ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/24/29-5-1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Κομοτηνής, δημόσιας δασικής έκτασης 116.712 τ.μ. στην περιοχή Στυλαρίου της Κοινότητας Γρατινής του Ν. Ροδόπης, για δημιουργία χώρου λειτουργίας Υγειονομικής Ταφής οικιακών απορριμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Κομοτηνής, δημόσιας δασικής έκταση 116.712 τ.μ., στη περιοχή Στυλαρίου της Κοινότητας Γρατινής του Ν. Ροδόπης, όπως αυτή απεικονίζεται στο, με κλίμακα 1:1.000, Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε από τον Δημ. Χ. Φελάκη, Αγρον. Τοπογρ. και θεωρήθηκε από τους Κ. Καλούδη, Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. και Χ. Παπαδόπουλο, Δ/ντή Δασών Ροδόπης, για τη δημιουργία χώρου λειτουργίας Υγειονομικής Ταφής οικιακών απορριμάτων. 2.Η έγκριση παρέχεται με τους κάτωθι όρους και υποχρεώσεις: 1)Η έκταση να περιφραχθεί με τοίχο ύψους 2μ. και πάνω από αυτόν να τοποθετηθεί δικτυωτό σύρμα, ύστερα από υπόδειξη της Δασικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το βαθμό κινδύνου προκλήσεως πυρκαγιών στις παρακείμενες εκτάσεις. 2)Να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη γυμνή βλαστήσεως, πλάτους 5μ., μέσα από τον τοίχο, έτσι, ώστε να διακόπτεται η συνέχεια της βλάστησης. 3)Να εξασφαλισθούν δεξαμενές νερού στο χώρο επέμβασης, για αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς. 4)Να αντικατασταθεί και επανενταχθεί ο χώρος, με μέριμνα του Δήμου Κομοτηνής, με αναδασώσεις, σταδιακά, ήτοι, μετά την εκμετάλλευση του κάθε επί μέρους χώρου, με τη συνεργασία της Δ/νσης Δασών Ροδόπης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 5)Δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση η καύση των απορριμάτων. 6)Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν τεθεί με την Α.Π. οικ. 112819/3.10.1997 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Παπαδήμα. 7)Σε περίπτωση μη εφαρμογής των παραπάνω όρων, η παρούσα παύει να ισχύει, χωρίς καμμία άλλη διατύπωση και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας, διεπομένης από τις, περί δασών, διατάξεις. 8)Η παραχώρηση θα διαρκέσει, όσο υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο έγινε. 9)Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει επί της συγκεκριμένης έκτασης. 10)Η εν λόγω έκταση θα παραδοθεί στο Δήμο Κομοτηνής με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης. 11)Η τήρηση των όρων της παρούσας ανατίθεται στη Δ/ νση Δασών Ροδόπης. Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
 • Το αριθμ. 62/96 πρακτικό γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης, με το οποίο γνωμοδοτεί, θετικά, για την εν λόγω παραχώρηση.
 • Την αριθμ. Φ. 900/13/12736/Σ.732/26.3.1996 σύμφωνη γνώμη της ΧΧΙ ΤΘ Ταξιαρχίας - 3ο Επιτελικό Γραφείο.
 • Την αριθμ. 69269/5387/24.10.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ τ. Β 678/ 25.10.1990). ι
 • Την αριθμ. 112819/3.10.1997 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Παπαδήμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ΧΥΤΑ Δήμου Κομοτηνής».
 • Το γεγονός ότι, η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Τα στοιχεία του σχετικού φακέλλου,
 • Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ιδίως του όρθρου 45 (ΦΕΚ τ. Α 289/29.12.1979).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2Β και 3 του Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ τ. Α 189/26.10.1987), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2116/1993 «Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α 18/18.2.1993).
 • Το αριθμ. 3968/19.3.1996 έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής, με το οποίο ζητά την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης 116.712 τ. μ. στην περιοχή Στυλαρίου Κοινότητας Γρατινής του Ν. Ροδόπης, για δημιουργία χώρου λειτουργίας Υγειονομικής Ταφής οικιακών απορριμάτων.
 • Το αριθμ. 362/26.3.1996 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχουν καταγραμμένα δημόσια κτήματα στην ανωτέρω περιοχή, προκειμένου να διατεθούν για δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων.
 • Την από 20.5.1998 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 58600/2770/ 22.5.1998 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.
 • Την 2125/26.3.1996 βεβαίωση της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Ροδόπης, στην οποία αναφέρεται ότι δεν υφίστανται κοινόχρηστες εκτάσεις αρμοδιότητάς της, στην περιοχή αγροκτήματος Σιδεράδες και την γύρω περιοχή, που μπορούν να διατεθούν για τον ανωτέρω σκοπό.
 • Την αριθμ. ΔΙ.ΔΣ3270/30.7.1996 εισήγηση της Δ/-σης Δασών Ροδόπης, για την ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου Κομοτηνής, από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω έκταση ανήκει στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και της παρ. 1ε του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, καλύπτεται από χαμηλή βλάστηση πρίνου και δεν υπόκειται σε κανένα από τους περιορισμούς του άρθρου 13 του Ν. 1734/87 ως προς τη δυνατότητα παραχώρησής της.
 • Το αριθμ. ΔΙ.ΔΣ 2239/30.5.1996 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ροδόπης, από το οποίο προκύπτει ότι, η εν λόγω δημόσια δασική έκταση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο δασοπονικό ενδιαφέρον, ούτε και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 998/1979 για κήρυξή της ως αναδασωτέας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/112819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/112819 1997
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία