ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/27.04.2006

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2006/1/27.04.2006

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., μετά από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου, θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο με ποσό εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (112.785.829,29 €), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη οφειλών του που προέρχονται από ανοίγματα χρηματοδότησης Γεωργικών Κοινοτικών Δαπανών οικονομικού έτους 2004/2005 (μέχρι 15.10.2005), σύμφωνα με την 5083/ΕΣ/4.12.2002 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΤΕ, καθώς και τις από 14.10.2003, 8.10.2004 και 12.10.2005 πρόσθετες στην ως άνω σύμβαση πράξεις.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι αποδέχονται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ποσό εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (112.785.829,29 €) και εξουσιοδοτούν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτής για την κάλυψη των ανοιγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 3ο
1.  
  Διάρκεια χρηματοδότησης πέντε (5) έτη από τη σύναψη της παρούσας, με ένα (1) έτος περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλονται απλοί τόκοι. Ειδικότερα συμφωνείται ότι στη διάρκεια της περιόδου χάριτος το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. τους δεδουλευμένους τόκους του κεφαλαίου που θα λογίζονται κάθε εξάμηνο, από την ημέρα ισχύος της σύμβασης χρηματοδότησης και θα είναι έντοκα απαιτητοί από τον καταλογισμό τους. Κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του κεφαλαίου του δανείου, ήτοι από την 10.9.2007 έως και την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2011 το κεφάλαιο της ως άνω χρηματοδότησης ύψους εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (112.785.829,29 €) θα εξοφληθεί σε οκτώ (8) ίσες συνεχείς, εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. Κατά την καταβολή εκάστης δόσης θα λογίζονται και θα καταβάλλονται και οι αναλογούντες τόκοι εκάστου εξαμήνου, με βάση το επιτόκιο που αναφέρεται και θα είναι έντοκα απαιτητοί από τον καταλογισμό τους. Η παραπάνω χρηματοδότηση θα επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο εκτοκισμού διατραπεζικής αγοράς Εuribοr εξαμήνου που ισχύει την ημέρα έναρξης εκάστης περιόδου εκτοκισμού, όπως αυτό διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν, πλέον περιθωρίου (margin) 0, 10% για όλη τη διάρκεια του δανείου. Ο εκτοκισμός της χρηματοδότησης θα γίνεται κάθε εξάμηνο και ο τόκος θα υπολογίζεται τοκαριθμικά επί του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου της χρηματοδότησης, με βάση το έτος των 360 ημερών, από ημέρα σε ημέρα για τις πράγματι διανυθείσες ημέρες κάθε περιόδου εκτοκισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, με βάση τα παραπάνω επιτόκια. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των τόκων ή του κεφαλαίου θα οφείλεται τόκος υπερημερίας ίσος με το επιτόκιο που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση προσαυξημένο κατά μία εκατοστιαία μονάδα (1,00%). Η ημέρα έναρξης καθυστέρησης και έναρξης καταβολής υπερημερίας θα είναι μετά από 30 ημέρες από την ημέρα καταλογισμού της οφειλής του τόκου και του κεφαλαίου δόσης, κατά τη διάρκεια των οποίων θα καταβάλλονται απλοί τόκοι, όπως ορίζεται παραπάνω.
Άρθρο 4ο
1.  
  Η παρούσα δανειστική σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δανειστικής σύμβασης χρηματοδότησης Γεωργικών Κοινοτικών Δαπανών περιόδου 2004/2005, η οποία θα πιστωθεί με το προϊόν του νέου δανείου μετά την υπογραφή της σύμβασης ρύθμισης και αυτό αποτελεί νέο ισόποσο δάνειο προς το Ελληνικό Δημόσιο και η εξόφλησή του θα βαρύνει κατά κεφάλαιο τόκους και λοιπά έξοδα την πίστωση Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2112 του φορέα 29/110 (κάλυψη ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ). Η σύμβαση αυτή ισχύει από 9.3.2006.
Άρθρο 5ο
1.  
  Μετά την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, που αναφέρονται στο άρθρο 1, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δε θα απαιτήσει κανένα άλλο ποσό από ανοίγματα χρηματοδότησης Γεωργικών Κοινοτικών Δαπανών οικονομικού έτους 2004/2005 (μέχρι 15.10.2005).
Άρθρο 6ο
1.  
  Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόμου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 4332/1929,που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 26 του ν. 1914/1990 και συντάχθηκε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα. Η σύμβαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-04-27 Συμφωνία 2006/1/27.04.2006
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/89
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία