ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/22.01.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2001/1/22.01.2001

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) Α.Ε. θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας) με ποσό εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών, για την ενίσχυση των γεωργό - κτηνοτρόφων, που οι βοσκότοποί τους ζημιώθηκαν σοβαρά από πυρκαγιές, που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος το έτος 2000, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες δαπάνες τους σε προμήθειες ζωοτροφών.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο Υπουργός Γεωργίας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού στους δικαιούχους του άρθρου ένα (1) της παρούσας γεωργο-κτηνοτρόφους. Οι συνολικές πιστώσεις που θα διατεθούν σε κάθε Νομό για το σκοπό αυτό θα καθορισθούν από τη Δ/νση Π.Σ.Ε.Α. (Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης) του Υπουργείου Γεωργίας. Όροι και προϋποθέσεις: Κατάθεση καταστάσεων και πληρωμών μέχρι 31.3.2001. Λήξη δανείου καθορίζεται η 31.12.2001. Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς (ΑΤΗΙΒΟR ή το αντίστοιχο του ΑΤΗΙΒΟR επιτόκιο που ισχύει για τα νομίσματα της ζώνης του ΕURΟ) εξάμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα χορήγησης κάθε επιμέρους ποσού πλέον (0,10%). Μετά τη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού (30.6 ή 31.12), τα ανεξόφλητα υπόλοιπα θα εκτοκίζονται στο σύνολό τους με το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς εξάμηνης διάρκειας που ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου εκτοκισμού πλέον μισής εκατοστιαίας μονάδας. Ο εκτοκισμός του δανείου και ο λογισμός των δεδουλευμένων τόκων θα γίνονται κάθε εξάμηνο με αρχή την 31.12.2000. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει αμέσως μετά το λογισμό τους τους παραπάνω τόκους διαφορετικά χρεώνονται αυτοδίκαια στο λογαριασμό του δανείου στο τέλος κάθε εξαμήνου, ήτοι οι τόκοι Α΄ εξαμήνου την 30η Ιουνίου και οι τόκοι Β’ εξαμήνου την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και χωρίς συμψηφισμό με οποιαδήποτε άλλη προμήθεια και ανατοκίζονται έκτοτε σε εξαμηνιαία βάση. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερεί πέραν του μηνός από το λογισμό των τόκων, θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του λογαριασμού. Η Δανείστρια, όσο θα ισχύει η σύμβαση αυτή και μέχρι να εξοφληθεί τελείως το δάνειο, έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το επιτόκιο εφ’ όσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων της. Η ΑΤΕ οφείλει να εκταμιεύει από τον παραπάνω ειδικό λογαριασμό και να χορηγεί στους δικαιούχους κάθε χρηματικό ποσό το οποίο προσδιορίζεται στις παραπάνω μνημονευθείσες καταστάσεις, ακόμα και αν το προσδιοριζόμενο σε αυτές χρηματικό ποσό προς εκταμίευση υπερβεί το ποσό του δανείου.
Άρθρο 3ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για τις εργασίες που εκτελεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, δικαιούται προμήθεια η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,50% επί του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης. Η παραπάνω προμήθεια θα καταβληθεί μαζί με τους αναλογούντες τόκους του α’ εξαμήνου. Η δαπάνη της προμήθειας αυτής καθώς οι τόκοι και κεφάλαιο καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 4ο
1.  
  Η διαχείριση της ΑΤΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού
Άρθρο 5ο
1.  
  Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόμου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332/ 1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών» σε συνδυασμό με το Ν. 1914/ 90 και του υπ’ αριθμόν 4983/1991 Καταστατικού Συμβολαίου που δημοσιεύθηκε στο Τ. 2960/ 8.7.91 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 6ο
1.  
  Η καθιέρωση του ΕURΟ δεν μεταβάλλει τους όρους της σύμβασης, ούτε απαλλάσσει, ούτε δικαιολογεί τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν απ’ αυτή, ούτε παρέχει μονομερώς το δικαίωμα σε έναν από τους συμβαλλόμενους να μεταβάλει ή να καταργήσει κάποιο όρο της σύμβασης ή ολόκληρη τη σύμβαση
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-22 Συμφωνία 2001/1/22.01.2001
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία