ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/53/1-8-1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της ισχύος της ΠΥΣ 236/1994 «Έγκριση διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα από 1 Αυγούστου 1994 έως 31 Ιουλίου 1995» ως ισχύει μετά την εφαρμογή των Π.Υ.Σ. 311/1994, 422/1994, 193/ 1995, 276/1995 και 258/1996 και των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 51 του Ν. 2412/1996.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Παρατείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 1998 η ισχύς των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 236/1994 (ΦΕΚ 115 Α), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Π.Υ.Σ. 311/ 1994 (ΦΕΚ 126 Α), 422/1994 (ΦΕΚ 186Α’), 193/ 1995 (ΦΕΚ 78Α), 276/1995, 258/1996 (ΦΕΚ 177Α) και του άρθρου 1 παρ. 51 του Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123Α) και της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί μέχρι 31 Ιουλίου 1997 με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 258/1996 (ΦΕΚ 177Α).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς της παρούσας Πράξης αρχίζει από 1 η Αυγούστου 1997. Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Αυγούστου 1997 Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 16 του Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22/Α/82). β. Του άρθρου 8 παρ. 4 περιπτ. γ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/ 85). γ. Του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 (ΦΕΚ 154/Α).
  • Το γεγονός ότι: α. Η ισχύς της αριθμ. 236/1994 ΠΥΣ που έχει παραταθεί με την αριθμ. 258/96 λήγει στις 31 Ιουλίου 1997. β. Εξακολουθεί να υφίσταται λόγω της δημοσιονομικής καταστάσεως της Χώρας, η ανάγκη περιστολής των δαπανών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Ο.Τ.Α. καθώς και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α). γ. Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Πράξεως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
  • Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/311 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/311 1994
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1996/258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/258 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις. 1996/2412 1996
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4352 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία