ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2/09.02.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2001/2/09.02.2001

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο από 16.10.2000 μέχρι 15.10.2001 μέχρι ποσού σαράντα δισεκατομμυρίων (40.000.000.000), για πραγματοποίηση πληρωμών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
Άρθρο 3ο
1.  
  Η χρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά μέσα στην περίοδο από 16.10.2000 έως 15.10.2001 με μηνιαίους προϋπολογισμούς που υποβάλλει η ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόβλεψη των αναγκαίων κάθε μήνα κονδυλίων πληρωμών και εισπράξεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, θα γίνεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ. Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογ/σμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ- Λογαριασμός Χρηματοδότησης 2000-2001, που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Οι χρεώσεις του λογαριασμού θα γίνονταιμε αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων FΕΟGΑ με αξία (Valeur) τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την πίστωση του λογαριασμού της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με το προϊόν του δανείου θα πιστώνεται πιστωτικός λογαριασμός του Δημοσίου, ο οποίος και θα χρεώνεται με τις πληρωμές που θα γίνονται για την αξία των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων, σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων, καθώς επίσης με τους τόκους του δανείου. Συμφωνείται επίσης ότι, σε περίπτωση εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων που συγκεντρώνει η ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ με την παρούσα χρηματοδότηση, οι σχετικές με την εξαγωγή εργασίες θα διεξάγονται μέσω της ΑΤΕ Α.Ε.
Άρθρο 4ο "Για τις πληρωμές, που γίνονται με το σύστημα των προκαταβολών, η ΑΤΕ Α.Ε υποχρεούται να θέτει αμέσως τα ποσά στη διάθεση των Καταστημάτων, με βάση τις κατανομές της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου. Με τα ποσά αυτά η ΑΤΕ Α.Ε καθίσταται αυτ [...]"
1.  
  Προμήθεια για την εκτέλεση των εντολών προπληρωμής που εκδίδονται από τη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ στο όνομα της ΑΤΕ για την εξόφληση της αξίας αγροτικών προϊόντων με βάση τις τιμές παρέμβασης, με χρέωση του Ειδικού Λογ/σμού ΕΓΠ που τηρείται σ αυτή, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 1% πάνω στο ύψος των πληρωμών που εκτελούνται σε βάρος του Ειδικού αυτού Λογαριασμού.
2.  
  Προμήθεια για την τήρηση και κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και πραγματοποίησης πληρωμών αξίας προϊόντων στους δικαιούχους, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,75% πάνω στο συνολικό ύψος των εκτελουμένων οριστικών εντολών πληρωμής σε βάρος του Ειδικού αυτού λογαριασμού. Σε περίπτωση που το κόστος των εργασιών που εκτελεί η ΑΤΕ για λογαριασμό της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ δεν καλύπτεται μέσα στο ύψος της ανωτέρω προμήθειας, θα αντιμετωπισθεί από τις συμβάσεις της επόμενης περιόδου, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται εύλογα και δίκαια από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας (2) γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τη ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ του Υπουργείου Γεωργίας, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου με βάση την κατάσταση πληρωμών του τριμήνου που έληξε και τη σχετική αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η δαπάνη της προμήθειας αυτής (2) βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ΕΓΠ και καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι προμήθειες αυτές (1 και 2) δεν συμψηφίζονται με οποιαδήποτε άλλη προμήθεια, αμοιβή ή με τόκους που δικαιούται η ΑΤΕ. Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται από τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται καθώς και από άλλες πηγές, θα μεταφέρονται σε πίστωση του ως άνω Λογαριασμού ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ -Λογαριασμός Χρηματοδότησης 2000-2001. Όταν η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί κατά τη λήξη της ή προκύπτει άνοιγμα κατά την εκκαθάριση το άνοιγμα αυτό αναλαμβάνει να το καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 5ο
1.  
  Πέρα από τη χρηματοδότηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε δεν θα έχει ανάμειξη στην αποθηκευτική διαχείριση της συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων. Η διαχείριση της ΑΤΕ Α.Ε δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού.
Άρθρο 6ο
1.  
  Η εισαγωγή του ΕΥΡΩ (ΕURΟ) ως νομίμου νομίσματος της χώρας δεν θα έχει ως συνέπεια την τροποποίηση κάποιου όρου της παρούσας Σύμβασης ή την απαλλαγή ενός των συμβαλλομένων από υποχρέωση παροχής, που απορρέει από τη Σύμβαση, ούτε παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα για μονομερή τροποποίηση ή καταγγελία της Σύμβασης. Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4332/1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών σε συνδυασμό με το Ν. 1914/90 και του υπ αριθμ. 4983/1991 Καταστατικού Συμβολαίου που δημοσιεύτηκε στο Τ.2960/8.7.91 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2000. Διατηρείται η ισχύς της παρούσας σύμβασης και μετά την κατάργηση της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ και την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση του εν λόγω δανείου.
Άρθρο Αρθρο2ο
1.  
  Ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Γεωργίας, που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού δρχ. σαράντα δισεκατομμυρίων (40.000.000.000), και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Λήξη δανείου (χρηματοδότησης) καθορίζεται η 31.12.2002. Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς (ΑΤΗΙΒΟR, ή το αντίστοιχο του ΑΤΗΙΒΟR επιτόκιο που ισχύει για τα νομίσματα της ζώνης του ΕURΟ) εξάμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα χορήγησης κάθε επιμέρους ποσού πλέον 0,10%. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού (30.6 ή 31.12), τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, θα εκτοκίζονται στο σύνολό τους με το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς εξάμηνης διάρκειας που ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου εκτοκισμού πλέον 0,10%. Ειδικά για την περίοδο εκτοκισμού από 15.10.2001 έως 31.12.2001 θα ισχύει το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς εξάμηνης διάρκειας της 16.10.2001 λόγω λήξης του Οικονομικού Ετους (15.10.2001) και ενοποίησης των υπομερίδων. Ο εκτοκισμός του δανείου και ο λογισμός των δεδουλευμένων τόκων θα γίνονται κάθε εξάμηνο με αρχή την 31.12.2000. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει αμέσως με το λογισμό τους τους παραπάνω τόκους, διαφορετικά χρεώνονται αυτοδίκαια στο λογαριασμό του δανείου στο τέλος κάθε εξαμήνου, ήτοι οι τόκοι Α΄ εξαμήνου την 30η Ιουνίου και οι τόκοι Β΄εξαμήνου την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και χωρίς συμψηφισμό με οποιαδήποτε άλλη προμήθεια και ανατοκίζονται έκτοτε σε εξαμηνιαία βάση. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός από το λογισμό των τόκων θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την παραλαβή από τη ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ όλων των σχετικών εγγράφων κίνησης λογ/σμών της και τα παραστατικά από την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορούν το εκτοκιζόμενο εξάμηνο, υποχρεούται να εκδόσει τα φύλλα εκτοκισμού και να τα γνωστοποιήσει σ αυτήν εντός 10 εργασίμων ημερών. Στην περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα και παραστατικά παραληφθούν πριν από τη λήξη του εκτοκιζόμενου εξαμήνου, το Ελληνικό Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με τόκους επί των τόκων του εξαμήνου για το διάστημα από τη λήξη του εξαμήνου και μέχρι την έκδοση των φύλλων εκτοκισμού. Εάν η παραλαβή των παραπάνω εγγράφων και παραστατικών γίνει μετά τη λήξη του εξαμήνου το Ελληνικό Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με τόκους επί των τόκων του εξαμήνου για το διάστημα από την παραλαβή τους μέχρι την έκδοση των φύλλων εκτοκισμού. Τα παραπάνω δεν ισχύουν εάν η ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ καθυστερήσει στην καταβολή των τόκων (πίστωση του λογαριασμού χρηματοδότησης) πέραν του μηνός από τη γνωστοποίηση των φύλλων εκτοκισμού από την ΑΤΕ. Εφόσον η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί στη λήξη της (31.12.2002), το επιτόκιο με το οποίο θα εκτοκισθεί το υπόλοιπο θα είναι: από 1/1/2003 το επιτόκιο ΑΤΗΙΒΟR εξάμηνης διάρκειας πλέον 0,10% το οποίο θα ισχύει την 1/1/2003 και από 1/4/2003 θα είναι το βασικό επιτόκιο των βραχυπροθέσμων χορηγήσεων για κεφάλαιο κίνησης, που θα ισχύει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στην αρχή της εκάστοτε εξάμηνης περιόδου εκτοκισμού (δηλ. 1/1/ και 1/7). Η Δανείστρια, όσο θα ισχύει η σύμβαση αυτή και μέχρι να εξοφληθεί τελείως το δάνειο, έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το επιτόκιο εφόσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων της.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-02-09 Συμφωνία 2001/2/09.02.2001
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1929/4332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4332 1929
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία