ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/1/23.10.2008

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-10-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-10-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρόσθετη πράξη σύμβασης χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων Ευρώ (100.000.000,00€) και με σκοπό τη περαιτέρω χρηματοδότηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για πραγματοποίηση πληρωμών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προκύπτουν αποκλειστικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων, κατά την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2008 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2009.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
    Με την υπ’ αριθμ. 5572/Ρ.Μ./2006 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η ΑΤΕbank, ανέλαβε α) την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) από 16.10.2006 μέχρι 15.10.2010 και β) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00 €) για την περίοδο από 16.10.2006 μέχρι 15.10.2007 με την υποχρέωση ανανέωσής της επί τρία (3) οικονομικά έτη μέχρι το 2010 με υπογραφή πρόσθετης πράξης με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Με την από 15 Οκτωβρίου 2007 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2007 μέχρι 15.10.2008, η παραπάνω χρηματοδότηση του (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π) ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 5572/Ρ.Μ/2006 Σύμβασης.
Άρθρο 2ο
1.  
    Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκπροσωπούν νόμιμα το Ελληνικό Δημόσιο και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα συμφωνούν και ανανεώνουν για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2008 μέχρι 15.10.2009 τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ΑΤΕbank με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00€) και εξουσιοδοτούν την ΑΤΕbank να διαθέσει το προϊόν αυτής όπως έχει καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 5572/Ρ.Μ./2006 σύμβαση.
Άρθρο 3ο
1.  
    Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης) καθορίζεται η 31.12.2010. Κατά τους λοιπούς όρους ή προϋποθέσεις ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 5572/Ρ.Μ./2006 σύμβαση, αναπόσπαστο δε μέρος αποτελεί η παρούσα πρόσθετη πράξη σύμβασης.
Άρθρο 4ο
1.  
    Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην ΑΤΕbank για τη δυνατότητα εκχώρησης εκ μέρους αυτής της παρούσας Σύμβασης και κάθε απαίτησης που απορρέει από αυτήν, ως ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 54/27.2.2004 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/6.12.2006 Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, που αφορά τις προϋποθέσεις σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας πίστωσης. Για την περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση αποτελέσει αντικείμενο εκχώρησης κατά τα ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην ΑΤΕbank για τη χορήγηση προς την ενεχυρούχο δανείστρια Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων και πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελματικό / τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρούμενη λόγω ενεχύρου δανειακή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ή τον οφειλέτη.».
Άρθρο 5ο
1.  
    Σε πίστωση των προεκτεθέντων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη συνέχεια. Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2008. Η Σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία