ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/29.10.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 1998/1/29.10.1998

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της από 19 Σεπτεμβρίου 1997 συμβάσεως μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της εταιρείας ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ, με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της από 8 Μαρτίου 1962 συμβάσεως μεταξύ [...]"
1.  
  Η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της 8 Μαρτίου 1962 Σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αφενός και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Ελλάδος, της Ελληνικής Ανωνύμου Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων της Εταιρείας CΟΜΡΑGΝΙΕ DΕ SΑΙΝΤ GΟΒΑΙΝ και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου προθεσμία, κατά την οποία οι εταιρείες υποχρεούνται να εκχωρήσουν προς το Ελληνικό Δημόσιο μετά από συναίνεσή του, όλες τις εγκαταστάσεις μηχανικές και κτιριακές, γήπεδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εν γένει του εργοστασίου που θα ιδρυθεί, παρατείνεται επί μία δεκαετία από την λήξη της, ήτοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 υπάτους εξής όρους:.
 1. Η συσταθείσα δυνάμει του άρθρου 2 της Σύμβασης Εταιρεία ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ θα πραγματοποιήσει δι ιδίων κεφαλαίων από το έτος 1997 μέχρι και το έτος 2004 επενδύσεις οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια ύψους 4.650.000.000 δραχμών που θα αναφέρονται σε εκσυγχρονισμούς των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και σε επεκτάσεις των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
 2. Η Εταιρεία θα προσκομίσει μέχρι τέλους του 1998 στην Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Προσέλκυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΕΘΟ προσύμφωνο συγχωνεύσεώς της με άλλη ομοειδή Εταιρεία του κλάδου της και
 3. Η συγχώνευση της Εταιρείας ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ με άλλη ομοειδή εταιρεία του κλάδου της θα έχει οριστικοποιηθεί και υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 1999
2.  
  Εάν οι δύο ως άνω προϋποθέσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης δεν συντρέξουν, τότε παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 19 Σεπτεμβρίου 1997 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της εταιρείας ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ.
3.  
  Η Εταιρεία ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Προσέλκυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων) το βραδύτερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από το πέρας εκάστου διαχειριστικού έτους στοιχεία για την παρακολούθηση εκπληρώσεως του όρου της πραγματοποιήσεως επενδύσεων ύψους 4.650.000.000 δραχμών.
Άρθρο 2
1.  
  Οι μη τροποποιούμενες διατάξεις της από 19 Σεπτεμβρίου 1997 Σύμβασης διατηρούνται σε ισχύ
2.  
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-29 Συμφωνία 1998/1/29.10.1998
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/241
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία