ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/09.05.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2005/1/09.05.2005

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει αποζημίωση για την κάλυψη εξόδων διαχείρισης των διαθεσίμων κεφαλαίων των Δημοσίων Οργανισμών. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται επί του κατά το τέλος εκάστου μηνός υπολοίπου των επενδυμένων σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου κεφαλαίων των Δημοσίων Οργανισμών και καθορίζεται σε ποσοστό 1,5 ‰.
Άρθρο 2
1.  
    Η καταβολή της αποζημίωσης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου σε βάρος του Κοινού Κεφαλαίου που έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1.1.2005 και για ένα έτος και ανανεώνεται σιωπηρά κάθε φορά για ίση χρονική περίοδο, εφόσον κατά το χρόνο της λήξης της κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ζητήσει την τροποποίηση αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα καταρτισθεί νέα σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα, θέλει δε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-05-09 Συμφωνία 2005/1/09.05.2005
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/110
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία