ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Συμφωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/1/10.08.2016

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-08-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμφωνία 2016/1/10.08.2016

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης των κεφαλαίων των Δημοσίων Οργανισμών."
1.  
    Για τα κεφάλαια διαθεσίμων, η αποζημίωση αυτή καθορίζεται σε ποσοστό 0,15 % ετησίως επί της μέσης μηνιαίας αξίας του Ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου διαθεσίμων κεφαλαίων των Δημοσίων Οργανισμών και λογίζεται στο τέλος εκάστου μήνα Καταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος αποζημίωσης για την κάλυψη εξόδων εργασιών του Ελληνικού Δημοσίου. 1 Η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει αποζημίωση για την κάλυψη εξόδων εκτέλεσης εργασιών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται ως εξής 1 σε ποσοστό 0,033% ετησίως, το οποίο υπολογίζεται επί του ετήσιου πραγματοποιούμενου συνολικού ύψους των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού πλην των δαπανών για τόκους (ΚΑΕ 6100), χρεολύσια (ΚΑΕ 6200) και άλλες δαπάνες δημοσίου χρέους (ΚΑΕ 6300), για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων (ΚΑΕ 6810), για υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΑΕ 5147, 6910), για αναλήψεις χρεών φορέων εντός / εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 6821) και για συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών (ΚΑΕ 7300) και σε ποσοστό 0,030% επί του ετήσιου συνολικού ύψους των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, όπως αυτές θα εμφανίζονται στον απολογισμό του κράτους. 2 σε ποσοστό 0,013% ετησίως, το οποίο υπολογίζεται επί του ετήσιου πραγματοποιούμενου συνολικού ύψους των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, μετά επιστροφών (πλην πιστωτικών εσόδων, καθώς και εσόδων για τα οποία δεν υπήρξε ταμειακή κίνηση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος) και σε ποσοστό 0,005% επί των εσόδων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (πλην πιστωτικών εσόδων), όπως αυτά θα εμφανίζονται στον απολογισμό του κράτους.
2.  
    Για τα συνολικά κεφάλαια της ταμειακής διαχείρισης, η αποζημίωση αυτή καθορίζεται ως το ελάχιστο μεταξύ του ποσοστού 10% των δεδουλευμένων προσόδων που προκύπτουν από τη διαχείριση εκάστου μηνός και του 0,15% ετησίως επί της μέσης μηνιαίας αξίας του Ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου ταμειακής διαχείρισης και λογίζεται στο τέλος εκάστου μήνα
Άρθρο 2
1.  
    Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 της από 1/9/2011 Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος αντικαθίσταται ως εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει κατά την έκδοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου αμοιβή διαχείρισης η οποία υπολογίζεται επί της ονομαστικής τους αξίας και είναι ίση με 0,045% ετησίως, προκειμένου περί εντόκων γραμματίων και ίση με 0,060% προκειμένου περί ομολόγων». Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ανωτέρω σύμβασης.
2.  
    Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1/9/2016 και για ένα έτος και ανανεώνεται σιωπηρά κάθε φορά για ίση χρονική περίοδο, εφόσον κατά το χρόνο της λήξης της κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ζητήσει την τροποποίηση αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα καταρτισθεί νέα σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα, θέλει δε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το Για την Ελληνικό Δημόσιο Τράπεζα της Ελλάδος Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ.
Άρθρο 3
1.  
    Το άρθρο 4 της από 1/9/2011 Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της εκάστοτε ετήσιας αποζημίωσης με έναρξη το έτος 2016, ισχύει για τρία έτη και ανανεώνεται σιωπηρά κάθε φορά για ίση χρονική περίοδο, εφόσον κατά το χρόνο της λήξεως της κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ζητήσει την τροποποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταρτίζεται νέα σύμβαση. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ανωτέρω σύμβασης.» Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη και πήραν από ένα πρωτότυπο. Η σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το Για την Ελληνικό Δημόσιο Τράπεζα της Ελλάδος Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ι(2) Σύμβαση καταβολής αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 11, εδάφ. ε του Ν. 2469/1997, στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση των κεφαλαίων των Δημοσίων Οργανισμών του α.ν. 1611/1950. Στην Αθήνα σήμερα την 5/8/2016 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και της Ανώνυμης Εταιρείας με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος», που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα, συμφωνούνται τα ακόλουθα, σε εκτέλεση του άρθρου 15, παρ. 11, εδάφ. ε του Ν. 2469/1997.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-08-10 Συμφωνία 2016/1/10.08.2016
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/151
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία