ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/1/30.03.1995

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1995/1/30.03.1995

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Πρόσθετη πράξη της από 12.12.94 δανειστικής σύμβασης της ΔΙΔΑΓΕΠ. Αθήνα σήμερα την 16η Μαρτίου 1995 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών Αλεξ. Παπαδόπουλο και Υπουργό Γεωργίας Γεωργ. Μωραΐτη και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α. Ε. που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Δημήτριο Κανελλόπουλο, σε συνέχεια της από 12.12.94 Σύμβασης μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων για την χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων με το ποσό των δρχ. 320 δισ. σε ανοικτό λογαρισμό, έχοντας υπόψη και την 169358/2.3.95 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, συμφωνούνται και συνομολογούνται συμπληρωματικά τα ακόλουθα: Στο άρθρο 3 της προαναφερομένης Σύμβασης, μετά την δεύτερη παράγραφο προστίθενται τα εξής: «Εξαιρετικά στην περίπτωση της καταβολής της Κοινοτικής πριμοδότησης καπνού και προκειμένου αυτή να καταβάλλεται εγκαίρως απευθείας στους παραγωγούς, εξουσιοδοτείται με την παρούσα η ΑΤΕ να χρεώνει το λογαριασμό, σε ειδική υπομερίδα, χωρίς εντολή της ΔΙΔΑΓΕΠ με το ισόποσο ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων πριμοδότησης καπνοπαραγωγών, που θα συντάσσονται από τα κατά τόπους γραφεία του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και θα παραδίδονται στα αντίστοιχα Καταστήματα της ΑΤΕ και πριν γίνει εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης. Η πληρωμή των πριμοδοτήσεων στους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς θα γίνεται από την ΑΤΕ με βάση τις ανωτέρω ονομαστικές καταστάσεις. Τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, που βαρύνουν τους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς, θα αναφέρονται σε ιδιαίτερες στήλες και θα παρακρατούνται από την ΑΤΕ προς απόδοση. Τα ποσά των πληρωμών αυτών θα οριστικοποιούνται με την έκδοση από της ΔΙΔΑΓΕΠ αντίστοιχων εντολών πληρωμής μετά την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης. Το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλλει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό τυχόν διαφορές που θα προκύπτουν ως προς το πληρωτέο ποσό κατά την εκκαθάριση των δαπανών από τη ΔΙΔΑΓΕΠ. Επίσης το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλλει εξ ολοκλήρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό τους τόκους που θα προκύπτουν για το διάστημα από την κατά τα ανωτέρω χρέωση του παρόντος λογαριασμού μέχρι την έκδοση των οριστικών εντολών από τη ΔΙΔΑΓΕΠ. Τέλος, σε περίπτωση απόρριψης των δαπανών αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημόσιο αναλαμβάνει να τις καλύψει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πρόσθετη πράξη που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης από 12.12.94 σύμβασης και η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα πρόσθετη πράξη ισχύει από 16.3.95. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕ Α.Ε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-03-30 Συμφωνία 1995/1/30.03.1995
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία