ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/48/11-11-1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Επικρατείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας Κωνσταντίνου Γείτονα ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου
2.  
    Οι δαπάνες λειτουργίας της Υπηρεσίας της παραγράφου 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών σε ιδιαίτερο φορέα στον οποίο και εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Δ/ΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 30 παρ. 6 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄). β.Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1και 5του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α).
  • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α) και ιδίως του άρθρου 29Α, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για το εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνιών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-11-16 Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Επικρατείας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/257
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία