ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/30/11-4-1997

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-04-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Α) Συνιστά Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας που αποτελείται από τους: 1.Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο. 2.Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 3.Υφυπουργό Οικονομικών. 4.Υφυπουργό Ανάπτυξης. 5.Ένα εκπρόσωπο κάθε κόμματος αναγνωρισμένου στη Βουλή των Ελλήνων, ως Μέλη. Β) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γ) Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος με βαθμό Α, υποδεικνυόμενος, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Δ) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τις εξής προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.): - Προγράμματα Μηχανογραφικά Η/Υ Ειδικά. - Υπολογισταί Ηλεκτρονικοί Ειδικών Χρήσεων. Ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/1995, τ.Α). Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Απριλίου 1997 Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/1.2.1995, τεύχος Α).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Πράξης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφ. γ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985, τεύχος Α).
  • Την αριθμ. Π1/643/16.3.1995 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 242/31.3.1995, τεύχος Β).
  • Την αριθμ. Π1-2121/7.4.1997 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α 154/ 19.9.1992).
  • Την αριθμ. 395/Φ10100/8.4.1997 εισήγηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ν. Φαρμάκη.
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Π1/643 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Π1_643 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/1-2121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1-2121 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία