ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/5/27-3-1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ορίζει το ύψος των εγγυήσεων, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ Τραπεζών, Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ή Οίκων, Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων, που χορηγούν στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο1 του Ν. 2322/1995 εντός του οικονομικού έτους 1998, στο ποσό των δραχμών τριακοσίων δισεκατομμυρίων (300.000.000.000). Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγυήσης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 143/12.7.1995, τεύχος Α).
  • Την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 2016544/2219/10.3.1998 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού - Δ/νση 25η Κιν. Κεφ. Εγγ. Δαν. και Αξιών - Τμήμα Β.
  • Τις δαπάνες που αναγράφονται στο Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 1998, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 13.396.138.000.000,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία