ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/16.11.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1992/1/16.11.1992

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την περίοδο από 16ης Οκτωβρίου 1991 μέχρι 15ης Οκτωβρίου 1992, μέχρι ποσού εξήντα οκτώ δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (68.200.000.000) δρχ. για πραγματοποίηση των πληρωμών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την ΕΟΚ, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
Άρθρο 2
1.  
  Οι Υπουργοί Οικονομικών και Γεωργίας, που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού εξήντα οκτώ δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (68.200.000.000) δρχ. και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτό όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Λήξη δανείου καθορίζεται η 15.10.1993. Το δάνειο μέχρι την εξόφληση του θα επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το μέσο κόστος χρήματος της ΑΤΕ. Ο εκτοκισμός του δανείου θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο με αρχή την 31.12.1991 και οι δεδουλευμένοι τόκοι θα χρεώνονται στο Λογαριασμό χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτουμένου. Η δανείστρια, όσο θα ισχύει η σύμβαση αυτή και μέχρι να εξοφληθεί τελείως το δάνειο, έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το επιτόκιο, εφόσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων.
Άρθρο 3
1.  
  Η χρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά από 16.10.1991 μέχρι 15.10.1992 με μηνιαίους προϋπολογισμούς που θα υποβάλλει η ΔΙΔΑΓΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Πρόβλεψη των αναγκαίων κάθε μήνα κονδυλίων πληρωμών και εισπράξεων, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, θα γίνεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τη ΔΙΔΑΓΕΠ. Η ΔΙΔΑΓΕΠ μπορεί να αντλεί μέσα στον επόμενο μήνα το τυχόν αχρησιμοποίητο υπόλοιπο του προηγούμενου μήνα. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 1292 «ΔΙΔΑΓΕΠ - Λογαριασμός χρηματοδότησης 1992», που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται πιστωτικός λογαριασμός του Δημοσίου, ο οποίος και θα χρεώνεται με τις πληρωμές που θα γίνονται για την αξία των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας από την ΕΟΚ, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων, καθώς επίσης με τους τόκους του δανείου. Συμφωνείται επίσης, ότι σε περίπτωση εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων που συγκεντρώνει η ΔΙΔΑΓΕΠ με την παρούσα χρηματοδότηση, οι σχετικές με την εξαγωγή εργασίες να διεξάγονται μέσω της ΑΤΕ Α.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Για τις πληρωμές, που γίνονται με το σύστημα των προκαταβολών, η ΑΤΕ Α.Ε. υποχρεούται να θέτει αμέσως τα ποσά στη διάθεση των Κατ/των, με βάση τις κατανομές της ΔΙΔΑΓΕΠ ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. Με τα ποσά αυτά η ΑΤΕ Α.Ε. καθίσταται αυτόματα υπόλογος και υποχρεούται να αποστέλλει τα δικαιολογητικά πληρωμών στις προθεσμίες που ορίζουν οι εντολές προπληρωμής της Διεύθυνσης «Δ.Α.Γ.Ε.Π.» του Υπουργείου Γεωργίας. Η Τράπεζα υποχρεούται επίσης να παρακολουθεί λογιστικά τα ποσά αυτά σε ιδιαίτερες κατά προϊόν δραστηριότητα και έτος, υπομερίδες, που θα κλείνουν με τα εκκαθαριζόμενα, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μέχρι 30.4.1993 (με νaleur 16.10.1992) ενοποιουμένων και παρατεινομένων των σχετικών προθεσμιών των προκαταβολών μέχρι της ημερομηνίας αυτής μη επιτρεπομένου οιουδήποτε συμψηφισμού. Οι λοιπές πληρωμές σε βάρος του Λογαριασμού θα πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 28 του Ν. 922/1979, μέσα στα όρια των προβλέψεων του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Ε.Γ.Π. Εξαιρετικά, οι τόκοι του δανείου του Δημοσίου και η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, θα αναλαμβάνονται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., που εξουσιοδοτείται με την παρούσα για την ανάληψη του εκάστοτε οφειλομένου ποσού, χωρίς την έκδοση εντολής πληρωμής. Τα ποσά που καταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. βάσει εντολών πληρωμής, καθώς και οι τόκοι της χρηματοδότησης, παρακολουθούνται λογιστικά σε ιδιαίτερες υπομερίδες, γιατί για τα ποσά αυτά ενεργεί ως ταμίας και δεν έχει υποχρέωση αποδόσεως λογαριασμού. Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται από τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται, καθώς και από άλλες πηγές, θα μεταφέρονται σε πίστωση του ως άνω λογαριασμού 1292 «ΔΙΔΑΓΕΠ - λογαριασμός χρηματοδότησης 1991-1992», αφού εξοφληθεί κατά προτεραιότητα η αντίστοιχη όμοια χρηματοδότηση της προηγούμενης περιόδου για δαπάνες συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων έτους 1991.
Άρθρο 5
1.  
  Πέρα από τη χρηματοδότηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν θα έχει ανάμειξη στην αποθηκευτική διαχείριση της συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων. Η διαχείριση της ΑΤΕ Α.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού.
Άρθρο 6
1.  
  Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4332/1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών», σε συνδυασμό με το Ν. 1914/90 και το αριθ. 4983/1991 Καταστατικό Συμβόλαιο, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2960/8.7.91/ΑΕ-ΕΠΕ. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 1991.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-11-16 Συμφωνία 1992/1/16.11.1992
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1929/4332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4332 1929
ΝΟΜΟΣ 1979/922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/922 1979
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία