ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/53/11-11-1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Αναστέλλεται έως 31.12.2000 ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), συμπεριλαμβανομένων και των φορέων της παραγράφου 2 του τελευταίου αυτού άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας. 2.Στους παραπάνω φορείς επιτρέπεται, κατεξαίρεση, ο διορισμός ή η πρόσληψη ύστερα από έγκριση που χορηγείται κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών για το διορισμό ή την πρόσληψη πράξεων. 3.Σε έγκριση, κατά την ίδια διαδικασία, υπόκειται και ο αριθμός των προσώπων, τα οποία μπορούν να απασχολούνται, κατά περίπτωση, στους φορείς της παραγράφου 1 με σύμβαση έργου. Άρθρο 2 1.Αρμόδια για την κατά το προηγούμενο άρθρο έγκριση είναι Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομικών, που μπορεί να αναπληρωθεί από τον Υφυπουργό Οικονομικών, και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εφόσον παρίσταται ανάγκη, δύναται να καλεί τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να συμμετάσχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις προτάσεων διορισμών, πλήρωσης θέσεων ή προσλήψεων ή συμβάσεων έργου σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.) μετέχει στην Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Η έγκριση χορηγείται με ομόφωνη απόφαση των μετά ψήφου μελών της Επιτροπής. 2.Αν δεν επιτευχθεί ομοφωνία της Επιτροπής, η σχετική πράξη της, στην οποία εκτίθενται όλες οι γνώμες που διατυπώθηκαν, διαβιβάζεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου στον Πρωθυπουργό. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα κρίνεται, κατά την εκτίμηση του Πρωθυπουργού, είτε με απόφασή του είτε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 3.Οι προτάσεις για τους κατά το άρθρο 1 της παρούσας διορισμούς, πλήρωση θέσεων, προσλήψεις ή συμβάσεις έργου, με όλα τα κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά, υποβάλλονται δια του αρμοδίου Υπουργού προς τη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στις προαναφερόμενες προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών επισυνάπτεται εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του οικείου Υπουργείου προς τον Υπουργό, στην οποία πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως οι αιτούντες εγκρίσεις ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας ή του φορέα, για την κάλυψη των οποίων προορίζονται. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου επεξεργάζεται με την συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Οικονομικών τα σχετικά αιτήματα και στοιχεία, εισηγείται στην Επιτροπή και καταρτίζει την τελική πράξη. 4.Ειδικώς τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού συγκεντρώνονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και υποβάλλονται από αυτόν στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την κατά την προηγούμενη παράγραφο εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της υπηρεσίας. 5.Τα υποβαλλόμενα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα όσον αφορά τις υπηρεσιακές ανάγκες, την κατηγορία, τον κλάδο ή την ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, τη σχέση εργασίας, τις συγκεκριμένες διατάξεις που παρέχουν δυνατότητα πρόσληψης ή διορισμού και να συνοδεύονται από στοιχεία σχετικά με τον αριθμό του προβλεπόμενου τακτικού προσωπικού, κατά κλάδο ή ειδικότητα, και του προσωπικού που υπηρετεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος, τον αριθμό των κενών θέσεων, τον αριθμό των προσλήψεων προσωπικού, των επαναπροσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 ή άλλες διατάξεις, των προσλήψεων ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1648/1986, και των μετατάξεων από ή στον φορέα που έγιναν κατά την προηγούμενη τριετία, χωριστά για κάθε έτος, για την κάλυψη αναγκών ανάλογων με εκείνες του αιτήματος, καθώς και των αποχωρήσεων από την υπηρεσία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει ακόμη να αναφέρεται σε ποιο ποσό ανέρχονται οι δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη ή διορισμό προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη και αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του φορέα ή άλλου φορέα, στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού, στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς Οργανισμούς ή την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.τ.λ. ή θα καλυφθούν από τους ίδιους πόρους, από χορηγήσεις ΟΠΑΠ (ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, κ.λ.π.) ή από άλλους πόρους. Εφόσον οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων. 6.Ειδικώς η έγκριση των αιτημάτων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 παρέχεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας στον οποίο αποστέλλονται τα σχετικά αιτήματα. Η κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της υπηρεσίας γίνεται από τον Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκε η επιχείρηση. 7.Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές πράξεις της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπής, του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος μεριμνά για τη διαβίβασή τους στους φορείς που έχουν υποβάλλει το σχετικό αίτημα, και κοινοποιούνται στους Υπουργούς της παραγράφου 1 και το Α.Σ.Ε.Π. Στις περιπτώσεις έγκρισης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η απόφαση αποστέλλεται από τον ίδιο στον ενδιαφερόμενο φορέα και κοινοποιείται στους Υπουργούς της παραγράφου 1 και το Α.Σ.Ε.Π. 8.Οι πράξεις εκτελούνται αποκλειστικά από τα αρμόδια κατά τις κοινές διατάξεις όργανα, με την κατά περίπτωση σύμπραξη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις από την αναστολή Από την κατά την παρούσα πράξη αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης εξαιρούνται μόνο: α) το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων. β) οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές. γ) το προσωπικό του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος. δ) οι συμβολαιογράφοι και δικηγόροι για το διορισμό στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές, όπως και το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων. ε) οι ειδικοί σύμβουλοι - ειδικοί συνεργάτες και μετακλητοί υπάλληλοι, οι θέσεις των οποίων προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994. στ) οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που προβλέπονται από το άρθρο 67 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α). ζ) οι υπάλληλοι που διορίζονται σε μόνιμες θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 1943/1991, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994. η) οι Γραμματείς Κοινοτήτων που διορίζονται σε μοναδικές οργανικές θέσεις καθώς και το προσωπικό των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 8 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 9παρ. 12 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α). θ) η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου έργου ή ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. ι) οι ερευνητές, το τεχνικό προσωπικό και τα μονομελή όργανα της διοίκησης των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων, από τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ και ΤΕΙ. ια) οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, καθώς και το επαναπροσλαμβανόμενο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994. ιβ) το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός ή αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και ιγ) οι γιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (Ν.Δ. 67/1968, ΦΕΚ 303 Α), οι ειδικευόμενοι γιατροί (Ν.Δ. 123/1975, άρθρο 1, ΦΕΚ 172 Α, και Ν. 1397/1983, άρθρο 38, ΦΕΚ 143 Α) που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση γιατρών αντίστοιχων κατηγοριών και οι υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας Κτηνίατροι, Γεωπόνοι και πτυχιούχοι Σχολών που προβέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων (Ν. 2538/1997, άρθρο 4 και 4α, ΦΕΚ 242 Α). ιδ) οι συμβάσεις έργου διαρκείας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και ορχήστρες τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα. ιε) το προσωπικό των Τραπεζών του δημόσιου τομέα, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των θυγατρικών τους εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. ιστ) το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιζ) το προσωπικό που έχει εξαιρεθεί από την εφαρμογή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 236/1994 (ΦΕΚ 115 Α) με ειδική διάταξη νόμου. Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις Οι διαδικασίες πρόσληψης και διορισμού προσωπικού με βάση αποφάσεις, που εκδόθηκαν σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 236/1994, συνεχίζονται. Η ισχύς αυτής της Πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 631/1970 «Περί αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος εις το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον» (ΦΕΚ 173 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 113/1974 «Περί αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 631/1970 «Περί αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος εις το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον» (ΦΕΚ 310 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.Α) και ιδίως του άρθρου 29Α, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154, τ.Α).
  • Την αριθ. 108505/ΔΟΟ 316/24.9.1998 κοινή εισήγηση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αλεξάνδρου Μπαλτά και Νικολάου Χριστοδουλάκη, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 108506/ΔΟΟ 1671/-24.9.1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (94.160.000.000) δραχμών περίπου και θα καλυφθεί από 12 Νοεμβρίου 1998 την Τράπεζα της Ελλάδος με τη χορήγηση ατόκων δανείων στο Ελληνικό Δημόσιο,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/631 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/113 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία