ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/7/5-2-1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ορίζει το ύψος των εγγυήσεων, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ Τραπεζών, Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ή Οίκων, Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων, που χορηγούν στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2322/1995 εντός του οικονομικού έτους 1999, στο ποσό των δραχμών τετρακοσίων σαράντα δισεκατομμυρίων (440.000.000.000). Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/12.7.1995, τεύχος Α’).
  • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α’) και ιδίως του άρθρου 29Α, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α’).
  • Την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 2/5335/27.1.1999 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού - Δ/νση 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών - Τμήμα Β’.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.
  • Τις δαπάνες που αναγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 1999, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 14.780.603.000.000,