Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Καταρτίζει το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργάνωση Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), το οποίο έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ΕπωνυμίαΜε το άρθρο 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ Α~ 66/24.3.98) συνεστήθη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ 2004». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα. Άρθρο 2 ΈδραΈδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν την Εταιρεία στα πιο πάνω υποκαταστήματα ή γραφεία και το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας τους. Άρθρο 3 ΣκοπόςΣκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2598/98 είναι η Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Η Εταιρεία ενεργεί ως η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και ασκεί όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Ολυμπιακού Χάρτη και στη Σύμβαση που υπογράφηκε την 5η Σεπτεμβρίου 1997 στη Λωζάνη μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) και του Δήμου Αθηναίων. Προς εκπλήρωση του σκοπού της (άρθρ. 2 παρ. 5 Ν. 2598/98) η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ιδίως: α) Για την κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων που ανατίθενται στην Εταιρεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. β) Για τη διαμόρφωση της αναγκαίας τηλεπικοινωνιακής και ραδιοτηλεοπτικής υποδομής και υποδομής πληροφορικής. γ) Για την οργάνωση της φιλοξενίας και την τουριστική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων. δ) Για τη διεθνή επικοινωνιακή προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων και των συναφών εκδηλώσεων σε συνδυασμό και με τη γενικότερη τουριστική προβολή της χώρας. ε) Για την οικονομική εκμετάλλευση της όλης διοργάνωσης. Άρθρο 4 ΔιάρκειαΗ διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τις 24.3.1998, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 2598/1998 με τον οποίο συνεστήθη η Εταιρεία και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας είναι δυνατή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 8 του καταστατικού και τροποποιεί το παρόν άρθρο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό των Οικονομικών, καταβάλλεται δε σε μετρητά εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με πράξη του ιδίου Υπουργού πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και κάθε αύξησή του. Οι πράξεις αυτές καταχωρίζονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. 2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει και με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. 3.Το δικαίωμα προτιμήσεως που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 4.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 5.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 6.Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 7.Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 αυτού του άρθρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 8.Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Άρθρο 6 Μετοχές1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. 2.Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τα στοιχεία του κυρίου των μετοχών, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος δύναται να παριστά πλείονες της μιας μετοχής, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλους που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή τους. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην μερισματαποδείξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙΆρθρο 7 Δικαιώματα Μετόχων 1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαίωματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 8 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2.Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο 2598/98, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν’ αποφασίζει για: α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. δ) Διάθεση καθαρών κερδών και ε) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Άρθρο 9 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Άρθρο 10 Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών. 3.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Άρθρο 11 Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 12 Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 13 Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 14 Όργανα Διοίκησης Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρός του και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Άρθρο 15 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και δεκατρία μέλη. Στο Δ.Σ. μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται όταν απουσιάζει ή κωλύεται από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες - μέλη της Δ.Ο.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Α. 2.Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι επταετής. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρείας υπό εκκαθάριση. 3.Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις, οι όροι απασχόλησης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέμα. 5.Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα, σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας. 6.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. 7.Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. 8.Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει τα έργα της και την εκπροσωπεί νομίμως. Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορισθεί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 9.Με απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσονται οι κατά τομείς θέσεις των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Δ.Σ. Οι Γενικοί Διευθυντές συγκροτούν, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών. Στο Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ. 10.Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας και των θυγατρικών της Εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2429/96 (ΦΕΚ 55 Α~) όπως αυτός ισχύει, υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 2429/96 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας. 11.Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, ο Πρωθυπουργός, με απόφασή του, ορίζει το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. 12.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραιτήσεις Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται και στον Πρωθυπουργό. 13.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, εκπίτει της θέσεώς του και αντικαθίσταται με απόφαση του Πρωθυπουργού. 14.Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνονται Σύμβουλο ή τους κατά τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 15 νόμιμους αναπληρωτές τους ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 16 Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1.Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο αμέσως προηγούμενο άρθρο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία δεσμεύεται πάντοτε με την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της κάτω από ην εταιρική επωνυμία. 2.Οι όροι της εκπόνησης των προγραμμάτων και των μελετών, της εκτέλεσης των αναγκαίων τεχνικών έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εταιρείας, καθώς και της διενέργειας των συναφών προμηθειών, καθορίζονται σε επί μέρους κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κοινοποιούνται στην κατά τον Κανονισμό της Βουλής, αρμόδια Επιτροπή ή Υποεπιτροπή της Βουλής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως προς την Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α­). 3.Εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, ως μέτοχοι, ως μέλη του Δ.Σ. ή στελέχη τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με την Εταιρεία. 4.Κάθε είδους σύμβαση αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητα του και τη συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 23 του παρόντος. Άρθρο 17 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνυδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτει στην αλλοδαπή. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 4.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 18 Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία 1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε. 3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 19 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 20 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1.Στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί να χορηγηθεί αντιμισθία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 6 περ. δ του Ν. 2598/98 και στο άρθρο 15 παρ. 4 του παρόντος. Στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σύμφωνα με τις ίδιες προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 2598/98 και του παρόντος Καταστατικού. 2.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Άρθρο 21 Απαγόρευση ανταγωνισμού 1.Πέραν της προβλεπόμενης στο εδάφιο β της παρ. 14 του άρθρ. 2 Ν. 2598/98 κύρωσης απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθύνοντες συμβούλους της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. απλού μέλους, διαχειριστού, εκπροσώπου, συμβούλου, διευθυντού) σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, ως και τα λοιπά δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 22 ΕποπτείαΠέραν του βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχου της Εταιρείας από τακτικούς ελεγκτές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αμέσως επόμενα άρθρα του παρόντος, η Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργικού Συμβουλίου, που ασκείται δια της ειδικής Διυπουργικής Επιτροπής («Ολυμπιάδα 2004»), όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 2598/1998. Άρθρο 23 Διαχειριστικός Έλεγχος Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας για κάθε εταιρική χρήση και έκτακτος έλεγχος που ζητά η Ειδική Διυπουργική Επιτροπή του προηγούμενου άρθρου, ασκούνται από τριμελή ελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού, τυχόν άλλους συναρμόδιους Υπουργούς και τη Βουλή. Η Εταιρεία ελέγχεται επίσης από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Άρθρο 24 Ελεγκτές1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τέσσερις τακτικούς και τέσσερις αναπληρωματικούς ελεγκτές, που είτε είναι ορκωτοί ελεγκτές είτε ανήκουν σε ελεγκτική Εταιρεία διεθνούς φήμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 2.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διοιρισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. 3.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει: 1)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 2)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ~ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 4.Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Άρθρο 25 Εταιρική Χρήση Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της παρούσης Εταιρείας, δηλαδή από την 24.3.1998 ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Ν. 2598/1998, με το οποίο συνεστήθη η Εταιρεία, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999. Άρθρο 26 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαρισμούς (Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 29-36α, 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/26.11.1986) και 20 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/1987) και τον Ν. 2339/95. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: 1)Τον Ισολογισμό β) Το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) Το προσάρτημα. 2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση. 3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο που ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στις αρμόδιες, βάσει του Ν. 2598/98 και της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών, εποπτεύουσες Αρχές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 6.Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαρισμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7. 7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2339/1995, να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: 1)Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδαφ. β~ του Κ./Ν. 2190/1920. 2)Σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και 3)Σε μία ημερήσια οικονομολογική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. 8.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 27 Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε κάθε άλλη περίπτωση. Από την ημερομηνία παρόδου του χρόνου διαρκείας της, στην περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου ή της έκδοσης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές ορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου διατίθεται, αφού γίνει ο κατ’ άρθρο 42 της από 5.9.97 Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Δ.Ο.Ε. Δήμου Αθηναίων και της Ε.Ο.Α., καταμερισμός του πλεονάσματος, η ακίνητη και κινητή περιουσία της Εταιρείας για την κάλυψη κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών αναγκών και ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού που υπηρετεί στην Εταιρεία. Άρθρο 28 Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1021/26.3.1998 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 292/26.3.1998, τεύχ. Β~) το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής μέλη: 1.Ευστράτιο Στρατήγη του Ευαγγέλου, Δικηγόρο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1933, κάτοχο του αριθ. Α 048579/12.6.64 Δελτίου Ταυτότητας του Γ­ Παρ. Ασφ. Αθηνών, ως Πρόεδρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Στησιχόρου αριθμ. 8. 2.Κωνσταντίνο Μπακούρη του Γεωργίου, Στέλεχος Επιχειρήσεων που γεννήθηκε στην Καράτουλα Αρκαδίας το έτος 1936, κάτοχο του αριθ. Λ 177987/20.1.80 Δελτίου Ταυτότητας, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Καστρίου, οδός Παπαφλέσσα αριθμ. 33-14671. 3.Δημήτριο Αβραμόπουλο του Λάμπρου, Δήμαρχο Αθηναίων που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοχο του αριθ. Σ 165534/15.11.96 Δελτίου Ταυτότητας του Γ~ ΑΤ Χολαρχού, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Χρυσαλίδος 39Β. 4.Νικόλαο Φιλάρετο του Θεοδώρου, Συντ/χο Δ/ντή Τραπέζης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1925, κάτοχο του αριθ. Κ 083642/15.12.76 Δελτίου Ταυτότητας του Γ­ Παρ. Ασφ. Αθηνών, μέλος της Διευθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κάτοικο Αθηνών, οδός Πρατίνου 68-70. 5.Χαράλαμπο Νικολάου του Βασιλείου, Πολιτικό Μηχανικό που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1935, κάτοχο του αριθ. Η 775686/12.10.64 Δελτίου Ταυτότητας του Ε~ Π.Α. Αθηνών, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Βύρωνος 17 - 15452. 6.Ιωάννη Παπαδογιαννάκη του Μιχαήλ, Δικηγόρο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1938, κάτοχο του αριθ. Ο 115544/1961 Δελτίου Ταυτότητας του Β­ Α.Τ. Αθηνών, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, κάτοικο Αθηνών, οδός Γοργίου 13 και Αριστονίκου - 11636. 7.Δημήτριο Διαθεσόπουλο του Μιχαήλ, Δικηγόρο που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1947, κάτοχο του αριθ. Ξ 204171/2.6.87 Δελτίου Ταυτότητας του Α~ Παρ. Ασφ. Πειραιά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, κάτοικο Πειραιώς, οδός Μπουμπουλίνας 25 - 18535. 8.Λουκά Παπαδήμο του Δημητρίου, Διοικητή Τ.τ.Ε. που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοχο του αριθ. Μ 477961/2.1.97 Διαβατηρίου, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Στρατηγού Κανάρη 17 - 15452. 9.Γεώργιο Παπαδημητρίου του Αλεξάνδρου, Καθηγητή Πανεπιστημίου που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το έτος 1944, κάτοχο του αριθ. Π 665108/19.2.91 Δελτίου Ταυτότητας του ΚΖ~ Α.Τ. Αθηνών, κάτοικο Πεδίου Άρεως, οδός Λομβάρδου 15. 10.Ιωάννη Μάνο του Νικολάου, Δικηγόρο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοχο του αριθ. Ξ 163555/28.5.92 Δελτίου Ταυτότητας του Γ~ Α.Τ. Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, Νεοφύτου Δούκα 3 - 10674. 11.Σπυρίδωνα Καπράλο του Ιωάννου, Τραπεζικό που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοχο του αριθ. Ι 365608/2.10.72 Δελτίου Ταυτότητας του Π.Α. Ψυχικού, κάτοικο Καστρίου, οδός Θησέως 3 - 14671. 12.Ιωάννη Πυργιώτη του Νικολάου, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοχο του αριθ. Ρ 538605/1995 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Εξαρχείων, κάτοικο Αθηνών, οδός Δόξα Πατρί 23. 13.Νίκη Τζαβέλα του Αθανασίου, Οικονομολόγο που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1952, κάτοχο του αριθ. Π 286278/1989 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κοσμά Αιτωλού 3 - 15125. 14.Ιωάννη Σγουρό του Παναγιώτη, Τρεπεζικό που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοχο του αριθ. Σ 554586/29.11.97 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Δάφνης, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Ζησιμοπούλου 12 και 15.Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο του Κωνσταντίνου, Διμοσιογράφο που γεννήθηκε στο Βυζίκιο Αρκαδίας, κάτοχο του αριθ. Σ 572436/2.10.97 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, κάτοικο Πεύκης, οδός Κουντουριώτη 9 - 15121. Άρθρο 29 Ελεκγτές της πρώτης εταιρικής χρήσης Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ακόλουθοι ορκωτοί ελεγκτές: Τακτικοί:1.Κορωνάκης Σπυρίδωνας του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1946, Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ, ΑΦΜ 07010201. 2.Μαρκόπουλος Παναγιώτης του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε το έτος 1948, Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ, ΑΦΜ 14110071. 3.Δημητρακέλος Παναγιώτης του Στέλιου, που γεννήθηκε το έτος 1951, Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ, ΑΦΜ 184060038 και 4.Δαμηλάκος Παναγιώτης του Βρασίδα, που γεννήθηκε το έτος 1936, Απόφοιτος ΑΒΣΠ, ΑΦΜ 03716241. Αναπληρωματικοί:1.Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε το έτος 1953, Απόφοιτος Πανεπιστημίου ΜΑΝCΗΕSΤΕR τμήμα Χημικών Μηχανικών ο οποίος απέκτησε άδεια ασκήσεως ελεγκτικού επαγγέλματος από τη Μεγάλη Βρεταννία, ΑΦΜ 24106949. 2.Μπουντάς Σπυρίδων του Ηλία, που γεννήθηκε το έτος 1951, Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ, ΑΦΜ 16968330. 3.Παπακωνσταντίνου Μαρία σύζ. Θ. Μιχαλοπούλου, που γεννήθηκε το έτος 1956, Απόφοιτος ΑΒΣΠ , ΑΦΜ 23044484 και 4.Παναγής Άγγελος του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το έτος 1945, Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ, ΑΦΜ 09186979. Άρθρο 30 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
1.  
    Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Απριλίου 1998 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ.
  • Το άρθρο 2 του Ν. 2598/1998 «Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» (Α~ 66) και ιδίως την παράγραφο 18.
  • Τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία