ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/30.03.2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2005/1/30.03.2005

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α/14.3.1997), είναι διαχειριστής των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται κάθε φορά με λογιστική μορφή (Άυλοι Τίτλοι), στα πλαίσια λειτουργίας του «Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή» (για συντομία: «το Σύστημα») σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του.
Άρθρο 2
1.  
  Με το προϊόν των εκδιδομένων κάθε φορά τίτλων με Λογιστική Μορφή, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πιστώνει τον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Κ. Α. 200 Ε.Δ.- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. Η εξόφληση των τίτλων αυτών κατά τη λήξη τους καθώς και η καταβολή των τόκων θα ενεργείται με χρέωση του λογαριασμού Δημοσίου Κ. Α. 200 Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. Τις λογιστικές εγγραφές που αναφέρονται στην κίνηση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Κ. Α. 200 Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει αυθημερόν στις Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 20η Προϋπολογισμού, 23η Δημοσίου Χρέους (Τμήματα Α΄ Β και Δ΄) και 24η Λογαριασμών του Δημοσίου.
Άρθρο 3
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει κατά την έκδοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αμοιβή διαχείρισης η οποία υπολογίζεται επί της ονομαστικής τους αξίας ως εξής : α) για την έκδοση εντόκων γραμματίων ίση με 0,075% (μηδέν κόμμα μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό) ετησίως, β) για την έκδοση ομολόγων σε Ευρώ ή με ρήτρα ξένου νομίσματος και για τίτλους διάρκειας μέχρι και 10 ετών ίση με 0,075% (μηδέν κόμμα μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό) ετησίως, γ) για την έκδοση ομολόγων σε Ευρώ ή με ρήτρα ξένου νομίσματος και για τίτλους διάρκειας άνω των 10 ετών ίση με 0,09% (μηδέν κόμμα μηδέν εννέα τοις εκατό)
Άρθρο 4
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στους φορείς που συμμετέχουν στο «Σύστημα», προμήθειες διάθεσης σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, υπολογιζόμενη επί της ονομαστικής αξίας των διατεθέντων τίτλων. Κατά την εξόφληση των εντόκων γραμματίων, των ομολόγων και των τοκομεριδίων αυτών δεν καταβάλλεται προμήθεια εξόφλησής τους. Τις παραπάνω προμήθειες των άρθρων 3 και 4 η Τράπεζα της Ελλάδος θα εισπράττει αυθημερόν δηλαδή κατά την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων με χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Κ. Α. 209000 «Οφειλόμενες Προμήθειες Εντόκων και Ομολόγων του Δημοσίου», που τηρείται σ αυτήν, αναγγέλλοντας τις σχετικές χρεώσεις στην αρμόδια Διεύθυνση 23η Δημοσίου Χρέους. Το συνολικό ποσό των προμηθειών αυτών η Τράπεζα της Ελλάδος θα μεταφέρει κάθε εξάμηνο σε χρέωση του λογαριασμού 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών». Τις σχετικές χρεώσεις του λογαριασμού ΚΑ 200 «Ε. Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει αυθημερόν στις Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (20η Προϋπολογισμού, 23η Δημοσίου Χρέους και 24η Λογαριασμών του Δημοσίου).
Άρθρο 5
1.  
  Δεν καταβάλλεται στους εξουσιοδοτημένους φορείς προμήθεια διάθεσης για τις παρακάτω κατηγορίες: α) Για τη διάθεση τίτλων που αφορούν το ίδιο Χαρτοφυλάκιο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των Χρηματιστηριακών Εταιρειών και των Χρηματιστών που είναι μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. β) Για τη διάθεση τίτλων που αποτελούν Χαρτοφυλάκιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των Ασφαλιστικών Οργανισμών και των Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ελέγχονται από το Δημόσιο. γ) Για τη διάθεση τίτλων που αποτελούν Χαρτοφυλάκιο των Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών. δ) Για τη διάθεση, κατά την έκδοση, τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία επαναγοράς ( RΕΡΟS).
Άρθρο 6
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειριστής των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με λογιστική μορφή θα παρέχει στη Δ/νση Δημοσίου Χρέους κάθε πληροφορία σχετική με τα στοιχεία και τη λειτουργία της πρωτογενούς αγοράς τίτλων Δημοσίου
Άρθρο 7
1.  
  Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1.1.2005 και για ένα έτος και ανανεώνεται σιωπηρά κάθε φορά για ίση χρονική περίοδο, εφόσον κατά το χρόνο της λήξης της κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ζητήσει την τροποποίηση αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα καταρτισθεί νέα σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη και πήραν από ένα πρωτότυπο. Η παρούσα σύμβαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο Διοικητής της & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-03-30 Συμφωνία 2005/1/30.03.2005
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/78