ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/1/12.09.2008

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2008/1/12.09.2008

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Πρόσθετη Δανειστική Σύμβαση για κάλυψη ανοιγμάτων χρηματοδότησης Γεωργικών Κοινοτικών Δαπανών. Στην Αθήνα σήμερα, στις 13 Ιουνίου 2008 μεταξύ : α) Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται, νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό και από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Λέγκα και β) Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕbank», που νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή αυτής Δημήτριο Μηλιάκο, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : Στην από 15 Φεβρουαρίου 2005 Πρόσθετη Δανειστική Σύμβαση ποσού 52.706.168,65 Ευρώ για κάλυψη ανοιγμάτων χρηματοδότησης Γεωργικών Κοινοτικών Δαπανών οικονομικού έτους 2003/2004 (ΦΕΚ 97 Α΄/21.4.2005) προστίθεται άρθρο 7ο, που έχει ως εξής : «Άρθρο 7ο Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην ΑΤΕbank για τη δυνατότητα εκχώρησης εκ μέρους αυτής της παρούσας Σύμβασης και κάθε απαίτησης που απορρέει από αυτήν, ως ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 54/27.2.2004, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 61/6.12.2006, που αφορά τις προϋποθέσεις σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας πίστωσης. Για την περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση αποτελέσει αντικείμενο εκχώρησης κατά τα ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην ΑΤΕbank για τη χορήγηση προς την ενεχυρούχο δανείστρια Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων και πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελματικό / τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρούμενη λόγω ενεχύρου δανειακή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ή τον οφειλέτη.» Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη Σύμβασης συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2008-09-12 Συμφωνία 2008/1/12.09.2008
Τροποποίηση Τύπος
A/2008/188
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία