ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/93/24-6-1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1993/93/24-6-1993

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(9) Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού στα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: αποφασίζει: 1.Την, κατ εξαίρεση του μέτρου της αναστολής των διορισμών, συμπληρωματική έγκριση και κατανομή δαπάνης για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για το έτος 1993 από τα κατωτέρω Υπουργεία, ως ακολούθως: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΑΠΑΝΗ Προεδρίας της Κυβέρνησης 10.000.000 Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 450.000.000 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 190.000.000 Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 56.804.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 706.804.000. 2.Η ανωτέρω δαπάνη κατανέμεται με απόφαση των οικείων Υπουργών μεταξύ των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και των εποπτευομένων από αυτά Φορέων. 3.Η πρόσληψη του ωρομίσθιου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2026/1992. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
  • Τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. αρ. 167/1992 «Αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1993» (ΕτΚ Α 201/23.12.1992).
  • Την προφορική εισήγηση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.
  • Την πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.6.12/22192/22.6.1993.
  • Την πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό Φ. ΓΕΝ/3180/17.6.1993.
  • Την πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθμό 10409/882/21.6.1993.
  • Την πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμό Δ16γ/7/193/693/Γ/24.6.1993.
  • Το γεγονός ότι η αρχική εγκριθείσα δαπάνη δεν επαρκεί για να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες των Υπουργείων ή Φορέων που εποπτεύουν τα Υπουργεία αυτά,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-29 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1993/93/24-6-1993
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1992/167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/167 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία