ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/14.12.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2004/1/14.12.2004

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μετά από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου, θα το χρηματοδοτήσει με ποσό μέχρι Πεντακοσίων Είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ (520.000.000 6) για την πληρωμή προκαταβολών στους παραγωγούς αροτριαίων καλλιεργειών, έτους 2004.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι αποδέχονται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ποσό μέχρι πεντακοσίων είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (520.000.000 6), και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτής, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 1.
Άρθρο 3ο
1.  
  Το προϊόν της χρηματοδότησης θα μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στη Διεύθυνση Εργασιών Υποστήριξης της ΑΤΕ. με χρέωση του οποίου η Διεύθυνση Πληροφορικής θα προβαίνει στις σχετικές πληρωμές στους δικαιούχους. Οι πληρωμές των προκαταβολών θα γίνονται βάσει των σχετικών εντολών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διεύθυνση ΠΑΠ - Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (πληρωμές, εντολές, μαγνητικά αρχεία, παρακολούθηση), σε πίστωση των λογαριασμών, που έχουν δηλωθεί από τους ίδιους τους παραγωγούς και η ανάληψη των ποσών αυτών θα γίνεται μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης - εξουσιοδότησης από αυτούς ως συν/νο υπόδειγμα). Οι προκαταβολές αυτές θα επανεισπραχθούν από τους λογαριασμούς των παραγωγών, αμέσως μετά την πίστωση των λογαριασμών τους με τα οριστικώς δικαιούμενα ποσά ενίσχυσης αροτριαίων καλλιεργειών και ΟΣΔΕ και θα μεταφερθούν στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας, από τον οποίο εκταμιεύτηκαν. Οι πληρωμές των προκαταβολών θα γίνονται με αρχεία που θα σταλούν στην Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο και θα περιέχουν τις ίδιες ακριβώς εγγραφές με τα αρχεία των οριστικών πληρωμών. Η ακρίβεια των περιεχομένων των αρχείων διασφαλίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο αποδέχεται και βεβαιώνει ότι η ΑΤΕ δεν υποχρεούται σε σχετικό έλεγχο ή διασταύρωση των αρχείων. Μετά το τέλος των οριστικών πληρωμών, το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στην ΑΤΕ τυχόν διαφορές που θα προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (δηλ. αυτών που δεν κατέστη εφικτό να επιστραφούν), λογιστικών διαφορών, διαφορών στρογγυλοποίησης, αντιλογισμού ή οποιωνδήποτε άλλων διαφορών που οφείλονται σε παραλείψεις, σε μη προσέλευση ή μη ανεύρεση παραγωγών ή διαχειριστικά λάθη που δεν οφείλονται στην ΑΤΕ.
Άρθρο 4ο
1.  
  Όροι και προϋποθέσεις: Η διάρκεια της χρηματοδότησης θα είναι ενενήντα (90) ημερών με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Η παραπάνω χρηματοδότηση θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο εκτοκισμού διατραπεζικής αγοράς Εuribοr τριμήνου, που ισχύει την ημέρα έναρξης περιόδου εκτοκισμού, όπως αυτό διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν, πλέον περιθωρίου (margin) 0,20%. Η εξόφληση της χρηματοδότησης θα γίνει συμψηφιστικά μετά την πραγματοποίηση των οριστικών πληρωμών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της χρηματοδότησης. Η Αγροτική Τράπεζα για την πραγματοποίηση των πληρωμών της προκαταβολής θα προβαίνει σε διαδικασίες (πίστωση-δέσμευση λογαριασμών, παραλαβή δηλώσεων-αποδέσμευση λογαριασμών, επανείσπραξη προκαταβολών, συμφωνίες τακτοποίησης προκαταβολών κ.ά.) για τις οποίες θα επιβαρύνεται με έξοδα. Τα παραπάνω έξοδα που υπολογίζονται σε δυο (2) 6 για κάθε παραγωγό που περιλαμβάνεται στα μαγνητικά αρχεία που θα της σταλούν, καταβάλει στην ΑΤΕ το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της χρηματοδότησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των τόκων, των εξόδων ή του κεφαλαίου, θα οφείλεται τόκος υπερημερίας ίσος με το επιτόκιο που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση προσαυξημένο κατά μία εκατοστιαία μονάδα (1%). Οι τόκοι υπερημερίας θα λογίζονται κατά τη λήξη της περιόδου εκτοκισμού.
Άρθρο 5ο
1.  
  Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης αλλάξουν οι όροι των υποχρεώσεων περί κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών για τα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο ή και τους Οργανισμούς, που δανείζονται με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα, αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο, θα έχει δικαίωμα αναπροσαρμογής του περιθωρίου (margin) σε επίπεδο που να καλύπτει το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για την τράπεζα η αλλαγή αυτή
Άρθρο 6ο
1.  
  Η Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόμου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 26 του Ν. 1914/1990.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-12-14 Συμφωνία 2004/1/14.12.2004
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/254
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία