ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/03.12.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1998/1/03.12.1998

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) Θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο από 16.10.1998 μέχρι 15.10.1999 μέχρι ποσού τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000), για πραγματοποίηση πληρωμών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Γεωργίας, που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού δρχ. τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000), και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Λήξη δανείου (χρηματοδότησης) καθορίζεται η 31.12.2000. Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς (ΑΤΗΙΒΟR) τρίμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα χορήγησης κάθε επιμέρους χορηγούμενου ποσού, πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων. Ο εκτοκισμός του δανείου θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο (στο τέλος της περιόδου επιτοκίου) με αρχή την 31.12.98. Οι δεδουλευμένοι τόκοι θα χρεώνονται στο Λογαριασμό χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και χωρίς συμψηφισμο οποιασδήποτε άλλης προμήθειας . Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ υποχρεούται στην έκδοσή των φύλλων εκτοκισμού εντος 10 ημερών από της λήξεως του τριμήνου και την άμεση γνωστοποίηση στη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ, εφόσον έχει παραλάβει από τη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ όλα τα σχετικά έγγραφα κίνησης των λογαριασμών της και τα παραστατικά από την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν στο εν λόγω τρίμηνο. Για το χρονικό διάστημα από το τέλος του τριμήνου ή από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων και παραστατικών, εφόσον αυτά κατατίθενται μετά το τέλος του τριμήνου, μέχρι την έκδοση των φύλλων εκτοκισμού το Ελληνικό Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με τόκους επί των τόκων του τριμήνου. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει αμέσως μετά το λογισμό τους, τους παραπάνω τόκους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός από το λογισμό των τόκων θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Εφόσον η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί στη λήξη της (31.12.2000), το εκάστοτε υπόλοιπο θα εκτοκίζεται με το βασικό επιτόκιο των βραχυπροθέσμων χορηγήσεων για κεφάλαιο κίνησης , που θα ισχύει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, στην αρχή της εκάστοτε περιόδου εκτοκισμού. Η Δανείστρια , όσο θα ισχύει η σύμβαση αυτή και μέχρι να εξοφληθεί τελείως το δάνειο, έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το επιτόκιο εφόσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων της.
Άρθρο 3ο
1.  
  Η χρήση των δανείων θα γίνεται τμηματικά μέσα στην περίοδο από 16.10.98 έως 15.10.99 με μηνιαίους προϋπολογισμούς που υποβάλλει η ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. , Πρόβλεψη των αναγκαίων κάθε μήνα κονδυλίων πληρωμών και εισπράξεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, θα γίνεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογ/σμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, «ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ- Λογαριασμός Χρηματοδότησης 1998-1999», που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε Οι χρεώσεις του λογαριασμού Θα γίνονται με αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων FΕΟGΑ με αξία (Valeur) τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την πίστωση του λογαριασμού της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται πιστωτικός λογαριασμός του Δημοσίου , ο οποίος και θα χρεώνεται με τις πληρωμές που θα γίνονται για την αξία των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων, καθώς επίσης με τους τόκους του δανείου. Συμφωνείται επίσης ότι, σε περίπτωση εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων που συγκεντρώνει η ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ με την παρούσα χρηματοδότηση, οι σχετικές με την εξαγωγή εργασίες θα διεξάγονται μέσω της ΑΤΕ Α.Ε.
Άρθρο 4ο "Για τις πληρωμές, που γίνονται με το σύστημα των προκαταβολών, η ΑΤΕ Α.Ε υποχρεούται να θέτει αμέσως τα ποσά στη διάθεση των Καταστημάτων, με βάση τις κατανομές της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου. Με τα ποσά αυτά η ΑΤΕ Α.Ε καθίσταται αυτ [...]"
1.  
  προμήθεια για την εκτέλεση των εντολών προπληρωμής που εκδίδονται από τη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ στο όνομα της ΑΤΕ για την εξόφληση της αξίας αγροτικών προϊόντων με βάση τις τιμές παρέμβασης, με χρέωση του Ειδικού Λογ/σμού ΕΓΠ που τηρείται σ αυτή, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 1% πάνω στο ύψος των πληρωμών που εκτελούνται σε βάρος του Ειδικού αυτού Λογαριασμού.
2.  
 1. προμήθεια για την τήρηση και κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,25% πάνω στο συνολικό ύψος των εκτελουμένων οριστικών εντολών πληρωμής σε βάρος του ειδικού αυτού λογαριασμού, και β .προμήθεια για την πραγματοποίηση πληρωμών αξίας προϊόντων στους δικαιούχους, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,50% πάνω στο συνολικό ύψος των εκτελουμένων οριστικών εντολών πληρωμής σε βάρος του ειδικού αυτού λογαριασμού Σε περίπτωση που το κόστος των εργασιών που εκτελεί η ΑΤΕ για λογαριασμό της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ δεν καλύπτεται μέσα στο ύψος της ανωτέρω προμήθειας, θα αντιμετωπισθεί από τις συμβάσεις της επόμενης περιόδου, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 2. Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται εύλογα και δίκαια από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 3. Η καταβολή των παραπάνω προμηθειών (2.α και 2.β.) γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου με βάση την κατάσταση πληρωμών του τριμήνου που έληξε και τη σχετική αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
 4. Η δαπάνη των προμηθειών αυτών (2.α. και 2.β.) βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ και καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 5. Οι προμήθειες αυτές ( 1 και 2) δεν συμψηφίζονται με οποιαδήποτε άλλη προμήθεια, αμοιβή ή με τόκους που δικαιούται η ΑΤΕ.
 6. Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται από τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται καθώς και από άλλες πηγές, θα μεταφέρονται σε πίστωση του ως άνω Λογαριασμού «ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ -Λογαριασμός Χρηματοδότησης 1998-1999».
 7. Όταν η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί κατά τη λήξη της ή προκύπτει άνοιγμα κατά την εκκαθάριση το άνοιγμα αυτό αναλαμβάνει να το καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 5ο
1.  
  Πέρα από τη χρηματοδότηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε δεν θα έχει ανάμιξη στην αποθηκευτική διαχείριση της συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων. Η διαχείριση της ΑΤΕ Α.Ε δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού.
Άρθρο 6ο
1.  
  Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4322/1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών» σε συνδυασμό με το Ν. 1914/90 και του υπ αριθμ. 4983/1991 Καταστατικού Συμβολαίου που δημοσιεύτηκε στο Τ.2960/8.7.91 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 1998.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-12-03 Συμφωνία 1998/1/03.12.1998
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/270
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1929/4322 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4322 1929
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία