ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/125/4-4-1995

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση χορήγησης, κατ εξαίρεση, άδειας στην Εταιρεία «ΟRΟDΕΜ ΑΒΕΕ», για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στη Βιομηχανική περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζει: Εγκρίνει τη χορήγηση στην Εταιρεία «ΟRΟDΕΜ ΑΒΕΕ», κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 & 2 του Π.Δ. 84/1984, άδειας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (παρεντερικών διαλυμάτων μεγάλου όγκου (ορροί), προϊόντων παρεντερικής διατροφής και διαλυμάτων συντήρησης ανθρωπίνων μοσχευμάτων), στη Βιομηχανική περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής. Η έγκριση αυτή, παρέχεται υπό τους εξής όρους: 1) Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη, με την υποβολή αίτησης εφοδιασμού της με άδεια εγκατάστασης, να προσκομίσει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και να συμμορφωθεί με τους όρους, και περιορισμούς που θα της επιβληθούν με τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΒΕΤ, καθώς και με τους όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και περιοίκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2) Η Εταιρεία να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Α Τάξης, ισόποση των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. με την οποία θα εγγυάται την εμπρόθεσμη (εντός τριετίας) πραγματοποίηση της ως άνω επένδυσης, κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%. Οι λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας. Η ισχύς αυτής της Πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ (10)
  • Πραγματοποίηση επενδυτικής δαπάνης της τάξης των 2,2 δισ. δρχ.
  • Συναλλαγματική ωφέλεια της τάξης των 400 εκ δρχ. ετησίως από εξαγωγές.
  • Δημιουργία 103, τουλάχιστον, νέων θέσεων εργασίας.
  • Εξασφάλιση των αναγκών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας από αδυναμία εισαγωγής των προϊόντων αυτών.
  • Κάλυψη οποιασδήποτε έλλειψης, στον τομέα παρεντερικών διαλυμάτων, θα μπορούσε να παρατηθεί στην εσωτερική αγορά,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία