ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/69/5-12-1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(3) Παραχώρηση κατά χρήση, για είκοσι (20) χρόνια στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, κοινόχρηστης έκτασης τριακοσίων (300) στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του αριθμ. 1953 κοινοχρήστου τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1939 του αγροκτήματος Ποντοκερασιάς Ν. Κιλκίς, συνολικής έκτασης 9.094 στρεμμάτων, για τη δημιουργία «Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Βαλκανική Χλωρίδα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παραχωρεί για είκοσι (20) χρόνια, κατά χρήση, στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), κοινόχρηστη έκταση 300 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του αριθμ. 1953 κοινοχρήστου τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1939 του αγροκτήματος Ποντοκερασιάς Ν. Κιλκίς, συνολικής έκτασης 9.094 στρεμμάτων και είναι χαρακτιριζομένη στα κτηματολογικά στοιχεία «ως βοσκή κοινόχρηστη», όπως αυτή εμφανίζεται στο με κλίμακα 1:1.000 και με στοιχεία Α έως Ω και Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ,Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Τοπογραφικό Διάγραμμα της Μακεδόνικης Εταιρείας Τεχνικών Μελετών, θεωρημένο από τη Δ/νση Τοπογραφικής Ν. Κιλκίς, για τη δημιουργία «Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Βαλκανική Χλωρίδα», αντικείμενο του οποίου θα είναι η μελέτη, διατήρηση και αξιοποίηση της Αυτοφυούς Βαλκανικής Χλωρίδας. Ο διαχωρισμός της παραχωρούμενης έκτασης θα γίνει από τη Δ/νση Γεωργίας Ν. Κιλκίς, σε συνεργασία με τη Δ/νση Τοπογραφικής Ν. Κιλκίς. Η Πράξη αυτής τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ή αλλάξει ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται η έκταση. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις αριθμ. 122771/19.9.1997 και 123293/5.11.1997 εισηγήσεις του Υπουργού Γεωργίας, που αφορούν παραχώρηση για είκοσι (20) χρόνια, κατάχρηση, στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), κοινόχρηστης έκτασης 300 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του αριθμ. 1953 κοινοχρήστου τεμαχίου της οριστικής έκτασης 9.094 στρεμμάτων και είναι χαρακτηρισμένη στα κτηματολογικά στοιχεία ως «βοσκή κοινόχρηση», για τη δημιουργία «Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Βαλκανική Χλωρίδα.
  • Το γεγονός ότι από τη δημιουργία «Βοτανικού Κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Βαλκανική Χλωρίδα» στην Ποντοκερασιά Ν. Κιλκίς, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για επιστημονική έρευνα και περιβαλλοντική εκπαίδευση φοιτητών και άλλων ενδιαφερομένων, θα ενισχυθεί ο οικολογικός τουρισμός και θα ζωντανέψει οικονομικά και πολιτιστικά η συγκεκριμένη περιοχή.
  • Τα στοιχεία του σχετικού φακέλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία