ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/39/31-7-1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 261/20.8.1996 Π.Υ.Σ. Τροποποίηση της αρ. 136/4.4.1995 Π.Υ.Σ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιεί την αριθμ. 261/20.8.1996 Πράξη του και καθορίζει το ύψος των εξωτραπεζικών επιτοκίων ως ακολούθως: α. Το ποσοστό του εκ δικαιοπραξίας τόκου, κατ ανώτατο όριο, σε 1 εκατοστιαία μονάδα ετησίως χαμηλότερο από το επιτόκιο που εκάστοτε εφαρμόζεται στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. β. Το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου σε 1 εκατοστιαία μονάδα ετησίως υψηλότερο από το επιτόκιο που εκάστοτε εφαρμόζεται στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα γνωστοποιεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το επιτόκιο που εφαρμόζει κάθε φορά στα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω τρεχούμενων λογαριασμών. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 1998 Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 876/1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ 48 Α/1979). β. Του άρθρου 1 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α71982). γ. Των άρθρων 6 και 12 του Ν. 2548/1997 (ΦΕΚ 259 Α/1997).
  • Την αριθμ. 261/20.8.1996 Π.Υ.Σ.
  • Την αριθμ. 8/31.8.1998 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.
  • Την αριθμ. 25941/Β. 1337/31.7.1998 εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-08-05 Τροποποίηση της 261/20.8.1996 Π.Υ.Σ. Τροποποίηση της αρ. 136/4.4.1995 Π.Υ.Σ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/184
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1996/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/261 1996
ΝΟΜΟΣ 1979/876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/876 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία