ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/45/4-7-1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1997/45/4-7-1997

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς τίμημα, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 360 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Βλαχοστάνη» περιφέρειας Δήμου Ανδρίτσαινας του Ν. Ηλείας, για ανέγερση Σωφρονιστικού Καταστήματος. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ιδίως του άρθρου 45 (ΦΕΚ 289/29.12.1979, τεύχος Α). αποφασίζει: Α. Εγκρίνει την παραχώρηση, κατάχρηση και χωρίς τίμημα, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.-ΔΙ.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, δημόσιας δασικής έκτασης 360 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Βλαχοστάνη» περιφέρειας Δήμου Ανδρίτσαινας Ν. Ηλείας, όπως αυτή απεικονίζεται, με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ, στο με κλίμακα 1:5.000 Απόσπασμα Χάρτη Περιοχής Δήμου Ανδρίτσαινας, το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε στις 30.1.1997, από το Δασάρχη Ολυμπίας Παύλο Βαβλιάρα-Δασολόγο, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση Σωφρονιστικού Καταστήματος. Β. Ορίζει ότι η παράδοση της παραχωρούμενης δασικής έκτασης στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., καθώς και η εγκατάσταση του σ αυτήν δια πρωτοκόλλου από το Δασαρχείο Ολυμπίας θα γίνει μόνον εφόσον: 1.Εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι, μετά την «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» που θα συνταχθεί και θεωρηθεί σύμφωνα με το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/1986, τεύχος Α) και την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/25.10.1990, τεύχος Β). 2.Προσκομισθεί από το παραχωρησιούχο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας της έκτασης για την ανέγερση του Σωφρονιστικού Καταστήματος, από την αρμόδια υπηρεσία. Γ. Η έγκριση παρέχεται με τους κάτωθι όρους και υποχρεώσεις: 1.Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά προς το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και αποκλείεται στο μέλλον η χρήση της έκτασης από άλλο Ν.Π.Δ.Δ. ή η μεταβίβαση της χρήσης αυτής. 2.Η παραχώρηση θα διαρκέσει για όσο χρόνο υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αυτή γίνεται, σε περίπτωση δε που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο σκοπός της, η έκταση επανέρχεται αυτοδίκαια στη διοίκηση και διαχείριση του Υπουργείου Γεωργίας. 3.Η ανέγερση του Σωφρονιστικού Καταστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από την εγκατάσταση του παραχωρησιούχου. 4.Οι χωματουργικές εργασίες να περιοριστούν για να μην καταστραφεί η βλάστηση, παρά μόνο στο χώρο που θα κατασκευασθούν οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις. 5.Να διατηρηθεί, προστατευθεί και βελτιωθεί η βλάστηση στους χώρους που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση των κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, βάσει των υποδείξεων του Δασαρχείου της περιοχής. 6.Να οριοθετηθεί με δαπάνη του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με κτιστά ορόσημα η παραχωρούμενη έκταση. 7.Να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας της παραχωρούμενης δασικής έκτασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δασαρχείου Ολυμπίας Ν. Ηλείας. 8.Σε καμιά περίπτωση το σύνολο των προς οικοδόμηση χώρων μετά των πάσης φύσεως βοηθητικών τους εγκαταστάσεων (περιαυλίων χώρων κ.λπ.) δεν θα υπερβαίνει το 15% της παραχωρούμενης έκτασης. 9.Το δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν εκκνίκηση τρίτου εν όλω ή εν μέρει στην παραχωρούμενη έκταση. 10.Η μη συμμόρφωση του παραχωρησιούχου με τους όρους αυτής της Πράξης και η μη εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων, συνιστούν λόγο υποχρεωτικής ανάκλησης της παραχώρησης. 11.Η παραχώρηση ισχύει από την εγκατάσταση του ΤΑ.Χ..ΔΙ.Κ. στην παραχωρούμενη έκταση, συντασσομένου από τον οικείο Δασάρχη σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης, αντίγραφο του οποίου θα κοινοποιηθεί στο Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών, για να διατηρηθεί στο αρχείο του. 12.Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας, ανατίθεται στον εκάστοτε οικείο Δασάρχη. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουλίου 1997 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • β. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 2Β και 3 του Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ 189/ 26.10.1987, τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2116/1993 «Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/18.2.1993, τεύχος Α). γ. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/1986, τεύχος Α). δ. Την αριθμ. 69269/5387/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678/25.10.1990, τεύχος Β). ε. Την από 30.8.1996, απόφαση του Δήμου Ανδρίτσαινας Ν. Ηλείας, στην οποία αναφέρεται ότι συμφωνεί με την ανέγερση σωφρονιστικού καταστήματος στην θέση «Βλαχοστάνη» περιφέρειας Δήμου Ανδρίτσαινας. στ. Το αριθμ. 132787 οικ./6.11.1996 και 148253/ 20.1.1997 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τα οποία ζητά την παραχώρηση, κατά χρήση Και χωρίς τίμημα, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.-ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 360 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Βλαχοστάνη» περιφέρειας Δήμου Ανδρίτσαινας Ν. Ηλείας, για ανέγερση Σωφρονιστικού Καταστήματος. ζ. Την αριθμ. 3860/26.11.1996 βεβαίωση του Οικονομικού Εφόρου Ανδρίτσαινας, σύμφωνα με την οποία στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΟΥ Ανδρίτσαινας Ν. Ηλείας, στο Δήμο Ανδρίτσαινας δεν βρίσκονται εγγεγραμμένα δημόσια κτήματα στα οικεία βιβλία της υπηρεσίας καθώς και ότι δεν υπάρχουν άλλες εκτάσεις φερόμενες ως ιδιωτικές, οι οποίες μπορούν να απαλλοτριωθούν για τον ανωτέρω σκοπό. η. Την αριθμ. 15162/25.11.1996 βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Ηλείας, σύμφωνα με την οποία στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπλασης Ηλείας δεν υφίστανται εκτάσεις, οι οποίες διαχειρίζονται στα πλαίσια της Αγροτικής Νομοθεσίας, καθώς και ότι, δεν έχουν παραχωρηθεί κατά διοίκηση και διαχείριση χορτολιβαδικά εδάφη στα πλαίσια του άρθρου 74 του Ν. 998/1979, ή άλλα εδάφη ή γήπεδα ή οικόπεδα του Δημοσίου, που μπορούν κατ αρχήν να διατεθούν για τον ανωτέρω σκοπό.
  • Την αριθμ. 72/16.10.1996 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηλείας, με την οποία γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, για την εν λόγω παραχώρηση. ι. Το από 26.11.1996 Πρωτόκολλο Γνωμοδοτήσεως επί αιτουμένης προς παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης και το αριθμ. 3925/26.11.1996 έγγραφο του Δασαρχείου Ολυμπίας. ια. Την αριθμ. 172/5.2.1997 εισήγηση της Δ/νσης Δασών της Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Ηλείας, για την ικανοποίηση του αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. ιβ. Το γεγονός ότι, η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. ιγ. Την αριθμ. οικ. 69515/3106/21.4.1997 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, σχετικά με την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς τίμημα, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 360 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Βλαχοστάνη» περιφέρειας Δήμου Ανδρίτσαινας Ν. Ηλείας, για ανέγερση Σωφρονιστικού Καταστήματος. ιδ. Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-07-10 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1997/45/4-7-1997
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/148
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/69515/3106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/69515_3106 1997
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία