ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/18/8-3-2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συνιστά Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας, που αποτελείται από: 1)τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο και 2)το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 3)το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 4)το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 5)το Σέργιο Θεοδωρίδη, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Σγουροβασιλάκη, 6)τον Ιωάννη Παϊσιο, ως εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Παλαβό, 7)τον Ιωάννη Μπασιάκο, ως εκπρόσωπο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Νικολάτο, 8)τον Κωνσταντίνο Κανδρή, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Τομαρά, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 9)τον Ηλία Αλεξανδρόπουλο, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή του το Διονύσιο Λασκαράτο, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μέλη. 2.Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων σε 500 Λύκεια και Τ.Ε.Ε. της χώρας, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων σε ευρεία κλίμακα». 3.Τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4.Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Α’, υποδεικνυόμενος, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 5.Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’), όπως ισχύουν σήμερα. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Φ (2)
 • Την Π1/7085/19.12.2000 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Ανάπτυξης Μαρίας-Ελένης Αποστολάκη.
 • Τα 597, 598, 599, 600, 601/20.2.2001 και 748/6.3.2001 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τη Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντίστοιχ
 • Το 130/5.3.2001 έγγραφο του Προέδρου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. ι
 • Το από 7.3.2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
 • Το από 1.3.2001 έγγραφο του Προέδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου.
 • Τα ΦΓ4/3852/22.2.2001 και ΦΓ4/4777/7.3.2001 έγγραφα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Την Γ2 743/19.2.2001 εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο γ’ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α’).
 • Την Π1/214/5.1.2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προμήθειες σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας» (ΦΕΚ 79/2.2.2000, τεύχος Β’).
 • Την Π1/13 87/21.3.2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2000».
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
 • Την Π1/1444/25.5.2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2000».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α’), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 2469/ 1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α’).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Π1/1387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Π1_1387 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Π1/1444 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Π1_1444 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Π1/214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Π1_214 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Π1/7085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Π1_7085 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία