ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/1/01.07.2015

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύμβαση ρύθμισης οφειλής κάλυψης ανοίγματος της χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), που συνομολογήθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δις τετρακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (2.400.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό και με σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για πραγματοποίηση πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που επιβαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ κατά την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2013 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2014.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο
1.  
  Με την 5981/Ρ.Μ./2010 (ΦΕΚ Β΄ 1833/22.11.2010) σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., αυτή ανέλαβε α) την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) από 16.10.2010 μέχρι 15.10.2014 και β) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των δύο δις οκτακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (2.800.000.000,00 €) σε ανοιχτό λογαριασμό για την περίοδο από 16.10.2010 μέχρι 15.10.2011 με την δυνατότητα ανανέωσής της κατ’ έτος επί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη μέχρι το 2014, με υπογραφή πρόσθετης πράξης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Με την από 04.11.2011 (ΦΕΚ Α΄ 244/21.11.2011) Πρόσθετη επ΄ αυτής Πράξη, ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2011 μέχρι 15.10.2012 η ανωτέρω χρηματοδότηση του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. ύψους 2.800.000.000,00 € ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 5981/Ρ.Μ./2010 Σύμβασης. Με την από 15.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2829/19.10.2012) Πρόσθετη επ’ αυτής Πράξη, ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2012 μέχρι 15.10.2013 η ανωτέρω χρηματοδότηση του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. ύψους 2.800.000.000,00 € ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 5981/Ρ.Μ./2010 Σύμβασης. Με την από 15.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2684/22.10.2013) Πρόσθετη επ΄ αυτής Πράξη, ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2013 μέχρι 15.10.2014 η ανωτέρω χρηματοδότηση του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. ύψους 2.400.000.000,00 € ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 5981/Ρ.Μ./2010 Σύμβασης. Το δάνειο (χρηματοδότηση) κατά την συνομολογηθείσα ημερομηνία λήξης του την 31.12.2014, παρουσίασε ανεξόφλητο και απαιτητό υπόλοιπο, το οποίο δεν καλύφθηκε εμπρόθεσμα από το Ελληνικό Δημόσιο και σήμερα ανέρχεται σε ποσό κεφαλαίου ευρώ 215.348.797,59, πλέον συμβατικών τόκων ανερχόμενων για τη χρονική περίοδο από 01.01.2015 έως και την 30.6.2015, στο ποσό των ευρώ 4.078.023,47.
Άρθρο 2ο
1.  
  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που εκπροσωπούν νόμιμα το Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την παρούσα συμφωνούν τη ρύθμιση εξόφλησης του οριστικού ανοίγματος της χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πλέον των νομίμων συμβατικών τόκων, που απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 5981/Ρ.Μ./2010 σύμβαση και τις πρόσθετες πράξεις αυτής, ανερχόμενων σε ποσό κεφαλαίου ευρώ 215.348.797,59 και συμβατικών τόκων για τη χρονική περίοδο από 01.01.2015 έως και την 30.6.2015, στο ποσό των ευρώ 4.078.023,47, ως εξής: Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποπληρώσει το κεφάλαιο της οφειλής από την παραπάνω χρηματοδότηση σε επτά (7) δόσεις κεφαλαίου ποσού ευρώ 15.348.797,59 ευρώ η πρώτη, 20.000.000,00 ευρώ η δεύτερη και τρίτη από αυτές αντίστοιχα, και 40.000.000,00, η τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη από αυτές αντίστοιχα, από τις οποίες η πρώτη θα καταβληθεί την 01.07.2015, η δεύτερη την 31.07.2015, η τρίτη την 31.08.2015, η τέταρτη την 30.09.2015, η πέμπτη την 30.10.2015, η έκτη την 30.11.2015 και η έβδομη την 31.12.2015. Οι συμβατικοί τόκοι της χρονικής περιόδου από 01.01.2015 έως και 30.6.2015, ανερχόμενοι στο ποσό των 4.078.023,47 ευρώ, θα εξοφληθούν την 01.07.2015. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να καταβάλει πρόωρα οποιοδήποτε ποσό προς πρόωρη μείωση ή εξόφληση της οφειλής χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσή του.
Άρθρο 3ο
1.  
  Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο από το άνοιγμα της χρηματοδότησης του ΕΛΕΓΕΠ που ρυθμίζεται με την παρούσα θα επιβαρύνεται από 01.07.2015 μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του με σταθερό επιτόκιο ύψους 3,75% ετησίως. Ο εκτοκισμός του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου της οφειλής και ο λογισμός των δεδουλευμένων τόκων θα γίνει την 31.12.2015. Οι τόκοι της εξάμηνης περιόδου εκτοκισμού από 01.07.2015 έως 31.12.2015, υπολογιζόμενοι με το παραπάνω συμβατικό επιτόκιο επί του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου της οφειλής, θα καταβληθούν στο σύνολο τους την 31.12.2015. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του κεφαλαίου ή των τόκων, με βάση την παρούσα σύμβαση στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, ο οφειλέτης θα καθίσταται υπερήμερος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη όχληση, ειδοποίηση ή επιταγή με μόνη την άπρακτη πάροδο δέκα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είναι πληρωτέο το σχετικό ποσό όπως ορίζεται αυτή για την κάθε επιβάρυνση στα ειδικά άρθρα (άρθρο 2 και 3) της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας θα οφείλονται αυτοδικαίως τόκοι υπερημερίας για το καθυστερούμενο ποσό, από την ημερομηνία έναρξης καθυστέρησης που ορίζεται στα ειδικά άρθρα (άρθρο 2 και 3), υπολογιζόμενοι με το αμέσως κατωτέρω οριζόμενο επιτόκιο υπερημερίας. Το επιτόκιο υπερημερίας αποτελείται από το σταθερό επιτόκιο 3,75% όπως αυτό καθορίζεται παραπάνω συν 1,50% περιθώριο προσαύξησης. Οι τόκοι υπερημερίας που θα προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο και ανατοκίζονται. Οι συμβατικοί τόκοι της χρονικής περιόδου από 01.01.2015 έως και 30.6.2015, ανερχόμενοι στο ποσό των 4.078.023,47 ευρώ, εφόσον δεν εξοφληθούν την 01.07.2015 προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο και ανατοκίζονται ανά εξάμηνο. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει μετά το λογισμό τους εκάστοτε οφειλόμενους τόκους, οι οποίοι θα χρεώνονται αυτοδίκαια στο λογαριασμό του δανείου την αμέσως επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταβολή οποιασδήποτε από τις δόσεις εξόφλησης του κεφαλαίου της οφειλής ή μέρους αυτής ή και των συμβατικών τόκων της χρονικής περιόδου από 01.01.2015 έως και 30.06.2015 που συμφωνήθηκαν καταβλητέοι την 01.07.2015 (άρθρο 2) ή και των τόκων του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής, της περιόδου εκτοκισμού από 01.07.2015 έως 31.12.2015 καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών, και εφόσον μέχρι την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος δεν ρυθμιστεί η καταβολή των καθυστερούμενων δόσεων ή των τόκων με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατά τροποποίηση της παρούσας, θα διακόπτεται άμεσα η τρέχουσα χρηματοδότηση του ίδιου σκοπού, που έχει συμφωνηθεί με την Σύμβαση Νο 6169/Χ.Δ./2014 χρηματοδότησης, τήρησης και ταμειακής διαχείρισης του ΕΛΕΓΕΠ, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς (ΦΕΚ Β΄2998/06.11.2014).
Άρθρο 4ο
1.  
  Κατά τους λοιπούς όρους ή προϋποθέσεις, ισχύουν όσα αναφέρονται στη σύμβαση 5981/Ρ.Μ./2010 και τις από 04.11.2011, 15.10.2012 και 15.10.2013 Πρόσθετες Πράξεις, εφόσον δεν είναι αντίθετες με το περιεχόμενο της παρούσας, αναπόσπαστο δε μέρος αποτελεί η παρούσα Σύμβαση Ρύθμισης.
Άρθρο 5ο
1.  
  Το συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, θα καλύψει τα οφειλόμενα ποσά, όπως ρυθμίζονται να καταβληθούν σύμφωνα με την παρούσα και βαρύνουν τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του «Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.», με επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους (Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2112 «Κάλυψη Ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ»). Σε περίπτωση μη επάρκειας της αρχικής δέσμευσης πίστωσης, δύναται να εγκριθεί συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης χωρίς την τροποποίηση της παρούσας πρόσθετης πράξης.
Άρθρο 6ο
1.  
  Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών
Άρθρο 7ο
1.  
  Σε πίστωση των προεκτεθέντων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα που υπογράφεται στη συνέχεια. Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιουλίου 2015. Η Σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/5981/Ρ.Μ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/5981_Ρ_Μ_ 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία