ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/40/11-9-1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης, προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 1998 μέχρι 25 Οκτωβρίου 1998. 2.Η ποινική δίωξη των κατά την πρηγούμενη παράγραφο απαλλασομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων» (ΦΕΚ τ.Α/57), όπως ισχύει σήμερ
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του Π.Δ. 410/1995 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν» (ΦΕΚ 231/Τ.Α/14.11.1995), βάσει των οποίων θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και κοινοτικών αρχών στις 11 Οκτωβρίου 1998 και επαναληπτικές στις 18 Οκτωβρίου 1998.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/τ.Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2περ. α του Ν. 2469/1977 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την από 7.8.1998 εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2469 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία