέξει όλες τις πληροφορίες από τον κατασκευαστή της μηχανής και την Ιnteratοm επί του θέματος. 5.Μετά την Προσωρινή Παραλαβή η ΙΝΤΕRΑΤΟΜ παρέδωσε στην ΑΕ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ σειρά από Πρωτόκολλα λειτουργίας τα οποία στο σύνολο τους έχουν θέσιν Πρωτοκόλλου Περαιώσεως. Το Σύστημα Συλλογής Πληροφοριών (DΑS) .παρουσίασε σε όλο το διάστημα μεταξύ Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής συχνές βλάβες που αποκαταστάθηκαν από την ΙΑ. Οι μηνιαίες αναφορές των Ομάδων Αξιολόγησης δίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία αναφερόμενα στην λειτουργία του DΑS. Από τις αναφορές αυτές προκύπτουν φόβοι για την μελλοντική εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλο πεδίο για βελτιώσεις του εν λόγω συστήματος ώστε να καταστεί η φάση Μ + Α πιό Αξιόπιστη. Το σύστημα DΑS παραλαμβάνεται με όλες τις επιφυλάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5. 3.4 Συμπέρασμα. 1.Η Οριστική Παραλαβή αναστέλλεται ως προς την Αντλία θερμότητας της περιοχής Α. 2.Τα συμβατικά στοιχεία των συστημάτων θέρμανσης χώρων και νερού χρήσης λειτουργούν καλώς και εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, πλήν των περιπτώσεων θέρμανσης χώρων των διαμερισμάτων των κτιρίων UΑJ, UΑΚ, UΑL. 3.Τα μη συμβατικά στοιχεία των ενεργειακών συστημάτων παρουσίασαν εν γένει ορισμένα προβλήματα «αρχικής λειτουργίας» και ειδικώτερα όσον αφορά την συνεργασία τους με τα συμβατικά στοιχεία. Τούτο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τον πειραματικό χαρακτήρα του Έργου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-05 Συμφωνία 1992/1/05.02.1992
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/30727/4815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/30727_4815 1971
ΝΟΜΟΣ 1929/3741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/3741 1929
ΝΟΜΟΣ 1971/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1024 1971
ΝΟΜΟΣ 1983/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1346 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1641 1986
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2963 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/163 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/163 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία