ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/2/29.09.2009

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δις πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.500.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό και με σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για πραγματοποίηση πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που επιβαρύνουν τον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. κατά την περίοδο από 16.10.2009 μέχρι 15.10.2010, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 1290/2005 κανονισμό του Συμβουλίου, για τη Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Με την υπ’ αριθμ. 5571/Ρ.Μ./2006 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., η ΑΤΕbank, ανέλαβε α) την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) από 16.10.2006 μέχρι 15.10.2010 και β) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δις πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.500.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό για την περίοδο από 16.10.2006 μέχρι 15.10.2007 με την υποχρέωση ανανέωσής της επί τρία (3) οικονομικά έτη μέχρι το 2010, με υπογραφή πρόσθετης πράξης, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Με την από 15.10.2007 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος, από 16.10.2007 μέχρι 15.10.2008, η παραπάνω χρηματοδότηση του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 5571/Ρ.Μ/2006 Σύμβασης. Με την από 14.10.2008 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος, από 16.10.2008 μέχρι 15.10.2009, η παραπάνω χρηματοδότηση του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 5571/Ρ.Μ/2006 Σύμβασης.
Άρθρο 2
1.  
    Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκπροσωπούν νόμιμα το Ελληνικό Δημόσιο και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα συμφωνούν και ανανεώνουν για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2009 μέχρι 15.10.2010 τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ΑΤΕbank με το ποσό των δύο δις πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (2.500.000.000,00 €) και εξουσιοδοτούν την ΑΤΕbank να διαθέσει το προϊόν αυτής όπως έχει καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 5571/Ρ.Μ./2006 σύμβαση.
Άρθρο 3
1.  
    Ημερομηνία λήξης της χρηματοδότησης καθορίζεται η 31.12.2010. Κατά τους λοιπούς όρους ή προϋποθέσεις ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 5571/Ρ.Μ./2006 σύμβαση, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί η παρούσα πρόσθετη πράξη.
Άρθρο 4
1.  
    Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην ΑΤΕbank για τη δυνατότητα εκχώρησης εκ μέρους αυτής της παρούσας Σύμβασης και κάθε απαίτησης που απορρέει από αυτήν, ως ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 54/27.2.2004 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/6.12.2006, Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής που αφορά τις προϋποθέσεις σύστασης ασφάλειας επί μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και παροχής ενδοημερήσιας πίστωσης. Για την περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση αποτελέσει αντικείμενο εκχώρησης κατά τα ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του στην ΑΤΕbank για τη χορήγηση προς την ενεχυρούχο δανείστρια Τράπεζα της Ελλάδος, τις λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όλων των στοιχείων και πληροφοριών που τυχόν εμπίπτουν στο επαγγελματικό / τραπεζικό απόρρητο και αφορούν την εκχωρούμενη λόγω ενεχύρου δανειακή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ή τον οφειλέτη.
Άρθρο 5
1.  
    Σε πίστωση των προεκτεθέντων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη συνέχεια. Η παρούσα ισχύει από 16.10.2009. Η σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία