ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/1/10.12.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1997/1/10.12.1997

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Ο Υπουργός Γεωργίας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού δρχ. εξακοσίων δισεκατομμυρίων (600.000.000.000) σε ανοικτό λογαριασμό, και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Λήξη δανείου καθορίζεται η 31.12.98. Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με επιτόκιο κυμαινόμενο, το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς (ΑΤΗΙΒΟR) τρίμηνης διάρκειας που ισχύει την πρώτη ημέρα κάθε περιόδου εκτοκισμού για κάθε χορηγούμενο ποσό, πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων. Ο εκτοκισμός του δανείου θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο με αρχή την 31.12.97. Οι δεδουλευμένοι τόκοι θα χρεώνονται στο Λογαριασμό χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και χωρίς συμψηφισμό με οποιαδήποτε άλλη προμήθεια. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει αμέσως μετά το λογισμό τους, τους παραπάνω τόκους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός από τη λήξη του τριμήνου, θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού.
Άρθρο 3
1.  
  Η χρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά με καταστάσεις εντολών πληρωμών ή με έγγραφα που θα παραδίδει το Υπουργείο Γεωργίας (Διεύθυνση ΔΑΓΕΠ) στην ΑΤΕ. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογ/σμό 20.45.00.50.04.36 - ΔΙΔΑΓΕΠ χρηματοδότηση για κάλυψη επιδοτήσεων ΕΛΕΓΕΠ (εγγυήσεις) - που θα ανοιχτεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι χρεώσεις του λογαριασμού θα γίνονται με αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων FΕΟGΑ με αξία (Valeur) τη δεύτερη εργάσμη ημέρα από την πίστωση του λογ/σμού της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται ο λογ/σμός του Δημοσίου «ΔΙΔΑΓΕΠ 7-98» (59.31.50.51.03-30), - ο οποίος και θα χρεώνεται με τις αναλήψεις που θα γίνονται για τις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Σε περίπτωση απόρριψης από την Κοινότητα πληρωμών γεωργικών δαπανών που εκχωρούνται στην ΑΤΕ τα αντίστοιχα ποσά θα καταβάλλονται στην ΑΤΕ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αμέσως μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης και σε καμία περίπτωση πέραν του μηνός, αλλιώς θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εξοφληθεί κατά τη λήξη της, η χρηματοδότηση, του ιδίουσκοπού, που συμφωνήθηκε κατά την προηγούμενη περίδο, με την από 31.10.96 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται στην προαναφερόμενη σύμβαση και της ΑΤΕ, τότε θα διακόπτεται η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης μέχρι να εξοφληθεί ολοκληρωτικά η προηγούμενη.
Άρθρο 4
1.  
  Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται από την ΑΤΕ εντός τριών ημερών από την ημέρα που κατατίθενται στην ΑΤΕ οι καταστάσεις πληρωμής με αξία την ημέρα χρέωσης του λογ/σμού 59.31.50.51.03-30 (άρθρο 3 Σύμβασης). Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος φέρει σε χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού Ε.Γ.Π. τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε βάρος του λογαριασμού αυτού, με βάση τις Εντολές Πληρωμής που εκδίδονται από τη ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας. Η εξόφληση των παραπάνω Εντολών Πληρωμής γίνεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είτε με απ ευθείας καταβολή του εντελλομένου ποσού στο δικαιούχο, είτε με μεταφορά του ποσού αυτού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του δικαιούχου στην Αγροτική Τράπεζα είτε με μετφορά, για λογαριασμό του δικαιούχου, σε άλλη Τράπεζα. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. φέρει σε πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται υπέρ του λογαριασμού αυτού είτε με εντολές της ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας είτε με ενολές οργάνων και φορέων που εξουσιοδοτούνται γι αυτό και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την προαναφερθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Τυχόν λοιπές πληρωμές σε βάρος του λογ/σμού θα πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 28 του Νόμου 992/1979 μέσα στα όρια των προβλέψεων του προϋπολογισμού Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Για τα ποσά που καταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος απότο Λογαριασμό ενεργεί ως Ταμίας και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται για την εκτέλεση των εντολών είσπραξης ή πληρωμής, την κανονική τήρηση του «Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ» καθώς και την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στην προαναφερθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Η ΑΤΕ υποχρεούται επίσης για την παροχή στη ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας, οποιουδήποτε στοιχείου η πληροφορίας σχετικά με την κίνηση ή κατάσταση του «Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ». Η Αγροτική Τράπεζα δεν έχει καμία ευθύνη για την εκ μέρους του Δημοσίου ανάληψη υποχρέωσης, την αναγνώριση - εκκαθάριση οποιασδήποτε δαπάνης καθώς και την έκδοση εντολής πληρωμής εκ μέρους της ΔΙΔΑΓΕΠ. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για τις εργασίες που εκτελεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης (τήρηση και κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και πραγματοποίηση πληρωμών) δικαιούται προμήθεια ή οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,25% πάνω στο συνολικό ύψος των εκτελουμένων εντολών πληρωμής σε βάρος του ειδικού αυτού λογαριασμού, ποσοστό που θεωρείται εύλογο και δίκαιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εξαιρούνατι από την προμήθεια οι εντολές πληρωμής που αφορούν πληρωμές για επιστοφές χρηματοδοτήσεων ή ενισχύσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για απόδοση υπέρ τρίτων κρατήσεων και προμήθειας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση είσπραξη διπλής προμήθειας, για την αυτή χρηματική διαχείριση. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τη ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας, μέσα σ ένα μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακό τριμήνου, με βάση την κατάσταση πληρωμών του τριμήνου που έληξε και τη σχετική αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η δαπάνη της προμήθειας αυτής βαραίνει τη σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ» και καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 5
1.  
  Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλει ο FΕΟGΑ - Τμήμα Εγγυήσεων - με την νέα καθορισμένη διαδικασία, εκχωρούνται με την παρούσα σύμβαση από το Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την 1145/22.9.87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και θα κατατίθενται σε πίστωση του δανείου.
Άρθρο 6
1.  
  Η διαχείριση της ΑΤΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού
Άρθρο 7
1.  
  Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόμου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332/1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών» σε συνδυασμό με το Ν. 1914/90 και του υπ αριθμ. 4983/1991 Καταστατικού Συμβολαίου που δημοσιεύθηκε στο Τ. 2960/8.7.91 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δημοσιευθεί στην Ε.Τ.Κ. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 1997.
Άρθρο 8
1.  
  Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επαναδιαπραγματευθούν τους όρους της παρούσας σύμβασης τον Ιανουάριο του 1998 αποκλειστικά και μόνο για τις χορηγήσεις που θα γίνουν από την ημέρα της διαπραγμάτευσης και μετά. Μέχρι την επαναδιαπραγμάτευση οι όροι της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 1ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι του ποσού των εξακοσίων δισεκατομμυρίων (600.000.000.000) δρχ., σε ανοικτό λογαριασμό, για πραγματοποίηση πληρωμών, για την καταβολή δαπανών στον Γεωργικό Τομέα, κατά την περίοδο από 16ης Οκτωβρίου 1997 μέχρι της 15ης Οκτωβρίου 1998, σύμφωνα με το σύστημα πληρωμών, που ισχύει μετά την τροποποίηση του Κανονισμού 729/70.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-10 Συμφωνία 1997/1/10.12.1997
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/245
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1970/729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/729 1970
ΝΟΜΟΣ 1979/992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/992 1979
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία