ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/26/18-5-1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-05-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης, προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 24 Μαΐου 1999 μέχρι και 20 Ιουνίου 1999. 2.Η ποινική δίωξη των κατά την προηγούμενη παράγραφο απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Μαΐου 1999 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων (ΦΕΚ Α’/57), όπως ισχύει σήμερ
  • Την από 12.5.1999 εισήγηση του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας,
  • Τις διατάξεις του Ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α’/188) και του Π.Δ. 55/1999 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ Α’/58).
  • Το Π.Δ. 87/7.5.1999 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)» (ΦΕΚ 93/12.5.1999, τεύχος Α’).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’/137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/38).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της Πράξης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1180 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 1999/55 1999
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). 1999/87 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία