ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/16.11.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1992/2/16.11.1992

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2ο
1.  
  Οι υπουργοί Οικονομικών και Γεωργίας, που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού δρχ. εκατόν σαράντα δισεκατομμυρίων (140.000.000.000) δρχ., σε ανοικτό λογαριασμό και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Η εξόφληση του δανείου μετά των τόκων του, θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.92, που ορίζεται και ως χρόνος λήξης του. Το δάνειο μέχρι την εξόφληση του θα επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το μέσο κόστος χρήματος της Α.Τ.Ε. Ο εκτοκισμός του δανείου θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο, με αρχή την 31.12.91 και οι δεδουλευμένοι τόκοι θα χρεώνονται στο Λογαριασμό χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και θα καλύπτουν μέρος του συνολικά εγκριμένου ποσού των 140 δισ. δρχ. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει αμέσως μετά το λογισμό τους, τους παραπάνω τόκους από ειδικό κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Η δανείστρια, όσο θα ισχύει η σύμβαση αυτή και μέχρι να εξοφληθεί το δάνειο, έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το επιτόκιο εφόσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων της.
Άρθρο 3ο
1.  
  Η χρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά με καταστάσεις εντολών πληρωμών ή με έγγραφα που θα παραδίδει το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/ νση Οικονομικής Διαχείρισης, ΔΑΓΕΠ) στην ΑΤΕ. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογ/σμό 1295 - ΔΙΔΑΓΕΠ χρηματοδότηση για καταβολή ενισχύσεων FΕΟGΑ (εγγυήσεις) - που θα ανοιχτεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται ο λογ/σμός του Δημοσίου «FΕΟGΑ - Προϊόν χρηματοδότησης για πληρωμές ενισχύσεων και άλλες εισπράξεις» Α.Κ. 4456, - ο οποίος και θα χρεώνεται με τις αναλήψεις που θα γίνονται για τις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Σε περίπτωση απόρριψης από την Κοινότητα πληρωμών γεωργικών δαπανών που εκχωρούνται στην ΑΤΕ τα αντίστοιχα ποσά θα καταβάλλονται στην ΑΤΕ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αμέσως μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης και σε καμιά περίπτωση πέραν του μηνός, αλλιώς θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εξοφληθεί κατά τη λήξη της, η χρηματοδότηση, του ιδίου σκοπού, που συμφωνήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, με την από 27.3.91 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται στην προαναφερόμενη σύμβαση και της ΑΤΕ, τότε θα διακόπτεται η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης μέχρι να εξοφληθεί ολοκληρωτικά η προηγούμενη.
Άρθρο 4ο
1.  
  Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται από την ΑΤΕ εντός τριών ημερών από την ημέρα που κατατίθενται στην ΑΤΕ οι καταστάσεις πληρωμής με αξία την ημέρα χρέωσης του λογ/σμού 4456, όπως γινόταν και με το προηγούμενο σύστημα (προκαταβολών FΕΟGΑ). Τυχόν λοιπές πληρωμές σε βάρος του λογ/σμού θα πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που έχουν εκδοθεί ή θα εκοδθούν σ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 28 του Νόμου 992/1979 μέσα στα όρια των προβλέψεων του προϋπολογισμού Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Για τα ποσά που καταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος από το Λογαριασμό ενεργεί ως Ταμίας και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού.
Άρθρο 5ο
1.  
  Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλλει ο GΕΟGΑ - Τμήμα Εγγυήσεων - με την νέα καθορισμένη διαδικασία, εκχωρούνται με την παρούσα σύμβαση από το Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την 1145/22.9.87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και θα κατατίθενται σε πίστωση του δανείου.
Άρθρο 6ο
1.  
  Η διαχείριση της ΑΤΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού
Άρθρο 7ο
1.  
  Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόμου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332/1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών». Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 1991.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-11-16 Συμφωνία 1992/2/16.11.1992
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/992 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία