ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/92/24-6-1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1993/92/24-6-1993

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παραχώρηση δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακινήτου του Δημοσίου, που βρίσκεται στην Αθήνα επί του οικοδομικού τετραγώνου 33 στον «Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: αποφασίζει: 1.Την παραχώρηση δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου του Δημοσίου, που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, επί του οικοδομικού τετραγώνου 33 και εμφανίζεται στο απόσπασμα του υπ αριθ. 21/1992 κτηματολογικού διαγράμματος της Δ/νσης Δ12 της Γεν. Γραμ. Δημ. Έργων, που συντάχθηκε από την αρμόδια Τμηματάρχη, Ε. Δημητρίου και θεωρήθηκε στις 18.5.1993 από τον Προϊστάμενο της ίδιας υπηρεσίας Κ. Δεσύπρη, υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Α, συνολικού εμβαδού 13.241,00 μ2, στο Ίδρυμα με την επωνυμία «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». 2.Η παραχώρηση γίνεται με τους κατωτέρω όρους: 1)Το παραχωρούμενο ακίνητο θα είναι αναπαλλοτρίωτο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». Διευκρινίζεται ότι ο προς κατασκευή χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων θα εξυπηρετεί, κυρίως τις ανάγκες λειτουργίας του Ιδρύματος και των προσερχομένων να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες του, προσώπων, αλλά και τρίτους, μη συνδεομένους με το Ίδρυμα και τις ασκούμενες από αυτό δραστηριότητες, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θα παρακωλύεται, εκ του λόγου τούτου, η λειτουργία του Ιδρύματος. 2)Απαγορεύεται κάθε μεταβολή της χρήσης του παραχωρουμένου ακινήτου. 3)Η χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων θα γίνει από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του Ιδρύματος «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» (άρθρο 10 Ν. 1198/81). 4)Η τελική διαμόρφωση της επιφανείας του γηπέδου δεν θα παρεμποδίζει τη δημιουργία του χώρου πρασίνου που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν την περιοχή. 3.Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω όρους, από υπαιτιότητα του Ιδρύματος, συνεπάγεται την ανάκληση της παραχώρησης με σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευόμενη νομίμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε το ακίνητο με τα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις, που τυχόν θα έχουν ήδη γίνει, θα περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, από τη μεταγραφή του άνω ΦΕΚ στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση γι αυτά στο Ίδρυμα «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». Η ισχύς αυτής της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
  • Τις διατάξεις: ί) του άρθρου 5 του Ν. 1331 /49, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δωρεάν ή με τίμημα, ακίνητα του Δημοσίου, σε Ιδρύματα και Οργανισμούς ή Σωματεία Κοινής Ωφελείας, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, ii) του άρθρου 13 του Ν. 2129/93, με τις οποίες ερμηνεύθηκαν αυθεντικά τα άρθρα 28 του Ν. 1337/83 και 224 παρ. 1 εδ. δ του Π.Δ. 323/89 και ορίσθηκε ότι η κυριότητα των εντός σχεδίου πόλεως κοινοχρήστων χώρων, επί των οποίων προβλέπεται η εκτέλεση έργων ειδικής πολεοδομικής ανάπλασης ή κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, όπως κέντρα πνευματικά, πολιτιστικά, αθλητικά, συνεδρίων, εκθέσεων, σταθμών αυτοκινήτων ή κυκλοφοριακών κόμβων, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον η αναγκαστική απαλλοτρίωση συντελείται και η σχετική αποζημίωση καταβάλλεται από αυτό, και ότι οι χώροι αυτοί, μπορεί να παραχωρούνται, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά κυριότητα, με αντάλλαγμα ή και δωρεάν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα δεύτερα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την πραγματοποίηση των σκοπών της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και iii) του άρθρου 10 του Ν. 1198/81, με το οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Σωματείου «Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής» και του Ιδρύματος «Σταματίου Δεκόζη -Βούρου» καταρτισθείσα σύμβαση και ιδρύθηκε ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών». β.i) Την αριθ. Δ12δ/0/31.770/5.3.1992 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΕτΚ Δ 216/23.3.1992), με την οποία κηρύχθηκε ως κατεπείγουσας ανάγκης και επισπεύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για την πολεοδομική ανάπλαση της έκτασης που περικλείεται από τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου - Κόκκαλη - Γέλωνος Δεινοκράτους και Ανατολικής πλευράς ΝΙΜΤΣ, περιφέρειας Δήμου Αθηναίων και εμφανίζεται στο un αριθ. 21/92 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν στις 13.5.1992 από το μηχανικό Εμμ. Κοκκινάκη, ελέγχθηκαν από την Τμηματάρχη της Δ/νσης Δ12 της Γεν. Γραμ. Δημ. Έργων Ε. Δημητρίου και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της ίδιας Δ/ νσης Κ. Δεσύπρη, όπως περιορίσθηκε με την υπ αριθ. Δ12/0/ 34244/17.5.1993 απόφαση της Δ/νσης Δ12 και εμφανίζεται στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα, που συντάχθηκε από την προαναφερθείσα Τμηματάρχη της Δ/νσης Δ12 και θεωρήθηκε στις 18.5.1993 από τον Προϊστάμενο της ίδιας Δ/νσης Κ. Δεσύπρη, ii) την υπ αριθ. 644/92 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδας των απαλλοτριωθέντων, η οποία παρακατατέθηκε νόμιμα, εκδοθέντων των υπ αριθ. 1903/3.6.1993 και 1928/14.6.1993 γραμματίων για τα αντίστοιχα ποσά των ενός δισεκατομμυρίου εκατόν είκοσι εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (1.120.874.475) δραχμών και εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (78.826.350) δραχμών, η δε περί τούτου ανακοίνωση έγινε στα υπ αριθ. ΕτΚ Δ 662/14.6.1993 και ΕτΚ Δ 682/18.6.1993, αντίστοιχ
  • Τη σχετική εισήγηση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, για την παραχώρηση δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή του προαναφερθέντος ακινήτου του Δημοσίου, στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών χώρων και εγκαταστάσεων, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών».
  • Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-29 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1993/92/24-6-1993
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Δ12Δ/0/31.770 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Δ12Δ_0_31_770 1992
ΝΟΜΟΣ 1949/1331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1331 1949
ΝΟΜΟΣ 1981/1198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1198 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1993/2129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2129 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία