ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/21/15-3-2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσαρμογή των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε δραχμές διαθεσίμων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Α. Αναπροσαρμογή της 31.10.2000. 1.Εγκρίνει την καταβολή στο Δ.Ν.Τ. από την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού δρχ. 16.537.971.860 (δεκαέξι δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα) για την κάλυψη της αναπροσαρμογής της 31.10.2000 των υπολοίπων διαθεσίμων σε δραχμές που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι του Δ.Ν.Τ. βάσει της σχέσεως που έχει διαμορφώσει η δραχμή έναντι του SDR.Το ποσό των δρχ. 16.537.971.860 καταβλήθηκε στις 22.12.2000 από την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Ν.Τ. με χρέωση του Λογαριασμού Δανείου του Ελληνικού Δημοσίου και με πίστωση των Λογ. Νο 1 (δρχ. 16.537.938.294) και Νο 2 (δρχ. 33.566). 2.Εγκρίνει την καταβολή από το Δ.Ν.Τ. στην Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό της, ποσού δρχ. 998.872.654 λόγω της αναπροσαρμογής της 31.10.2000. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος με χρέωση του Λογαριασμού Νο. 1 του Δ.Ν.Τ. Β. Εγκρίνει τη σύναψη ατόκου δανείου δρχ. 16.537.971.860 (δεκαέξι δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα) που θα χορηγήσει η Τράπεζα της Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Ν.Δ. 631/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 113/1974. Με το προϊόν του δανείου δρχ. 16.537.971.860 χρεώθηκε ο Λογαριασμός Δανείου του Ελληνικού Δημοσίου στις 22.12.2000. Η σχετική σύμβαση του ατόκου δανείου που ακολουθεί, θα ισχύει από 22.12.2000. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 631/1970 «Περί αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος εις το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον» (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 113/1974 «Περί αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 631/1970 «περί αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος εις το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον» (ΦΕΚ 310 Α΄).
  • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄) και ιδίως του άρθρου 29Α που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
  • Την 101165/ΔΟΠ 41/13.3.2001 εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η οποία διαβιβάσθηκε με το ΔΟΠ 506/101174/14.3.2001 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας-Γενική Γραμματεία Δ.Σ.-Γενική Δ/νση Σ.Δ.Π.-Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Πολιτικών-Τμήμα Β΄.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (16.537.971.860) δραχμών και θα καλυφθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος με τη χορήγηση ατόκου δανείου στο Ελληνικό Δημόσιο,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/631 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/113 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία