ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/67/24-10-1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-10-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-10-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στην Ιερά Μητρόπολη Βερροίας και Ναούσης, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) το «Βλαχογιάννειο Εκκλησιαστικό Μουσείο Μακεδονικής Ιστορίας, που θα λειτουργήσει στην Βέρροια, σε μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Ανοίξεως, που δωρήθηκε για τον παραπάνω σκοπό από την οικογένεια Βλαχογιάννη. Γεωργίου Νηλείας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος ως Εκκλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον, εξαρτώμενον εκ της ενορίας ταύτης.
Άρθρο 2
1.  
  Το Εκκλησιαστικόν Μουσείον στεγάζεται εις ειδικόν χώρον κείμενον κάτωθι του ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νηλείας Σε δεύτερο κύκλο, τον τίτλο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερροίας και Ναούσης.
Άρθρο 3
1.  
  Σκοπός του Εκκλησιαστικού Μουσείου είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και κατάλληλη έκθεση κειμηλίων, αντικειμένων, φωτογραφιών, στολών, βιβλίων, εγγράφων, εφημερίδων και άλλων συναφών που σχετίζονται με την Ιστορία της Μακεδονίας και έχουν επιστημονική και εθνική αξία. Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Μουσείου, εκτός των εκθεμάτων, θα δίδεται η δυνατότητα με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας να εντρυφούν οι ενδιαφερόμενοι στην Ιστορία της Μακεδονίας και να γίνονται σχετικές διαλέξεις σε ομάδες επισκεπτών. Επίσης θα υπάρχει χώρος για περιοδικές εκθέσεις καλλιτεχνών και άλλες συναφείς χρήσεις.
Άρθρο 4
1.  
  Οι σκοποί του Εκκλησιαστικού Μουσείου δύνανται να πραγματωθούν διά παντός νομίμου μέσου, ιδία δε δια της καταλλήλου αναζητήσεως και εξασφαλίσεως του προς έκθεσιν αρχειακού υλικού, δια της αξιοποιήσεως καταλλήλων προσώπων τα οποία γνωρίζουν την εκκλησιαστικήν τέχνην και την λαογραφία, δια της εκδόσεως καταλλήλων βιβλίων, δια της διοργανώσεως διαλέξεων, ομιλιών, και εκδηλώσεων προβολής της παραδόσεως του τόπου, και δια παντός ετέρου τρόπου, τον οποίον ήθελεν αποφασίσει το Δ.Σ. του Εκκλησιαστικού Μουσείου. Άπαντα τα μέλη διορίζονται από τον Μητροπολίτη με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί και προσφέρουν τις υπηρεσίες του άμισθα. Σε περίπτωση που κανείς από την οικογένεια Βλαχογιάννη δεν αποδέχεται τον διορισμό του ή αν ποτέ εκλείψει η οικογένεια, τότε στη θέση τους ο Μητροπολίτης μπορεί να διορίσει κληρικούς ή λαϊκούς.
Άρθρο 5 "Το Εκκλησιαστικόν Μουσείον διοικείται από 5μελές Δ.Σ. το οποίον διορίζεται υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος επί 3ετεί θητεία και απαρτίζεται εκ των κάτωθι:"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή ύστερα από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον πέντε Μελών, τα οποία υποχρεούνται να αναφέρουν και τα θέματα για τα οποία ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και αποφασίζει εγκύρως όταν παρίσταται τουλάχιστον πέντε μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Συνεδρίασις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη, εάν δεν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, μεταξύ των μελών ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας και ο Γραμματέας.
2.  
  Του εκάστοτε Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, ως Αντιπροέδρου
3.  
  Εξ ενός μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και
4.  
  Εκ δύο εγκρίτων πολιτών, ειδημόνων εις τα της Τέχνης
Άρθρο 6
1.  
  Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του. Μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατανέμονται απ αρχής τα επί μέρους αξιώματα του Γεν. Γραμματέως και του Ταμίου. Εφόσον χρειαστεί, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάβει έμμισθο προσωπικό για τις ανάγκες του. Ο Γενικός Γραμματεύς τηρεί την σφραγίδα και το βιβλίον Πρακτικών Δ.Σ. καθώς και το αρχείο της αλληλογραφίας και παν σχετικόν έγγραφων. Ο δε ταμίας ενεργεί βάσει διπλοτύπων αποδείξεων, θεωρημένων παρά της Ι. Μητροπόλεως, τας εισπράξεις και τα πληρωμάς κατόπιν εντολής του Προέδρου. Τον ετήσιον οικονομικόν Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν του Μουσείου συντάσσει και εγκρίνει το Δ.Σ. και εν συνεχεία το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.
Άρθρο 7 "Πόροι του Εκκλησιαστικού Μουσείου είναι:"
1.  
  Επιχορηγήσεις από φορείς του Κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικότερα:Παρακολουθεί την από επιστημονικής και διοικητικής απόψεως λειτουργία του Μουσείου. Αποδέχεται τις κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Μουσείου. Συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Μουσείου. Αποφασίζει για τις ημέρες και ώρες επισκέψεως του Μουσείου καθώς και για τις δραστηριότητες και εκθέσεις που θα διοργανώνονται στους χώρους του Μουσείου. Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα, που ανάγεται στην επίτευξη των σκοπών του Μουσείου.
2.  
  Επιχορηγήσεις από την Κοινότητα
3.  
  Πάσης φύσεως εισφοραί, δωρεαί, κληρονομίαι και κληροδοσίαι από μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων
Άρθρο 8
1.  
  Δια παν θέμα, μη προβλεπόμενον υπό το παρόντος, αποφασίζει το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, μετ εισήγησιν του Δ.Σ. του Μουσείου. Το Δ.Σ. δύναται με πράξη του να ορίσει, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, και άλλο μέλος ως εκπρόσωπο ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής.
Άρθρο 9 "Πόροι του Μουσείου είναι:"
1.  
  Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, κ.λ.π, φυσικών και νομικών προσώπων. Έσοδα από διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων. Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων ή αναμνηστικών αντικειμένων, σχετικών με τα εκθέματα. Έσοδα από εισιτήρια αν κάτι τέτοιο αποφασιστεί από το Δ.Σ. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 10 Η διοίκηση και η διαχείριση της περιουσίας του Μουσείου ενεργείται από το Δ.Σ. Για κάθε εισφορά σε χρήμα εκδίδεται γραμμάτιο εισπράξεως, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία και καταχωρίζεται ως έσοδο στο βιβλίο ταμείου. Πα οποιαδήποτε άλλη εισφορά σε είδος γίνεται σχετική καταχώριση στα οικεία βιβλία του Μουσείου.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και του περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Άρθρο 11
1.  
  Εκ της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νηλείας, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογισθή. Αθήνα, 31 Ιουλίου 1997 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ο Αρχιγραμματεύς Ο Διαυλείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ.
Άρθρο 12
1.  
  Το Μουσείο τηρεί αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην τελευταία σελίδα βιβλίο πρακτικών, βιβλίο ταμείου, στέλεχος γραμματίων και εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας και βιβλίο εκθεμάτων. Όλα δε πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Άρθρο 13
1.  
  Εκθέματα που παραχωρήθηκαν στο Μουσείο επ ουδενί λόγω επιστρέφονται στους παραχωρήσαντες αυτά, παρά μόνο σε περίπτωση διαλύσεως του Μουσείου. Για την διάλυση του Μουσείου, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση των πέντε τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η περιουσία του Μουσείου, σε περίπτωση διαλύσεως, περιέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Βερροίας και Ναούσης.
Άρθρο 14
1.  
  Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού διορίζονται αμέσως τα μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η θητεία τους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1999.
Άρθρο 15
1.  
  Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Άρθρο 17 "Από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Βερροίας και Ναούσης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθή. Αθήνα, 31 Ιουλίου 1997 Ο Πρόεδρος Ο Αρχιγραμματεύς Ο Α [...]"
1.  
  Την διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 45, του Νόμου 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
2.  
  Την υπ αριθμ. 433/26.3.1997 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος.
3.  
  Την από 14.4.1997 Γνωμοδότησιν του Νομικού Γραφείου της Εκκλησίας.
4.  
  Την από 7.5.1997 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
5.  
  Την από 31.7.1997 Απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ψηφίζει: Τον υπ αριθμ. 96/1997 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ, έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 96/1997 «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ».
 • διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/1.2.1995, τεύχος Α).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Πράξης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφ. γ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985, τεύχος Α).
 • Την αριθμ. Π 1/643/16.3.1995 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 242/31.3.1995, τεύχος Β).
 • Την αριθμ. Π1/4591/12.9.1996 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/10.9.1992, τεύχος Α).
 • Την αριθμ. 4112 εξ./20.8.1997 εισήγηση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/1/643 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1_643 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Π1/4591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Π1_4591 1996
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία