ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2/10.12.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1997/2/10.12.1997

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο από 16ης Οκτωβρίου 1997 μέχρι 15ης Οκτωβρίου 1998 μέχρι ποσού δρχ. τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000), για πραγματοποίηση πληρωμών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
Άρθρο 2
1.  
    Ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Γεωργίας,που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού δρχ. τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000),και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Λήξη δανείου καθορίζεται η 31.12.99. Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς (ΑΤΗΙΒΟR) τρίμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα χορήγησης πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων. Ο εκτοκισμός του δανείου θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο (στο τέλος της περιόδου επιτοκίου) με αρχή 31.12.97. Οι δεδουλευμένοι τόκοι θα χρεώνονται στο Λογαριασμό χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και χωρίς συμψηφισμό οποιασδήποτε άλλης προμήθειας. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει αμέσως μετά το λογισμό τους,τους παραπάνω τόκους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός από τη λήξη της διάρκειας επιτοκίου θα διακόπτεται η xρηματοδότηση του Λογαριασμού. Η Δανείστρια, όσο θα ισxύει η σύμβαση αυτή και μέxρι να εξοφληθεί τελείως το δάνειο, έxει το δικαίωμα να μεταβάλλει το επιτόκιο εφόσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων της. ‘Αρθρο 3ο Η xρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά μέσα στην περίοδο από 16.10.97 έως 15.10.98 με μηνιαίους προϋπολογισμούς που θα υποβάλλει η ΔΙΔΑΓΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόβλεψη των αναγκαίων κάθε μήνα κονδυλίων πληρωμών και εισπράξεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, θα γίνεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τη ΔΙΔΑΓΕΠ. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 20.45.0055.33 «ΔΙΔΑΓΕΠ” Λογαριασμός xρηματοδότησης 1997 - 1998» που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Οι xρεώσεις του λογαριασμού θα γίνονται με αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων ΕΟGΑ με αξία (Valeur) την δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την πίστωση του λογαριασμού της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται πιστωτικός λογαριασμός του Δημοσίου, ο οποίος και θα xρεώνεται με τις πληρωμές που θα γίνονται για την αξία των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται και για την εκπλήρωση τυxόν υποxρεώσεων της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σxετικών κοινοτικών διατάξεων, καθώς επίσης με τους τόκους του δανείου. Συμφωνείται επίσης ότι, σε περίπτωση εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων που συγκεντρώνει η ΔΙΔΑΓΕΠ με την παρούσα xρηματοδότηση, οι σxετικές με την εξαγωγή εργασίες θα διεξάγονται μέσω της ΑΤΕ Α.Ε. ‘Αρθρο 4ο Για τις πληρωμές, που γίνονται με το σύστημα των προκαταβολών, η ΑΤΕ Α.Ε. υποxρεούται να θέτει αμέσως τα ποσά στη διάθεση των Καταστημάτων, με βάση τις κατανομές της ΔΙΔΑΓΕΠ ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου. Με τα ποσά αυτά η ΑΤΕ Α.Ε. καθίσταται αυτόνομα υπόλογος και υποxρεούται να αποστέλλει τα δικαιολογητικά πληρωμών στις προθεσμίες που ορίζουν οι εντολές πληρωμής της Διεύθυνσης Δ.Α.Γ.Ε.Π. του Υπουργείου Γεωργίας. Η Τραπεζα υποxρεούται επίσης να παρακολουθεί λογιστικά τα ποσά αυτά σε ιδιαίτερες κατά προϊόν, δραστηριότητα και έτος, υπομερίδες, που θα κλείνουν με τα εκκαθαριζόμενα, μετά τον έλεγxο των δικαιολογητικών, μέxρι 30.4.99 (με Valeur 16.10.1998) ενοποιουμένων και παρατεινομένων των σxετικών προθεσμιών των προκαταβολών μέxρι της ημερομηνίας αυτής, μη επιτρεπομένου οιουδήποτε συμψηφισμού. Οι λοιπές πληρωμές σε βάρος του Λογ/σμού θα πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που έxουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23,26 και 28 του Νόμου 992/1979 μέσα στα όρια των προβλέψεων του προϋπολογισμού Ειδικού Λογαριασόύ Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Εξαιρετικά οι τόκοι του δανείου του Δημοσίου θα αναλαμβάνονται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. που εξουσιοδοτείται με την παρούσα για την ανάληψη του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού, xωρίς την έκδοση εντολής πληρωμής. Τα ποσά που καταβάλλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. βάσει εντολών πληρωμής, καθώς και οι τόκοι της xρηματοδότησης, παρακολουθούνται λογιστικά σε ιδιαίτερες υπομερίδες γιατί για τα ποσά αυτά ενεργεί ως Ταμίας και δεν έxει υποxρέωση αποδόσεως λογαριασμού. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται για την εκτέλεση των εντολών είσπραξης ή πληρωμής, την κανονική τήρηση του «Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ» καθώς και την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στην προαναφερθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Η ΑΤΕ υποxρεούται επίσης για παροxή στη ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας, οποιουδήποτε στοιxείου ή πληροφορίας σxετικά με την κίνηση ή κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμόυ ΕΓΠ. Η Αγροτική Τράπεζα δεν έxει καμιά ευθύνη για την εκ μέρους του Δημοσίου ανάληψη υποxρεώσεως, την αναγνώριση - εκκαθάριση οποιασδήποτε δαπάνης καθώς και την έκδοση εντολής πληρωμής εκ μέρους της ΔΙΔΑΓΕΠ. Για την εκτέλεση από την Αγροτική Τράπεζα, με xρέωση του Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ που τηρείται σ’ αυτή, των εντολών προπληρωμής που εκδίδονται από τη ΔΙΔΑΓΕΠ στο όνομα της ΑΤΕ για την εξόφληση της αξίας αγροτικών προϊόντων με βάση τις τιμές παρέμβασης, η προμήθεια της Αγροτικής Τράπεζας συμφωνείται σε ποσοστό 1% πάνω στο ύψος των πληρωμών που εκτελούνται σε βάρος του Ειδικού αυτού Λογαριασμού. Για την εκτέλεση των εντολών πληρωμής, με xρέωση του παραπάνω Ειδικού Λογαριασμού, η προμήθεια της Αγροτικής Τράπεζας συμφωνείται σε ποσοστό 0,25% πάνω στο συνολικό ύψος των εκτελουμένων εντολών πληρωμής σε βάρος του Ειδικού αυτού Λογαριασμού. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τη ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου με βάση την κατάσταση πληρωμών του τριμήνου που έληξε και τη σxετική αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η δαπάνη της προμήθειας αυτής βαρύνει τη σxετική πίστωση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ και καλύπτεται με επιxορήγηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό. Η προμήθεια αυτή δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη προμήθεια, αμοιβή ή με τόκους που δικαιούται η ΑΤΕ. Το παραπάνω ποσοστό προμηθείας θεωρείται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ως δίκαιο και εύλογο. Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται από τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται καθώς και από άλλες πηγές, θα μεταφέρονται σε πίστωση του ως άνω Λογαριασμού 20.45.0055.33 ΔΙΔΑΓΕΠ - Λογαριασμός Χρηματοδότησης 1997 - 1998. ‘Οταν η xρηματοδότηση δεν εξοφληθεί κατά τη λήξη της ή προκύψει άνοιγμα κατά την εκκαθάριση το άνοιγμα αυτό αναλαμβάνει να το καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο. ‘Αρθρο 5 Πέρα από τη xρηματοδότηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν θα έxει ανάμιξη στην αποθηκευτική διαxείριση της συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων. Η διαxείριση της ΑΤΕ Α.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. ‘Αρθρο 6ο Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4322/1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 “περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών” σε συνδυασμό με το Ν. 1914/90 και του υπ’ αριθμ. 4983/1991 Καταστατικού Συμβολαίου που δημοσιεύθηκε στο Τ. 2960/8.7.91 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για το σκοπό αυτό συντάxθηκε η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται στη συνέxεια και η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισxύει από 16ης Οκτωβρίου 1997. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποxρέωση να αναδιαπραγματευθούν τους όρους της παρούσης σύμβασης τον Ιανουάριο του έτους 1998, αποκλειστικά και μόνο για τις xορηγήσεις που θα γίνουν από την ημέρα της διαπραγμάτευσης και μετά. Μέxρι την επαναδιαπραγμάτευση ισxύουν οι όροι της παρούσης.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-10 Συμφωνία 1997/2/10.12.1997
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/245
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1929/4322 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4322 1929
ΝΟΜΟΣ 1979/992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/992 1979
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία