ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/33/30-5-1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/97

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Η παρ. 1 του άρθρου 8 της Π.Υ.Σ. 88/1985 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 της ΠΥΣ 377/1995 αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες, των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 2470/1997 ως εξής: 1)Ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου στο μισθολογικό κλιμάκιο 1. 2)Οι λοιποί μετακλητοί υπάλληλοι κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του ίδιου νόμου ως εξής: 1) Οι διοριζόμενοι χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσια, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., στο μισθολογικό κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας, που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας που απαιτούνται για την απόκτηση του βαθμού διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). 2) Οι αποσπώμενοι από θέσεις του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, με βάση το χρόνο της πραγματικής τους υπηρεσίας στις οργανικές τους θέσεις, ο οποίος σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται του χρόνου της προηγούμενης περίπτωσης. γ. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι: 1) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο μισθολογικό κλιμάκιο 1. ββ. Οι λοιποί στο μισθολογικό κλιμάκιο 4. δ. Οι Ειδικοί Συνεργάτες: 1) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο μισθολογικό κλιμάκιο 4. ββ. Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., στο μισθολογικό κλιμάκιο 7. γγ. Οι λοιποί στο μισθολογικό κλιμάκιο 10. Σε όλους του ανωτέρω, καθώς και στους υπηρετούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων, καταβάλλονται επίσης, το σύνολο του χρονοεπιδόματος (60%), το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του Ν. 2470/1997, κατά τις διακρίσεις του άρθρου αυτού (ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα) και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου του Υπουργείου ή της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Στο Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου καταβάλλεται και το επίδομα θέσης του β εδαφίου της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2470/1997». 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της Π.Υ.Σ. 88/1985 αντικαθίσταται ως εξής:« 2. 1)Η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των Πολιτικών Γραφείων πλην των ειδικών θέσεων Συμβούλων και Συνεργατών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/ 1997 που εφαρμόζονται ανάλογα. 2)Το πιο πάνω προσωπικό εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 2470/1997, ως ακολούθως: Με απολυτήριο δημοτικού σχολείου, από το 36 μέχρι το 19 μισθολογικό κλιμάκιο. - Με απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, από το 29 μέχρι το 12 μισθολογικό κλιμάκιο. Με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτερης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, από το 21 μέχρι το 4 μισθολογικό κλιμάκιο. Με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, από το 18 μέχρι το 1 μισθολογικό κλιμάκιο. 3)Για κάθε θέμα αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων που δεν ρυθμίζεται ειδικά στην απόφαση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα ο Ν. 2470/1997». 3.Η παρ. 5 του άρθρου 8 της ΠΥΣ 88/2.8.1985 αντικαθίσταται ως εξής:« 5.Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβούν σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων το 30% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Το ποσοστό αυτό για το Δ/ντή του Πολιτικού Γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της κύριας θέσης του. Στις αποδοχές της κύριας θέσης, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, δεν λαμβάνεται υπόψη το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του Ν. 2470/1997 και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ίδιου Νόμου, καθώς και τα τυχόν επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση». 4.Από την έναρξη της ισχύος της Πράξης αυτής καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 8 της Π.Υ.Σ. 88/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της ΠΥΣ 377/1995 και από την Ίδια ημερομηνία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997 για όλο το προσωπικό (μόνιμο και με σύμβαση), που υπηρετεί στα ανωτέρω Γραφεία με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, περιλαμβανομένων και των αστυνομικών της προσωπικής ασφάλειας των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων. Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας βεβαιώνεται, στο τέλος κάθε μήνα, με πράξη του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου. 5.Η Πράξη αυτή ισχύει από 1.1.1997. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ΠΥΣ 88/2.8.1985, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, κατά το μέρος που οι διατάξεις της δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Πράξης αυτής. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαΐου 1997 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ (2)
  • Τις διατάξεις των παρ. 6 και 9 του άρθρου 30 και της παρ. 2 περίπτωση α του άρθρου 33 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α).
  • Το γεγονός ότι από την Πράξη αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δρχ. περίπου, ετησίως και για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) έτη, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικείων Υπουργείων για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων από 1.1.1997,
  • Τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 40 Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
  • Την αριθ. 88/2.8.1985 Πράξη του «Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 142 Α), όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ίσχυε μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα την αριθ. 120/ 14.10.1985 Πράξη του «Συμπλήρωση και τροποποίηση της 88/2.8.1985 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 176 Α), την αριθ. 206/30.12.1993 Πράξη του «Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985» (ΦΕΚ 219 Α), την αριθ. 31/23.1.1995 Πράξη του «Τροποποίηση της παραγράφου 2 της αριθ. 206/30.12.1993 ΠΥΣ «Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985» (ΦΕΚ 16 Α), καθώς και την αριθ. 377/ 4.10.1995 Πράξη του «Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ «Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 6 Α).
  • Την αριθ. οικ. 2039830/6163/0022/30.5.1997 εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκη.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1985/120 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/120 1985
ΠΡΑΞΗ 1985/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/88 1985
ΠΡΑΞΗ 1993/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/206 1993
ΠΡΑΞΗ 1995/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/31 1995
ΠΡΑΞΗ 1995/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/377 1995
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1985/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/88 1985
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1993/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/206 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία