ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/20/8-3-2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 2001

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ορίζει το ύψος των εγγυήσεων, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ Τραπεζών, Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ή Οίκων, Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων, που χορηγούν στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2322/1995 εντός του οικονομικού έτους 2001, στο ποσό των δραχμών τετρακοσίων ογδόντα δισεκατομμυρίων (480.000.000.000). Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’).
  • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α’) και ιδίως του άρθρου 29Α, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α’).
  • Την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 2/ 15083/0025/7.3.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού - Δ/νση 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών - Τμήμα Β’.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.
  • Τις δαπάνες που αναγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2001, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των δρχ. 16.405.610.000.000,