ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3/23.12.2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2002/3/23.12.2002

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
    Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο από 16.10.2002 μέχρι 15.10.2003 μέχρι ποσού ΕURΟ εκατόν δέκα πέντε εκατομμυρίων (115.000.000 =C) με σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την πραγματοποίηση πληρωμών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων. Η χρηματοδότηση θα ανανεώνεται κάθε έτος, επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη, μέχρι το 2006 με υπογραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 2ο
1.  
    Ο Υπουργός Γεωργίας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν το Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν δάνειο με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ποσού Ευρώ εκατόν δεκαπέντε εκατομμυρίων (115.000.000), και εξουσιοδοτούν την ΑΤΕ Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση (Προκήρυξη 3116/ΕΣ/9.7.2002). Ημερομηνία εξόφλησης του δανείου χρηματοδότησης καθορίζεται η 31.12.2004. Το παραπάνω δάνειο θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο ΕURΙΒΟR εξάμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού (και διαμορφώνεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη αυτής), πλέον περιθωρίου (Μargin) 0,05% ετησίως . Μετά την λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού (30.6 ή 31.12.), τα ανεξόφλητα υπόλοιπα θα εκτοκίζονται στο σύνολο τους με το επιτόκιο ΕURΙΒΟR εξάμηνης διάρκειας που ισχύει την ημέρα έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού πλέον περιθωρίου (Μargin) 0,05% ετησίως. Ειδικά για την περίοδο εκτοκισμού από 15.10.2003 έως 31.12.2003 θα ισχύει το επιτόκιο ΕURΙΒΟR εξάμηνης διάρκειας της 16.10.2003 λόγω λήξης του οικονομικού έτους (15.10.2003) και ενοποίησης των υπομερίδων. «Εργάσιμη ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών ΤΑRGΕΤ (Τrans-Εurοpean Αutοmated Real Τime Grοss Settlement Εxpress Τransfer System) και παράλληλα λειτουργούν οι Τράπεζες στην Αθήνα. Αν οποιαδήποτε περίοδος εκτοκισμού λήγει σε ημέρα μη εργάσιμη, η λήξη παρατείνεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα του ιδίου ημερολογιακού μηνός, διαφορετικά η περίοδος λήγει την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Αν το προαναφερόμενο επιτόκιο δεν εμφανίζεται στη σχετική σελίδα, τότε ως βασικό επιτόκιο θα καθορίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος (στρογγυλεμένος προς τα πάνω, αν είναι απαραίτητο, στο πλησιέστερο τέταρτο δεκαδικό σημείο) των επιτοκίων, που αποστέλλεται στην Α.Τ.Ε. από τις Deutsche Βank ΑG, Dresdner Βank ΑG, Credit Αgricοle S.Α και Lοyds ΤSΒ Βank ΡLC, ή από οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες από τις αναφερόμενες Τράπεζες , αν δεν είναι σε θέση όλες τους να αποστείλουν στην Α.Τ.Ε. το εν λόγω επιτόκιο. Σε περιόδους διαταραχής της χρηματαγοράς εφαρμόζεται το προβλεπόμενο από το σχετικό κανονισμό ΕURΙΒΟR επιτόκιο. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, η Α.Τ.Ε. δεν δύναται να πληροφορηθεί από τις παραπάνω τράπεζες ή από τουλάχιστον δύο απ αυτές τότε ως επιτόκιο θα καθορίζεται το επιτόκιο της προηγουμένης Περιόδου Εκτοκισμού, για την οποία υπήρχε επιτόκιο. Το επιτόκιο υπερημερίας αποτελείται από το πιο πάνω συνολικό επιτόκιο (βασικό επιτόκιο + margin) συν το εκάστοτε ισχύον στην ΑΤΕ περιθώριο προσαύξησης, 2,5% σήμερα. Λόγω του μεγάλου ύψους της χρηματοδότησης σε περίπτωση που για διαφόρους λόγους επέλθει διαφοροποίηση του κόστους άντλησης των κεφαλαίων της Α.Τ.Ε. κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλομένων θα τροποποιείται ανάλογα το επιτόκιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του τόκου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης με βάση την παρούσα σύμβαση στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, ο οφειλέτης θα καθίσταται υπερήμερος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη όχληση, ειδοποίηση ή επιταγή με μόνη την πάροδο της ημέρας κατά την οποία είναι πληρωτέο το σχετικό ποσό όπως ορίζεται αυτή για την κάθε επιβάρυνση στα ειδικά άρθρα (άρθρο 2 & άρθρο 4) της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας θα οφείλονται αυτοδικαίως τόκοι υπερημερίας για το καθυστερούμενο ποσό, με επιτόκιο 2,5 εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον του κατά τα ανωτέρω συμφωνηθέντος επιτοκίου και προμήθειας προσαυξημένο με τις τυχόν επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων πού αναλογούν, από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης , χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση προς τον οφειλέτη. Οι τόκοι υπερημερίας που θα προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο και ανατοκίζονται. Ο εκτοκισμός του δανείου και ο λογισμός των δεδουλευμένων τόκων θα γίνονται κάθε εξάμηνο με αρχή την 31.12.2002. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει, μετά το λογισμό τους παραπάνω τόκους, διαφορετικά χρεώνονται αυτοδίκαια στο λογαριασμό του δανείου στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή οι τόκοι Α΄ εξαμήνου την 30η Ιουνίου και οι τόκοι Β΄ εξαμήνου την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και ανατοκίζονται έκτοτε σε εξαμηνιαία βάση, είναι δε εντελώς ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε προμήθεια ή αμοιβή που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο η καταβολή τους καθυστερήσει πέραν του μηνός από το λογισμό των τόκων και την έγγραφη ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΤΕ , η τελευταία θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή τους εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα , στο τέλος αυτού θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημερίας θεωρείται η τελευταία ημέρα του διμήνου από τον λογισμό των τόκων και ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφόσον η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί στη λήξη της (31.12.2004), το επιτόκιο με το οποίο θα εκτοκιστεί το υπόλοιπο θα είναι: από 1.1.2005 το επιτόκιο ΕURΙΒΟR εξάμηνης διάρκειας πλέον περιθωρίου (Μargin) 0,05% ετησίως, το οποίο θα ισχύει την 1.1.2005 και από 1.4.2005 το βασικό επιτόκιο των βραχυπροθέσμων χορηγήσεων για κεφάλαιο κίνησης, που θα ισχύει στην ΑΤΕ Α.Ε. στην αρχή της εκάστοτε εξάμηνης περιόδου εκτοκισμού (δηλ. 1.1 και 1.7.) Η Δανείστρα, όσο θα ισχύει η σύμβαση αυτή και μέχρι να εξοφληθεί τελείως το δάνειο, θα μπορεί να μεταβάλλει το επιτόκιο εφόσον μεταβληθεί το κόστος άντλησης των κεφαλαίων της, μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων.
Άρθρο 3ο
1.  
    Η χρήση του δανείου θα γίνεται τμηματικά μέσα στην περίοδο από 16.10.2002 έως 15.10.2003 με μηνιαίους προϋπολογισμούς που υποβάλλει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην ΑΤΕ Α.Ε. Πρόβλεψη των αναγκαίων κάθε μήνα κονδυλίων πληρωμών εισπράξεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, θα γίνεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το δάνειο δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Λογαριασμός Χρηματοδότησης 2002-2003», που τηρείται στην ΑΤΕ ΑΕ. Οι χρεώσεις του λογαριασμού θα γίνονται με αξία (Valeur) την ημέρα της εκταμίευσης και οι πιστώσεις από εισπράξεις κεφαλαίων από το ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων με αξία (Valeur) κίνησης κεφαλαίων ήτοι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την πίστωση του λογαριασμού της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 4ο
1.  
    Οι πληρωμές σε βάρος του λογ/σμού θα πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν σεφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23,26 και 28 του Νόμου 992/1979 μέσα στα όρια των προβλέψεων του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται μέχρι την 10η του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή τους να επιστρέφει όλα τα αδιάθετα υπόλοιπα που βρίσκονται στα Καταστήματά της από ανεκτέλεστες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πληρωμών μέσω της ΑΤΕ Α.Ε με ονομαστικές καταστάσεις.) εφόσον αυτό προβλέπεται στις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις. Η κατάθεση των ποσών υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , καθώς και η ενημέρωσή του, για τους λογαριασμούς αχρεωστήτως καταβληθέντων (5933495001-04) και των ποσών από καταπτώσεις εγγυήσεων (5933495150-63) θα γίνεται μέχρι και τη 9η του επόμενου μήνα από την καταβολή τους. Εξαιρετικά οι τόκοι του δανείου του Δημοσίου θα εισπράττονται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., που εξουσιοδοτείται με την παρούσα για την ανάληψη του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού, χωρίς την έκδοση εντολής πληρωμής. Τα ποσά που καταβάλει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. βάση εντολών πληρωμής, καθώς και οι τόκοι της χρηματοδότησης, παρακολουθούνται λογιστικά σε ιδιαίτερες υπομερίδες, γιατί για τα ποσά αυτά ενεργεί ως Πληρώτρια Τράπεζα και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ευθύνεται για την εκτέλεση των εντολών είσπραξης ή πληρωμής, την κανονική τήρηση του ΕΛΕΓΕΠ καθώς και την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αναφέρονται στις προαναφερθείσες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υποχρεούται στο τέλος εκάστου μηνός να αποστέλλει τα extraits των λογαριασμών του ΕΛΕΓΕΠ στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για τις πράξεις του προηγούμενου μήνα. Επίσης να αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε την αναλυτική κίνηση λογαριασμών του ΕΛΕΓΕΠ έκαστου μήνα, εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για την εκ μέρους του Δημοσίου ανάληψη υποχρεώσεως, την αναγνώριση- εκκαθάριση οποιασδήποτε δαπάνης καθώς και την έκδοση εντολής πληρωμής εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τις εργασίες που εκτελεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, δικαιούται προμήθεια για την τήρηση και την ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων για την πραγματοποίηση πληρωμών αξίας προϊόντων στους δικαιούχους, η οποία συμφωνείται σε ποσοστό 0,70% πάνω στο συνολικό ύψος των εκτελουμένων οριστικών εντολών πληρωμής σε βάρος του ειδικού αυτού λογαριασμού. Το ποσοστό αυτό θεωρείται εύλογο και δίκαιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η καταβολή της παραπάνω προμήθειας γίνεται με την έκδοση εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σ΄ ένα μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και την λήψη της κατάστασης πληρωμών του εξαμήνου και της σχετικής αίτησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταβολή της καθυστερήσει πέραν του μηνός από τη λήψη της παραπάνω κατάστασης και αίτησης, η ΑΤΕ θα λογίζει έντοκα το σύνολο των προμηθειών στην αντίστοιχη χρηματοδότηση Γεωργικών Δαπανών. Επίσης θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή τους εντός του επομένου μηνός. Εάν μέσα σ αυτόν τον επόμενο μήνα δεν τακτοποιηθεί το θέμα, στο τέλος αυτού θα διακόπτεται η χρηματοδότηση του Λογαριασμού. Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημερίας (άρθρο 2)θεωρείται η τελευταία ημέρα του διμήνου από τη λήψη της κατάστασης πληρωμών του εξαμήνου και της σχετικής αίτησης. Η προμήθεια αυτή είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη προμήθεια, αμοιβή ή τόκους που τυχόν δικαιούται η ΑΤΕ με την παρούσα ή από άλλες συμβάσεις. Πέραν της παραπάνω προμήθειας που αφορά το λογαριασμό πληρωμών δεν προβλέπονται προμήθειες αδράνειας, παρακολούθησης φακέλλων, κ.λπ. επιβαρύνσεις. Η δαπάνη της προμήθειας αυτής θα βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του «ΕΛΕΓΕΠ» και καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 2122, Φορέας 29/110). Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται από τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων που συγκεντρώνονται καθώς και από άλλες πηγές, θα μεταφέρονται σε πίστωση λογαριασμού «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Λογαριασμός χρηματοδότησης 2002-2003». Εάν η χρηματοδότηση δεν εξοφληθεί κατά τη λήξη της ή προκύψει άνοιγμα κατά την εκκαθάριση, το άνοιγμα αυτό αναλαμβάνει να το καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 5ο
1.  
    Πέρα από την χρηματοδότηση αυτή η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν θα έχει καμία ανάμειξη στην αποθηκευτική διαχείριση της συγκέντρωσης των γεωργικών προϊόντων. Η διαχείριση του λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ από την ΑΤΕ Α.Ε. σε σχέση με την παρούσα σύμβαση δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. Η παρούσα σύμβαση, που υπογράφεται στη συνέχεια, θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ισχύει από 16 Οκτωβρίου 2002.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-12-23 Συμφωνία 2002/3/23.12.2002
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/328
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/992 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία