ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/12/10-4-1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κανονισμός Λειτουργίας της «Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Εγκρίνει τον ακόλουθο Κανονισμό Λειτουργίας της «Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» (εφεξής «Εθνική Επιτροπή»): Άρθρο 1 Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής 1.Η Εθνική Επιτροπή ασκεί τις προβλεπόμενες από το Ν. 2598/1998 και τον παρόντα Κανονισμό αρμοδιότητες για την άρτια προετοιμασία, οργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. 2.Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής, μετά από πρόταση του Προέδρου της τακτικής της σύνθεσης, μπορεί να ανατίθενται σε μέλη της ειδικά καθήκοντα για την εκπλήρωση της αποστολής της και ιδίως για την εκπροσώπησή της στο εξωτερικό ή σε συναντήσεις διεθνούς χαρακτήρα. Άρθρο 2 Συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής 1.Η Εθνική Επιτροπή λειτουργεί υπό δύο συνθέσεις: α) την ευρεία και β) την τακτική. 2.Η Εθνική Επιτροπή υπό την ευρεία σύνθεσή της συνεδριάζει με πρωτοβουλία και κατά την κρίση του Προέδρου της. 3.Η Εθνική Επιτροπή υπό την τακτική σύνθεσή της συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Άρθρο 3 Πρόσωπα που μετέχουν στις Συνεδριάσεις Στις Συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται, πλην των μελών της Εθνικής Επιτροπής, και άλλοι Υπουργοί, επικεφαλής φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για θέματα της αρμοδιότητάς τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. «Αθήνα 2004» καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι χρήσιμη για το έργο της. Άρθρο 4 Τόπος Συνεδριάσεων - Προσκλήσεις 1.Η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο ή σε άλλη κατάλληλη αίθουσα που προσδιορίζεται στην πρόσκληση ή εκτός Αθηνών σε τόπο που ορίζεται με την πρόσκληση. 2.Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής καλούνται στις συνεδριάσεις εγγράφως, ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικώς, τηλετυπικώς, τηλεγραφικώς, τηλεομοιοτυπικώς κ.ο.κ.) κατά τα ισχύοντα επί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. Μέλη που εκπροσωπούν κόμματα ή άλλους φορείς μπορούν να προσκαλούνται μέσω των υπηρεσιών ή της γραμματείας των φορέων αυτών. 3.Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, όταν αυτή συνεδριάζει στην Αθήνα, προσκαλούνται πέντε τουλάχιστον ημέρες και όταν αυτή συνεδριάζει εκτός Αθηνών, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Άρθρο 5 Γραμματεία - Πρακτικά 1.Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Εθνικής Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με απόφαση του Προέδρου της τακτικής σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται ως γραμματέας της υπάλληλος με βαθμό Α~ της ΠΕ Κατηγορίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, της Α.Ε. «Αθήνα 2004» ή της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) που εξυπηρετούν γραμματειακά ή τεχνικά την Εθνική Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις και λοιπές δραστηριότητές της. 2.Το Γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής αναπληροί ο Γραμματέας της Διϋπουργικής Επιτροπής «Ολυμπιάδα 2004» και αυτόν υπάλληλος με βαθμό Α~ του Υπουργείου Πολιτισμού που ορίζεται από τον Πρόεδρο της τακτικής σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής. 3.Στις συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά τα οποία απομαγνητοφωνούτναι και κυρώνονται με ευθύνη του Προέδρου της τακτικής σύνθεσης και της Γραμματείας της Εθνικής Επιτροπής. Άρθρο 6 Ημερήσια διάταξη - Εισαγωγή Θεμάτων 1.Στην πρόσκληση για συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Εθνική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να προτείνει θέματα προς συζήτηση ή να εγγράφει νέα θέματα. 2.Με πράξη του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής που μπορεί να ενσωματώνεται και στην ημερήσια διάταξη, ορίζονται οι εισηγητές των θεμάτων. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι εισηγητές διανέμουν γραπτή εισήγηση ή περίληψη της εισήγησής τους εγκαίρως πριν τη συνεδρίαση. 3.Πριν κάθε τακτική συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής υπό την τακτική της σύνθεση υποβάλλεται και διανέμεται έκθεση της Διϋπουργικής Επιτροπής «Ολυμπιάδα 2004» και έκθεση προόδου της Α.Ε. «Αθήνα 2004» για την πορεία της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 4.Τα έγγραφα που κοινοποιούνται από την Α.Ε. «Αθήνα 2004» ή τη Διϋπουργική Επιτροπή «Ολυμπιάδα 2004» στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή ή Υποεπιτροπή, κοινοποιούνται και στην Εθνική Επιτροπή. Άρθρο 7 Συζήτηση των θεμάτων - Διατύπωση παρατηρήσεων και συστάσεων 1.Μετά την παρουσίαση της έκθεσης προόδου της Α.Ε. «Αθήνα 2004», της έκθεσης της Διϋπουργικής Επιτροπής ή της εισήγησης για τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης διεξάγεται συζήτηση κατά την οποία τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής λαμβάνουν το λόγο με τη σειρά που τον ζητούν από τον Πρόεδρο και επί χρόνο ανάλογο με το συνολικό χρόνο της συνεδρίασης και το συνολικό αριθμό των μελών που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Ο ακριβής χρόνος ομιλίας καθορίζεται από την ίδια την Εθνική Επιτροπή με απόφασή της. Στο τέλος κάθε θέματος ο πρόεδρος διατυπώνει τα συμπεράσματα της συζήτησης ή τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επί των συμπερασμάτων του Προέδρου μπορούν να διατυπώνονται εγγράφως ή με συντομία προφορικώς τροποποιήσεις ή παρατηρήσεις. 2.Η Εθνική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία με ανάταση των χεριών ή, εφόσον αυτή ζητηθεί, ονομαστικά. 3.Όταν καλούνται και παρίστανται στις συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής και πρόσωπα που δεν είναι μέλη της, αυτά ενημερώνουν την Εθνική Επιτροπή και μπορούν να κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Προέδρου ή των μελών της. Τα μέλη λαμβάνουν το λόγο με τη σειρά που τον ζητούν. Ο χρόνος υποβολής ερωτήσεων για κάθε μέλος εξαρτάται από το συνολικό διαθέσιμο χρόνο ενημέρωσης. Οι απαντήσεις μπορούν να δίνονται συνολικά. Επί των σχετικών θεμάτων αποφαίνεται η Εθνική Επιτροπή. Άρθρο 8 Απαρτία1.Η Εθνική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα. 2.Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από νέα πρόσκληση, προ δύο ημερών όταν η Εθνική Επιτροπή συνεδριάζει στην Αθήνα και προ τριών ημερών όταν συνεδριάζει εκτός Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή η Εθνική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών της. Άρθρο 9 Παραπομπή στις διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της διοίκησης Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στον παρόντα Κανονισμό ισχύουν οι κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας που διέπουν τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
1.  
    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Απριλίου 1998 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ (2).
  • Το άρθρο 1 του Ν. 2598/1998 «Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» (ΦΕΚ Α~ 66) και ιδίως την περίπτωση γ της παραγράφου 2.
  • Την ανάγκη καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της «Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» ενόψει των αρμοδιοτήτων, της συγκρότησης και του υψηλού σκοπού που αυτή υπηρετεί, μετά από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-10 Κανονισμός Λειτουργίας της «Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004».
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/76
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία