Συμφωνία 1999/2/27.01.1999

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2440/11.1.99 Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) το Ν. 2548/97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος», β) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 «Οργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». γ) το άρθρο 2 του ΑΝ 1837/51 σε συνδυασμό με το Ν. 1266/82, δ) το νόμο 2515/97 άρθρο 15 «Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος», ε) την ΠΔ/ΤΕ 2435/26.6.98, σχετικά με τη σύσταση Επτιροπών στην Τράπεζα της Ελλάδας, στ) την απόφαση ΕΝΠΘ 392/2/27.1.92, όπως ισχύει, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλαγματος στην Ελλάδα, ζ) τη σκοπιμότητα προσαρμογής στις παρούσες συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων του ρηματοπιστωτικού τομέα, των όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα και κωδικοποίησης των σχετικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: Α. 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων η αρμοδιότητα να παρέχει σε ανώνυμες εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ατανλλακτηρίων συναλλάγματος επί πλοίων που εκτελούν μικτούς πλόες ή πλόες εσωτερικού και είναι υπό ελληνική σημαία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α) διαθέτουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (δρχ. 80.000.000) που καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Το εν λόγω κεφάλαιο καλύπτει την ίδρυση μέχρι (5) πέντε υπηρεσιακών μονάδων. Για κάθε επιπλέον μονάδα απαιτείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 15.000.000. Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών τα ίδια κεφάλαιά τους δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του ως άνω ελαχίστου ποσού. Προκειμένου περί εταιρειών που μετατρέπονται σε εταιρείες ανταλλακτηρίων, τα ίδια κεφάλαιά τους δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του εκάστοτε ισχύοντος ελαχίστου ορίου. β) προσδιορίζουν στη σχετική αίτησή τους τον ακριβή αριθμό των μονάδων που επιθυμούν να ιδρύσουν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους, γ) διαθέτουν την απαραίτητη διοικητική, οργανωτική και τεχνικοοικονομική υποδομή (σύστημα εσωτερικού ελέγχου, λογιστικό σύστημα και συστήματα πληροφορικής) και εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, δ) γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα (i) δύο υπευθύνων προσώπων για τη διαχείριση των εταιρειών και (ii) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Τα ως άνω πρόσωπα πρέπει να είναι αξιόπιστα και εν γένει κατάλληλα για τη χρηστή διαχείριση και διοίκηση των εταιρειών ανταλλακτηρίων. 2.Οι εταιρείες ανταλλακτηρίων οφείλουν να λειτουργήσουν εντός 6 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας. 3.Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που φθάνει ή υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται, από τον προτιθέμενο να αποκτήσει την ως άνω συμμετοχή, προηγούμενη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων. Η μη κοινοποίηση αρνητικής απάντησης εντός τριών μηνών από την ως άνω γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεπάγεται την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών. 4.Αιτήσεις εταιρειών ανταλλακτηρίων για ίδρυση νέων μονάδων θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) για έγκριση. Η μη κοινοποίηση απάντησης εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος θα συνεπάγεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει αντίρρηση για την ίδρυση και λειτουργία των νέων μονάδων. 5.Οι εταιρείες ανταλλακτηρίων γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στην ταυτότητα των υπευθύνων προσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παράγρ. Α1 εδαφ. δ). 6.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εταιρείας ανταλλακτηρίων κατά τα ανωτέρω δύναται να χορηγηθεί και σε υπό σύσταση Ανώνυμες Εταιρείες, υπό τον όρο ότι η εν λόγω άδεια ισχύει από την ημερομηνία προσκόμισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των παραστατικών που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας. Β. 1. Η άδεια λειτουργίας για τις ανώνυμες εταιρείες ανταλλακτηρίων αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια των εξής εργασιών: 1)αγορά ξένων τραπεζογραμματίων, ταξιδιωτικών επιταγών, ευρωεπιταγών, προσωπικών επιταγών και τραπεζικών επιταγών, περιλαμβανομένων και αυτών που εκχωρούνται από i) τα ΕΛΤΑ και ii) τις τουριστικές κ.λπ. επιχειρήσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό με την απόφ. ΝΕ 176/4/77, όπως ισχύει. 2)πώληση ξένων τραπεζογραμματίων και ταξιδιωτικών επιταγών μέχρι του εκάστοτε ισχύοντος ορίου άνευ δικαιολογητικών, κατ’ άτομο ανά ταξίδι, ανεξαρτήτως σκοπού. 3)έκδοση βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγματος, 4)χορήγηση δραχμικών προκαταβολών σε: (i) κατόχους πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό (ii) σε αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα μέχρι ποσού ισοτίμου ΕΥΡΩ 1.000 κατά περίπτωση, έναντι εντολών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος εξωτερικού (iii) σε κατόχους πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εσωτερικό μέχρι του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ανάληψης μετρητών κατά μήνα. 5)συνεργασία με εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβήσεων για την ταχεία μεταφορά κεφαλαίων από και προς την Ελλάδα. 2) Επιτρέται στις εταιρείες ανταλλακτηρίων να αγοράζουν ημερησίως ξένα τραπεζογραμμάτια από τις εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος τράπεζες και από την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρις αποκαταστάσεως του εκάστοτε ισχύοντος ορίου αποθέματος για κάθε εταιρεία. Γ. 1) Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος θα εκδίδουν για κάθε συναλλαγή της παραγρ. Β1 εδαφ. (α) που υπερβαίνει το ισότιμο των ΕΥΡΩ 1.000 καθώς και για κάθε συναλλαγή της παραγρ. Β1 εδάφ. (β), (δ) και (ε) παραστατικά δελτία στα οποία θα αναγράφεται ο χρόνος πραγματοποίησης κάθε συναλλαγής καθωώς και τα πιο κάτω στοιχεία των συναλλασσομένων: – ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου για κατοίκους Ελλάδος ή Ευρωπαϊκής Ένωσης – αριθμός διαβατηρίου ή στοιχεία άδειας παραμονής προκειμένου για κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Επιτρέπεται στις εταιρείες ανταλλακτηρίων να τηρούν επονόματί τους σε μία μόνο τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα στα νομίσματα που περιλαμβάνονται στο επίσημο δελτίο τιμών συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1)Οι λογαριασμοί πιστώνονται με ποσά συναλλάγματος που προέρχονται από αγορά ταξιδιωτικών επιταγών, προσωπικών επιταγών, τραπεζικών επιταγών, ευρωεπιταγών καθώς και ξένων τραπεζογραμματίων και χρεώνονται με ποσά συναλλάγματος που αντιπροσωπεύουν πώληση ταξιδιωτικών επιταγών και ξένων τραπεζογραμματίων. 2)Το επιτόκιο των λογαριασμών καθορίζεται με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 3) Σε κάθε μονάδα και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται κάθε εργάσιμη ημέρα σε αναλυτικό πίνακα οι χρησιμοποιούμενες ισοτιμίες, οι οποίες θα διαμορφώνονται ελεύθερα από τις εταιρείες, καθώς και τα ποσά ή τα ποσοστά των τυχόν εισπραττομένων προμηθειών που επίσης θα διαμορφώνονται ελεύθερα. 4) Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στις πινακίδες και στα έντυπα των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος εν γένει του όρου τράπεζα ή της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής και κατά τρόπο παραπλανητικό (στην ελληνική ή άλλη γλώσσα). 5) Κάθε μονάδα της εταιρείας ανταλλακτηρίων τηρεί τα δικά της οικονομικά στοιχεία. Οι δε εταιρίες θα διατηρούν για μία 5ετία τα παραστατικά των συναλλαγών τους. 6) Οι εταιρείες ανταλλακτηρίων: α) θα υποβάλλουν κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία δραστηριότητας (ισολογισμό, καθώς και κύκλο εργασιών ανά ανταλλακτήριο και ανά μήνα) για το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, β) θα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών), την ίδρυση των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τους κάνοντας γνωστή την ακριβή διεύθυνση των εν λόγω μονάδων και γ) θα κοινοποιούν στη εν λόγω Διεύθυνση τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού τους. Δ. Ανατίθεται στη Διεύθυνση Συναλλάγματος η αρμοδιότητα να καθορίζει κατά περίπτωση το ημερήσιο όριο αποθέματος για κάθε εταιρεία ανταλλακτηρίων λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των μονάδων και την τήρηση των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο απόθεμα συνυπολογίζονται τα τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των καταθέσεων σε συνάλλαγμα. Οι εταιρείες ανταλλακτηρίων θα υποβάλλουν στην εν λόγω Διεύθυνση πριν από την έναρξη λειτουργίας τους αίτημα για τον καθορισμό του ημερησίου ορίου αποθέματός τους. Ποσά συναλλάγματος που τυχόν υπερβαίνουν το ως άνω όριο θα εκχωρούνται εντός της επομενης εργάσιμης η μέρας είτε στις εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος τράπεζες είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα επίσημα παραστατικά των εκχωρήσεων θα τηρούνται στα λογιστήρια των εταιρειών και θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εταιρείες ανταλλακτηρίων θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Συναλλάγματος το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα αναλυτική κατάσταση όπου θα αναφέρονται κατά ημερομηνία τα ημερήσια υπόλοιπα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα (συνημμένο υπόδειγμα). Ε. Ανατίθεται στις Διευθύνσεις Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας Πράξης καθώς και των τυχόν ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που θέτει η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων. Ειδικότερα, ανατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και ο έλεγχος της καταλληλότητας των εκάστοτε υπευθύνων προσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παραγρ. Α5) προκειμένου να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της στις εταιρείες ανταλλακτηρίων. ΣΤ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να καθορίζει ότι οι δαπάνες ελέγχου των εταιρειών ανταλλακτηρίων βαρύνουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα σύμφωνα με την παράγρ. 3 του Ν. 2515/97. Ζ. Καθορίζεται ότι οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται και στις εταιρείες ανταλλακτηρίων που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με ειδικές εγκρίσεις της πρώην Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (νυν Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων) και τις ειδικές εγκρίσεις της Επιτροπής Συναλλάγματος. Η. α) Ανατίθεται στην Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων η αρμοδιότητα να αναστέλλει τη διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγματικών πράξεων από τις εταιρείες ανταλλακτηρίων, να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και να αναστέλλει ή να ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Πράξης, των ειδικών αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων και της εν γένει συναλλαγματικής νομοθεσίας. 2)Τα διοικητικά πρόστιμα υπολογίζονται είτε ως ποσοστό μέχρι 30% επί της αξίας του αντικειμένου της παράβασης είτε ως εφ’ άπαξ ποσό μέχρι δρχ. 80.000.000, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 3)Ειδικότερα, η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων, σε περιπτώσεις υπερβάσεων του ημερησίου ορίου αποθέματος, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Συναλλάγματος, επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα στις εταιρείες ανταλλακτηρίων κατά διαπιστούμενη υπέρβαση, ως εξής: Υπέρβαση σε ΕΥΡΩ Ποινή ανά ΕΥΡΩ μέχρι 50.000 10 δραχμές από 50.001 - 100.000 20 δραχμές από 100.001 - 150.000 30 δραχμές πάνω από 150.001 40 δραχμές, με μέγιστο το πιο πάνω όριο των δρχ. 80.000.000, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή επιβολή άλλης ποινής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο (α) και (β). 4)Τα διοικητικά πρόστιμα καταβάλλονται εντός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, τυχόν δε μη καταβολή τους επισύρει την ποινή της αναστολής ή/και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών ανταλλακτηρίων. Θ. Καταργούνται οι αποφάσεις ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92, 504/6/16.7.92, 514/5/17.12.92, 529/3/17.6.93, 536/1/ 12.11.93 και 557/21/16.5.95. Ι. Η παρούσα Πράξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση τις παραγράφους Α1 εδαφ. (α) και Γ1 για τις οποίες παρέχεται στις εταιρείες ανταλλακτηρίων που ήδη λειτουρογύν προθεσμία συμμόρφωσης μέχρι 30.4.99. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-01-27 Συμφωνία 1999/2/27.01.1999
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/5
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία