ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/47/25-9-1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συνιστά Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας, που αποτελείται από τους: 1)Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως Πρόεδρο και 2)Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, 3)Υφυπουργό Ανάπτυξης, δ) Υφυπουργό Οικονομικών, 4)Ένα εκπρόσωπο κάθε κόμματος αναγνωρισμένου στη Βουλή των Ελλήνων, ως μέλη. 2) Τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. 3) Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος με βαθμό Α, υποδεικνυόμενος, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 4) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προμήθεια 120 λεωφορείων με κινητήρα φυσικού αερίου, στον ΟΑΣΑ. 5) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/1995, τεύχος Α). Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/1.2.1995, τεύχος Α).
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
  • Την αριθμ. Π 1/3988/27.7.1998 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης Α. Διαμαντοπούλου και Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο γ του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985, τεύχος Α).
  • Την αριθμ. Π1/643/16.3.1995 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 242/31.3.1995, τεύχος Β).
  • Την αριθμ. Π1/1372/7.4.1998 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Έγκριση ΕΠΠ έτους 1998».
  • Την αριθμ. Π 1/1440/8.4.1998 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εφαρμογή ΕΠΠ έτους 1998».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/10.9.1992, τεύχος Α).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Πράξης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 1395/22.9.1998 εισήγηση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Π1/643 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Π1_643 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/1/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_1440 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/1/3988 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1_3988 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Π1/1372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Π1_1372 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία