ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/28.04.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι εκατόν τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (130.000.000 6) για πληρωμή προκαταβολών στους βαμβακοπαραγωγούς περιόδου 2004-2005, έναντι των οριστικών πληρωμών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μετά από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου, θα το χρηματοδοτήσει με ποσό μέχρι εκατόν τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (130.000.000 6) για την πληρωμή προκαταβολών στους βαμβακοπαραγωγούς περιόδου 2004-2005.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι αποδέχονται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ποσό μέχρι εκατόν τριάντα εκατομμύρια Ευρώ (130.000.000 6) και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτής, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 1.
Άρθρο 3ο
1.  
  Το προϊόν της χρηματοδότησης θα μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στη Διεύθυνση Εργασιών Υποστήριξης της ΑΤΕ, με χρέωση του οποίου η Διεύθυνση Πληροφορικής θα προβαίνει στις σχετικές πληρωμές στους δικαιούχους. Οι πληρωμές των προκαταβολών θα γίνονται με εντολές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διεύθυνση ΠΑΠ - Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (πληρωμές, εντολές, μαγνητικά αρχεία, παρακολούθηση), σε πίστωση των λογαριασμών που έχουν δηλωθεί από τους ίδιους τους παραγωγούς και η ανάληψη των ποσών αυτών θα γίνεται μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης -εξουσιοδότησης από αυτούς (ως συν/νο υπόδειγμα). Οι προκαταβολές αυτές θα επανεισπραχθούν από τους λογαριασμούς των παραγωγών, αμέσως μετά την πίστωση των λογαριασμών τους με τα οριστικώς δικαιούμενα ποσά και θα μεταφερθούν στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας, από τον οποίο εκταμιεύτηκαν. Οι πληρωμές των προκαταβολών θα γίνονται με αρχεία που θα σταλούν στην Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο και θα περιέχουν τις ίδιες ακριβώς εγγραφές και τα ίδια ποσά ανά εγγραφή με τα αρχεία των οριστικών πληρωμών. Η ακρίβεια των περιεχομένων των αρχείων διασφαλίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο αποδέχεται και βεβαιώνει ότι η ΑΤΕ δεν υποχρεούται σε σχετικό έλεγχο ή διασταύρωση των αρχείων. Μετά το τέλος των οριστικών πληρωμών, το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στην ΑΤΕ τυχόν διαφορές που θα προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (δηλ. αυτών που δεν κατέστη εφικτό να επιστραφούν), λογιστικών διαφορών, διαφορών στρογγυλοποίησης, αντιλογισμού ή οποιωνδήποτε άλλων διαφορών που οφείλονται σε παραλείψεις, σε μη προσέλευση ή μη ανεύρεση παραγωγών ή διαχειριστικά λάθη που δεν οφείλονται στην ΑΤΕ.
Άρθρο 4ο
1.  
  Η διάρκεια της χρηματοδότησης θα είναι έξι (6) μηνών με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα εφάπαξ αποπληρωμής του δανείου στη λήξη του ή τμηματικά μέχρι και τη λήξη του. Η παραπάνω χρηματοδότηση θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο εκτοκισμού διατραπεζικής αγοράς Εuribοr εξαμήνου, που ισχύει την ημέρα έναρξης περιόδου εκτοκισμού, όπως αυτό διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν, πλέον περιθωρίου (margin) 0,13 %. Η χρονική βάση υπολογισμού των τόκων είναι ο λόγος των πραγματικών ημερών προς το έτος των 360 ημερών. Οι τόκοι είναι απαιτητοί από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της χρηματοδότησης. Εφάπαξ έξοδα εξέτασης και έγκρισης δανείου δεν θα εισπραχθούν. Η εξόφληση του κεφαλαίου της χρηματοδότησης θα γίνει συμψηφιστικά μετά την πραγματοποίηση των οριστικών πληρωμών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της χρηματοδότησης. Η ΑΤΕ, τρεις (3) μήνες μετά τη χορήγηση θα μεταφέρει σε πίστωση του κεφαλαίου της χρηματοδότησες τα ποσά των προκαταβολών που θα έχουν επανεισπραχθεί από τους παραγωγούς μετά την καταβολή των οριστικώς δικαιούμενων ποσών. Η εργασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη της χρηματοδότησης ή αν παραστεί ανάγκη και μετά τη λήξη της, έως την οριστική τακτοποίηση. Η Αγροτική Τράπεζα για την πραγματοποίηση των πληρωμών της προκαταβολής θα προβαίνει σε διαδικασίες (πίστωση-δέσμευση λογαριασμών, παραλαβή δηλώσεων-αποδέσμευση λογαριασμών, επανείσπραξη προκαταβολών, συμφωνίες τακτοποίησης προκαταβολών κ.ά.) για τις οποίες θα επιβαρύνεται με έξοδα. Τα παραπάνω έξοδα που υπολογίζονται σε δυο (2) 6 για κάθε παραγωγό που περιλαμβάνεται στα μαγνητικά αρχεία που θα της σταλούν, καταβάλει στην ΑΤΕ το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της χρηματοδότησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των τόκων, των εξόδων ή του κεφαλαίου, θα οφείλεται τόκος υπερημερίας ίσος με το επιτόκιο που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση προσαυξημένο κατά μία εκατοστιαία μονάδα (1%).
Άρθρο 5ο
1.  
  Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης αλλάξουν οι όροι των υποχρεώσεων περί κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών για τα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο ή και τους Οργανισμούς, που δανείζονται με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα, αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο, θα έχει δικαίωμα αναπροσαρμογής του περιθωρίου (margin) σε επίπεδο που να καλύπτει το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για την τράπεζα η αλλαγή αυτή
Άρθρο 6ο
1.  
  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Νόμος 4332/1929), που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 26 του Ν. 1914/1990 και συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα. Η σύμβαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία